ФОСФОР ӨНДІРІСІ


Бұл презентацияның бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
М.Х.ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
"ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ" КАФЕДРАСЫ

ФОСФОР ӨНДІРІСІ

Орындаған Акназар.У
Қабылдаған Сатылганова Б
Жаңа Жамбыл фосфор зауыты
Тарихы
Филиалдар туралы
Өнімдері
Тарихы
«Қазфосфат» ЖШС Жамбыл филиалы (ЖЖФЗ) ‒ Жаңа Жамбыл
фосфор зауыты ‒ бұл сары фосфор мен құрамында фосфоры бар
өнімдер: термиялық ортофосфор қышқылын, натрий үшполифосфатын,
натрий гексаметафосфатын, феррофосфор, түйіршіктелген қож
шығаратын химиялық зауыт. Зауыт Тараз қаласының шекарасынан
солтүстік-батысқа қарай 15 шақырым қашықтықта «Кіші Қаратау»
жотасының Үлкен Бурыл сілемінің терістік етегіне орналасқан.
Жаңа Жамбыл фосфор зауытын 1971-1975 жылдары салу белгіленген
болатын. Зауыт соғатын құрылыс алаңы 1970 жылдың қыркүйек-тамыз
айларында анықталған еді.
Зауыт жобасын негізгі химиялық өнеркәсіптің (ЛенНИИГипрохим)
Ленинград ғылыми-зерттеу және жобалау институты жасады.
Зауытты жобалау жұмыстарына сондай-ақ келесі жобалау ұйымдары да
атсалысты: «Проектстальконструкция», «Ленстройпромпроект»,
«Гипрогазоочистка», «ВНИИгаздобыча», «ВНИИЭТО», қазақстандық
«ПромтрансНИИпроект», "Водоканалпроект"және т.б.
1971 жылы өнеркәсіп құрылысы Суретте: пеш цехы соғылатын алаңды
мен оған апаратын автомобиль үстінен аршып, тегістеу жұмыстары
жүргізілуде. 1972 ж.
жолдарын салудың алғашқы 1974 жылы алғашқы кезекте салынатын
сызбалары түсе бастады. 1972 барлық негізгі цехтардың іргетастары
жылдың басында өнеркәсіп қаланып бітті.
алаңдарында дайындық
жұмыстарын жүргізу қолға алынды,
ал 1973 жылы зауыттың өнеркәсіп
нысандарын соғу басталып кетті.

974 жылы алғашқы кезекте салынатын
барлық негізгі цехтардың іргетастары
қаланып бітті.

Суретте: ЖЖФЗ соғылатын алаңдарды
белгілеп, бөлуші алғашқы геодезистер.
1972 ж.
1977 жылы зауытымыз бұрынғы Кеңес 1 кезектік кешен құрамына кірген
Одағының ірі химиялық құрылысына өндірістер:
айналды. - фосфорит ұнтағынан жылына 1000 мың
т/жыл өнімділікпен агломерат алатын
өндіріс (1-агломашинасы);
- жылына 55 мың т/жыл өнімділікпен
сары фосфор алатын өндіріс (1-2 пештер);
- 550 мың т/ жыл өнімділікпен
түйіршіктелген қож алатын өндіріс;
- 16 мың т/жыл өнімділікпен фосфорлы
шламдардан фосфор қышқылын алатын
Суретте: «Қазпромтехмонтаж» тресінің
өндіріс.
М.М. Шерстюков бастаған бригадасы
Жаһандық тәжірибеде бірінші рет ЖЖФЗ-
агломерация цехында (№ 2 цех)
ның РКЗ-80Ф термиялық пештеріне
тіке желілі салқындатқышты монтаждау
агломерат ұнтағынан сары фосфор алу
жұмыстарын жүргізуде.
технологиясы енгізілді. Бұрын үйіндіге
1978 жылы 27 желтоқсанда Мемлекеттік төгілетін фосфорит ұнтағын 312 шаршы
қабылдау комиссиясы мүшелері зауыттың метр аумақ өнімін қамти алатын АКМ-
бірінші кезектегі кешенін іске қосу актісіне 312М іспетті агломерация
қол қойғаннан кейінгі кез. машиналарында осы озық технологияның
агломерациялау әдісімен кіріктіріп,
фосфорит кесектеріне айналдыру арқылы
қайта пайдалануға болатын болды.

