ЭТНОПЕДАГОГИКА ТУРАЛЫ
Презентация қосу
ЭТНОПЕДАГОГИКА
Тақырыбы ЭТНОПЕДАГОГИКА ПӘНІ
ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

Проблемалық сұрақтар:
1. Сіз қалай ойлайсыз, қазіргі жағдайда
біздің елімізде этнопедагогикалық білім
беру проблемасы қаншалықты өзекті?
2. Этнопедагогиканың зерттеу пәні не
болып табылады және ол қандай
проблемаларды қарастырады?
Негізгі ұғымдар
білім беруді этнизациялау, тәрбие мен
білім берудің ұлттық жүйесі,
этнопедагогика, халық педагогикасы,
халық тәрбиесі, халықтық
педагогикалық мәдениет, этникалық
тәрбие жүйесі.
Жоспар:
1. Этнопедагогика объектісі, пәні және
міндеттері.
2. Этнопедагогикалық зерттеулердің
методологиялық мәселелері.
3. Этнопедагогиканың өзге
ғылымдармен байланысы.
1. Этнопедагогика объектісі, пәні және міндеттері.

Этнопедагогика курсы болашақ маманды төрбие жүйесіндегі
этникалық өзгешеліктермен ұлттық тұлға жайлы біліммен
каруландырады, көпғасырлық тәрбие өрекеті нөтижесінде
жинақталған педагогикалық байлықгы практикада еркін қолдана
білу дағдысын қалыптастыруды көздейді.
Этнопедагогиканың мазмұны болашақ мамандарды халықтың
балаға деген камқорлығымен, тәрбие бағыттарын (ақыл-ой мен
дене, адамгерішлік-эстетикалық т.б.), этникалық мәдениетті
жүзеге асыру жолдары мен мінез құлықты қалыптастыруға деген
көзқарастарымен өзін-өзі тәрбиелеу мен қайта тәрбиелеудегі
талаптарымен , яғни тұлғаны калыптастырудағы букіл жетекші
бағытгарын қамтитын аса бай фактілерімен таныстырады,
оқытылатын материалга қызыгушылығын арттырады.
Этнопедагогиканың мақсаты – халықтық салт дәстүрді, өнерді
дәріптейтін, ана тілі мен дінін қадірлейтін, Отанын, елін, жерін
сүйетін жан-жақты жетілген, саналы да намысқой патриот
азамат тәрбиелеу.
Этнопедагогика объектісі, пәні және міндеттері.
Этнопедагогика –халық педагогикасының ұрпақ
тәрбиелеудегі тағылымдарын жүйеге келтіріп
зерттейтін, оны тәжірибеде қолданудың әдіс
тәсілдерін теориялық тұрғыда сөз ететін
ғылыми педагогиканың бір саласы.
Этнопедагогика – педагогика ғылымдарының
құрамдас бөлігі. Оның зерттеу обьектісі халық
педагогикасы болып саналады
Халық педагогикасы –халықтардың ғасырлар
бойы ұрпақ тәрбиелеу тәсілдеріне негізделген
бай тәжірибесінің эмпирикалық жиынтығы.
Зерттеу пәні-халықтың бала тәрбиесі саласында
қалыптасқан тәжірибесі.
2. Этнопедагогикалық зерттеулердің

