Екі сатылы кеңейтілген бетонның құрылымы мен қасиеттері
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

“Құрылыс және құрылыс
материалдары” кафедрасы

Тақырыбы: «Екі сатылы кеңейтілген бетонның құрылымы мен қасиеттері»

Авторы:доктор технических наук, профессор
Перцев Виктор Тихонович

Баяндаған: ПСМ-31 топ студенті
Шаймарданова Асель
Қабылдаған: доц.м.а. Шакешов Б.Т.
Мазмұны
Жұмыстың жалпы сипаттамасы
Зерттеудің мақсаты
Жұмыстың ғылыми жаңалығы
Жұмыстың практикалық маңыздылығы
Жұмыстың негізгі мазмұны
Зерттеу нәтижелері: -бірінші тарау
-екінші тарау
-үшінші тарау
-төртінші тарау
-бесінші тарау
ЖАЛПЫ ҚОРЫТЫНДЫ
«Құрылыс материалдарының өнеркәсібін 2020 жылға дейінгі даму
стратегиясында» тұрғын үй, өнеркәсіптік, инфрақұрылымдық және жол
құрылысы негізгі бағыттар болып табылады.Дүниеге келген дизайнда ең
маңызды мәселелердің бірі - қайта құру, техникалық трансформация,
қалпына келтіру және жаппай массивтер сериясын бірнеше шығу бойынша
кеңейту. АЭС-ті пайдаланудың нормативтік базасы энергия тиімділігінің,
экологиялық тұрақтылық пен экологиялық қауіпсіздіктің ұзақ мерзімді
келешегін пайдалануды жалғастырады.
Өнеркәсіптік секторды қалпына келтіруге және өндірістік қуаттарды
арттыруға бағытталған мемлекеттік саясатқа сәйкес қазіргі немесе
қолданыстағы көптеген кәсіпорындар негізгі құралдарды қайта жаңғыртуды
және технологиялық процесті модернизациялауды талап етеді.
инфрақұрылым құрылысы саласындағы желісін нақты дамыту болып
табылады. Энергетика ерекше рөл атқарады, өйткені еңбек өнімділігінің
деңгейі өнеркәсіптің энергетикалық саласымен тікелей байланысты. электр
желілері мен қосалқы станцияларды, соның ішінде электр желілерін барлық
түрлері, дамыту және жетілдіру электр станцияларын, жаңғырту және
құрылыс, электр құрылыс өз өндірістік базасын дамыту, адам қызметінің
барлық бағыттарын қамтамасыз ету үшін қажет.
Зерттеудің мақсаты

«комплекстік-технологиялық-құрылымдық- Екі сатылы кеңейту Қ» Қ
асу П +Г н
қасиеттер» тәуелділіктерін түсіндіру және
ы пт + С асы
«инжекцияға,бетонға арналған негізгі
қ ал ісі) ент т мен
конструкциялық препараттарды әзірлеу»
н ың теуш цем лымы ізгі ы
л ым рет бірге құры ы нег лард
ры ың ен ің ағ и ой
құ н м д уд
КР( асы асы ттер тыр лым
Қ к п н с
«Қ ети і қос еме пта ы ғы
н ц ы л
ки шенд йтін қал тура
ке істе ерін ары
г т
те иет ықт
с
қа дыл .
ң у
за мыт
да
Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет:

-ҚҚКР+ СП + ГҚҚ комплекстік қоспамен модификацияланған созылмалы
цементтің цемент тасының құрылымы мен қасиеттерін қалыптастыруға
рецепт және технологиялық факторлардың әсерін зерттеу;

-негізгі құрылымы сандық үлгілерін құру және оның тұжырымдау, дәрілік
интеграцияланған қоспа ҚҚКР+ СП + ГҚҚ мен оның компоненттерін
арақатынасына қарай цемент тас цемент шиеленісуіне қасиеттерін
өзгертеді;