Кейінгі
Кейінгі 1979
1979 –– 1986
1986 жылдары
жылдары қалған
қалған өзге
өзге өндірістер
өндірістер деде іске
іске қосылды:
қосылды: Суретте: фосфорит

29.12.79ж.
29.12.79ж. – фосфор ұнтағынан 1000 мың т/жыл өнімділікпен агломерат
– фосфор ұнтағынан 1000 мың т/жыл өнімділікпен агломерат алатын
алатын өндіріс
өндіріс
(( 2-агломашинасы);
2-агломашинасы); ұнтақтарын
29.12.79ж.
29.12.79ж. –– 55
55 мың
мың т/жыл
т/жыл өнімділікпен
өнімділікпен сары
сары фосфор
фосфор алатын
алатын өндіріс
өндіріс (3-4
(3-4 пештер);

29.12.79ж. – 550 мың т/жыл өнімділікпен түйіршіктелген қож алатын
пештер);
өндіріс;
кіріктіретін агломерат
29.12.79ж. – 550 мың т/жыл өнімділікпен түйіршіктелген қож алатын өндіріс;

31.03.82ж.
31.03.82ж. –– 28
28 мың
мың т/жыл
т/жыл өнімділікпен
өнімділікпен шламнан
шламнан фосфор
фосфор қышқылын
қышқылын алатыналатын өндіріс;
өндіріс; алу процесі

30.04.82ж.
30.04.82ж. –– 1000
1000 мың
мың т/жыл
т/жыл өнімділікпен
өнімділікпен фосфорит
фосфорит ұнтағынан
ұнтағынан агломерат
агломерат алатын
алатын өндіріс
өндіріс бейнеленген..
(3-агломашинасы);
(3-агломашинасы);

30.11.82ж.
30.11.82ж. –– 60
60 мың
мың т/ж т/ж өнімділікпен
өнімділікпен сары
сары фосфор
фосфор алатын
алатын өндіріс
өндіріс (5-6
(5-6 пештер);
пештер);

30.11.82ж.
30.11.82ж. –– 600
600 мың
мың т/жыл
т/жыл өнімділікпен
өнімділікпен түйіршіктелген
түйіршіктелген қож қож алатын
алатын өндіріс;
өндіріс;

30.11.82ж.
30.11.82ж. –– 30
30 мың
мың м3/сағ.
м3/сағ. өнімділікпен
өнімділікпен азот
азот шығаратын
шығаратын өндіріс;
өндіріс;

30.12.82ж.
30.12.82ж. – 60 мың т/жыл өнімділікпен термиялық фосфор қышқылын
– 60 мың т/жыл өнімділікпен термиялық фосфор қышқылын алатыналатын өндіріс;
өндіріс;

30.12.83ж. – 60 мың т/жыл өнімділікпен сары фосфор алатын өндіріс
30.12.83ж. – 60 мың т/жыл өнімділікпен сары фосфор алатын өндіріс (7-8 пештер); (7-8 пештер);

30.12.83ж.
30.12.83ж. –– 550
550 мың
мың т/жыл
т/жыл өнімділікпен
өнімділікпен түйіршіктелген
түйіршіктелген қожқож алатын
алатын өндіріс;
өндіріс;

29.03.84ж.
29.03.84ж. – 60 мың. т/ жыл өнімділікпен натрий үшполифосфатын алатын
– 60 мың. т/ жыл өнімділікпен натрий үшполифосфатын алатын өндіріс
өндіріс (1-
(1-
кезектік кешен);
кезектік кешен);

31.10.84ж.
31.10.84ж. -- 60
60 мың.
мың. т/жыл
т/жыл өнімділікпен
өнімділікпен термиялық
термиялық фосфор
фосфор қышқылын
қышқылын алатыналатын өндіріс;
өндіріс;