методологиялық мәселелері.
мәселелері
Әсіресе, соңгы онжылдықтарда оның зерттеу пәні, әдістері, халықгың
педагогикалық идеяларын бүгінгі тербие теориясы мен практикасында
жүзеге асырудың жолдары мәселелерін карастырған біркатар зерттеулер
жүргізілген
Бұлардың ішінде халықгық педагогиканың пайда болуы, дамуы, казіргі
жәйі мөселелерін жан-жақгы сөз етіп, оның теориялық-методикалық
мөселелерін анықгауға бағытталган еңбектердің маңызы айтарлықтай.
Этнопедагогика үғымын гылыми айналымға түңгыш енгізген чуваш
ғалымы Г.Н.Волков. Халықгық педагогиканы теория жүзінде таныткан
іргелі зертеулердің катарында оның историографиялық негіздемесін
жасауға өз үлесін қоскан Э.Д.Днепров, Г.К.Искаков, А.Ш.Гашимов:
"Халықтық педагогика" жөне "Этнопедагогика" ұғымдарының ара жігін
ажыратып, зертгеу объектілерін анықтауға бағытталған Е.Л.Христова,
Г.Н.Волков, Я.И.Калбиков, И.С.Кон, А.Э.Измайлов тәрбиенің этностық
сипаты мен педагогикалық процестегі халық бұқарасының орнын әділ
бағалаған.
Этнопедагогиканың зерттеу әдістері сөз болған жекелеген авторлар /Н.Я.
Ханбиков, ША Шоров, А. Мирзоев т.б/ енбектерінде әдет ғұрыптар мен
дәстүрлер халықтық сенімдер, ойындар мен ойыншықтар жөнінідегі
этнографиялық мтериалдардың халықтық тәлім-тәрбие мазмұнын ашып
көрсетудегі мағыздылығын атап көрсетеді.
3. Этнопедагогиканың өзге ғылымдармен байланысы.

География
Археология Этнопсихология

Антропология Этнология

Логика Психология

Этнопедагогика
Фольклористика Қоғамтану

Мәдениеттану Тарих

Этнолингвистика Философия
Диалектология Әлеуметтану
Әдебиеттер тізімі:
1. Христова Е.Л. Народная педагогика: историографические и
теоретико-методологические проблемы: Автореф. дис. …
канд. пед. наук. – М., 1988.
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974.
3. Волков Г.Н. Этнопедагогика. проект программы. –
Чебоксары.
4. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология,
теория, практика. – Алматы: Гылым, 1998.
5. Этническая педагогика /Под ред. В.А. Пятина и др. –
Астрахань, 1995.
6. 6. Әбілова З.А., Қалиева К.М. Этнопедагогика. – Алматы,
1999.
7. Жарикбаев К.Б., Калиев С.К. Қазақтың тәлімдік ой-пікір
антологиясы. - Алматы: Рауан, 1994.
8. Рудь Ю.А. Методологические и теоретические проблемы изу
чения народной педагогики (логико-исторический аспект). –
М.,1980.
Өзіндік бақылауға
тестік сұрақтар

«Этнопедагогика» а) Измайлов А.Э.;
ұғымын ғылыми б) Волков Г.Н.;
айналымға еңгізген в) Рудь Ю.А.; Христова Е.Н.;
ғалым:
д) Афанасьев В.Г.
а) ру, тайпа, халық және
Этнопедагогиканың пәні ұлттың педагогикалық
не болып табылады: мәдениеті;
б) дәстүрлер мен салттар;
в) халықтың педагогикалық
тәжірибесі,
г)халықтың педагогикалық
идеялары;
д) халықтың материалдық және
рухани мәдениеті
Бақылау тапсырмалары:

1. Этнопедагогика объектісі не болып
табылады?
2. Этнопедагогика қандай
міндеттерді шешуді алдына қояды?

Ұқсас жұмыстар
ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА ТУРАЛЫ
Қазақ этнопедагогикасының қалыптасуы
Бала тәрбиесіндегі халықтық ұстанымдар:бала тәрбиесінде нақыл, қанатты,шешендік сөздер қолдану;халық педагогикасындағы тәрбиенің түрлері
Қазақ этнопедагогикасының қалыптасу кезеңдері және даму тарихы
Этнопедагогика туралы ақпарат
Этнопедагогика
Этнопедагогиканың зерттеу әдістері
Халық тық педагогика
ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ - ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ НЕГІЗІ
Этнопедагогика оқулықтары
Пәндер