- екі сатылы кеңейту нақты қолданылатын «композициясы-технология-
құрылым-қасиеттері» белгілі заңдылықтарын нақтылау бетон құрылыс-
техникалық қасиеттері мен рецепттық- технологиялық факторлардың
арасында және екі сатылы кеңейтумен инъекцияға арналған шығармалар
жобалау бойынша негізгі ұстанымын негізінде оларды дамыту сандық
қарым-қатынас алуға.
- екі сатылы кеңейтумен, оның ішінде портландцементті қоса алғанда,
бетон қоспасының құрамы - 17-21 мас.%; %, ұсақталған гранит
фракциясы 5-10 мм - 31-33 мас. %, 0,16-0,63 мм және 0,25-5 мм екі
- ҚҚКР+ СП + ГҚҚ күрделі қоспасы бар фракциясының құм мөлшері 2,7-31,37 мас. %, су, күрделі кеңейтетін
цемент цементінің цемент тасының қоспа - 3,3-6,6 мас. %, құрамында глиноземдік цемент - 69-72 мас. %
және жер асты гипс тас - 22-24 салмағы. %, STEP-51
құрылымы мен қасиеттерін суперплюссатизаторы - 3,2-7,9 мас. %, ұнтақ алюминий - 0,8-1,1 мас. %;
қалыптастырудағы негізгі заңдылықтары
туралы ғылыми идеялар әзірленді;

Жұмыстың ғылыми жаңалығы

- Екі сатылы кеңейтуге арналған - консистенциясы кеңейту процестерін қамтамасыз
конструкцияларға арналған «композициялық- ету үшін цемент тас цемент ауыртпай және кешенді
технологиялық-құрылымдық-қасиеттер» қоспа ҚҚКР+ СП + ГҚҚ уақыт күш қалыптастыру
тәуелділігі анықталды және олардың негізінде теориялық және эксперименттік дәлелденді
бетон композициясының жобалаудың негізгі техникалық-экономикалық кешенді модификациялау
ережелері әзірленді; дәлелдеді.
Жұмыстың практикалық маңыздылығы:

-жаңа материал алғаш рет екі сатылы кеңейту арқылы инъекцияға арналған
бетонды созу;

-екі сатылы экспансиямен инвестициялау үшін созылмалы бетонның құрылымы
мен қасиеттерін қалыптастыруға рецепт және технологиялық факторлардың әсері
зерттелді және оларды қолданудың технологиялық параметрлері анықталды;

-1 сатыда кеңейту кезінде тұқым қуалайтын факторларды есепке ала отырып, екі
кезеңдік кеңеюі бар бетон композицияларын жасау үшін тәуелділік ұсынылады.

Зерттеулер мен қорытындылардың сенімділігі қазіргі заманғы компьютерлік
техника мен компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып, математикалық
статистика арқылы эксперименттік деректерді өңдеуге, тексерілетін жабдыққа
қатысты қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға сәйкес өлшеу және сынау
әдістерін пайдалану арқылы қамтамасыз етіледі, сенімділік ықтималдығын алу
үшін қажетті бақылау үлгісі саны 0,95 10% -дан аспайтын қателігі бар.
Жұмысты апробациялау. Диссертацияның негізгі ережелері мен нәтижелері:

1. «21 ғасырдың ғылымы, технологиясы және технологиясы (NTT-2013)» халықаралық ғылыми-
техникалық конференциясы (Нальчик: х.ғ.к Бербеков Балқан мемлекеттік университеті (2013)),

2. «Интеграция, серіктестік және инновациялық құрылыс салу және білім беру» атты
халықаралық ғылыми конференция (Мәскеу: Мәскеу мемлекеттік университеті, Университет
(2013)),

3. Конденсор, бетон және құрғақ қоспалар саласында жұмыс істейтін жас ғалымдар мен
магистранттардың IV Халықаралық семинар-конкурсы (Мәскеу: Экспоцентр (2013)),

