Кәсіпорынның маркетингтік қызметі
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛІКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
«ЭКОНОМИКА» КАФЕДРАСЫ

Кәсіпорынның маркетингтік
қызметі

ОРЫНДАҒАН:
ТОБЫ:
ҚАБЫЛДАҒАН:

ШЫМКЕНТ, 2017Ж
Жоспар
1. Маркетингтің мәні
2. Маркетингтік орта
3. Кәсіпорындағы маркетинг қызметінің
негізгі мақсаты
4. Кәсіпорындағы маркетинг стратегиясы
Маркетинг дегеніміз қажеттілік пен тұтынушылықты айырбастау арқылы
қанағаттандыруға бағытталған адам қызметінің түрін айтады.

Кәсіпорында маркетингтік қызметті ұйымдастырудың негізгі
мақсатына кәсіпорынның бәсекелестік мүмкіндігін, оның
күшті және әлсіз жақтарын анықтау және кәсіпорын
жұмысын жетілдіру жатады.

Кәсіпорында маркетингтік қызметті ұйымдастырудың негізгі
мақсатына өндірілген өнімді сату емес, сатылатын өнімді
өндіру болып саналады.

Кәсіпорынның әлеуеттік мүмкіндіктеріне баға беру кешенді
маркетингтік зерттеу жүргізудің екі құрамдас бөлігінің бірі
болып саналады.
• Кешенді маркетингтік зерттеу • Кәсіпорында маркетингтік • өндірістік кәсіпорынның
кәсіпорынның даму қызметінің негізгі маркетиегтік қызметінің негізгі
бағдарламасын және функцияларына нарықты мақсаты болып өнімге
стратегиясы туралы шешім кешенді зерттеу ( талдау, сұранысты қалыптастыру және
қабылдау үшін негізделген болжау, коньюктура), оны ынталандыру,
база болып саналады. кәсіпорынның өндірістік-өнім кәсіпорынның жұмыс жоспары
Нарықты болжау, нарықтағы өткізу мүмкіндіктерін талдау, мен басқару жұмыстарында
кәсіпорынның өз жұмысын маркетинг стратегиясы мен ұтымды шешімдер қабылдай
жоспарлау, стратегиясын бағдарламасын жасау, тауар білу және өнімнің нарықта
жасау, нарықтық сұранысты саясатын жүргізу, баға алатын үлес салмағын
қалыптастыру - кәсіпорынның саясатын қалыптастыру арттыру, сату көлемін арттыру
ішкі жұмыстарын басқарудың және жүргізу, арқылы табысты молайту
маркетингтік коммуникациялық саясатты болып саналады.
тұжырымдамасының негізгі жүргізу, сұранысты
қағидалары болып саналады. қалыптастыру, өнімді өткізуді
ынталандыру жатады.
Маркетингтік бағдарлама және стратегиялық жоспар
жасау кәсіпорынды дамыту жолдарын анықтайды және ол
келесі тәртіп бойынша орындалады:

кәсіпорынның сан және
сапа көрсеткіштері нарықтық шарттарды болжау
анықталады және талдау жолымен қол
жеткізуге болатын
көрсеткіштер бағаланады.
макро
орта

микро Маркетингтік
орта орта

медиа
орта
Кәсіпорынның маркетингтік ортасы — кәсіпорынның
шегінен тыс əрекет етіп, маркетинг қызметінің басшылығына
мақсатты клиенттермен табысты ынтымақтастықты орнату
жəне оны сақтау мүмкіндігіне əсер ететін белсенді күштер мен
субъектілердің жиынтығы.

• ұйымның маркетингтік қызметіне

Макро шешуші ықпал ететін демография,
экономикалық, табиғи, ғылыми-

орта
техникалық, саяси және мәдени
факторлардың жиынтығы

• кәсіпорынның өзіне және
Микро тұтынушыларына зат берушілер,
клиенттер, бәсекелестер, қарым-

орта қатынас аясы және т.б. қызмет ету
мүмкіндіктеріне қатысты
элементтердің жиынтығы.
Маркетинг
Маркетинг қызметінің
қызметінің
басшыларына
басшыларына өзөз
клиенттерімен сәтті
клиенттерімен сәтті
байланыс
байланыс жасауларына
жасауларына
тиімді
тиімді ықпал ететін
ықпал ететін
және Нарықты
Нарықты талдау,
талдау,
және кәсіпорыннан тыс
кәсіпорыннан тыс кәсіпорындар
іс
іс атқаратын
атқаратын кәсіпорындар қызметінің
қызметінің
субъектілер түрлерін
түрлерін өзара іс-
өзара іс-
Сату
Сату операцияларынан
операцияларынан субъектілер жиынтығы.
жиынтығы. әрекеттерін қамтитын
ең әрекеттерін қамтитын
ең жоғарғы пайда
жоғарғы пайда табу,
табу, өндірісті
негізгі өндірісті ұйымдастыру
ұйымдастыру
негізгі міндеті
міндеті –– және
кәсіпорын және өнімді өткізудегі
өнімді өткізудегі
кәсіпорын қызметінің
қызметінің кешенді
тұрақтылығын кешенді жүйе:
жүйе:
тұрақтылығын және
және жоспарлау,
стратегиялық жоспарлау, баға
баға
стратегиялық құрылымы, сату
мақсаттарға құрылымы, сату
мақсаттарға жетуді
жетуді операциялары,
қамтамасыз операциялары,
қамтамасыз ету.
ету. шикізаттарды,
шикізаттарды,
тауарларды
тауарларды жеткізу
жеткізу
және т.б. қызметтер
және т.б. қызметтер

Маркетинг
тін негізгі
мақсаты
Сауда делдалдары – клиенттерді іздеумен,
оларға тауарды тиімді сатумен айналысатын іскер
кәсіпорындар. Тауар қозғалысын ұйымдастыруды
қамтамасыз ететін кәсіпорындар компанияға өз
өнімдерінің қорын құруға да көмектеседі.

