ЕРТЕ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯСЫ
Презентация қосу
ЕРТЕ
ЕРТЕ ОҚЫТУ
ОҚЫТУ
ПЕДАГОГИКА
ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ
ЖӘНЕ
ПСИХОЛОГИЯСЫ
ПСИХОЛОГИЯСЫ
СӨЖ сағаты - 15
СӨЖ 7 –ші семестрге жалпы
сағаты:15
№1 СӨЖ тапсырма беру
уақыты:
05.09 -25.09.08
№1 СӨЖ қабылдау уақыты:
25.09 – 05.10.08
№1 СӨЖ тақырыбы:
ЕРТЕ оқыту педагогика және
психологиясы

Проблемалық сұрақтар:
1.Ерте оқыту педагогика және психологиясының
даму этаптарының қандай мәселелері қазіргі
қоғамда өзекті деп ойлайсыз?
2. Сіздің ойыңызша,баланың ойлауының, дүниені
қабылдауының дамуына қандай аспектілер негіз
болады ?
3. Қазақстандағы білім беру жүйесіндегі бастауыш
сыныптарындағы оқыту- тәрбие процессіне
көзқарасыңыз.
ЛЕКЦИЯЛАР ТЕЗИСТЕРІ
Модуль 1. Ерте оқыту педагогика
және психологиясы
1.1 Ерте оқыту педагогика және психологиясының методологиясы
Ерте оқыту педагогика және психологиясының теоретикалық негіздері. Ерте оқыту
педагогика және психологиясының өзекті мәселелері. Гуманизация – жаңа педагогикалық
ойлаудың маңызды элементі ретінде. Білім берудің гуманизациясы. Педагогика
категорияларының өзара байланысы . Ерте оқыту педагогика және психологиясының
функциялары және міндеттері. Ғылыми зерттеулердің принциптері және логикасы.
Ғылыми-педагогикалық зерттеулер негізгі міндеттері.
1. 2.Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың психолого-
педагогикалық ерекшеліктері.
Нәрестелік шақтағы психикалық дамуың ерекшеліктері. Нәрестенің психикалық дамуы. Ерте
балалық шақтың дамуы. Ерте дамудың мәселелері. Ерте балалық шақтың маңызды
жетістіктері. Ерте балалық шақтағы ақылой дамуы. Бала тұлғасының дамуының
қалыптасуы. Мектепке дейінгі кезеңдегі психологиялық ерекшеліктері. Мектепке дейінгі
кезеңдегі балада іс әрекеттің негізгі түрлері.Мектепке дейінгі кезеңдегі сенсорлы және
интеллектуалды дамуы.Эмоционалды еріктік сфераның және тұлға қасиеттерінің
қалыптасуы.Мектептегі оқытуға психологиялық дайындықтың қалыптасуы.Кіші мектеп
жасындағылардың анатомо-физиологиялық ерекшеліктері. Мектепке келуге байланысты
психологиялық қайта құрылу.Бірінші класс оқушысының қиындықтарының негізгі түрлері .
Кіші мектеп балаларының еңбек іс әректінің психологиялық ерекшеліктері.Кіші мектеп
жасыда тұлға дамуы және қалыптасуы.
Лекциялар
1. 3.
тезистері(жалғасы)
Ерте оқытудың дидактикасы.Ерте оқыту
технологиялары. Дамыта оқытудың мәселелері.
Оқытудың когнитивті аспекті.Оқытудың жүйелік құрылымдық
ұйымдастырылуы.Оқыту психологиясы.Оқу іс әрект ретінде. Оқу іс
әректіне қатысты әрекеттер.Оқытудың тұлға қалыптасуына әсері.Сабақ
тұтас жүйе ретінде.Дағдыларға оқыту. Оқыту процессіндегі білім және
түсініктердің қалыптасуы. Оқыту теориясының психологиялық
негіздері.Оқытудың интеллектуалды дамуға әсері .Проблемалық
оқыту.Интеллектуалды даму стадиялары. Ойлауға оқыту . Оқыту іс
әрекінің формасы, әдісі.Бастауыш мектептегі білімді тексеру және
бағалау. М. Монтессори педагогикасы:тұтас бағыттар, концептуалды
жағдайлар Ұжымдық таным іс әрекетін ұйымдастыру. Кіші мектеп
жасында ойын арқылы шығармашылық қабілеттерді тәрбиелеу. Әртүрлі
деңгейлі оқыту технологиясы.Бастауыш мектептегі дидактикалық
ойындар.Ойындық оқыту технологиялары, интеллектті дамыту ойындары.
