ИНЖЕНЕРЛІК- ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ІЗДЕНІСТЕР. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ ІЗДЕНІСТЕРДІҢ ӘДІСТЕМЕСІ
Презентация қосу
ИНЖЕНЕРЛІК-
ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ
ІЗДЕНІСТЕР.
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ Дайындаған:
Несіпханов М.А.
ІЗДЕНІСТЕРДІҢ ӘДІСТЕМЕСІ. Тексерген:
Кудеринов С.М.
ЖОСПАР:

Кіріспе
Инженерлік-гидрологиялық ізденіс жұмыстарын жүргізу
әдістері, тәртіптері және дәлдіктерінің құрылыс
нормаларын саралау
Инженерлік-гидрологиялық ізденіс жұмыстары
Инженерлік-гидрологиялық ізденіс түрлері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Инженерлік-гидроло гия лық ізде ніс жұ мыст а р ының түрле рі мен
атқар атын істері
Инженерлік жұмыст а рды жобала у және оны ары қарай салу,
арнаулы инженерлік ізде ніс д е п ат а ла тын үрдісті жұмыста р негізінд е
жүргізіледі.
Инженерлік ізде ністің негізгі атқа ратын істер і-болашақ құрылыс
салына тын ауданның та биғи және экономикалық жағдайларын, құрылыс
нысандарының оны қор шаған орта мен өзіндік байла нысы, оларды
қорғаудың и нженерлік жолдары және құрылысты мекенде ушіле рдің
қауіпсіз ө мір сүру жағда йла рын зерттеу.
Инженерлік ізде ністің әр түрі жобалаудың өзіне тән сатысын
матер иалдық қамт а масыз етуі керек. Со ндықт а н ізде ністі бірнеше
түрге бөл еді:
1) алдын ала лық, техника-экономикалық негізін анықтау (ТЭН) немесе
техни ка-экономи калық есептеу (ТЭЕ);
2) жобалау кезінде гі;
3) жұмыс істеу құжатта рын да йындау кезінд егі.
Ізденіс экономикалық және техникалық болып екіге
бөлінеді.
Экономикалық ізденістер салынбақшы құрылысты, сол
жерде құрылыс материалдарымен, заттармен, көлікпен, сумен,
энергиямен, жұмыс күшімен т.с.с. қамтамасыз ете алама
және салынып болған соң осы құрылыс экономикалық тұрғыдан
тиімдіме, осы аталған шарттарды есепке ала отырып
жасайды. Экономикалық ізденіс техникалық ізденістің алдын
алып отырады.
Техникалық ізденіс құрылыс салынатын жер аумағының
табиғи жағдайын егжей-тегжейлі зерттеу және жобалау,
құрылыс салу кездерінде сол жердің табиғи байлықтарын
мүмкіндігінше толық пайдалану және есепке алу үшін
жүргізіледі.
Құрылыс салу үшін атқарыла тын инженерлік ізде ніске:
геотехноло ги ялық тексеру, т а би ғи және техногендік қауіптілікті
баға лау;
тер рито рияны инженерлік қо рғауда ғы шарала рды негізде у;
қо ршаға н орта ға әсер етуші жергілікті күштерге мониторинг
жүргізу,инженерлік ізде ністі ғылыми тұрғыдан қарау, ізде ніс
жұмыст а р ын атқарушының авторлық құ қын қор ғау;
кадастрлық және д е басқа о сыған жат а тын істер және құрылыс салу
кезінд е гі ғылыми ізде ніс, нысандарды пай дала ну және ола рды істен тыс
қалдыру (жабу) жат а ды.
Құрылыс салынатын ала ңды бағалау ү шін, келесі үрдісті ізденістер
жүр гізеді: негізгі-инженерлік-геодезиялық, инженерлік-геологиялық және
гидр огеология лық; гидрометеор оло гия лық, климатоло гиялық және
метероло гиялық, құнарлы жер қыртысын геобота никалық тексеру және
басқала р . Қандай да құрылыс салынсада негізгі ізденістерді бірінші
кезекте жү ргізеді.
Инженерлік-геодезиялық ізденіс

сол ауданның жер бедері және ондағы құрылымдар туралы
деректер бере отырып, жобалау жұмыстарының негізі болып
қана қоймай басқа ізденіс түрлерін жүргізуге, тексеруге
пайдаланылады. Инженерлік-геодезиялық ізденіс кездерінде
геодезиялық негіз түрлерін құру және құрылыс салынатын
алаңда әр түрлі масштабтардағы топографиялық түсіріс,
сызықтық құрылыстардың трассаларын қадалау, геологиялық,
гидрогеологиялық қазбаларды,
геофизикалық барлау нүктелерін геодезиялық істермен
байланыстыру және де басқа жұмыстар атқарылады.
Инженерлік-геологиялық және
гидрогеологиялық ізденіс жұмыстары

