ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНДА ІС- ӘРЕКЕТТІ ЖОСПАРЛАУ
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛТКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
«МЕНЕДЖМЕНТ және МАРКЕТИНГ» кафедрасы

ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНДА ІС-
ӘРЕКЕТТІ ЖОСПАРЛАУ

Орындаған:
Тобы:
Қабылдаған
Мемлекеттік реттеу жүйесіндегі
жоспарлаудың рөлі
• Қоғамда жиі кездесетін әлеуметтік-экономикалық
үрдістерді басқару жүйесінде олардың бағыттары мен
динамикасын реттеу, нарықтың барлық субъектілерінің
дұрыс қызмет етуін қамтамасыз етуде жоспарлау
маңызды қызмет атқарады.
• Жоспарлау, экономикада – нақты нысанның
(мемлекеттің, кәсіпорынның, ұжымның, т.б.)
экономикалық және әлеуметтік дамуының белгілі бір
мерзімге арналған жоспарын, сондай-ақ оны жүзеге
асыруға бағытталған нақтылы іс-шаралар кешенін
талдап жасау.
Директивалық
Микроэкономикалы Макроэкономикалы
(нұсқаулық)
қ жоспарлау қ жоспарлау
жоспарлау
• өңдіріс ішілік, • белгілі бір кезеңде • тоталитарлық
фирма ішілік елдің экономика қоғамдағы халық
көрсеткіштерді және әлеуметтік шаруашылығын
қамтыса, даму жоспарын мемлекет
макроэкономикал жасауды, оны басқарудың
ық деңгейдегі жүзеге асыруды орталық буыны
Жоспарлау ұйымдастыру мен болып табылды.
қоғамды басқару орындалуын
жүйесінің бақылауды
маңызды қамтиды.
құрамдас бөлігі, Макроэкономикал
мемлекеттің ық жоспарлау
әлеуметтік- директивалық
экономика (нұсқаулық)
саясатын жүзеге жоспарлау және
асыруының негізгі индикативтік
құралы болып жоспарлау болып
табылады. бөлінеді.
Индикативтік
жоспарлау
Қазақстан Республикасы дербес мемлекетке айналып,
нарықтық экономикаға көше бастаған кезден бастап
(1991), елдегі экономика және әлеуметтік өзгерістерді
индикативтік жоспарлау үлгісі қолданылды.
Индикативтік жоспарлау немесе экономикалық
бағдарламалау – ел экономикасын мемлекеттік
реттеудің құрамдас бөлігі болып табылады. Ол – елдегі
қоғамдық өндірістің дамуы мен әлеуметтік-экономика
саясаттың стратегиялық тұжырымдамаларының ең
оңтайлы нұсқасы таңдап алынған кешенді жалпы
экономика бағдарламалар негізінде экономиканы
реттеп отыру жүйесі саналады және индикативтік, яғни
ұсыныстық сипатқа ие. Ондағы жоспарлы көрсеткіштер
ел дамуының жалпы бағдарлары түрінде болады.
Қазіргі уақытта жоспарлау түрлері сан қилы. Оларды мына себептер бойынша
ажыратады:

жоспарлау
• мемлекет аралық горизонты бойынша: • стратегиялық
• ортақ мемлекеттік • ұзақ мерзімді • тактикалық
• салалық және • орта мерзімді
аймақтық
• ағымдық
шешілетін
жоспарлау деңгейі
мәселелер
бойынша:
бойынша:
• Қоғамда жиі кездесетін экономикалық және
әлеуметтік үрдістердің динамикасының
өсуіне байланысты, ішкі және сыртқы
нарықтағы коньюнктураның тез өзгеруі
және ұзақ мерзімді перспективада
қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз ету
қажеттілігіне байланысты макро және
аймақтық деңгейдегі стратегиялық
жоспарлаудың рөлі күрт өсіп отыр.
Стратегия дегеніміз бөлшекті
жан-жақты кешендік жоспар, ол
ұйымның миссияларын
орындауға және оның
мақсаттарына жетуді
қамтамасыз етіп отырады.
Стратегиялық жоспарлау мерзіміне
байланысты:

дағы
ағым лау (1
ар
жосп дейін, 1
айға 1 жылға
н
айда йін).
де

орта
мерзімдік (1
жылдан 5
жылға дейін);

ұзақ мерзімге жоспарлау
(5 жылдан 20 жылдан
арғы мерзімге);
Жоспарлау процессінің мазмұнына
(жоспарлау объектісіне) байланысты:

экономикалык жоспарлау (өндірістік катынастардьщ даму
жоспары, халық шаруашылығы дамуының динамикасы);

әлеуметтік жоспарлау (демография процесстерін, халықтың
өмір сүру деңгейін, еңбек ресурстарының даму болжамы);

ғылыми-техникалық жоспарлау (ғылыми-техникалық
прогресстің даму болжамы);