Маркетингтік қызмет көрсететін
агенттіктер: маркетингтік ғылыми
зерттеулер кәсіпорындары, жарнама
агенттігі, жарнама құралдарын
іздестіруді немесе жасап шығаруды
ұйымдастыру, маркетингтік қызмет
туралы тиісті кеңестер беретін
кәсіпорындар.
Қаржы-несие ұйымдары – банктер, несие және
сыртқы ұйымдар. Олар тауарларды сату және
сатып алу барысында туындайтын төтенше,
қолайсыз жағдайлардан сақтануға
жәрдемдесетін, сондай-ақ кәсіпорынға нендей
бір істі қаржыландыруда ақшалай көмек беретін
ұйымдар.
МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСЫ
Кәсіпорынның (фирманың) тауар өндіру-өткізу қызметінің перспективалық
мақсатын, бәсеке нысанын, маркетинг тұжырымдамасын таңдау. Бос нарықты,
нақты тұтынушыны іздеп табуды, кәсіпорын қызметінің рынокта басталуы мен
аяқталуы мерзімін анықтауды, өнімнің (тауардың, көрсетілетін қызметтің)
түрлері, оның сұрыпталуы, көлемі, сапасы, өзіндік құны ескерілетін бәсекелесу
мен пайдалылық факторларын анықтайды, жарнаманы қамтиды. Маркетинг
стратегиясының негізгі бағыттары: рынокты дамыту — сату көлемін ұлғайтуға
не өндірістің тиімділігін арттыруға, фирма қызметін жақсартуға бағытталған
өткізу жоспарын әзірлеу, жаңа тауар әзірлеу, “ескі рынокта” өткізілетін
тауарлар номенклатурасын кеңейту, рыноктың бос орындарын толтыру,
тауарлар рыногын ұлғайту, рыноктың географиясын кеңейту.
жобалау және
орындау

маркетинг
маркетингтік желі құрылымын
жоспарлау

Маркетингтегі
стратегиялық
процестер

нарықтық бәсекелестік Шолу және қайта қарау

SWOT анализ тұтынушыға түсіндіру
Жуырда Мәскуде өткен VIII халықаралық
кондитерлік өнімдердің сапасы атты «Инновация
және дәстүр» байқауда «Рахат» кондитерлік
фабрикасы өнім сапасының жоғарлығы үшін бас
жүлде иемденді. Қазақстандағы кеңінен танымал
шокаладтар мен кәмпиттерді беделді сарапшылар
ғана емес, Ресейлік қарапайым тұтынушылар да
жоғары бағалады. Қазірдің өзінде шығарылатын
өнімнің 5 пайыздан астамын акционерлік қоғам
көрші Ресейге өткізеді. «Рахат»компаниясының
осындай жетістіктерге жетудің негізгі көзі ол
маркетинг стратегиясының дұрыс
ұйымдастырылуы мен қолдануы деуге болады.
Сыртқы нарыққа шығудың негізінен үш классикалық тәсілі бар: экспорт, бірлескен
кәсіпкерлік, тікелей иемдену. «Рахат» басқа стратегияға қарағанда аз шығынды
стратегия болып табылады. Экспорттық стратегияның өзі екіге бөлінеді: тікелей және
жанама. «Рахат» кондитерлік фабрикасы шетел нарығында өз өнімдерін жылжытуда
жанама экспорттық стратегияны қолданады. Көбінесе бұл стратегия сыртқы нарық
туралы сенімді мәліметтер болмаған жағдайда немесе осы нарықта жұмыс істеу
тәжерибесінің жоқтығында қажетті болады. Осы кезде шетелдік серіктестерді
пайдалану тұтынушыларды іздестірумен және оларды фирманың тауарларын сатып
алуға тартумен байланысты болады.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Қаржы-экономика сөздігі. — Алматы: ҚР Білім және
ғылым министрлігінің Экономика институты,
«Зияткер» ЖШС, 2007
2. А. Б. Рахимбаев, “Маркетинг теориясы жəне
практикасы”, Алматы, 2009

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорынның маркетингтік қызметін талдау
Маркетингтің қағидалары және қызметтері
Кәсіпорынның қаржы ресурстарын қалыптастыруда маркетингтің атқаратын қызметі
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТАҚЫРЫБЫ МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕР
КӘСІПОРЫННЫҢ МАРКЕТИНГТІК ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТІ
ТУРИСТІК ФИРМАНЫҢ БИЗНЕС ЖОСПАРЫ
Кәсіпорын стратегиясы
МАРКЕТИНГТІҢ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫ
Туристік компанияның мақсаты
Өндірістік бағдарламаны қалыптастырудың мәні және мазмұны
Пәндер