ЕРТЕ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯСЫ ЖАЙЛЫ
Презентация қосу
ЕРТЕ
ЕРТЕ ОҚЫТУ
ОҚЫТУ
ПЕДАГОГИКА
ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ
ЖӘНЕ
ПСИХОЛОГИЯСЫ
ПСИХОЛОГИЯСЫ
СӨЖ сағаты - 15
СӨЖ 7 –ші семестрге жалпы
сағаты:15

СРС № 2
05.10 -25.10.08 – тапсырма беру уақыты
26.10 -05.11.08 – қабылдау уақыты.
№2СӨЖ тақырыбы.
Модуль 2. Кіші мектеп жасындағы
балалардың психологиялық
диагностикасы

Проблемалық сұрақтар:
1.Сіздің ойыңызша, психологиялық диагностика
мектепте керек пе?Егер ия десеңіз, қандай
фактілеріңіз бар?
2.Психологиялық диагностика мен педагогика және
психологияның ұқсастықтарын және
айырмашылықтарын көрсетіп, оларға талдау
жасаңыз.
3.Оқушының таным процессін диагностикалауға
қалай қарайсыз?
Лекциялар тезистері
Модуль 2 - Кіші мектеп
жасындағы балалардың
психологиялық диагностикасы
2.1. Мұғалімнің диагностикалық іс әрекеті. Психологиялық диагностикасының методологиясы және
әдістері.
«Диагностика» түсінігіПсихологиялық диагностиканың пәні.Негізгі мақсаты, функциясы.Тұлға
дамуының диагностикасының негізгі принциптері.. Ерте оқыту педагогика және
психологиясының теоретикалық негіздері. Ерте оқыту педагогика және психологиясының
өзекті мәселелері. Гуманизация – жаңа педагогикалық ойлаудың маңызды элементі ретінде.
Білім берудің гуманизациясы. Педагогика категорияларының өзара байланысы . Ерте оқыту
педагогика және психологиясының функциялары және міндеттері. Ғылыми зерттеулердің
принциптері және логикасы. Ғылыми-педагогикалық зерттеулер негізгі міндеттері.