05.01.85ж.
05.01.85ж. - 60 мың. т/жыл өнімділікпен натрий үшполифосфатын алатын өндіріс (2-
- 60 мың. т/жыл өнімділікпен натрий үшполифосфатын алатын өндіріс (2-
кезектік
кезектік кешен);
кешен);

25.02.86ж.
25.02.86ж. –– 3,5
3,5 мың.
мың. т/жыл
т/жыл өнімділікпен
өнімділікпен калий
калий үшполифосфатын
үшполифосфатын алатыналатын өндіріс;
өндіріс;

25.02.86ж.
25.02.86ж. – 2,1 мың. т/жыл өнімділікпен калий-натрий үшполифосфатын алатын өндіріс
– 2,1 мың. т/жыл өнімділікпен калий-натрий үшполифосфатын алатын өндіріс ;;

Соңғы
Соңғы жылдары
жылдары зауытта
зауытта жаңа
жаңа өндірістер
өндірістер іске
іске қосылды:
қосылды:

15.03.2011ж.
15.03.2011ж. –– 50 50 мың.
мың. т/жыл
т/жыл өнімділікпен
өнімділікпен тазартылған
тазартылған фосфор
фосфор қышқылын
қышқылын алатыналатын
өндіріс;
өндіріс;

01.10.2011ж.
01.10.2011ж. –– 20 20 мың.
мың. т/жыл
т/жыл өнімділікпен
өнімділікпен түйіршіктелген
түйіршіктелген натрий
натрий үшролифосфатын
үшролифосфатын
алатын өндіріс;
алатын өндіріс;

01.06.2012ж.
01.06.2012ж. –– 55 мың.
мың. т/жыл
т/жыл өнімділікпен
өнімділікпен натрий
натрий гексаметафосфатын
гексаметафосфатын алатын
алатын өндіріс.
өндіріс.

Зауытта
Зауытта сондай-ақ
сондай-ақ ірі ірі табиғат
табиғат қорғау
қорғау нысандары
нысандары да да іске
іске қосылды:
қосылды:

01.08.2010ж.
01.08.2010ж. –– № № 55 пештің
пештің пеш
пеш газын
газын өңдеп,
өңдеп, пайдалану
пайдалану жүйесі;
жүйесі;

13.04.2012ж. – № 6 пештің пеш газын өңдеп, пайлану
13.04.2012ж. – № 6 пештің пеш газын өңдеп, пайлану жүйесі; жүйесі;

01.10.2012ж.
01.10.2012ж. –– ФС ФС пештерін
пештерін қолданғаннан
қолданғаннан кейінкейін қолқапты
қолқапты сүзгілерді
сүзгілерді түтінді
түтінді газдардан
газдардан
тазалау
тазалау жүйесі.
жүйесі.

Шламжинағыштарды
Шламжинағыштарды ондағы
ондағы фосфорлы
фосфорлы шламды
шламды өңдеп,
өңдеп, бейтараптандыру
бейтараптандыру арқылы
арқылы тазарту.
тазарту. Бүгінгі
Бүгінгі күні
күні
44 шламжинағыштың
шламжинағыштың біреуі біреуі тазартылған,
тазартылған, екеуінде
екеуінде тазарту
тазарту жұмыстары
жұмыстары жүргізілуде.
жүргізілуде.

7,
7, 88 пештерде
пештерде пеш
пеш газын
газын өңдеу
өңдеу жүйесін
жүйесін монтаждау
монтаждау жұмыстары
жұмыстары жүргізілуде.
жүргізілуде.

Құрғатқыш
Құрғатқыш барабандардан
барабандардан өтетін
өтетін түтінді
түтінді газды
газды тазалайтын
тазалайтын қолқапты
қолқапты сүзгілерді
сүзгілерді монтаждау
монтаждау жұмыстарын
жұмыстарын
жүргізу
жүргізу көзделген.
көзделген.