Ойындық оқыту формасының концептуалды жағдайы. Дидактикалық
ойындарды ұйымдастыру талаптары. В.С.Селиванов бойынша
дидактикалық ойындар этаптары. Оқыту, даму, игеру түсініктерінің
арақатынасы. Дамыта оқытудың негізі.Д:Б:Эльконин-В.В.Давыдов
бойынша дамыта оқыту жүйесі.Л.Б.Занков бойынша дамыта оқытудың
дидактикалық жүйесі. Дамыта оқытудағы сабақ құрылымы.
ЛЕКЦИЯЛАР
ТЕЗИСТЕРІ(жалғасы)
1.4.Кіші мектеп жасындағы даму және тәрбиелеу.
Бастауыш мектептегі тәрбие процессінің мәні.Тәрбие процессінің
құрылымы.Тәрбие жүйесінің мінездемесі.Сыныптың тәрбиелік жүйесінің
құрылуы және сұлбасы.Кіші мектеп жасындағылардың еңбек,
эстетикалық,тұлғалық тәрбиесі.Тәрбиелеуде жекелей жұмыс.Кіші
мектеп жасндағылардың жүрі тұрысындағы бұзылыстар.
Ойындық оқыту формасының концептуалды жағдайы. Дидактикалық
ойындарды ұйымдастыру талаптары. В.С.Селиванов бойынша дидактикалық
ойындар этаптары. Оқыту, даму, игеру түсініктерінің арақатынасы. Дамыта
оқытудың негізі.Д:Б:Эльконин-В.В.Давыдов бойынша дамыта оқыту
жүйесі.Л.Б.Занков бойынша дамыта оқытудың дидактикалық жүйесі. Дамыта
оқытудағы сабақ құрылымы
Тақырыптар бойынша
глоссарий
Білу –білімдер арқылы іс әрекет,әрекеттер жасау.
Педагогикалық жүйе- тәрбие, білім, оқыту мақсаттарына бағынған өзара
байланысты құрылым.
Оқыту- бұл оқушының оқу іс әрекетін ұйымдастыру және басқарудағы
мұғалімнің педагогикалық іс әрекеті.
Әрекет – саналы мақсатқа бағытталған іс әрекет бірлігі.
Операция – әрекетті орындау әдісі..
Меңгеру – оқу іс әрекеті барысында пайда болатын таным процессі.
Танымдық қызығушылық- тұлғаның қоршаған ортадғы заттар мен
құбылыстарға таңдамалы бағыттылығы.
Бағалау- адам жүзеге асыратын бағалау іс әрекеті, процесс.
Баға –бағалаудың нәтиежесі, оның шартты бейнесі.
Бақылау- тексеру,жүйелік есеп, тексеру мақсатындағы байқау.
Тексеру әдісі – бұл әдістер көмегімен оқу-танымдық іс әрекетті
анықтаймыз.
Дидактикалық ойындар балалардың сенсорлық бағыттылығын және
танымдық поцессін дамытады.–
Қиял – өткен тәжірбиеде алынған материалды өңдеу жолымен
жаңа образдар жасау.
Зейін– психикалық іс әрекеттің ырықты және ырықсыз
шоғырлануы.
легкого Зейіннің ауысуы– бір іс әрекеттің екіншіге ауысу
мүмкіндігі.
Тұлғааралық қатынас – әлеуметтік топтардағы субьективті
байланыс және қатынас. Тест валидтілігі- тест
адекваттылығы,оның дәлдігі,проблеманы бейнелеуі.
Бине-Симон тесті –интеллект дамуын өлшеуге арналған тест,
Анкета- сұрақтар және жауаптар алдын ала жоспарланып
қойылатын зерттеу
Анализ- әртүрлі ойларды, қасиеттерді талдау
Алгоритм – элементарлы операцияларды шешу жолдары.
Модуль 1. НЕГІЗГІ
ӘДЕБИЕТТЕР
1.Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности-М.,1996.
2.Обучение и развитие /Под ред. Л.В.Занкова. -М. Педагогика, 1975.
3. Тихомиров О. К. Психология мышления. -М.: Наука, 1984. -С 181 -231
4.Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте// Психологические
исследования. М.: Просвещение, 1968,264 с.
5. Божович Л.И. Проблема формирования личности / Под ред. Д.И. Фельдштейна М.:
Международная педагогическая академия, 1995, 209 с.
6. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960.
7. Выготский Л.С. Педагогическая психология. -М., 1996.
8.Давыдов В.В Психологическая теория учебной деятельности и методов начального обучения,
основанных на содержательном обобщении. Томск, 1992.;
9. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996.
10. Зак А.К. Развитие умственных способностей младших школьников. - М., 1995.
11.Курганов С.В. Ребёнок и взрослый в учебном диалоге: Кн.для учителя, М.: Просвещение, 1989,
87 с.
12. Курс общей, возрастной и педагогической психологии / Под ред. М.В.Гамезо - М : Просвещение,
1982. - Вып. 3. - С. 165 - 174.
13.Лейтес Н.С. Возрастные предпосылки умственных способностей // Хрестоматия по психологи
и/Под ред. А.В.Петровского. М.: Просвещение, 1977. -С. 386-394.
14.Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - 4-е изд. Гл. 1, II. - М., 1981.
15. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность - М., 1981.
Модуль 1. Қосымша
әдебиеттер
1. Маркова А.К., Матис Т. А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. - М.,
1990
2. Матюшкин М.А. Проблемные ситуации в мышлении и обучении.- М.:
Педагогика, 1972.
3. Стрезикозин В.П. Актуальные проблемы начального обучения. - М.,1976.
4. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения – М.,1977.
5. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных
интересов учащихся. - М.,1988.
6. Развитие творческой активности школьников. / Под ред. Матюшкина А.М. –
М.,1991.
7. Познавательные процессы и способности в обучении./Под ред.
В.Д.Шадрикова.-М.,1990.
8. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения
школьников - М.,1984.
9. В.В.Давыдов. Проблемы развивающего обучения. - М.,1986.
10. Проблемы методов обучения в современной общеобразовательной школе. -
М.,1980.
ТАПСЫРМА ТҮРІ
ДӨҢГЕЛЕК СТОЛ
Методикалық нұсқау
«Дөңгелек стол» әдісі ең біріншіден пікір алмасудың
ұйымдастырылуы, дөңгелек стол қатысушылар тек қана
баяндама ғана жасап қана қоймайды,пікір алмасады, бір-
бірінің позициясын анықтайды. Дөңгелек стол келесі
жағдайда өтеді: қатысушылар баяндама жасап болғаннан
кейін, олардың талдауы болады.Дөңгелек столға
баяндамашылар, модератор(жүргізуші).Модератор
баяндама уақытын белгілейді, талқылауға сөз береді. Бұл
әдіспен оқу семинарларын, оқу дискуссияларын, ұйымдарда
проблема талдау жүргізуге болады.Дөңгелек столда әр
қатысушы өз ойын айта алады.Ол әр студентке өз ойын, өз
позициясын қорғауға, оппонентінің пікірін тыңдауға
үйретеді.Оқытушының рөлі:талқылау процессін бақылайды,
қатысушылардың шиеленіспеуін қадағалап отырады,
позитивті нәтижеге топты жеткізу.
Өзін-өзі бағалау
Мен жасай Мен білемін
аламын
Мен ЕОППпәні бойынша топтық
проект, салыстырмалы кесте, Мен ЕОПП пәні негіздерін
талдау жасай аламын.Дөңгелек теориялық және практикалық
столда, дебаттарда өз ойымды, жағынан қарастыра аламын.Бала
пікірімді толық, ашық жеткізе дамуындағы сөйлеу іс әрекеті
аламын. туралы жалпы түсініктерінің
негізін білемін.Жас
кезеңдеріндегі дамуын, тәрбиенің
түрлерән бәлемі.
БАҚЫЛАУ

Жұмыстарды оқытушы
Солтекова Салтанат
Әліпбекқызы қабылдайды.
soltekova@mail.ru
Дүйсенбі күндері – 13.40-16.30,704
ауд.
Жұма күндері – 14.35-15.40, 607
ауд.

Ұқсас жұмыстар
ЕРТЕ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯСЫ ЖАЙЛЫ
Психология бойынша оқыту пәндері
Макаренко және педагогикалық психология
ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ПСИХОЛОГИЯСЫ
Психикалық құбылыстар
ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУ ПСИХОЛОГИЯСЫ
ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ТЕЖЕЛУІНІҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ
Жалпы және педагогикалық психология
ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЖАЛПЫ
ПРЕЗЕНТАЦИ ПСИХОЛОГ
Пәндер