2.2. Кіші мектеп жасындағы жеклей индивидуалды ерекшеліктерінің даму диагностикасы,
дарындылық.
Диагностикапсихикалық дамуың ерекшеліктері. Нәрестенің психикалық дамуы. Ерте балалық
шақтың дамуы. Ерте дамудың мәселелері. Ерте балалық шақтың маңызды жетістіктері. Ерте
балалық шақтағы ақыл ой дамуы. Бала тұлғасының дамуының қалыптасуы. Мектепке дейінгі
кезеңдегі психологиялық ерекшеліктері. Мектепке дейінгі кезеңдегі балада іс әрекеттің негізгі
түрлері.Мектепке дейінгі кезеңдегі сенсорлы және интеллектуалды дамуы.Эмоционалды
еріктік сфераның және тұлға қасиеттерінің қалыптасуы.Мектептегі оқытуға психологиялық
дайындықтың қалыптасуы.Кіші мектеп жасындағылардың анатомо-физиологиялық
ерекшеліктері. Мектепке келуге байланысты психологиялық қайта құрылу.Бірінші класс
оқушысының қиындықтарының негізгі түрлері . Кіші мектеп балаларының еңбек іс әректінің
психологиялық ерекшеліктері.Кіші мектеп жасыда тұлға дамуы және қалыптасуы.
Лекциялар
тезистері(жалғасы)
2.3. Кіші мектеп оқушысының тәрбиелілігі, жүріс тұрыс девиантылылығы.
Оқушының тұлғасының диагностикасы. Критериилер, белгілер, көрсеткіштер
принциптері.Оқушылардың құндылықтар аспекті.Оқытудың жүйелік құрылымдық
ұйымдастырылуы.Оқыту психологиясы.Оқу іс әрект ретінде. Оқу іс әректіне қатысты
әрекеттер.Оқытудың тұлға қалыптасуына әсері.Сабақ тұтас жүйе ретінде.Дағдыларға оқыту.
Оқыту процессіндегі білім және түсініктердің қалыптасуы. Оқыту теориясының
психологиялық негіздері.Оқытудың интеллектуалды дамуға әсері .Проблемалық
оқыту.Интеллектуалды даму стадиялары. Ойлауға оқыту . Оқыту іс әрекінің формасы,
әдісі.Бастауыш мектептегі білімді тексеру және бағалау. М. Монтессори педагогикасы:тұтас
бағыттар, концептуалды жағдайлар Ұжымдық таным іс әрекетін ұйымдастыру. Кіші мектеп
жасында ойын арқылы шығармашылық қабілеттерді тәрбиелеу. Әртүрлі деңгейлі оқыту
технологиясы.Бастауыш мектептегі дидактикалық ойындар.Ойындық оқыту технологиялары,
интеллектті дамыту ойындары. Ойындық оқыту формасының концептуалды жағдайы.
Дидактикалық ойындарды ұйымдастыру талаптары. В.С.Селиванов бойынша дидактикалық
ойындар этаптары. Оқыту, даму, игеру түсініктерінің арақатынасы. Дамыта оқытудың
негізі.Д:Б:Эльконин-В.В.Давыдов бойынша дамыта оқыту жүйесі.Л.Б.Занков бойынша
дамыта оқытудың
2.4. Кіші мектеп оқушысының басқалармен қатынасының диагностикасы .
психологиясының теоретикалық негіздері. Ерте оқыту педагогика және психологиясының
өзекті мәселелері. Гуманизация – жаңа педагогикалық ойлаудың маңызды элементі
ретінде. Білім берудің гуманизациясы. Педагогика категорияларының өзара байланысы .
Ерте оқыту педагогика және психологиясының функциялары және міндеттері. Ғылыми
зерттеулердің принциптері және логикасы. Ғылыми-педагогикалық зерттеулер негізгі
міндеттері
Тақырыптар бойынша
глоссарий
Білу –білімдер арқылы іс әрекет,әрекеттер жасау.
Педагогикалық жүйе- тәрбие, білім, оқыту мақсаттарына бағынған өзара
байланысты құрылым.
Оқыту- бұл оқушының оқу іс әрекетін ұйымдастыру және басқарудағы
мұғалімнің педагогикалық іс әрекеті.
Әрекет – саналы мақсатқа бағытталған іс әрекет бірлігі.
Операция – әрекетті орындау әдісі..
Меңгеру – оқу іс әрекеті барысында пайда болатын таным процессі.
Танымдық қызығушылық- тұлғаның қоршаған ортадғы заттар мен
құбылыстарға таңдамалы бағыттылығы.
Бағалау- адам жүзеге асыратын бағалау іс әрекеті, процесс.
Баға –бағалаудың нәтиежесі, оның шартты бейнесі.
Бақылау- тексеру,жүйелік есеп, тексеру мақсатындағы байқау.
Тексеру әдісі – бұл әдістер көмегімен оқу-танымдық іс әрекетті
анықтаймыз.
Дидактикалық ойындар балалардың сенсорлық бағыттылығын және
танымдық поцессін дамытады.–
Қиял – өткен тәжірбиеде алынған материалды өңдеу
жолымен жаңа образдар жасау.
Зейін– психикалық іс әрекеттің ырықты және ырықсыз
шоғырлануы.
легкого Зейіннің ауысуы– бір іс әрекеттің екіншіге ауысу
мүмкіндігі.
Тұлғааралық қатынас – әлеуметтік топтардағы субьективті
байланыс және қатынас. Тест валидтілігі- тест
адекваттылығы,оның дәлдігі,проблеманы бейнелеуі.
Бине-Симон тесті –интеллект дамуын өлшеуге арналған
тест, Анкета- сұрақтар және жауаптар алдын ала
жоспарланып қойылатын зерттеу
Анализ- әртүрлі ойларды, қасиеттерді талдау
Алгоритм – элементарлы операцияларды шешу жолдары.
Модуль 2. Негізгі
1.Богданова Т.Г., әдебиеттер
Корнилова Т.В. Диагностика познавательной
сферы ребенка.-М.,1996
2.Варданян Г.А. Диагностика и коррекция умственного развития в
начальных классах.-Ереван,1995.
3.Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности-
М.,1996.
4.Зак А.З.Диагностика видов мышления младшего школьника.-
М.,1995
5.Ингенкамп К. Педагогическая диагностика/Пер.с нем. –М.,1991
6. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе.-М.,
1996
7.Эльконин Д.Б.Психолого-педагогическая диагностика:проблемы
и задачи ./В кн.Психодиагностика в школе.//Под
ред.К.М.Гуревича.-Таллин,1990
8.Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических
коллективов:Кн для учителя.-М.,1988-207С.
9.Немов Р.С. Психология. Книги 2 и 3 -М.,1987 – раздел
Психодиагностика.
10. Психология. Словарь/Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г.
Ярошевского.- 2-е изд., испр. и доп. - М., 1990.
Модуль 2. Қосымша
әдебиеттер
1. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в
образовании :Учебное пособие.-М.:Владос,1996.-с.59-99,с.417-472.
2.Гуревич К.М. Что такое психодиагностика-М.,1985
3.Славина Л.С. Знать ребенка, чтобы воспитаывать.-М., Знание,1976
4.www.bestdisser.com –bank referatov.ru
5.Басов М.Я. Методика психологических наблюдений над детьми/
Избранные психологические произведения/ Под ред. В.Н.
Мясищева и В. С. Мерлина. - М., 1975.
6. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического
исследования, М.: Изд-во МГУ,
1984, 104с.
7. Асмолов А.Г. Психология личности. - М., 1990.
8.Изучение личности школьника учителем / Под ред. З.И. Васильевой.
М., 1991
9. Изучение межличностного взаимодействия ребенка со
сверстниками и взрослыми / Сост. Т.В. Сенько. Л., 1991.
10.Ратанова Г.А, Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения
личности. М., 1998.
11. Степанов Е.Н Психолого-педагогическая диагностика детского
коллектива и положения в нем ребенка. Псков, 1992.
12. интернет источники - www.psyhology.ru
Тапсырма түрі

•ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Презентация
Презентации –бұл өз ісіңді, тауарыңды таныстыру үшін
жасалатын шара..
Презентация пәні болып- компания жетістіктері;
продукциясы, ұжымның еңбегі, даму деңгейі, өткізілген іс
шаралар болып табылады.Презентациялар көрмелерде,
конференцияларда, семинарларда, офистерде, сауда
залдарында өтіледі.Презентация кезінде көптеген
информация алуға болады. Көптеген жағдайда
презентациядан кейін көп нәрсе түсінікті болады.
Презентация көмегімен- қызметкерлерді, тыңдаушыларды
үйретуге болады.Презентация кезінде информация
анығырақ болады.
Презентация жүргізе білу – белсенді өмір сүретіндерге
қажетті даңды(бизнесмендер, әртістер, саясаткерлер, қоғам
қайраткерлері)
Өзін - өзі бағалау

Мен жасай Мен білемін
аламын
Мен ЕОППпәні бойынша топтық
проект, салыстырмалы кесте, Мен ЕОПП пәні негіздерін
талдау жасай аламын.Дөңгелек теориялық және практикалық
столда, дебаттарда өз ойымды, жағынан қарастыра аламын.Бала
пікірімді толық, ашық жеткізе дамуындағы сөйлеу іс әрекеті
аламын. туралы жалпы түсініктерінің
негізін білемін.Жас
кезеңдеріндегі дамуын, тәрбиенің
түрлерән бәлемі.
БАҚЫЛАУ
Жұмыстарды оқытушы
Солтекова Салтанат
Әліпбекқызы қабылдайды.
soltekova@mail.ru
Дүйсенбі күндері – 13.40-
16.30,704 ауд.
Жұма күндері – 14.35-15.40, 607
ауд.

Ұқсас жұмыстар
ЕРТЕ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯСЫ
Мектеп жасына дейінгі балалар тобында психологтың жұмыс ерекшеліктері
ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЖАЛПЫ
Психология бойынша оқыту пәндері
Мектепке дейінгі мекемедегі психолог кабинеті
Макаренко және педагогикалық психология
ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ПСИХОЛОГИЯСЫ
Психикалық құбылыстар
ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУ ПСИХОЛОГИЯСЫ
ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ТЕЖЕЛУІНІҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ
Пәндер