1991
1991 жылы
жылы Жаңа
Жаңа Жамбыл
Жамбыл фосфор
фосфор зауытының
зауытының (ЖЖФЗ)
(ЖЖФЗ) атауы
атауы «НОДФОС»
«НОДФОС» ӨБ ӨБ болып
болып өзгертілді.
өзгертілді.

1992
1992 жылы
жылы 5 5 тамызда
тамызда «НОДФОС»
«НОДФОС» ӨБ ӨБ Жамбыл
Жамбыл мемлекет
мемлекет мүлкін
мүлкін басқару
басқару комитетінің
комитетінің шешімімен
шешімімен
"НОДФОС"
"НОДФОС" АҚ АҚ –– ашық
ашық Акционерлік
Акционерлік қоғам
қоғам іспеттес
іспеттес болып
болып қайта
қайта құрылды.
құрылды.

Қазақстан
Қазақстан Республикасы
Республикасы Үкіметінің
Үкіметінің 1996
1996 жылғы10
жылғы10 маусымдағы
маусымдағы № № 725
725 "Жамбыл
"Жамбыл облысының
облысының фосфор
фосфор
саласында істейтін кәсіпорындарын, «НОДФОС» АҚ дағдарыстан алып
саласында істейтін кәсіпорындарын, «НОДФОС» АҚ дағдарыстан алып шығудың кезек күттірмес шығудың кезек күттірмес
шаралары
шаралары туралы»
туралы» деген
деген қаулысына
қаулысына орай
орай «НОДФОС»
«НОДФОС» АҚ АҚ сырттай
сырттай басқарылу
басқарылу үшін
үшін "IBE
"IBE TRADE
TRADE
CORP"
CORP" фирмасына
фирмасына берілді.
берілді.

«Нодфос»,
«Нодфос», «Суперфосфат
«Суперфосфат зауыты»,
зауыты», «Қаратау»,
«Қаратау», «Промтранс»,
«Промтранс», «Фосфор»
«Фосфор» акционерлік
акционерлік қоғамдары
қоғамдары
акционерлерінің
акционерлерінің жалпы жиналыстары шығарған шешімдерге сәйкес және Республиканың фосфор
жалпы жиналыстары шығарған шешімдерге сәйкес және Республиканың фосфор
саласындағы
саласындағы кәсіпорындарын
кәсіпорындарын өндірістік-қаражаттық
өндірістік-қаражаттық дағдарыстан
дағдарыстан алып
алып шығуға
шығуға жағдай
жағдай туғызу
туғызу
мақсатында
мақсатында Мемлекет
Мемлекет мүлкі
мүлкі мен
мен ҚР
ҚР қаржы
қаржы министрлігінің
министрлігінің активтерін
активтерін басқару
басқару Депеартаментінің
Депеартаментінің 1997
1997
жылғы 23 қыркүйектегі қаулысымен "Қазфосфор" Ашық Акционерлік
жылғы 23 қыркүйектегі қаулысымен "Қазфосфор" Ашық Акционерлік Қоғамы құрылды. Қоғамы құрылды.

«Қазфосфор»
«Қазфосфор» ААҚ ААҚ Басқармасы
Басқармасы шығарған
шығарған шешім
шешім негізінде
негізінде (01.10.1997
(01.10.1997 жылғы
жылғы № № 22 хаттама),
хаттама), Қазақстан
Қазақстан
Республикасы
Республикасы Азаматтық
Азаматтық кодексіне
кодексіне сәйкес
сәйкес 1997
1997 жылдың
жылдың 29 29 қыркүйегінде
қыркүйегінде «Таразфосфор»
«Таразфосфор» филиалы
филиалы
құрылды.
құрылды.

1998
1998 жылы
жылы 3 3 тамызда
тамызда «Қазфосфор»
«Қазфосфор» ААҚ-ның
ААҚ-ның филиалы
филиалы "ТАРАЗФОСФОР"
"ТАРАЗФОСФОР" базасындабазасында «ЖЖФЗ»
«ЖЖФЗ»
Өндірістік кооперативі («ЖЖФЗ» ӨК құрылтай жиналысының 1998 жылғы 3 тамыздағы
Өндірістік кооперативі («ЖЖФЗ» ӨК құрылтай жиналысының 1998 жылғы 3 тамыздағы №1 хаттамасы) №1 хаттамасы)
құрылды.
құрылды.