жер қыртысының геологиялық құрылысы, физико-геологиялық,
топырақ беріктігі, құрамы және жер асты сулары т.б.
құрылымдар туралы мәлімет береді.
Бұл мәліметтер құрылыс салу шартарын дұрыс бағалауға
мүмкіндік туғызады.
Гидрометеорологиялық ізденістер

өзендер мен су қоймаларындағы су
жиналу мұмкіндіктері, сол районның климаттық
сипаттамалары туралы мәлімет береді. Сонымен
бірге гидрометеорологиялық ізденіс кездерінде су деңгейінің
өзгеруі, көлбеулігі, бағыты және ағу жылдамдығы, ақпа
су көлемі, тереңдігі және су қабаттарының қалыңдығы
туралы мәліметтер жинайды.
Инженерлік ізденіс жұмыстарының мазмұны және көлемі
жобаланбақшы құрылыстың түрі, саласы және өлшемдеріне,
жергілікті жер жағдайына және құрылыс таным дәрежесіне,
сонымен бірге құрылыстың жобалық деңгейіне байланысты болады.
Салу технологиялары жалпы бір- бірімен ұқсас және ізденіс
жұмыстары бір тәсімді әр түрлі құрылыстар (құрылымдар) бір
топқа бірігуі мүмкін: алаңдық және сызықтық құрылыстар.
Алаңдық құрылысқа жататындар: елді мекендер, өндіріс
мекемелері, аэропорттар және де осыған ұқсастар. Сызықтық
құрылыстарға жататындар: жолдар, электрожелілер, құбырлар
және де осыған ұқсастар.
Инженерлік ізденіс жұмыстарын жүргізу әдістері, тәртіптері
және дәлдіктері құрылыс нормаларымен анықталады, мысалы
СНиП 11-02-96 және 11-04-97 деп аталатын құрылыс
нормаларында.
Жобалық берілімдерді жер бетіне нақтылы түсіру үшін келесі негізгі
жобалық құжатта р болулары керек:
1) бас пл ан (генпла н) және топографиялық пла ндар, масшт абт а ры 1:5000-
1:500, бұл пл андарға салынбақшы құрылымның пл андық-биіктік
шамал а ры,өлшемде рі, пішінд е рі, бір-бірімен байл а ныс тәсімд е рі егжей-
тегжейлі к ӛ рсетіледі;
2) құрылымның негізгі тұста рының ұзынабойлық және көлд е нең
профилдері, мұнда құрылым элементтерінің биіктік бойымен бір-бірімен
байл анысы, кейбір нүктелердің, затта рдың орнала суы к ӛ рсетіл еді;
3) құрылыс салынбақшы территорияны тік жазықтықта тегістеу пл а ны;
4) геодезиялық тірек торла ры қосындарының тәсімі, координат а л ар
журналы;
5) жұмыс істеу сызбал а ры және сызбала ры, мұнда құрылыс бөліктерінің
өлшемдері, пішіндері және орнал асулары сипаттал а ды.
Жобалық берілімде рді жер бетіне нақтылы түсіруле р, геодезиялық
жұмыста рдың баста маста н бұрын жобалық берілімд е рді алдын ал а дайындау
жұмыста ры атқарыл ады. Бұл дайындықт ар әр түрлі жобалық шамал арды,
есептеулермен немесе пла н бетінен ӛ лшеп анықт а ла тын шамала рды және де
жетіспейтін шамал ар мен өлшемд е рді қолдануға ыңғайлы етіп дайындап
ал ады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

Боглов И.Ф. Геодезические работы при строительстве и

использовании крупных сооружений. - М.: Недра, 1984.
Брайт П.И. Геодезические методы измерения деформаций

оснований и сооружений. - М.: Недра, 1965.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Патенттік зерттеулер
Гидрометеорологиялық ақпараттың потенциалды тиімділігін бағалау әдістері
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТПЕН ҚАМТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ
Агрометеорологиялық болжамдар
Теңіз ұйымдарын гидрометеорологиялық қамтамасыз ету
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ТЕҢІЗ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫНА ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТТЫҢ ТҮРЛЕРІ, ЫҚПАЛЫ, ПАЙДАСЫ МЕН ОҢТАЙЛЫ ШЕШІМДЕРІ
Қазгидромет басшылығының құрылымы
Мәліметтерді дайындау
СУДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЕСЕПКЕ АЛУДЫ ЖҮРГІЗУ
Метеорологиялық ескерту
Пәндер