Информатика сабағын түрлендірудегі жаңа ақпараттық технологиялар
Презентация қосу
Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
Жаратылыстану және ақпараттандыру факультеті
Математика, физика және информатика кафедрасы

Тақырыбы: Информатика сабағын түрлендірудегі
жаңа ақпараттық технологиялар

Дайындаған: Байгабулова Р.С.
Ғылыми жетекші: Алматова Ә.М.
2008 жыл
Кіріспе.
І. Негізгі бөлім.
1. Информатиканы оқытудың жалпы әдістемесі....................................
1.1. Информатиканы оқытудың мақсаты мен міндеттері............................
1.2. Информатиканы оқытудың мазмұны......................................................
1.3. Информатиканы оқыту әдістері және жетілдіру жолдары...................
2. Білім берудегі жаңа технологиялар
2.1. Білім беруді ақпараттандыру және оның приоритеттері.....................
2.2. Мектептегі білім беру жүйесінде оқыту үрдісін технологияландыру..
2.3. Білім беруде жаңа ақпараттық технологияны қолданудың
психологиялық-педагогикалық мүмкіндіктері және негізгі
бағыттары..........
3. Жаңа ақпараттық технологияларды информатика сабағында қолдану.
3.1. Информатика сабағындағы жаңа ақпараттық технологиялар
құралдарының техникалық базасы................................................
3.2. Сабақ барысында мультимедиялық технологияларды қолдану
ерекшеліктері..........................................................................................
3.3. Жаңа ақпараттық технологияны қолдана өткізілетін сабақты
ұйымдастыру жөніндегі ұсыныстар.......................................................
ІІ. Эксперименттік бөлім.
Жаңа ақпараттық технологияны қолданумен өткізілетін сабақ
ІІІ. Қорытынды бөлім.
IV. Қолданылған әдебиеттер.
Мақсаты:
қазіргі таңдағы түрлі ақпараттық
технологияларды қолдану арқылы мектептегі
информатика сабақтарының сапасын жақсарту
жолдарын қарастыру және сабақтарада
техникалық оқу құралдарын пайдаланудың өзіндік
ерекшеліктерімен таныстыру.
•оқушыларға ақпараттарды беру, өңдеу, сақтау, жеткізу
және оны қолдану процестері туралы білімдерді меңгерту,
басқаша айтқанда, оқушыны ақпараттық біліммен қарулан-
дыру;
•оқушылардың оқу процесінде компьютерлік техниканы
өзіндік даму мен іске асыру құралы ретінде, сонымен
қатар, кәсіптік қызметтерге пайдалану дағдыларын қалып-
тастыру;
•оқушылардың логикалық-құрлымдық және алгоритмдік-
шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту, ынта-ықылас-
тары мен шығармашылқ бейімділіктерін қалыптастыру.
•Информатиканы мектепте оқытудың мазмұнын
анықтау;
•Информатиканы мектепте оқытудың оқу
бағдарламасын жасақтау;
•Информатиканы мектепте оқытудың әдістемелік
жүйесін жасақтау.
Білім бepyдi ақпараттандырудың негізгі мақсаты Қазақстан
Республикасында біртұтас білімдік ақпараттық ортаны құру болып
табылады. Олай болса, білім беру саласында жаңа ақпараттық
технологияны пайдалануға, Қазақстан Республикасындағы ақпараттық
кеңістікті әлемдік білім беру кeңicтiгiмeн сабақтастыруға мүмкіндік береді.
Білім бepyдi ақпараттандырудың негізгі міндеmmepi:
•ақпараттық және телекоммуникациялық техникалық құралдармен
қамтамасыз ету;
•білім беруді акпараттандыру бойынша практикалық шараларды
анықтап, жүзеге асыру;
•оқу-тәрбие процесіне жаңа ақпараттық технологияны енгізуді
қамтамасыз ету бойынша ғылыми-ізденушілік және оқу-әдістемелік
жұмыстарын жүргізу;
•мектеп пәндері бойынша жасақталатын жалпыға міндетті білім
стандарттарының және оқу-әдістемелік кешендерінің мазмұның
ақпараттық технологияны пайдалану мүмкіндіктерімен жетілдіру білім
беруді басқаруда ақпаратгық жүйені құру;
•білім беру мекемелерінің қызметкерлері үшін бағдарламалық-техникалық
құралдарды қамтамасыз ету және мультимедиялық бағдарламаларды,
электрондық оқулықтарды жасақтау;
•педагог кадрларды жаңа ақпараттық технологияны өз қызметтеріне еркін
пайдалана білуге дайындау және жуйелі түрде біліктіліктерін көтеру.
Білім беруді ақпараттандыруды дамыту
индикаторлары:
І. Нормативтік-құқықтық қамтамасы ету;
1. Орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың мемлекеттік
бағдарламасы (ҚР Президентінің № 3645 өкімімен 1997 жылы 22
қыркүйекте бекітілген)
2. Қазақстан Республикасы бастауыш және орта кәсіптік оқу
мекемелерін ақпараттандыру бағдарламасы (ҚР Үкіметінің №
616 қаулысымен 2001 жылдыц 10-мамырында бекітіген)
3. Қазақстан Республикасы Үкіметтің 2001 жылғы 6 тамыздағы №
1037 қаулысымен қабылданған "Қазақстан
Республикасының білім беру жүйсін ақпараттандырудың
2002-2004 жылдарға арналған тұжырымдамасы “
II. Оқу жоспары және бағдарламасы;
1998 жылы "Информатика 7-11", "Информатика 8-11",
"Информатика 10-11" оқу бағдарламалары ;
2001 , 2003 жылдар "Информатика -7" оқу бағдарламасы.
ІІІ. Ақпараттық және техникалық жағынан қамтамасыз ету;
Жаңа типті компьютерлермен қамтамасыз етілді (1998-2001ж.ж.).
ІV. Бағдарламалық жағынан қамтамасыз ету;
Қолданбалы бағдарламалық құралдар (үйрету бағдарламалары,
жаттықтырушы, ойын, бақылау (тест) бағдарламалары),
электрондық оқулықтар, виртуальды лабораториялар (физика,
химия).
V. Мамандармен қамтамасыз ету;
Кезендер бойынша мамандардың ақпараттық мәдениетін
қалыптастыру:
І-кезең "Ақпараттық технология негіздері" (компьютермен жұмыс
жасау технологиясы )
П-кезең "Электрондық оқулыктармен жұмыс жасау технологиясы
Ш-кезең "Интернет-технология. Web-сайтты құру технологиясы"
П-кезең "Жаңа қолданбалы бағдарламалық құралдардың мүмкіндігін
шығармашылық бағытқа пайдалану технологиясы"
VІ. Глобальды коммуникациялық құралдар.
Интернетке қосылу арқылы әлемдік білімдік кеңістікке шығу.
Қашықтықтан оқыту формасына көшу.
Ынтымақтастық Білім беруді Ойын арқылы Проблемалық
педагогикасы ізгілендіру оқыту оқыту
технологиясы технологиясы технологиясы