1999
1999 жылы
жылы 2121 қазанда
қазанда ҚРҚР Үкіметінің
Үкіметінің №1580
№1580 «Қазақстан
«Қазақстан Республикасы
Республикасы фосфор
фосфор өнеркәсібіне
өнеркәсібіне көрсеті-лер
көрсеті-лер
қолдаудың
қолдаудың жекелеген
жекелеген шаралары
шаралары туралы»
туралы» қаулысына
қаулысына орай
орай «Қазфосфат»
«Қазфосфат» ЖШСЖШС құрылды.
құрылды. Ол Ол 2000
2000
жылдың 3 мамырында өткен сауда талқысында «Жаңа Жамбыл фосфор
жылдың 3 мамырында өткен сауда талқысында «Жаңа Жамбыл фосфор зауытының» мүлік кешенінзауытының» мүлік кешенін
иемденді.
иемденді.
Филиалдар
ЖЖФЗ сары фосфор және құрамында фосфоры бар өнімдер шығаратын
химиялық зауыт болып табылады, Тараз қаласының шекарасынан солтүстік-
батысқа қарай 15 шақырым қашық-тықта «Кіші Қаратау» жотасының Үлкен
Бурыл сілемінің терістік етегіне орналасқан. Зауыттың жалпы аумағы 644,75
гектар. Кәсіпорын құрамына келесі негізгі өндірістер кіреді:
үш АКМ-312 агломашинасы бар агломерат өндірісі;
құрамына әрқайсысының қуаты 80 МВт төрт РКЗ-80Ф-И1 іспетті
рудатермиялық электр пештері кіретін 1 блокты сары фосфор өндірісі;
екі технологиялық желісі бар термиялық фосфор қышқылы өндірісі;
төрт технологиялық желісі бар техникалық натрий үшполифосфаты өндірісі;
бір технологиялық желісі бар техникалық натрий гексаметафосфаты өндірісі;
түйіршіктелген термофосфор қожын шығару;
феррофосфор шығару;
техникалық түйіршіктелген натрий үшполифосфатын шығару;
тағамдық ортофосфор қышқылын шығару;
тағамдық натрий үшполифосфатын шығару;
Кәсіпорында жаһандық тәжірибеде алғаш Фосфор
Фосфор мен
мен оның
оның қосылыстары
қосылыстары халық
халық
шаруашылығының
шаруашылығының түрлі түрлі салаларында
салаларында кеңінен
кеңінен
рет сары фосфорды фосфорит шикі- қолданылады:
қолданылады: сіріңке өндірісінде, шойын мен
сіріңке өндірісінде, шойын мен
затының агломераттанған ұнтағынан алу құрышқа қосу үшін металлургияда,
құрышқа қосу үшін металлургияда, мата, мата,
технологиясы енгізілген. Филиал баяу пластмасса,
пластмасса, ағашқа
ағашқа отқа
отқа қарсы
қарсы төзімділік
төзімділік беру
беру
гидрат-талатын НҮПФ шығаруды игерді. үшін
үшін химия
химия өнеркәсібінде,
өнеркәсібінде, бұрғы
бұрғы сұйықтықтарын,
сұйықтықтарын,
тіс
тіс пастасын, көптеген тағамдық және
пастасын, көптеген тағамдық және
Сары фосфорды өндіру кезінде пеште фармацевтикалық
фармацевтикалық препараттар алу үшін
препараттар алу үшін
пайда болатын балқыған өнімдерден – қож қолданылады. Фосфор қосылыстары
қолданылады. Фосфор қосылыстары
бен феррофосфор алынады. фосфорорганикалық
