Аналитикалық химия және экология
Презентация қосу
Аналитикалық химия
және экология.

LOGO
Edit your company slogan
Жоспар
• Кіріспе

• • Негізгі
Негізгібөлім
бөлім

• Аналитикалық химия және экологияға түсінік

• Аналитикалық химияның экологиямен байланысы

•Экологиялық қауіпті заттар

• Қорытынды

• Пайдаланған әдебиеттер

LOGO
www.themegallery.com
Аналитикалық химия

Аналитикалық химия дегеніміз химиялық
жүйелердің сапалақ құрамын, құрылымын
және олардың сандық мөлшерін анықтау
тәсілдерін зерттейтін ғылым.
Заттардың химиялық ,кейде фазалық
құрамын,бізді қоршаған заттар және
материалдың,құрамына кіретін молеку-
лалардың құрылымдық және кеңістіктік
құрылысын анықтайтын әдістер туралы
ғылым .

LOGO
Аналитикалық химия
Аналитикалық химия тұрмыста, тіршілік
барысында қолданылатындықтан, оның
қолданбалы мәселелеріне мыналарды
жатқызуға болады:
Кәсіпорын, өндіріс орындарында өндірілетін
өнімдерге, тауарлар мен заттар құрамына,
қасиетіне бақылау жасау;
Зат құрамы мен мөлшерін, құрылымын
анықтайтын әдістерді, тәсілдерді жетілдіре
отырып, олардың дәлдігін арттыру,
автоматтандыру;

LOGO
www.themegallery.com
Таза заттар алу барысында, оларды қоспалардан
ажыратып бөлуді және бөгде заттармен ластанбау
мәселелерін жетілдіру;
Қоршаған орта, су-ауа тазалығын, экологиялық
талаптардың сақталуын анықтау, бақылау;
Анықтауға тиісті жүйе құрамы мен құрылымын
жедел талдауға мүмкіндік ашатын лездік әдістерді
ойластыру, жетілдіру.

LOGO
www.themegallery.com
Аналитикалық
химияның мақсаты

Табиғатта болып Экологиядағы ауыт-
жатқан күнделікті қуларға талдаудың
өзнерістерге(ғылым сезгіштігін,талғағыш
мен техниканың тығын , дәлдігін
қарқынды дамуына) орындау жылдам-
байланысты дығын арттыру.
талдаудың жаңа
әдістерін ашу.

LOGO
www.themegallery.com
Талдаудың
Аналитикалық химия теориялық
негіздерін жан- Түрлі ортада
элементтер мен
жақты зерттеу олардың
қосылыстарыны
Заттардың ң болу
термиялық,оп- формаларын
тикалық,магни оқып үйрену
ттік сипат- Мақсаттары
тамасын
зерттеу Координация-
лық қосылыс-
Координация- тардың
лық қосылыс- тұрақты-лығын
тардың құрылы- анықтау
сын,құрамын
анықтау
LOGO
www.themegallery.com
Экология
“Экология” терминін ғылымға 1866
жылы неміс ғалымы Э.Геккель
енгізді. Грек тілінен аударғанда ол үй
туралы ғылым деген мағынаны
білдіреді. (“ойкос” – үй, тұратын
жер; “логос” – ілім, ғылым.)

LOGO
Э.Геккель берген анықтама бойынша:
“Экология – біз табиғат экономикасына
қатысты барлық ілімдерді –
жануарлардың және оны қоршаған
органикалық және бейорганикалық
ортамен әсіресе өзімен тікелей және
жанама қатынаста болатын жануарлар
мен өсімдіктермен өзара ынтымақтастық
және қастық, жаулық әрекеттерінің бүкіл
жиынтығын зерттейді деп
тұжырымдады.
LOGO
Кең қолданбалы мәселелері
үшінші

екінші
Таза заттар алу
бірінші Қоршаған орта, барысында,олард
су-ауа таза- ы қоспалардан
Кәсіпорын,өнді-
лығын, эколо- ажыратып білуді
ріс орындарын-
гиялық талап- және бөгде зат-
да өндірілетін
тардың сақта- тармен
өнімдерге,тауарл
луын анықтау, ластанбау
ар мен заттар
бақылау . мәселелерін
құрамына ,қаси-
етіне бақылау жетілдіру .
жасау.

LOGO
www.themegallery.com
ХИМИЯЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ ТҮРЛЕРІ

LOGO
www.themegallery.com
LOGO
Уранды экстракциялап реагенттен бөлу

NH3 қолдану арқылы -
Аммоний диуранатын түсіреді

Отпен қару арқылы
U3O8 қосылысын аламыз

HNO3 еріту арқылы
Аффинаждау әрекеті жүреді

Үшбутилфос
фат қосу
Уранның таза ядролық тотығына айналады
арқылы

LOGO
www.themegallery.com
Топырақтың химиялық құрамы.

Топырақтағы химиялық элементтер:
Бірінші орында О мен Si.
Екінші орында Al, Fe.
Үшінші орында Ca, Mg, Na, K т.б.
Оттегі және сутегі молшері өте көп.

LOGO
Топырақтың түсін оның түрін
анықтауда аналитиканың сапалық
талдау түрі қолданылса, оның
құрамындағы заттардың
стандартты жағдайын немесе бөгде
химиялық заттармен ластануын
сандық талдау әдісі арқылы
анықтап, аналитикалық химия мен
экологияның өзара тығыз
байланысын дәлелдеп отырмыз.
LOGO
Климат пен
озон
қабатының
өзгіруі Шөлейт-
тену

Биологиялық
әралуантүрлілі Экологиялық
ктің қысқаруы проблемалар

Топырақ,су,
ауаның
ластануы
Қалдықтардың
жиналуы

LOGO
www.themegallery.com
Пайдаланған әдебиеттер
1. Құлажанов, Қ. Алматы : АТУ, 2004
2. О.Д.Дайырбеков, Б.Е.Алтынбеков,
Б.К.Торғауытов, У.И.Кенесариев, Т.С.Хайдарова
Аурудың алдын алу және сақтандыру бойынша
орысша-қазақша терминологиялық сөздік.
Шымкент. “Ғасыр-Ш”, 2005 жыл. ISBN 9965-752-
06-0

LOGO
www.themegallery.com
з ғ а
ң ы
а р ы
арл
а з
Н мет
ра х

LOGO
Edit your company slogan

Ұқсас жұмыстар
Экология мәселелеріндегі аналитикалық химияның орны
Химиялық талдау
Полимерлі электролиттер
Химиялық талдау әдістері
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ АНАЛИТИКАЛЫҚ ХИМИЯДА
Изомерлері мен атаулары
Талдаудың аспаптық әдісі
Экологияның зияны
Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық деңгейін төмендету бойынша мемлекеттік іс шаралар
Тотығу - тотықсыздану титрлеу әдісі
Пәндер