Тірек сигналдар
Модульдік оқыту арқылы оқыту
технологиясы технологиясы
Педагогикалық
технологиялар
Дамыта оқыту Түсіндіре басқарып
технологиясы өза оқыту
технологиясы

Бағдараламалап Сын тұрғысынан Оқытудың Өздігінен даму Деңгейлеп
оқыту ойлауды дамыту компьютерлік технологиясы саралап оқыту
технологиясы технологиясы технологиясы технологиясы
Сын Деңгей-
тұрғысынан Ынты- мақтастық Бағдарала- Өздігінен даму
педагогикасы леп саралап
ойлауды дамыту оқыту малап оқыту технологиясы
технологиясы технологиясы технологиясы

Проблемалық оқыту
Ойын арқылы технологиясы
оқыту
технологиясы
Дамыта оқыту
Педагогикалық технологиясы
Білім беруді технологиялар
ізгілендіру Тірек
технологиясы сигналдар арқылы оқыту
технологиясы

Түсіндіре
Модульдік оқыту Оқытудың компьютерлік Дамыта оқыту басқарып өза оқыту
технологиясы технологиясы технологиясы технологиясы

Ұқсас жұмыстар
Пәндік білімін жетілдіру
"Өзіндік білім көтеру жоспары"
КІШІ ЖАСТАҒЫ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА ИНФОРМИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ МАҚСАТЫ
МЕКТЕПТЕГІ ИНФОРМАТИКА КУРСЫНДА EXCEL БАҒДАРЛАМАСЫН МЕҢГЕРУ НЕГІЗДЕРІ
Информатика туралы
Мұғалімнің сабаққа әзірлігі
Оқыту технологиясы
Ақпараттық мәдениет ұғымы және оның компоненттері
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі туралы
Ақпарат және оны өрнектеу жолары. Ақпаратты өлшеу. Информатика ұғымы. Ақпараттық технологиялар және техника. Есептеу техникасының даму тарихы
Пәндер