фосфорорганикалық қосылыстар
қосылыстар (тиофос,
(тиофос, кар-
кар-
бофос,
бофос, т.б.)
т.б.) өндірісінде
өндірісінде де
де үлкен
үлкен қолданысқа
қолданысқа ие. ие.
Түйіршіктелген қож жол салу құрылысы ЖЖФЗ филиалында шығарылған сары фосфор
ЖЖФЗ филиалында шығарылған сары фосфор
мен цемент шығару өндірісінде жоғары
жоғары сапасы
сапасы үшін
үшін беделді
беделді халықаралық
халықаралық
қолданылады. Зауыт шығаратын жүлделермен марапатталды:
жүлделермен марапатталды:
феррофосфордың 4 түрі отандық «Еуропалық Арка» ‒
«Еуропалық Арка» ‒ Испанияның
Испанияның кәсіпшілері
кәсіпшілері мен
мен
бизнесмендері
бизнесмендері Ассоциациясынан;
Ассоциациясынан;
металлургияда кең қолданы-лады және «Гауһар Жұлдыз» ‒
«Гауһар Жұлдыз» ‒ Мексикадан.
Мексикадан.
өзге елдерге экспортталынады. «Алтын ‒
«Алтын глобус» ‒ Копенгаген, Дания.
глобус» Копенгаген, Дания.
«Химия—2009»
«Химия—2009» 15-Халықаралық көрмесі
15-Халықаралық көрмесі
шеңберінде
шеңберінде өткен
өткен «Пластмасс
«Пластмасс индустриясы»
индустриясы» аттыатты
10-Халықаралық
10-Халықаралық арнаулы
арнаулы көрмеде
көрмеде натрий
натрий
үшполифосфатының
үшполифосфатының сапасы үшін алған Алтын
сапасы үшін алған Алтын
медаль.
медаль.
«Химия—2009»
«Химия—2009» 15-Халықаралық
15-Халықаралық көрмесі
көрмесі
шеңберінде
шеңберінде өткен
өткен «Пластмасс
«Пластмасс индустри-ясы»
индустри-ясы» аттыатты
10-Халықаралық
10-Халықаралық арнаулы
арнаулы көрмеде
көрмеде термиялық
термиялық
ортофосфор
ортофосфор сапасы үшін алған Қола медаль.
сапасы үшін алған Қола медаль.
Өнімдері
Техникалық сары фосфор;
Техникалық сары фосфор (тазартылған);
Техникалық натрий үшполифосфаты;
Тағамдық натрий үшполифосфаты;
Натрий гексаметафосфаты;
Термиялық ортофосфор қышқылы;
Электротермиялық феррофосфор;
Түйіршіктелген электротермофосфорлы қож;
Техникалық сары фосфор
Химиялық формуласы: Р4 Буып-түю:
Қорғағыш қаптамасы бар арнайы
Сыртқы түр-түсі:Ашық- теміржол цистерналары, танк
сарыдан сұр-жасыл түске контейнерлер немесе БҰҰ
дейін түрленетін парафин стандартына сай болат бөшкелер.
тәрізді зат. Таңбалау:
Манипуляциялық және қауіптілік
Қолданылуы: Қызыл белгілерімен таңбаланады.
фосфор, ортофосфор және Тасымалдау:
полифосфор қышқылдары, Арнайы теміржол цистерналарымен,
сульфидтер мен басқа фосфор танк контейнерлермен, әмбебаб 20
қосылыстары өндірісінде футтық контейнерлермен
тасымалданады.
пайдаланылады. Сақтау:
Бөшкелерде немесе жылытылатын
жабық сыйымдылықтарда су
қабатының астында сақталады, сақтау
мерзіміне шек қойылмайды.

