САЯСАТ ҚОҒАМДЫҚ ӨМІР ЖҮЙЕСІНДЕ


Бұл презентацияның бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
САЯСАТ ҚОҒАМДЫҚ ӨМІР ЖҮЙЕСІНДЕ
«Саясат» ұғымы
Көне грек тілінде «мемлекетті басқару өнері» дегенді білдіреді.
Саясатты анықтау саясаттың орталық элементі ретінде мемлекетті көрсетеді, ал мемлекеттің өзін саясат
туралы ғылымның орталық санаты ретінде қарастырады, ол өзінің ресми бастауын Аристотельден алған,
ол саясатты мемлекетпен тығыз байланыстырып, бұл терминді ғылыми айналымға енгізген.
Оның анықтауы бойынша, саясат — бұл «отақ игілікке» және «бақытты өмірге» қол жеткізуге қызмет
ететін қауымының өркениетті нысаны.
Қазіргі заманғы өлшемде саясатты осы тәріздес түсіндіруді баяндауда екі негізгі үрдіс туралы айтуға
болады:
•мемлекет пен саясатты таптық санаттарда марксизм түсіндіру.
•мемлекет пен саясатты үкімет қызметі санаттарында американдық «саясат туралы ғылым» және
француздық «саясат ғылымы» түсіндіру.
Саясат түсінігі мен оның шығу тегі

«Саясат» термині мемлекетпен, өкімет билігі қатынастарымен, адамдар мен қоғамға
басшылық ету ғылымымен байланысты көне заманғы ұғымдарға негізделген. Мәселен, «полис»
қала-мемлекет, «политикос» мемлекет қайраткері, «политейя» конституция.
Дәстүрлі түсінік. Саясат дегеніміз, мемлекеттік және қоғамдық істер, адамдар, әлеуметтік
топтар, халықтар мен мемлекеттер арасындағы айқын көрінетін және өкімет билігі жөніндегі
қатынастарымен байланысты қызмет саласын білдіреді. Әлеуметтік құбылыс ретінде оған саяси
институттар мен ұйымдардың қызмет атқаруы, саяси нормалар мен дәстүрлері, адамдардың
басқару қызметі, олардың әлеуметтік-саяси мүдделері мен қажеттері, саяси идеялары мен
көзқарастары жатады.
Саясат қоғамнан тыс өмір сүре алмайды, қоғам, өз кезегінде, адамдардың өмірлік қызметінің:
шаруашылық экономикалық, әлеуметтік, саяси және рухани қызметтерінің өзара байланысты,
өзара тәуелді, бірақ едәуір дәрежеде дербес салалар жиынтығынан тұрады.
Қоғам өміріндегі саяси саланың
мәртебесі
Саяси саланың басқа салалардан айырмашылығы: ол сөздің белгілі бір мағынасында осыларға қатысты
үстемдік рөлін атқарады. Саяси саланың мұндай жағдайы оның ауқымында қабылданған заңдарды,
шешімдерді, жарлықтарды, нұсқауларды барлық қоғамдық салалардың міндетті түрде орындауына
байланысты болады. Осыған орай, саяси саланың, әсіресе, қоғам дамуының өтпелі және күрделі кезеңдерінде
тиісінше артықшылықтары болады. Сонымен бір мезгілде, саясат саласы қоғамның барлық басқа
салаларымен тығыз байланыста, соларға тәуелді болады.

«Саяси» және «әлеуметтік» бірегей құбылыстардың ара-қатынасы. Кез келген әлеуметтік құбылыс өзінің
өкімет билігі ығына еруінің дәрежесі мен деңгейіне қарай саяси белгілерін, саяси сипатының «алуы» немесе
олардан «айрылуы» мүмкін. Қоғамдағы «саясат» атаулының бәрі әманда әлеуметтік, бірақ әлеуметтік
атаулының бәрі әлеуметтік болмайды немесе «саясатқа» айналмайды.
