ПАЦИЕНТ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАҚЫНДАРЫНЫҢ ҚАУІПСІЗ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫ
Презентация қосу
ПАЦИЕНТ ЖӘНЕ ОНЫ Ң
ЖАҚЫНДАРЫНЫҢ ҚАУІПСІЗ ҚОРША ҒАН
ОРТАСЫ

Орындаған:Жанзақ Кеменгер
Бауыржанұлы
Топ: 109 ЖМ
Тексерген: Сатыбалдина М.Б.
ЖОСПАР:
1.Қауіпсіз қорша ған орта
2.Пациент қауіпсіздігі
3.Қауіпті факторлар
4.Дәрігер мен пациент арасында ғы қарым- қатынас
6.Пациент қоз ғалыс режимдері
7.Қорытынды
Пациентке қауіпсіз емделу ортасы деп
пациентті қанағаттандыратын қоршаған
орта болып табылады
ҚАУІПСІЗ АУРУХАНАЛЫҚ ОРТАҒА
ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

• - Инфекциялық қауіпсіздік режимі;
• - Пациенттің гигиенасын қамтамасыз
ету;
• - Науқас – дәрігер – туыс қатынасы;
• - Науқастың дұрыс тамақтану режімі;
• Медицина қызметкерлерінің жеке
гигиеналық талаптарын сақтауы;
• Әдетте емдеу үшін пайдаланылатын мөлшерлердегі
дәрілерге қарсы болып өтетін қауіпті, болжамдалмайтын
реакциялар дәрілерге қолайсыз реакциялар деп аталады.
Дәрілердің қауіпсіздігі пациент қауіпсіздігі құрамдас
бөліктерінің бірі болып табылады
• Пациенттің қауіпсіздігі – сапалы перинаталдық көмек
көрсетудің маңызды компоненті. Оның мақсаты емдеу
уақытында пациентке зиянкестік істеуді максималды азайту.
Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы медициналық көмек
сапасын анықтайды. Пациенттің қауіпсіздігі - бұл жиі теріс
салдарға әкелетін медициналық қателіктердің алдын алу,
азайту, есеп беру және талдау арқылы денсаулық сақтаудағы
қауіпсіздікке баса назар аударатын пән
ЭМОЦИОНАЛДЫ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ҮШІН:
• Ауруханада тынышты қ, сабырлы ж әне досты қ атмосфераны са қтау;
• науқаспен оң интонациясы бар тек т өмен дауыспен байланыс жасау;
• ыңғайлы интерьерді құру, демалу ға арнал ған нысандарды ң болуы ж әне
жақын маңдағы нау қастар ға бару;
• науқастарды ң бос уа қытын ұйымдастыру, кез-келген қолжетімді қызметке,
мысалы, о қу, то қу, теледидарды к өруге м үмкіндік беру;
ҚАУІПТІ ФАКТОРЛАР

• 1) психосоциалды;
Депрессия,стресс, қарым- қатынас
қиыншылықтары, өзіне деген сезімні ң жо ғалуы

• 2) адам өміріне қауіпті
Түрлі ауыр жарақаттар, к үйіктер, үсіп қалу,
Жүріп-тұра алмауы, әлсіздік
АДАМ ӨМІРІНЕ ҚАУІП Т ӨНДІРЕТІН
ФАКТОРЛАР:
• дененің қорғаныс функцияларын азайтады;
• дененің тұрақты қалпы б ұзылуы;
• сенімсіздік, шешімді қабылдауда ғы қиналу
• дәрілік терапия қабылда ғанда ас қынуларыны ң жо ғары қаупі;
• жоғары АІИ тәуекелі;
Адам өмірінің бұзылуына әкеп соғуы жағдайларды болдырмау үшін, медбике алғашқы
медициналық филиалының жұмыс күнделікті, режимінде науқастың таныстыруға және
олардың сақталуын бақылауға тиіс.
айла-шарғы және пациент рәсімдерді нәтижесінде асқыну қаупін азайту үшін, олардың
кейін мінез-құлық ережелерін сақтамау ықтимал салдары туралы хабардар болуы тиіс.
рәсімдерді кезінде сарқырама, жарақат, күйік, азық-түлік улану және электр тогына түсу
қаупін азайтуға бағытталған Мейірбике ісі араласу, авариялар жоғары тәуекел науқастарды
анықтауға бағытталған болуы тиіс. Балалар мен егде жастағы науқастардағы жазатайым
оқиғалар қаупі ерекше. ВБ-ның алдын алу үшін мейірбике науқастың жұқпалы
қауіпсіздігіне және жеке гигиеналық режиміне сәйкес болуы керек. Науқастың өмірінің
қауіпсіздігіне қатер төндіретін белгілі бір жағдайлардың туындауын әрдайым қарастыруға
болмайды.
ОСЫ ФАКТОРЛАР АУРУХАНАНЫҢ
ҚАУІПСІЗДІГІНЕ КЕДЕРГІ КЕЛТІРУІ МҮМКІН:

ИНФЕКЦИАЛДЫҚ

Химиялық токсикалық

Физикалық - жарақаттану

Психологиялық-эмоциоалды стресс
МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРІ МЕН ПАЦИЕНТ
ҚАТЫНАСЫ

• Медицина қызметкеріні ң пациентпен арасында өзара қатынасты орнатуды ң бірнеше кезе ңдері болады:-
бастап қы кезе ң – б ұл кезе ңде пациент пен медицина қызметкері бір-бірімен танысады. Пациент өз
проблемаларына бойла ғанымен, жа ңа орта ға бейімделу үшін ол айналада ғы т ұл ғалармен контактта
болуға м әжбүр. Медицина қызметкері пациент туралы т үсінік алады. Б ұл кезе ңде т ұл ға қасиеттері ғана
емес, пациент пен мед қызметкер бір-бірінде ша қыратын сол реакциялар да ма ңызды;
• - жайылғ ан кезең - өзара қатынас енді пациент пен медицина қызметкері арасында қалыптас қан
контактқа байланысты болады;
• - соңғы кезең.
• Медицина қызметкері мен пациент арасында ғы қатынасты ң ма ңызды принциптеріні ң бірі дистрибутивтік
әділдік болып табылады. Б ұл медициналы қ к өмек к өрсету міндеттілігі мен те ң қол жетімділігін білдірді.
Әдетте бұл принцип за ң шы ғару акттерінде к өрінеді ж әне әлеуметтік негізделген. Әрбір қауымдасты қ өз
мүмкіндіктеріне қарай медициналы қ к өмек к өрсетуді ң ережесі мен реттілігін орнатады. Медицина
қ ызметкері ұдайы өзін жетілдіруі тиіс, о ған барлы қ әсемдік пен жо ғары құбылысты танып білу ұмтылысы
таби ғи болуы керек. Егер оны поэзия, сурет, гуманитарлы қ ғылымдар қызы қтырмаса, онда айналада ғы
әлемге, оның ішінде нау қас адам ға қызы ғушылы ғы с өнеді. Нем құрайлылы қ аяу, м үсіркеу сезімін
азайтады.
• Науқас пен медицина қызметкері арасында ғы өзара әрекет т үрлерін сипаттау үшін америка философы
Роберт Витч т өрт базалы қ модельді б өліп к өрсетті.
Медициналық қызметкер мен пациенттің арасындағы өзара қарым-
қатынас
Медицина қызметкері пациенттің абыройы мен құндылығын құрметтеуге
тиіс, оған және туыстарына ілтипатты және шыдамды қарым-қатынас
жасауы тиіс.
Пациентке деген дөрекі және адамгершілікке жатпайтын әрекет жасау, оның
абыройын таптау, және де кез-келген үстемдің көрінісі немесе пациенттердің
бірін артық көру немесе жақтырмау медицина қызметкері тарапынан
жіберуге жатпайтын іс-қимылдар.
Туысқандары мен жақын адамдарының науқас жағдайына мазасыздануын
түсіністікпен қабылдауға, дегенмен осы кезде жеткілікті кәсіби себептерсіз
пациенттің және отбасы мүшелерінің жеке жұмыстарына араласпауы тиіс.
Медицина қызметкері медициналық көмекті пациенттің еркіндігі мен
абыройына титтей де қысымсыз көрсетуі тиіс.
Пациент-қоғам, пациент-отбасы және т.б. мүдделер қақтығыс туу кезінде
медицина қызметкері пациент мүддесін, оның жүзеге асырылуы пациенттің
өзіне немесе айналысына тікелей зардап шектірмеген жағдайда, артық көруі
тиіс
ПАЦИЕНТ ҚОЗҒАЛЫС РЕЖИМДЕРІ:
• Қатаң төсектік ;(стенокардиа, өткір инфаркт миокарды н/е ауыр жара қаттар кезінде)
Пациентке ж үріп-т ұру ға,отыру ға,б ұрылу ға р ұқсат берілмейді. Гигиеналы қ,
физиологиялы қ әрекеттер т өсекте орындалады.
• Төсектік; Пациентке б ұрылу ға, отыру ға болады, біра қ т өсектен алыстау ға
блмайды. Жеңіл физиологиялы қ жатты ғулар орындау ға болады. Тама қтану ға,
гигиеналық талаптарды орындау ға мейірбике к өмектеседі.
• Жартылай т өсектік : Пациент барлы қ уа қытын т өсекте өткізеді, тама қтану ға
арнайы орынды ққа отыруына болады. Д әретхана ға мейіирбике ба қылауымен
барады.
• Палаталық: Пациентке палата ішінде ж үріп т ұру ға р ұқсат беріледі. Тама қтану,
жеке гигиенаны пациент өз еркімен орындай алады.
• ЕРКІН (Ортақ): Пациент өз жа ғдайын өзі жасай алады. Коридорда ж үруге, асхана ға
баруына болады. Аурухана сыртына серуендеп шы ғуына болады. Мейірбике ж ұмысы
пациентті сырттай ба қылауда ұстау .
Пациенттің қозғалыс режимін
сақтауды медбике қадағалайды