Натрий үшполифосфаты (техникалық)

Химиялық формуласы: Na55Р33O10 10
Сыртқы түр-түсі: Ақ түсті үгілгіш ұнтақ.
Қолданылуы: Жуғыш заттар өндірісінде,
суды өңдеу үшін – қазандықтарға
салынады, мұнай, шыны және керамика
жасау өнеркәсібінде пайдаланылады.
Буып-түю:
Қапшықтар, үйіп жинау, "Big Bag" іспетті
жұмсақ контейнерлер.
Таңбалау:
Өнім атауы, сапасы, жалпы және таза
салмағы туралы мәліметтер келтіріледі.
Тасымалдау:
Жабық теміржол вагондарымен, жабық
палубалы кемелермен, жабық
автокөліктермен тасымалданады.
Сақтау:
Жабық қоймалар ішінде сақталады, сақтау
мерзіміне шек қойылмайды.
Натрий үшполифосфаты Натрий гексаметафосфаты
(тағамдық) Химиялық формуласы: (NaPO33)66
Сыртқы түр-түсі: Майда, ақ түстен ептеп
Химиялық формуласы: Na5Р3O10
жасылдау реңге дейін түрленетін су-
Сыртқы түр-түсі: Ақ түсті үгілгіш сымалы-үгілгіш ұнтақ
ұнтақ. Қолданылуы: Суды химиялық жолмен
Қолданылуы: Тамақ өнеркәсібінде тазалау үшін, тамақ өнеркәсібінде, құрама
жемдер дайындау кезінде, сондай-ақ тоқыма
пайдаланылады.
өнеркәсібінде маталарда кальций тұздары
түзілмеуі үшін, бояу түсіру өнеркәсібінде
(пигменттер), керамика өнер-кәсібінде
(жұмсартқыш), теміржол мен өнеркәсіптің
күш туғызғыш қондырғыла-рында су
құрамын жұмсарту үшін, мұнай
өнеркәсібінде ұңғымалар бұрғылау кезінде
және тазалағыш заттар шығаруда
пайдаланылады.
Термиялық ортофосфор Түйіршіктелген
электротермофосфорлы қож
қышқылы
Қолданылуы: Цементтің жоғары
Химиялық формуласы: Н3РО4
сапалы маркасын өндіруде толтырғыш
Қолданылуы: Тыңайтқыштар, болып табылады.
синтетикалық жуғыш заттар
Маркала
өндірістерінде, медицинада, №Параметрлер атауы рдыңнор
фотография ісінде, металл өңдеуші, малары
тоқыма, мұнай, шыны және керамика Кремний қостотығының
жасау, тамақ өнеркәсіптерінде 1 (SiO ) үлесі, %, кем емес 38
пайдаланылады. Кальций тотығы (СаО) мен
Сақтау: магний тотығының (MgO)
Қорғағыш қабаты бар болаттан жасалған 2 43
қосынды үлесі, %, кем
жабық ыдыстарда сақталады. емес
Бестотықты фосфордың
3 (Р2О5) үлесі, %, артық 2,5
емес
Электротермиялық феррофосфор
Химиялық формуласы: FeP, Fe2P Буып-түю, таңбалау:
Сыртқы түр-түсі: Жылтырауық Үйіп тиеледі, жұмсақ
металл түсті кесектер. Кесек салмағы контейнерлерге , таңбаланбайды
25 кг-нан аспауы керек. Тор тесігі 20 Тасымалдау:
мм електен өтетін майда кесектің үлес үйіп тиеліп, көліктің барлық
салмағы өткерілетін партия түрімен тасымалданады
салмағының 5-20 пайызынан аспауы Сақтау:
керек. Феррофосфор кесектері Беті қатқыл, ашық, таза алаңқайда
сынықтарында қарусыз көзге немесе желдеткіші бар бөлмеде
көрінетін аз- ғана қожды (металл емес) үйіліп жиналады, сақтау мерзіміне
қоспалар да болуы мүмкін. шек қойылмайды
Қолданылуы: Металлургияда шойын
мен болатқа қосылатын қоспа ретінде
пайдаланылады.
Ұқсас жұмыстар
Фосфор
Фосфор - бейметалл
Фосфор оксидтері
Фосфор жайлы
Соя өндірісі
Фосфор туралы
ҚЫЗЫЛ ФОСФОР
Балық өндірісі
Фосфор Азот Калий
Фосфор элементінің реттік номері
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть