Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі туралы
Презентация қосу
Болашақ мұғалімдерді
ақпараттық-компьютерлік және
математикалық модельдеу
негізінде кәсіби дайындау
жүйесі
Зерттеудің көкейкестілігі. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың
қалыптасқан дәстүр бойынша 2007 жылғы 28-ші ақпандағы Қазақстан халқына
Жолдауында Республикадағы әлеуметтік, саяси-мәдени жағдайларға кеңінен талдау
жасап, елдің негізгі даму басымдықтарын атап көрсетті. Қол жеткен нәтижелер –
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елінің қатарына қосылуына
мүмкіндік туғызатыны анық. Жоғары білім беру қызметкерлері үшін алтыншы
міндеттің маңызы ерекше, онда «Білім беру реформасының ойдағыдай
жүргізілуінің басты өлшемі – тиісті білім мен білік алған еліміздің әрбір азаматы
әлемнің кез-келген елінде қажетке жарайтын маман болатындай деңгейге көтерілу»-
деп атап айтты.
Қазіргі ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде орта білім беретін
оқу орындарының оқу үдерісінің тиімділігі болашақ мұғалімнің кәсіби
дайындығына тікелей қатысты. Сол себепті ақпараттық-компьютерлік
технологиялар құралдарын педагогикалық іс-әрекетте кеңінен қолдана білу
іскерліктерінің жоғары деңгейде қалыптасуы мектеп мұғалімдерінің кәсіби
дайындығына қойылатын талаптар қатарына енеді. Осы орайда жоғары оқу
орындарында болашақ мұғалімдерді педагогикалық үдерісте ақпараттық
технологиялар мен бағдарламалық құралдарды қолдануға ғана емес, осы
құралдарды жасауға дайындау өзекті мәселе болып табылады.
Зерттеудің объектісі. Болашақ
мұғалімдерді жоғары оқу орнында
кәсіби дайындау жүйесі.
Зерттеудің пәні. Болашақ мұғалімдерді
ақпараттық-компьютерлік және
математикалық модельдеуге негізінде
оқыту үдерісі.
Зерттеудің мақсаты. Болашақ
информатика, математика, физика және
кәсіптік білім пәндері мұғалімдерді
ақпараттық-компьютерлік және
математикалық модельдеу негізінде
оқыту арқылы кәсіби дайындауды
психологиялық-педагогикалық тұрғыда
теориялық негіздеу, оның әдістемелік
жүйесін даярлау.
Зерттеудің болжамы. Егер, жоғары оқу орнында
болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік және
математикалық модельдеу негізінде кәсіби
дайындаудың теориялық негізі анықталып,
ақпараттық-компьютерлік және математикалық
модельдеуге оқыту арқылы болашақ мұғалімдерді
кәсіби дайындау әдістемелік-тәжірибелік тұрғыда
негізделсе, онда олардың кәсіби дайындық үдерісінің
тиімділігі артады және оқу үдерісінде ақпараттық-
компьютерлік және математикалық модельдеуді тиімді
пайдалана алатын мұғалім дайындауға болады,
өйткені жоғары оқу орнының маңызды міндеті кәсіби
білімді, ақпараттық-компьютерлік технологияларды
жетік меңгерген маман даярлау.
Зерттеудің міндеттері.

Болашақ мұғалімдерді қазіргі ғылым
мен техниканың жетістіктері негізінде
кәсіби дайындаудың теориялық
негіздерін анықтау.

Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-
компьютерлік және математикалық
модельдеу негізінде кәсіби дайындау
тұжырымдамасын жасау.
Зерттеудің міндеттері.

Жоғары оқу орнында болашақ мұғалімдердің
кәсіби дайындығының сапасы ретіндегі
ақпараттық-компьютерлік және математикалық
модельдеуді қолдануға даярлығының
құрылымдық-мазмұндық моделін жасау.

Ақпараттық-компьютерлік және математикалық
модельдеу үдерісін толық меңгерген болашақ
мұғалімнің кәсіби дайындығы барысында білім
беруді психологиялық-педагогикалық тұрғыда
негіздеу.
Зерттеудің жетекші идеясы: Жоғары оқу
орнында болашақ мұғалімдерді
ақпараттық-компьютерлік және
математикалық модельдеу негізінде оқыту
үдерісінде кәсіби дайындау жүйесін
теориялық және әдістемелік-тәжірибелік
тұрғыда дамыту болашақ маманның
біліктілігі мен кәсіби іскерлігін
қалыптастырады.
Зерттеу көздері: зерттеу проблемасы бойынша
философтардың, әлеуметтанушылардың,
педагогтардың, психологтардың, экологтардың
еңбектері; ҚР үкіметінің ресми материалдары; Білім
және ғылым министрлігінің жоғары мектептің білім беру
мәселелеріне қатысты нормативті құжаттары мен оқу-
әдістемелік кешендері (стандарттар, типтік оқу
бағдарламалары, оқулықтар, оқу құралдары және т.б.);
Қазақстан Республикасы жоғары міндетті кәсіптік білім
беру бағдарламалары; Білім беру саласын
ақпараттандыру тұжырымдамасы мен бағдарламасы;
педагогтардың ғылыми жетістіктері мен озық
тәжірибелері; ақпараттық-телекоммуникация
саласындағы ғылыми еңбектері.
Зерттеу әдістері: зерттеу жұмыстарын жүзеге
асыруда теориялық (модельдеу, аналитикалық-
синтетикалық, салыстырмалы, индуктивті-дедуктивті
талдау), эмперикалық (сұрау, бақылау, педагогикалық
эксперимент, педагогикалық іс-тәжірибелер);
әлеуметтанулық (сауалнама); білім беру жүйесі
субъектілерінің тәжірибесін талдау, салыстыру,
зерделеу, жинақтау, тәжірибелік-әдістемелік
жұмыстарды жүргізу, математикалық статистикалық
есептеу әдістері қолданылды.
Кіріспеде зерттеудің көкейкестілігі негізделеді,
ғылыми аппаратқа (зерттеудің объектісі, пәні,
болжамы, мақсаттары, міндеттері, жетекші
идеясы, теориялық-әдіснамалық негіздері,
әдістері, ғылыми жаңалығы, теориялық,
практикалық мәні, қорғауға ұсынылған
қағидалары, зерттеудің дәлелділігі мен негізділігі,
зерттеу нәтижелерін сынақтан өткізу және
практикаға ендіру) сипаттама беріледі.
І бөлім. “Болашақ мұғалімдерді мамандық
пәндерді модельдеу арқылы даярлаудың
теориялық негіздері”

ІІ бөлім. “Болашақ мұғалімдерге ақпараттық-
компьютерлік және математикалық
модельдеу негізінде кәсіби білім берудің
психологиялық-педагогикалық негіздері”

ІІІ бөлім. “Болашақ мұғалімдерге
ақпараттық-компьютерлік және
математикалық модельдеу негізінде кәсіби
білім берудің әдістемелік жүйесі”
Қорытындыда зерттеудің нәтижелері,
тұжырымдар мен болжамды растайтын негізгі
қорытындылар және ғылыми-әдістемелік
нұсқаулар беріледі.
ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ
ҚОЛДАНУ САЛАСЫНА ДАЙЫНДАУ

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРДЫ,
МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ
ПРОГРАММАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
САЛАСЫНА ДАЙЫНДАУ

АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
БОЙЫНША ШЫҒАРМАШЫЛЫҚПЕН
ЖҰМЫС ЖАСАУҒА ДАЙЫНДАУ

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯМЕН ЖҰМЫС
ЖАСАУҒА ДАЙЫНДАУ
Педагог мамандардың құзырлық
қалыптастыру деңгейлерi

Пәндiк Бейiмделген

Аналитикалық бақылау Ынталық/психологиялық

Ұйымдастырушылық Жобалық

Коммуникативтiк Ғылыми-iзденiстiк
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. «Ақпараттық технология және қашықтықтан оқыту» Мұхамбетжанова С.Т. п.ғ.к.,
ББЖКБАРИ
2. Қазақстан Республикасының бiлiм беру жүйесiн 2010 жылға дейiн дамытудың
Мемлекеттiк бағдарламасы.
3. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2015 жылға дейін дамыту
тұжырымдамасы
4. Бiлiм беру жүйесiн 2003-2005 жылға дейiн ақпараттандырудың Мемлекеттiк
бағдарламасы.
5. Информатика (Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм стандарты) Алматы, 2003 ж.
6. Информатика мұғалiмiнiң мамандығына қойылатын талаптар. Алматы, 1998ж.
7. Н.Ермеков, Ж.Караев, Н.Стифутина. Информатика 7, 8 класс. -
Алматы:Жазушы, 2000, -192 стр.
8. «Әдіскер жаршысы» №5, 2006 ж 44, 45 бет
9. «Информатика негіздері» №4 2005 ж 2, 30, бет
10. «Информатика негіздері» №2 2004 ж 2 бет
11. «Информатика негіздері» №5 2004 ж 4,6 бет
12. «Информатика негіздері» №1 2004 ж 14,16 бет
13. «Информатика негіздері» №4 2004 ж 2 бет
14. Морева Н. А. Педагогика среднего профессионального образования: Учеб.
пособие для студентов высш. пед. учеб, заведений. М.: Академия, 2001. С. 26.
15. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. пед.
Учеб.заведений. М.: Академия, 2002. С. 66.
16. Захарова И. Г. Информационные технологии е образовании: Учеб. пособие для
студ.высш. учеб, заведений. М.: Академия, 2003.

Ұқсас жұмыстар
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық- компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі
Ақпараттық коммуникациялық технологияның білім беруде қолданылуы
Мектептегі информатика курсында
ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ
Компьютерлік модельдеу түсінігі
Компьютерлік білім
Жалпы білім беретін мектептегі информатика пәнін оқыту құрылымы
Математикалық модельдеу
БОЛАШАҚ ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМІНІҢ МАЗМҰНЫ
Модельдеу нәтижесін талдау
Пәндер