Паценттің қозғалыс
режимін таңдауды дәрігер
шешеді
Адамның өмірі мен денсаулығы – басты, негізгі құндылықтар. Медицина қызметкерінің
қызметі адам өне бастаған кезінен оның денсаулығын сақтауға бағытталған және одан
адамға деген адамгершілік қасиетті, оның тұлғасына құрметпен, тілектестікпен,
ниеттестікпен, мейірбандылықпен, қайырымдылықпен, төзімділікпен, өзара
сенімділікпен, тәртіптілікпен және әділеттілікпен қарауды талап етеді
Пациенттердің құқығын қорғау саясаты
Пациенттер құқығын қорғау саясатының мақсаты-пациенттердің қолжетімді, қауіпсіз,
сапалы медициналық көмек алуы үшін қонституциялық құқықтарын жүзеге асыру.
Пациент құқығын қорғау саясатының принциптері
Медициналық көмектің сапасына және пациент қауіпсіздігіне тікелей немесе жанама
түрде әсер ететін емхананың барлық қызметкерлері өздерінің іс-әрекетінде пациент
құқығын қорғау саясатының принциптерін басшылыққа алады. Бұл принциптерге
мыналар кіреді:
-пациент мұқтаждығы мен үмітіне қарай орайластырылу;
-көрсетілетін медициналық көмектің жоғары сапалы және қолжетімді болуына
бағытталу;

-пациенттер қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

-пациенттер құқықтарын жүзеге асыру;
– медициналық көмектің сапасы мен пациенттер қауіпсіздігінің үздіксіз процесіне
әрбір қызметкердің қатысуын негіздеу;
-медициналық қызмет пен пациенттер қауіпсіздігі саласындағы міндеттер мен
мәселелерді шешудің жүйелі амал-тәсілдері
• 1 Источник:
https://med.mcfr.kz/article/546-qqq-16-m11-07-11-2016-emdeu-protsesndeg-pats
ient-aupszdg-personaldy-atelkter

https://www.ukogorpol6.kz/kk/%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96%D2
%A3-%D2%9B%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BD

Ұқсас жұмыстар
Пациент және жақындарының қауіпсіз қоршаған ортасы
Пациент қауіпсіздігі
Пациенттерді қауіпсіз жылжыту кезіндегі мейіргердің рөлі
Педагогика, жеке тұлға
Фармацевтикалық көмек тұжырымдамасы
Дәрілік препараттардың қауіпсіздігі мен пайдасын анықтау
Көшіру жұмыстары
Медицинадағы биоэтика
Медициналық - санитариялық алғашқы көмек көрсететін қызметкерлердің функционалдық міндеттері
Қауіпсіз аурухана ортасы
Пәндер