Кәсіпорынның инвестициялық – инновациялық саясаты




Презентация қосу
Кәсіпорынның инвестициялық
– инновациялық саясаты.
Инновация – бұл практикалық
қызметте қолданатын жаңа немесе
ИННОВАЦИЯ
жетілдірілген психологиялық үрдіс,
нарықта іске асатын жетілдірілген
өнім түрінде көрініс табатын Инновация – кәсіпорынның көптеген
инновациялық қызметтің соңғы бөлімшелері қатысатын жаңалық
нәтижесі. енгізудің нәтижесі және қоршаған
Инновацияға капитал салымдары орта әсер ететін шығармашылық,
салынса, инвестиция пайда болады. кәсіпкерлік қызметтің нәтижесі
болып табылады. Кәсіпорынның
экономикасының бәсекеге
қабілеттілік деңгейін арттыру
ғылыми зерттеу және тәжірибелік –
конструкторлық жұмыстарды жүргізу,
инновациялық жобаларды іске асыру
және жоспарлау қажет.
ИННОВАЦИЯ
ИННОВАЦИЯ
Табыстылықтың белгіленген деңгейіне жету шарты бойынша дайындалатын және іске аса

ИНВЕСТИЦИЯ
Инвестицияға деген қажеттілік:
ИННОВАЦИЯ
Iқаж
қаж
= I0101
+ I02
02
+... + I0n
0n
I01
01
, I02
02
– сәйкесінше
инвестиция қажет
ететінинвестиция объектілері.
Инновациялық жобаларды
Инвестиция қажет ететін
бағалау әдісі қарастырылып
сатистикалық көрсеткіштерді
отырған жобалар ішінен ең
есептеуге негізделген
перспективті жобаны таңдап
динамикалық көрсеткіштер мен
алудың ережесі болып
табыстарды, пайданы алудың ,
табылады. Барлық әдістер
уақыттық құраушыларды
жобаны іске асырудан түскен
ескермейтін инновациялық
болашақ ақшалай
жобаларды бағалаудың бірнеше
түсімдермен жоспарланатын
әдістері бар.
инвестицияларды салыстыру
және бағалауға негізделген.

ИНВЕСТИЦИЯ -
Ақша қаражаттарының ағымы
Инфляциянормасы
Дисконт үрдісіне–байланысты ақша құны уақыт аралығында өзгеріп отырады.
Уақыттың түрлі мерзіміндегі ақша ағымдарын салыстыру барысында дисконттау деп
аталатын ақша қаражаттарын бағалау әдісі қолданылады, яғни болашақта алынатын
ақша қаражаттарының қазіргі кездегі құнын бағалау.

ДИСКОНТТАУ
Ақша қаражаттарының дисконтталған ағымы деп, дисконттау қойылымының күтілетін мәніне сәйке

Болашақ құн
Болашақ ақша ағымдарының қазіргі
немесе ағымдағы құнын анықтау үшін
келесі формула қолданылады:

Iн =Iб/(1+rd)t Рн = Рб/(1+rd)t

Iбб = Iнн*(1+rd)tt Рбб = Рнн*(1+rd)tt

Iнн , Рнн – инвестиция мен табыстың қазіргі кездегі
(ағымдық) құны
Iбб , Рбб - инвестиция мен табыстың болашақ құны
rd – дисконттық қойылым
t - ептеу мерзімінің жылдары немесе қадамдары
Инновациялық жобалау
экономикалық тиімділігі –
жобаны іске асырудан алынған
нәтижені осы нәтижеге себепші
болған инвестициялық
шығындармен немесе нәтижеге
жету үшін қолданылған Таза табыс деп, жобаны іске
ресурстармен өлшейтін асыру барысында пайда болатын
қатысты шама. шығындарды алып тастағандағы
әр жыл үшін алынатын табыс
сомасын айтамыз. Таза табыс
жоба аясында қолданылатын
Инновациялық жобаны іске құрылғылардың
асырудан алынатын таза табыс амортизациясымен таза пайданың
және инвестицияның өтелу мерзімі. сомасы ретінде анықталады.
Инновациялық жобаны
бағалаудың негізгі көрсеткіштеріне
жататындар –таза табыс, таза
дисконтталған табыс, таза ақша ағымы
және капитал салымдары түріндегі
инвестицияның өтелу мерзімі.

Ұқсас жұмыстар
Инновациялық жобаны іске құрылғылардың асырудан алынатын таза табыс амортизациясымен таза пайданың және инвестицияның өтелу мерзімі
КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ
Өндірістік кооперативтер
Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын қалыптастыру
Қаржы менеджменті
Қаржылық тәуекелді басқару
Кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру негіздері
Корпорацияның инвестициялық саясаты
Кәсіпкерлік қызметтегі қауіптер
Ақпараттық технологиялар нарығы
Пәндер