Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық негіздері
Презентация қосу
Педагогикалық
зерттеулердің
әдіснамалық негіздері
Әдіснама – қандай да бір ғылымда қолданылатын
интеллектуалдық құралдардың, әдістер мен тәсілдердің
жиынтығы; 2) теориялық (танымдық) және
тәжірибелік-өзгертушілік әрекетті ұйымдастыру мен
құру тәсілдері принциптерінің жүйесі. Әдіснаманың
жалпы танымдық іс-әрекет процесін зерттейтін таным
теориясынан ерекшелігі – ол шынайы және тәжірибелік
тұрғыдан тиімді білімге жету әдістері мен жолдарына
баса назар аударады. Егер теория таным процесінің
нәтижесі болса, әдіснама осы білімге қол жеткізу мен
оны құру тәсілі болып табылады.
Әдіснамалық білімнің деңгейлері

Философиялық Жалпы ғылыми Нақты ғылыми Технологиялық
әдіснама әдіснама әдіснама әдіснама
- таным - жалпы ғылыми - белгілі бір не басқа - зерттеу әдісі мен
принциптері; пәндерде теориялық да ғылыми пәнде техникасы, яғни дұрыс
- ғылымның тұжырымдамалар қолданылатын эмпирикалық
категориялық зерттеулер мен материалды және
құрылысы рәсімдердердің, оның бастапқы
- Ақиқатты тану мен әдістердің, өңделген нұсқасын
қайта құру принциптердің алуды қамтамасыз
үдерісіне деген жиынтығы ететін рәсімдер
дүниетанымдық жиынтығы
көзқарастарды
айқындай отырып,
барлық
әдіснамалық
білімнің
мазмұндық негізін
құрайды
М. А. Данилов ұсынған педагогика
әдіснамасының анықтамасы мынадай:
«Педагогика әдіснамасы дамып келе жатқан
қоғам жағдайында үздіксіз өзгеріп отыратын
педагогикалық ақиқатты дұрыс көрсететін
педагогикалық теорияның бастапқы ережелері,
оның негіздемесі мен құрылымы туралы, білім
алудың тәсілдері мен әдістерінің принциптері
туралы білімдер жүйесі».
В. И. Загвязинский берген анықтама
әдіснаманың қазіргі анықтамасына
көбірек жуықтайды: «Педагогикалық
әдіснама – ғылыми-техникалық
зерттеудің бастапқы (басты) ережелер,
құрылымы, функциялары және әдістері
туралы ілім».
Әдіснаманы түсіндірудің әр түрлі нұсқаларын
талдай келіп А. М. Новиков былай деп жазды:
«Әдіснама дегеніміз іс-әрекетті ұйымдастыру
туралы ілім». Мұндай анықтама әдіснаманың пәнін
іс-әрекетті ұйымдастыруды заңдастырады. Іс-
әрекетті ұйымдастыру дегеніміз оны логикалық
құрылымының нақты белгіленген
сипаттамаларымен және оны жүзеге асыру
үдерісімен бірге тұтас жүйеге келтіру деген сөз.
Г.П. Щедровицкийге сенсек, әдіснаманы іс-әрекетті
ұйымдастыру туралы ілім ретінде қарап, осы заманғы
әдіснаманың негіздеу жүйесін құрайтын мынадай үш
негізгі функцияны бөле жарып айтуға болады:

1. Іс-әрекеттің философиялық-
психологиялық теориясы

2. Зерттеу әдістерінің немесе күрделі
жүйелерді жобалау, іздеу, жоспарлау
және мәселелерді жоюға арналған
өзгерістерді іске асыру жүйесі туралы
ілімді жүйелі түрде талдау.
3.Ғылымтану, ғылым теориясы.
Бірінші кезекте, әдіснамаға
ғылымтанудың гносеология (таным
теориясы) және семиотика (белгілер
туралы ғылым) сияқты тарауларының
қатысы бар.
Іс-әрекет – адамның айналадағы өмірмен
белсенді қарым-қатынасқа түсуі. Оның
барысында адам обьектіге мақсатты түрде
әсер етеді және сонысымен өзінің
қажеттіліктерін қанағаттандыратын субьект
ретінде танылады.
Ғылыми ортада іс-әрекетті түсіндіруде, екі
көзқарас, екі тәсіл қалыптасқан:

әдіснамалық
психологиялық (Г. П.
(А. Н. Леонтьев) Щедровицкий).
Оның іс-әрекет, өздігінен
алғашқысында іс- алғанда, тұлғаны
әрекетті субьект еліктіріп әкетіп,
жүзеге асырады деп ұдайы жаңарып
есептелінеді. отыратын түп негіз
болып табылады.
Педагогика ғылымның әдіснамасы, біріншіден,
жалпы әдіснама ғылымынан туындайды,
екіншіден, қоғамдық ғылыми жүйенің даму
тенденциясын оқып үйренумен және зерттеумен
байланысты болады, үшіншіден, педагогикалық
құбылыстардың жағдайлары туралы теориялық
қағидалармен, оларды зерттеу әдістерін
қарастырады, төртіншіден, жаңадан алған
білімдерді тәрбие, оқыту, білім беру тәжірибесіне
ендірумен анықталады.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Оқыту үрдісінің әдіснамалық тұғырлары
Педагогика мен психологияның әдіснамалық негіздері
Жалпы әдіснама
Педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негіздері мен әдістері
Арнайы педагогика мен арнайы психологияның теориялық және әдіснамалық негіздері
СТУДЕНТТЕРДІ САУЫҚТЫРУ ҮШІН ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ
Жалпы және педагогикалық психология
Жоғары мектеп педагогикасының қызметтері
Педагогикалық үдеріс жүйенің барлық құрамдас бөліктерін біріктіруші басты жүйе ретінде
Педагогика әдіснамасы
Пәндер