4. «Құрылыс-2013» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы (Ростов-на-Дону:
«Құрылыс саласының дамуы, un-t» (2013)),

5. «Құрылыс-2014» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы (Ростов-на-Дону: FGBOU
VPO, «Мемлекеттік құрылыстардың өсуі, un-t» (2014)),

6. «Жоғары технологиялық және энергияны үнемдейтін технологиялар мен құрылыстағы
материалдар» атты бүкілресейлік ғылыми-техникалық конференциясы (Махачкала: ДГТУ
(2014)).
Жарияланымдар. Зерттеудің қорытындысы бойынша жалпы көлемі 2,75 12 мақала авторы, жеке
авторы - 1,75, соның ішінде: 6 авторы - авторларсыз, 5 – рецензиясы бар басылымдардың ВАК
тізімінен, 1 - Ресей Федерациясының патенті .

Жұмыстың құрылымы мен көлемі. Диссертация кіріспеден, 5 тараудан, жалпы қорытындыдан,
344 атаудағы библиографиялық тізімнен, 3 қосымшадан, 254 бет мәтіндік баспадан, 126 сурет,
36 кестеден тұрады.
мұны
і м аз
г
н егіз
ст ың
мы
Жұ

Кірісп
е
негізд бөлімде з
е ер
тұжы лген, зертт ттеу тақы
ры е ры
қорға мдалған, удің мақса бының өз
лу ди тт ек
жаңаш ы тиіс нег ссертаци ары мен м тілігі
ылды ізгі ер ялық індет
сенім қ және п еже лер, ғ жұ мыс үш тері
д іл ік т рак т ылы ін
турал ің
ы ақп дәрежесі, икалық ма ми
арат
келтір нәтижелер ңызы бар,
ілген. ін апр
обаци
ялау
Бірінші тарауда бетон технологиясын дамытудың негізгі үрдістерін талдау және
инъекцияға өтемдік шөгуді қалыптастыру кезінде комплекстік комплекстің қажеттілігі
анықталғандықтан, кеңейтілген бірінші кезеңде қалыптасқан құрылымның
ерекшеліктерін есепке ала отырып, модификацияланған бетонның құрылымын
қалыптастыру және тазалаудың ғылыми идеяларын әзірлеу ұсынылады деп
тұжырымдалған, Созылу бетонының «Құрамы-технологиясы-құрылымы-қасиеттері»,
оның ішінде. ұсақ түйірлер.

