НЬЮТОНДЫҚ СҰЙЫҚТЫҚТАР
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

ТАҚЫРЫБЫ: НЬЮТОНДЫҚ СҰЙЫҚТЫҚТАР.

Орындаған:Ш.Э.Тохтанмурат
Қабылдаған:Т.С.Жумағалиев
а
Үйкеліс күші

Барлық нақтылы сұйықтардың бір қабаты екінші
қабатымен салыстырғанда орын ауыстырса, онда
азды-көпті үйкеліс күші пайда болады. Шапшаңырақ
қозғалған қабат тарапынан жайырақ қозғалған
қабатқа үдетуші күш әсер етеді. Керісінше, жайырақ
қозғалған қабат тарапынан шапшаң қозғалған қабатқа
бөгеуші күш әсер етеді. Бұл күштер ішкі үйкеліс
күштері деп аталады, олар қабаттардың бетіне
жүргізілген жанама бойымен бағытталады. Ішкі
үйкеліс күші F әрпімен белгіленеді.
F=
Cұйықтар тұтқырлық қасиетіне қарай 2-ге
бөлінеді.

Тұтқырлық коэффициенті
Тұтқырлық коэффициенті заттардың табиғатымен
сұйықтың табиғаты және температурасығана емес,
температурасына тәуелді сонымен бірге оның ағыс
сұйықтарды ньютондық шарттарында да тәуелді болатын
сұйықтар деп аталады. сұйықтарды ньютондық емес
сұйықтықтар деп аталады.
Ньютондық сұйықтықтар -деп
тұтқырлық коэффициенті сұйық
табиғатына және оның температура-
сына тәуелді болатын сұйықтықтар-
ды айтады. Ньютондық сұйықтықтар
үшін тұтқырлық күші жылдамдық
градиентіне тұра пропорционал,
тұтқырлық коэффициенті сұйықтың
ағыс шарттарына тәуелді болмайтын
тұрақты параметр болып табылады.
Ньютондық сұйықтықтарға төменгі
молекулалық қосылыстардағы
сұйықтар жатады. ( су, балқыған
металл, плазма)
Ньютондық сұйықтықтар.
НЬЮТОНДЫҚ ЕМЕС СҰЙЫҚТЫҚТАР.
Ньютон теңдеуін -сұйықтың ламинарлық ағыны
кезінде қолданған жөн , яғни сұйық , ағынның жәй
жылдамдығы кезінде бір –бірімен араласпайтын
қабатшалар түрінде ламинарлы қозғалады.

-сұйықтықтың, Па -ның туындаған жанама кернеуі;

- тұтқырлықтың динамикалық коэффициент
пропорционалдық коэффициенті, Па •;
- кескін бағытына перпендикуляр бағытта жылдамдық туындысы,
c-1
Ығысукернеуі - мен жылдамдық градиентіне байланысты , тұтқыр-
лығы түзу сызықтық заңы бойынша өзгеретін сұйықтарды
ньютондық сұйықтар деп аталады.
Ньютондық және ньютондық
емес сұйықтар үшін ығысу
кернеуінің тәуелділігі:

1. Ньютондық сұйықтар
2. Баяу қозғалатын ньютондық
емес сұйықтар (қату
температурасы жақын парфинді
мұнайлар немесе эмульциялар):
3. Кристалдық құрылымдық
торлары бар жұмсақ
(пластикалық) ньютондық емес
сұйықтар.
Қанның плазмасы Ньютондық сұйықтықтарға жатады.Қанның құрамы
55 % плазмадан, және қан жасушаларынан тұрады.Қан плазмасы –
қанның сарғыштау түсті сұйық бөлімі.
• Ньютон сұйықтығының ішкі үйкеліс коэффициенті оның құрылымына,
температура мен қысымға байланысты, бірақ жылдамдық градиентіне
байланысты емес.
• Ньютон сұйықтығы - тұтқырлығы жылдамдық градиентіне тәуелді емес
сұйықтық.
• Ньютон сұйықтығының қасиеттері сұйықтықтардың көпшілігі (су, ерітінділер,

төмен молекулалық органикалық сұйықтықтар) және барлық газдар болып
табылады.
• Тұтқырлық арнайы құрал-визгометрлер көмегімен анықталады. Кейбір сұйық-

тықтар үшін η тұтқырлық коэффициентінің мәндері кестеде келтірілген.

Зат Ауа Су Глицерин Қан Плазма

Температура, 20 20 100 20 36 36

1,8 1 0,3 1 1
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

Ұқсас жұмыстар
НЬЮТОНДЫҚ СҰЙЫҚТАР
Қанның тамырлар бойымен қозғалысының гемодинамикалық заңдылықтары
ЖУРЕК - ҚАН ТАМЫРЛАР БИОФИЗИКАСЫ
Қанның реологиялық қасиеттері
Химиялық процестер
ANSYS CFX программа пакеті
Қанайналым шеңберлері
Өртке қарсы алдын ала шаралары
Сұйықтың қасиеті Гидростатистикалық қысым
Бюреткалық қондырғыны қолданып сұйық дәрілік түрлерді дайындау
Пәндер