экологиялық жоспарлау (табиғи ресурстарды пайдалану
болжамы, қоршаған ортаны қорғау).
Жоспарлау Жоспарлау жүйесі
ұйымдастырушылық жағдайды талдау негізінде,
ресурстардың әсерлі оның дамуының болжамдық
пайдалануын, ішкі бағалануы, мүмкін
Жергілікті билік
координацияны, билік боларлық ресурстарымен
органдарының алға қойған
органдарының сәйкес мақсаттардың
мақсаттары мен
құрылымдық-қызметтік анықталуымен, қызметтің
амалдарына ағымдағы
ұйымдарының сыртқы ағымдағы қорытындылары
қызметінің сәйкестігін
талаптарға бейімделуін, және оларға қол жеткізу
қамтамасыз ету
жетекшілері ме оның амалдары мен тәсілдерін
мақсатында жоспарлау
қызметкерлерінің анықтау мақсатында
жүйесі қажет болып отыр.
ұйымдастырушылық жергілікті басқару
стратегияларды органдарымен іске
мойындауды қамтамасыз асырылатын іс-шаралардың
ететін бірден-бір жүйе. кешенің сипаттайды.
қызметіндегі жоспарлау
Жергілікті билік органдарының
ЖОСПАРЛАУ ҮРДІСІНЕ МЫНАЛАР
ЖАТАДЫ
қызметтің ағымдық жағдайы мен мәселелерін көрсетіп
отыратын стратегиялық мақсаттардың талдануы;

мақсатты объектілер мен сыртқы шарттардың болашақ
жағдайын болжау;

мақсаттар жүйесін қалыптастыру;

қызметтің оңтайлы стратегиясын анықтау.
Жергілікті әкімшілік қызметін әсерлі
жоспарлауға жергілікті қауымдастықтың өмір
шенінің барлық орталарындағы ағымдағы
жағдайларына жан-жақты талдануына
негізделген муниципалды құрылымдардың
әлеуметтік-экономикалық даму приоритеттерін
анықтау негіз болу керек. қалыптасқан
приоритеттер негізінде муниципалды
құрылымдардың әлеуметтік-экономикалық даму
стратегиясы қалыптасады (немесе бар
статегияға түзетулер еңгізіледі), алдағы ұзақ
мерзімдік уақытқа жергілікті билік
қызметтерінің мақсаттары мен амалдары
анықталады.
Жергілікті басқару органдарының қызметінің мақсаттары мен
амалдарының, стратегиялық дамуының негізінде, әлеуметтік-
экономикалық дамудың орта мерзімдік бағдарламалары мен
жергілікті әкімшілік қызметінің стратегиялық жоспары
(концепциясы) қалыптасады. Әлеуметтік-экоомикалық
дамудың орта мерзімдік бағдарламалары мен жергілікті
әкімшілік қызметінің стратегиялық жоспарының
(концепциясының) негізінде әкімдік қызметінде оның
жылдық жұмыс жоспары жасалынады. Осындай
жоспарлаудың кешендік көп деңгейлі жүйесі әкімшіліктің
алдында тұрған ағымдағы және ұзақ мерзімдік мәселелерін
шешуде маңызды потенциалын иеленуде, алайда, қазіргі
уақытта муниципалды құрылымдар деңгейінде басқарудың
бағдарламалы-мақсатты әдістерін қолдану деңгейі
жеткіліксіз болып отыр.
Әкімдіктің жылдық жоспары
Әкімдіктің жылдық жоспары – жыл
аралығында өткізілетін іс-шаралардың
тізімі бар, олардың орындалу мерзімдері
мен жауапты тұлғалары көрсетілген,
нақты маңыздылығы белгіленген
әсерлілігі мен қорытындысының жоспарлы
көрсеткіштері белгіленген құжат түрі. Іс-
шаралар әкімдіктің негізгі қызмет
бағыттары бойынша топтасады. Әкімдіктің
жылдық жоспарын құрастыруға жауапты
болып, әкім аппаратының жетекшісі
тағайындалады.
• әкімдіктің ұйымдастырушлықы іс-
шаралары
• әкімнің толық шешімін қажет ететін
мәселелер
• алқалық жиынды талап ететін
мәселелер;
• өкілетті билік органдарына (маслихатқа)
қарастыруға жіберілген мәселелер;
әдетте, мыналар кіреді:
Әкімдік жұмысының жоспарына,
• Жетістіктік түрде муниципалды экономикалық даму үшін
жоспарлау үрдісін түсініп, оның реттеуші заңнамалық негізін
білу жеткілікті емес. Муниципалитеттер арасындағы өсіп
келе жатқан бәсекелестік (адам ресурстарына,
нвестицияларға, инфрақұрылымдарды дамытуға деген
бюджеттік салынымдарға деген бәсекелестік түрлері)
муниципалдық басқару аймағында қызмет ететін
мамандардан қазіргі заманғы басқару технологияларын
игеруді талап етеді. Муниципалды экономикалық дамудың
жоспарлауының ұйымдастырушылық технологиясын игеру
бәсекелестік жағдайларындағы басты мақсат болып отыр.

Ұқсас жұмыстар
Басқарудағы жүйелік тәсіл. Қазақстандағы менеджменттің әдістемелік негіздері
Мектептерді басқарудың ерекшеліктері
Туристік бизнесті жоспарлау
Германия
Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері
Өнім сапасын басқару жөніндегі Американдық тәжірибесі
Әкімшілік құқық пәнінің қатынастары
Басқа сөзбен айтқанда, менеджмент - ғылым мен адамдарды және әлеуметтік процестерді басқару өнерін біріктіру
Қаржы мамандығы
Педагогикалық басқару жүйесі
Пәндер