Зерттеу саласындағы белгілі техникалық шешімдердің негізінде
жасалған талдау негізінде, жұмыс гипотезасы формальды
кеңістікті толтыруды бақылау мүмкіндігінің жоқтығы немесе
шектеулі болған кезде, екі сатылы кеңейту арқылы инъекцияға
ұшырайтын формулаларды пайдалану арқылы қажетті сапа
деңгейін қамтамасыз етуге болады, бұл бірінші кезеңде
көлемнің ұлғаюына байланысты Газ құрайтын қоспа есебінен
бетон қоспасында газдың эволюциясы,Екінші кезеңде
эттринтиттің бақыланатын формасы есебінен бетонның кеңеюі
кезінде өзіндік стресстің дамуын қамтамасыз етеді.
Екінші тарауда пайдаланылатын материалдар мен зерттеу әдістері туралы
ақпарат бар. Қолданылды: - Proletary зауытында өндірілген -PT 500 DO
(Novoroscement); CimSA (Түркия) және табиғи гипстік тастан жасалған
Alimina цемент Isidac 40 негізінде сульфо-алюминат түріндегі RD; үлкен
мазмұны үлкен және кіші - - екі фракцияларда Malkinskoye құм-қиыршық
тас шұңқыр байытылған құрылыс жұмыстарына арналған құм 30% -дан
50% -ға дейін салмағы бойынша; қымтау граниті Павловский карьер M1200
5-10 мм фракциясы; күрделі эфирлердің негізінде SP BASF өндірісін
поликарбоксилаты: Melflux® 2641 F, Melflux® 2651 F, Melflux® 5581 F,
Glenium® Ace 30 Glenium® 51, Glenium® 115; ЖШС «ПОЛИПЛАСТ»
(Новомосковск) негізінде naftalinoformaldegidnoy: SP - 1VP; DG - ГОСТ 5494-
95 сәйкес алюминий ұнтақ пигменттер (PAP); PKC - ТУ 2439-347-05763441-
2001 үшін atmp (НТФ).
Цемент пастасы, цемент-құм және бетон қоспаларын дайындау және сынау,
жұмыста зерттелген қоспалар мен бетондардың қасиеттерін анықтау 1-
кестеде ұсынылған стандартты және түпнұсқа әдістерге сәйкес жүргізілді.
Үшінші тарауда СП және ҚҚКР қатысуымен, РД және оның химиялық құрамы
(мазмұны AOz және 803, ара AOz / EPL) ірілігі алюминий бар компоненттің
мазмұнына байланысты цемент пастасы тән деформациялар өзгеруіне негізгі
заңдылықтарын көрсетілген. қатынасы A03 / 803 4.7 803-ден 9,6% -ға дейін 7,5
9,7% -ға дейін AOz: 33,8% 13.2 байланыстырғыш тұрады РД мазмұны өзгеру
мүмкіндігі кезінде ұтымды РД компоненттерінің препаратын ауқымы 1.01-ден
1.58-ге дейін. өзгерген кезде еркін кеңейту деформация белгіленген шектерде
байланыстырғыш құрамы 0,16-ден 83 мм / м дейін ауытқиды (1-сур.).
Күшті кинетикадан NTF дозасын өзгерту арқылы реттелуі мүмкін
болғандықтан, DD дозасы мен құрамының өзгеруімен бірге
байланыстырғыштың еркін деформациясын кең ауқымда бақылауға болады,
бұл цемент тасының қалыптасуының ерте кезеңінде өте маңызды, егер
процестердің сәйкессіздігіне байланысты деструктивті процестерге үстемдік
беріп,әсіресе созылу (иілу).
РД-мен зерттелген композицияларда 18,4-тен 24,4% -ке дейін және иілу
кезіндегі беріктік 4,9-дан 14,5 МПа-ға дейін, 28,3-ден 97,6 МПа-ға дейінгі қысу
кезінде. NTF дозасының 0,1-ден 0,2525% -ке дейінгі диапазонында, иілгіш
беріктігі 80% -ке дейін жоғарылайды (2-сурет).

Сурет. 2 - Сығымдалу күші бойынша иілгіш беріктігі тәуелділігі:
Шығаратын құрылымдағы еркін деформацияның өсуімен кеңейту процесін
тұрақтандыру алдындағы кезеңде цемент тасының құрылымында күш пен кеңейту
кинетикасының сәйкессіздігіне байланысты
Ақаулары теріс цемент тас беріктігін әсер етеді және динамикалық серпімділік модулін
азаюымен дәлелдеді, ол тері тесігін және жарықтар ретінде пайда болады (3-сур.).
қолайлы температурада - байланысты ылғалдылықтың жалғасы кеңейту тұрақтандыру
кейін ылғалдылық шарттары кеуектілігі және «өсiрiп шығару» сызаттар азайту қатерлі
ісіктері қалыптасады. Суретте көрсетілгендей. 3 деректер «өзін-өзі емдейтін» цемент
матрица құрылымы ретінде белгілі әсері болуын растау: кеңейту мм / м бастап 30
тұрақты бұқаралық 9% жалпы кеуектілігі арттыру, балама болып табылады 9% көлемін
ұлғайту болып табылады. (- 26% -ға дейін, шын мәнінде) сияқты белгілі бетон
серпімділік модулі, ол кеуектілігі пайыз өзгеріс шамамен 2% әр түрлі болғандықтан,
содан кейін 9% кеуектілігі өсім 20% -ға дейін серпімділік модулі төмендеуі тудыруы тиіс.
Қолайлы жағдайларда екі айдан астам уақытқа созылған құрылымды «өзін-өзі
сауықтыру» нәтижесінде, икемділік модулі 20 пайызға дейін артты, бұл «жарықтану»
және ылғалданудың кеуектілігі төмендеуімен байланысты:
онда b = -0,015 кеңейту тұрақтандыру кезінде және 0,0025 ұзақ уақытқа дейін қолайлы
жағдайларда экспозиция.
Сульфоалюминат РД зерттелетін бірлескен кәсіпорындардың суды азайтатын тиімділігін
төмендетеді (4-сурет), СК-нің 50% -дан (EO) 200% -ке дейін (C51) дозасын арттыру
референттік ДК-ға қатысты эквипотенциалды алу үшін қажет. Жұмыста
пайдаланылатын материалдар үшін ең тиімді бірлескен кәсіпорындар V30 және M2641
болып табылады, сәйкесінше 0,6 және 0,4% дозада қоспалардың қажетті ағынын
қамтамасыз етеді.
Төртінші тарауда цемент тасының ерте құрылымын қалыптастыруға РД +
СП + ҚҚКР + ГҚҚ комплекстік қоспасының әсері зерттелді.

Газ эволюциясы үдерісіне әртүрлі факторлардың әсерін анықтау үшін газ
шығарындыларының тиімділік коэффициенті ГҚҚ толық кальций
гидроксидімен толық өзара әрекеттесу кезінде теориялық тұрғыда тұра
алатын газ көлеміне ГҚҚ қосу арқылы СЦ(соз цем)-нің гидратациясымен
шынымен босатылған газ көлемінің қатынасына сандық түрде теңестіріледі
(2-кесте ).

2-кесте - СП қатысуымен газ эвакуациясының тиімділігі коэффициенті
Бесінші тарауда рецепт және технологиялық факторлардың бетонның өзін-өзі
стрессіне әсері анықталды және бетонның өзіндік кернеуінің екі сатылы кеңеюіне
тәуелділігі, оның цемент 8pc энергетикалық белсенділігі және қатаю жағдайлары
(ауа k = 1, су = 2 ) түрде:
Бұрғылаудың шектеулі
жағдайында бірнеше
жағдайларда бақылаудың тек
ықтимал әдісі тек
ультрадыбыстық болуы мүмкін,
сондықтан GOST 17624-2012
сәйкес күшті бақылау үшін
әмбебап фадальчные
тәуелділіктерді пайдалану
мүмкіндігі анықталды.
Бетонның икемділігі модулі
ультрадыбыс жылдамдығының
квадратына пропорционалды
болғандықтан және модуль мен
соңғы күштің арасындағы
байланыс сызықты емес,
бетонның қысу беріктігінің екі
жақты тәуелділігіне сызықтық
емес сипатта болады.
V дыбыс арқылы
ультрадыбысты тарату
жылдамдығынан R кеңейту
арқылы (8-сурет):
Қатаңдық жағдайын есепке ала отырып, екі сатылы кеңейтуге арналған
конструкцияларға арналған қысу күші R (9-сурет) салыстырғанда кері
созылудың осьтік созылу күшіне қатынасы:
ЖАЛПЫ ҚОРЫТЫНДЫ
1.НТФ+СП+ГД комплекстік қоспасымен цементтің құрылымы мен қасиеттерін
қалыптастырудағы негізгі заңдылықтардың ғылыми тұжырымдамалары әзірленді,
«композициялық-технологиялық-құрылымдық-қасиеттері» тәуелділіктері нақтыланды
және екі сатылы кеңейту арқылы инъекцияға арналған нақты формулаларды
жобалаудың негізгі ережелері әзірленді.

2.Байланыстағы құрамында боракс құрамының 13.2-ден 33.8% -ға дейінгі
диапазонында, 4.7-ден 9.6% -ке дейінгі диапазондағы BOS саны мен АбО3O3-нің
1.01-ден 1.58-ге дейінгі арақатынасында, сондай-ақ такси жолының құрамдас
бөліктерінің дисперстілігі 0,5-тен 83 (мм / м) диапазондағы беріктендірудегі
байланыстырушы заттардың кеңеюінің еркін деформацияларын бақылауға
болады,Сонымен қатар, РД-нің 18,4-ден 24,4% -ке дейін көбеюі 80% дейін икемдеу
кезінде цемент тасының түпкілікті күшін арттырады.

3.НТФ-ді РД-мен 20,4-дан 27,7% -ке дейін 0,1-ден 0,255-ке дейін енгізу өздігінен еркін
кеңею деформациясының 28 күнде 33,5-ден 100% -ке дейін өсуін күшейтеді және 1,8
НТФ-ның ішкі деформациялар кинетикасына және цемент тасының беріктігіне
қатысты оң әсеріне байланысты.

4.RD дозаны 50% -дан (SP OZO) 200% -дан (SP51) дейін эквипотент қоспаларын алу
үшін ұлғайтуды талап ететін СП-ның суды төмендететін тиімділігін төмендетеді.NC
компаниясына арналған бірлескен кәсіпорындардың ең тиімдісі VZO және M2641
болып табылады.

5.SP + NTF + RD кешенді қоспасы ерте кезеңде жылуды босату процесін күшейтеді:
бірінші кезеңнң ұзақтығы 31,6% -ға дейін төмендейді, ал бірінші кезеңдегі жылу
шығыны 18 (!) Таймсқа дейін артады, индукция кезеңінің ұзақтығы 50% -ға дейін
төмендейді, 54% КК-ны 80% -ға дейін төмендетеді, КҚ-ны 60% -ға дейін арттырады,
ал нәтиже комплекстік қоспаның әр компонентінің жарналарының сомасы емес.
6. HD массасының 0,13-ден 0,44% -на дейін СП мөлшерінде 0,14-тен 0,86% -ке
дейін артуы, P-қатынасында 1,2-ден 2,8-ге дейінгі диапазондағы жалпы өлшемдік
модульге байланысты В / С 0,37-ден 0,42-ге дейін 0,4-тен 0,43-ке дейін, газдың
эволюциясының 39,4-ден 311% -ке дейін жоғарылауы қамтамасыз етіледі, бұл ұсақ
түйіршікті бетон қоспасының 6-дан 64% дейін кеңейтудің бірінші сатысында
көлемнің ұлғаюымен бірге жүреді

7. Бетонның өзіндік кернеуінің екі сатылы кеңеюімен H, цемент BrC энергетикалық
белсенділігі және қатайтылу шарттары (air k = 1, water k = 2) k = (0.4 * - 0,85) • 5
дана.

8. H = 0.351 * EXP (1,211 * V), бетондар үшін шекті қысқан H бастап, үзілуге
беріктігі L тәуелділігі қатысы тексеріледі: Мен V зондтау арқылы УДЗ таралу
жылдамдығын екі сатылы кеңейту нақты қысу күші бар сызықтық тәуелділігін
анықтады екі сатылы кеңейтумен (ауа = 0,58, суда - 0,61, б = 0,49) = а * Яй
беріктендіру шарттарына сәйкес қорытынды екі сатылы кеңейту күші бар бетон деп
жасалған, соның негізінде, бұл көрсеткіштен 73% жоғары портландцемент бетон
үшін шырша.

9. 5 ° C температурада ауа әсеріне ұшыраған кезде, кеуектіліктің жалпы
мөлшерінің қалыпты жағдайларға байланысты 28 күнде 7,5% -ға дейін және жалпы
кеуектілігі 18,5% -ға дейін 35% -дан 14% -ға дейін жоғарылауымен 50% -ға дейін
төмендейді. . Кеңею деформациясын шектеместен су өткізіп жатқан кезде, екінші
кезеңде кеуектіліктің жалпы мөлшерінің 11% -ға дейін ұлғаюымен 33% -ке дейін
беріктік азаяды. Екінші кезеңде кеңею деформациясының көрінісінен кейін екі ай
өткен соң, ақаулардың өзін-өзі емдеуі кеңейтудің екінші сатысында көлемнің 7% -ға
дейін артуымен жүзеге асырылады.
СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК:

1. Потапова Ю.И. Составы для шгьектирования с двустадийным расширением
[Электронный ресурс] / Несветаев Г.В., Потапова Ю.И. // Науковедение. -2013. - №3. Режим
доступа: http://naukovedenie.ru/, свободный. - Загл. с экрана.

2. Потапова Ю.И. Управление собственными деформациями цементного камня
изменением состава и количества расширяющей добавки /Несветаев Г.В., Потапова Ю.И.//
Научное обозрение. - 2013. - №11. - С.46-49.

3. Потапова Ю.И. О влиянии суперпластификаторов на пористость цементного
камня /Несветаев Г.В., Корчагин И.В., Потапова Ю.И.// Научное обозрение. - 2014. - №7. - С.
837-841.

4. Потапова Ю.И. О контракции портландцемента в присутствии
суперпластификатора /Несветаев Г.В., Корчагин И.В., Потапова Ю.И. // Научное обозрение.
- 2014. - №7. - С. 842-846.

5. Потапова Ю.И. О тепловыделении портландцемента в присутствии
суперпластификаторов /Несветаев Г.В., Корчагин И.В., Потапова Ю.И.// Научное обозрение.
- 2014. - №8. - С. 907-913.

Патент РФ на изобретение:
6. Потапова Ю.И. Патент на изобретение РФ № 2536893 (Ш-)). Бетонная
смесь/Несветаев Г.В., Потапова Ю.И..-Опубл. 27.12.2014, Бюл. № 36.
Статьи и доклады в других научных изданиях:
7. Потапова Ю.И. Прочность составов для инъектирования с двустадийным
расширением // «Наука, техника и технология XXI века (НТТ - 2013)»: Материалы
Международной научно-технической конференции - Нальчик: Каб.-Балк. гос. ун-т им.
Х.М. Бербекова, 2013. - С. 262-265.
8. Потапова Ю.И. Свойства составов для инъектирования с двустадийным
расширением // «Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и
образовании»: сборник тезисов Международной научной конференции; М-во
образования и науки Росс. Федерации, ФГБОУ ВПО «Моск. гос. строит, ун-т». Москва:
МГСУ, 2013. - С.292-293.
9. Потапова Ю.И. Уточнение закономерностей расширения сульфоапюми-
натных вяжущих в зависимости от вида и количества расширяющей добавки // «IV
Международный семинар-конкурс молодых ученых и аспирантов, работающих в
области вяжущих веществ, бетонов и сухих смесей»: сборник докладов.
— СПб.: Издательство «АлитИнформ», 2013. — С. 106-110
10. Потапова Ю.И. Некоторые факторы, влияющие на собственные деформации
бетонов с двустадийным расширением // «Строительство-2013»: материалы
Международной научно-практической конференции. — Ростов н/Д: Рост. гос. строит, ун-
т, 2013.-С.143-145.

Ұқсас жұмыстар
Бетон және бетонтану
ІШІНАРА БАҚЫЛАУ АГЫБАЕВА ЛИНАРА
Табиғи және жасанды бетон толтырғыштары
БЕТОНДАР ЖƏНЕ БЕТОНТАНУ
БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН БҰЙЫМДАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ
КЕРАМИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР, БҰЙЫМДАР
Көбікті бетон
ГАЗДЫ БЛОКТЫ ҚАБЫР ҒАЛАР
ТҰТАС ҚҰЙМАЛЫ БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН
Темірбетон бұйымдарын өндіру технологиясы
Пәндер