Демек, қоғамда тәртіпті сақтау мен басқа міндеттерді шешу үшін өкімет билігі мен беделі бар
қоғамдағы құбылыстарға, институттар мен қатынастарға қатысы бар нәрселердің бәрін саясат деп
түсінеміз.
Маркстік теория
Маркстік теорияда саясат мемлекетпен және мемлекеттегі билікпен байланысты таптар
күресінің саласы ретінде анықталады. Саясат туралы ағылшын тілді және француздың саясат
туралы ғылымында саясат термині мемлекеттік басқару мен басқару қызметін жүзеге асыратын
адамдар қызметімен бір мағынада байланыстырылады.
«Саясат ғылымы»- бұл мемлекеттің, сондай-ақ оның өкіметінің сипаты мен қызметтері
туралы ғылым, үкімет органының көмегі арқылы мемлекет билігін жүзеге асырады.
Саясатқа мұндай түсінік беруге саясатты әлеуметтану тұрғысынан ұғыну қарсы тұрады. Саясат
саласында әңгіме жиынтық әлеуметтік субъектілер – ұлттар, таптар, ірі қоғамдық қозғалыстар
туралы болуға тиіс. Атап айтқанда, олар істің шын мәнінде, «сайып келгенде» саясат
субъектілері болып табылады және саяси партияларға, одақтарға, т.т ұйымдасқан өздерінің
өкілдері арқылы жария өмірге қатысады.
Қазіргі көзқарас
Адамдар мүдделер бөлінісі туралы мәселеде келісе алмайтын, бірақ мұндай алауыздықтарды
шешудің бері салғанда бірнеше процедурасын қолданатын жерлерде саясат бар. Демек, адамдар
өздерінің төл мүдделері үшін бір- бірімен соғысатын, «Менің оны алуға хақым бар» деудің
орнына, «Мен оны аламын» деп өңеш жыртатын табиғи ахуалда (табиғат ахуалында ) саясат
болмайды. Саясат, сондай-ақ қоғамда құқықтар мен міндеттер туралы берік те толық келісім бар
жерлерде де жоқ. Әрине, осынау анықтама сананың ықтимал ерекшеліктеріне және адамдар
жасалған ережелерді қабылдамай ма деген сұраққа байланысты саясаттың болатын —
болмайтыны туралы ештеңе айтпайды деп дауласуға болады, Егер адамдар «жасырын
алауыздықтар» ұғымын мойындайтын болса, онда саяси қызмет өрісі үшін тағы да шектеу жоқ.
Саясаттың мазмұны қоғамның жетекші әлеуметтік топтарының,таптарының немесе күштерінің
мүдделерімен анықталады. Саясат мазмұны оның мақсаттарынан, бағдарламалары
құндылықтарынан, ол шешетін проблемалары мен міндеттерінен, саяси шешімдерді қабылдау мен
жүзеге асырудың себеп — салдарына, тетіктерінен, тәсілдері мен әдістерінен көрініс табады.
Саясатты әр алуан тұрғыда түсіндіру
Саясат және билік Саясат және мүдде
Көптеген саясаттанушылар саясат Саясаттануда саясатты мүдделер
«билік» санаты арқылы түсіндірілуге тұрғысынан қарап ұғыну бар. Мұндай
тиіс деген пікірді ұстанады. Билік көзқарасты жақтаушылар саяси
санатын пайдалану қажеттілігі саясат процестер мен құбылыстардың
саласы тек мемлекет пен саяси жасалуының алғашқы тетігі ретінде
жүйенің ғана қызметі шегінен адамдардың топтық қажеттері мен
шығады дегенді негізге алады. осының негізінде пайда болатын
әлеуметтік ( экономикалық, саяси,
мәдени және басқа да) мүдделер
болатынына назар аударды.
Саясат түрлері мен бағыттары
Ішкі саясат Сыртқы саясат
Қазіргі құрылысты сақтауға немесе Мемлекеттің сыртқы саясат қызметінің
реформалауға бағытталған мемлекеттің, басқа да субъектілерімен:
оның құрылымдары иен институттарының мемлекеттермен, шетелдік
экономикалық, демографиялық, партиялармен, қоғамдық
әлеуметтік-ықпалдастық, мәдени, жазалау бірлестіктермен, дүниежүзілік және
аймақтық ұйымдармен қатынастарды
және т.Т қызметі бағыттарының
реттейтін халықаралық аренадағы
жиынтығы болып табылады. Ішкі қызметі. Сыртқы саясат мемлекеттің
саясатты жүзеге асыру үшін мемлекет экономикалық, демографиялық, әскери,
әртүрлі құралдарды: заңды, нормативтік ғылыми-техникалық және мәдени
кесімдерді, салық тұтқалары мен әулетіне негізделеді.
жеңілдіктерді, әлеуметтік — беделді және
әлеуметтік беделді емес қоғамдық
мәртебелерді және басқаларын
Саясаттың объектісі және субъектісі
Субъектісі дегеніміз белсенді іс-қимыл жасайтын және сана-сезімді, ерікті тани білетін, ие болатын жеке дара адам немесе
әлеуметтік топты; объекті дегеніміз субъектінің танымдық немесе өзге де қызметінің бағытын білдіреді.
Осыны негізге ала отырып,саясат субъектісі саясат объектісіне бағытталған мәндік-тәжірибелік саяси қызметті иеленуші
ретінде түсіндіріледі.
Саясат субъектісі не дәстүрлі түрде мыналар жатады: жеке дара адамдар (қатардағы немесе саяси көшбасшылар); әлеуметтік
топтар-ұжымдар, этникалық топтрар, діни қауымдар, саяси бекзаттар, таптар, бұқара халық , азаматтық қоғам, халықтар,
ұлттар, өркениеттер, саяси институттар (мемлекет, саяси партиялар, қоғамдық-саяси және азаматтық қозғалыстар).
Батыс саясаттануында саясат субъекттісін үш топқа бөледі:
А) парохиальдық субъектілер – бұл өздерінің тікелей, жергілікті, күнделікті мүдделерін іске асыру жөнінде қам-қарекет
жасайтын және өзінің қатысуын,өзінің саяси ролінің саяси салдарын мойындамайтын жеке – дара адамдар;
Б) қоласты субъектілері — өзінің саяси рөлі мен мақсатын түсінеді, бірақ олардың шегінен шығу, саяси өмірге дербес ықпал
ету мүмкіндіктерін көре алмайды ;
В) қатысушы субъектілер — өздерінің мақсаттарын және оларды іске асыру жолдарын айқын түсінеді, сондай-ақ бұл үшін
институциялық тетіктерді ( партияларды, қозғалыстарды және т.т ) пайдаланады.
Қорытынды
Мақсаты – адамды күрделі әлеуметтік-саяси жағдайда лайықты жөн таба
білуге, басқа адамдардың мүдделері мен құқықтарын сыйлай отырып, өз
мүддесін қорғай білуге үйрету, сонымен қатар ол азаматтарды
демократиялық тәртіпті және оны қамтамасыз ететін мемлекеттік, қоғамдық
ұйымдарды сыйлауға тәрбиелейді.
Біздің заманымызда қандай кәсіппен айналысқанына қарамастан, саяси білім
мен мәдениет дара әкімшілікке негізделген үкімет жүйесінен, қатал,
деспоттық басқарудан, адамгершілікке қарсы, мемлекеттік және қоғамдық
ұйымдастырудың экономикалық тиімсіз түрлерінен сақтандырады.
Қорыта келсе, саяси білім әр азаматқа үкімет көлемінде өз қызығушылығын
қалай қанағаттандыру керек екендігін үйретеді
Ұқсас жұмыстар
Саясат
Демографиялық саясат
Саясат туралы
Саясат субьектілері
Құралдары САЯСАТ
Жаңа экономикалық саясат және Семей өңірінің қоғамдық- саяси өмірі
ҚАЗЫНАЛЫҚ САЯСАТ
Геоэкология жер ғылымдар жүйесінде
Саясат жайлы
Валюталық саясат
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь