ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІ
Презентация қосу
ЖАЛПЫ
ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІ
Педагогикалық факультеті
050119- Екі шетел тілі
1 семестр
СӨЖ жалпы сағаты- 30
№2 СӨЖ тапсыру уақыты:
05.10.2008 -25.10.2008
№2 СӨЖ қабылдау уақыты:
26.10 -05.11.08
№2 СӨЖ тақырыбы:
Танымдық процесстер
ПРОБЛЕМАЛЫҚ СҰРАҚТАР:

Зейін
Түйсік
Ес
Қабылдау
Ойлау
Қиял
Тапсырма түрі:

1. Конспект жасау
ЛЕКЦИЯЛАР ТЕЗИСТЕРІ

Зейін.
Зейін туралы ұғым Ырықсыз және ырықты зейін: зейіннің бұл
түрлерінің пайда болу себептерінің мән – жайы. Мектепте оқу
үрдісі зейін. Оқыту ісінде мектеп оқушылары зейін тұрақтануы,
оны қажетті нәрселерге бағдарлап отырудың жолдары
Түйсік және қабылдау.
Түйсік пен қабылдау ұғымы. Түйсікті бейнелеу теориясы
тұрғысынан түсіну. Түйсіктердің рефлекторлық табиғаты.
Рецепторлар мен талдағыштар. Түйсіктердің хабарларды іріктеп
алуы. Түйсіктерді топтастырып бөлу. Түйсіктердің түрлері.
Түйсіктердің жалпы қасиеттері. Сезгіштік және оны өлшеу.
Адаптация. Синестезия. Жаттығу негізінде түйсік сапасының
өрістеуі. Түйсіктердің компенсаторлық мүмкіншіліктері.
Қабылдаудың зат түрде болуы, тұтастығы , құрылысы, тұрақтылығы
және мәнді түрде реттелуі. Адамның бағыты мен қабылдауы.
Апперация. Қабылдаудың іс-әрекетке тәуелділігі. Қабылдаудың
объектісі мен фоны (жағдайы).
Қабылдауды топтастырып бөлу. Қабылдаудың түрлері
Ес
Ес туралы түсінік. Ес жайындағы теориялар. Ес және адамның іс-әрекеті.
Естің физиологиялық негіздері. Естегі елестер. Естің түрлері. Ес үрдістері. Есте қалдыру
және іс-әрекет. Қысқа мерзімді есте қалдыру мен түпкілікті есте қалдыру. Оперативті есте
қалдыру. Ерікті және еріксіз есте қалдыру. Есте қалдырудың мақсаттары. Мәнісіне қарай
есте қалдыру мен жаттап алып есте қалдыру. Жаттау және оны ұйымдастыру жөнінде
мұғалімнің қолданатын амал - тәсілдері. Есте жаңғырту мен тану. Ерікті және еріксіз түрде
жаңғырту. Еске түсіру мен еске сақтау. Ұмыту. Ұмытудың қарқыны. Қалайда есте сақтау.
Реминисценция. Ретроактивті және проактивті тежелу
Ойлау.
Ойлау әрекеті таным үрдісінің ең жоғарғы түрі екендігі туралы ұғым. Ойлау және жеке
адам. Ойлаудың детерминация принципіне бағынуы. Ойлау және тікелей танып білу.
Психологияда ойлау үрдісінің зерттелуі. Ұғым . Ойлау әрекеттер. Ойлау үрдісіндегі талдау
мен біріктіру.
Ой мен сөйлеу. Ойлау мен сөйлеудің байланысты бірлігі
. Қиял.
Қиял жайындағы түсінік. Қиялдың қоғамдық мәні. Қиял – адамның нақты іс-әрекетінің
өзіндік бір түрі.
Қиялдың қажетті мәліметтердің тым жетімсіз кезіндегі проблемалық ситуациялардың (түйінді
мәселелердің) сырын ашуда атқаратын ролі. Қиялдың “бейнелі ой” екендігі. Қиялдың
көркем туындылар мен ғылыми шығармашылықта алатын орны. Қиял процесіндегі алдын
ала бейнелеу. Қиялдың түрлері. Әрекетсіз қиял, мұң. Арман және практикалық іс-әрекет.
Сезім.
Сезім туралы ұғым. Адамның сезімі мен қажеттіліктері. Сезімнің таным әрекеттерінде және
практикалық істерінде атқаратын ролі. Сезім күйінің сигналдық және реттегіш қызметі.
Сезімді бастан кешірудің түрлері. Эмоция. Аффектер. Көңіл-күй. Стресс. Сезімнің қорғаушы
күші. Адам сезімінің тарихи өмірде тәуелділігі.
Сезім және жеке адам. Жоғарғы дәрежедегі сезімдердің мазмұн-мәні. Адамгершілік сезімдері.

Оқу курсының (ОК) модуль бойынша
студенттердің өздік жұмысын (СӨЖ)
ұйымдастыру.
2 3.1. Эксперттік Жарыссөз 6 - жұма
Таным әрекеттері
Тақырып. бағалау, таблица (дебаты)
Зейін. құрастыру, тесттер.
салыстыратын
ұғымдарды
талқылау.

2 3.2. Анализдік Дөңгелек 7-8 - жұма
Тақырып. таблица, үстел,
Түйсік психологиялық тесттер.
және жағдайды талдау.
қабылдау.

2 3.3. Топтас жоспар Практикал 9 - жұма
Тақырып. (проект) ық
Ес. салыстыратын жұмыстарм
ұғым таблицасы. ен танысу
(презентаци
я), тесттер.

2 3.4. Эксперттік Жарыссөз, 10 - жұма
Тақырып. бағалау. тесттер.
Ойлау.
2 3.5. Салыстыратын Жазба 11 - жұма
Тақырып. ұғым, әңгіме. жұмыстард
Қиял. ы қорғау.
“Жалпы психология” О.К.-нің
Глоссарий терминдері
(орысша-қазақша)
1. Дальтонизм - дальтонизм (түстерді айыра алмау)
2 Дебильность - дебильность, жетексіздік (туа пайда
болған психикалық ауру)
3. Депрессия - депрессия (науқастың қамығуы)
4. Детерминизм - детерменизм, себептілік
(құбылыстар бір-бірімен заңды байланыста)
5. Дефектология - дефектология (психикалық
кеміс балаларды оқытып, тәрбиелейтін ғылым)
6. Доминанта - доминанта, басым (мида болған күшті
қозу)
7 Идентификация - идентификация (салыстыра
ұқсастығын табу)
8. Иллюзии - иллюзиялар (алдау, теріс, бұрмалап
қабылдау)
9. Инстинкт - инстинкт (нәсілдік кездесетін
`````````````````````````````````мінез-құлық, соқыр сезім)
10. Интеллект - интеллект (ақыл-ой процесі)
11. Интериоризация - интериоризация (ішкі
психикалық әрекет)
12. Интроверсия - интроверсия (өзіндік жан дүниесін
тану)
13. Интроспекция - интроспекция (өзін-өзі зерттеу)
14 Инфантилизм - инфантилизм (ерексектерде
балалық психиканың байқауы)
15 Истерия - истерия (долылықтың бір түрі,
сырқаттық)
16 Кинестезия - кинестезия (бұлшық ет,
қозғалыс түйсігі)
17 Когнитивтік - когнитивтік (ықылассыз
орындалатын себепсіз
әрекет)
18. Коллизия - коллизия (қарама-қарсы пікір)
19. Конформность - конформдылық (ұжыммен
іштей де, сырттай да бір
пікірлігі)
20 Конформизм - конформизм (топтан оқшау
қалмау үшін үнемі
оған тәуелді болып отыру)
Өзіндік жұмыстарын
орындауға нұсқау.
Студенттердің өздік жұмыстарында алған теориялық
білімдерін кеңейтуін және таным әрекеттерін белсендіруін,
сондай-ақ таным прцесінің тәсілдерін меңгерудің құралы.
Силлабус жұмыс бағдарламасында студенттердің
курста көрсетілген тақырыптар бойынша өздігінен орындауы
үшін тапсырмалар жүйесі келтірілген, оларды бақылау
формалары мен кестесі, сондай-ақ негізгі және қосымша
әдебиеттер тізімі берілген.
Өздік жұмыстары негізін ғылыми-теориялық және
кешенді тапсырмалар құрайды.
Студент өздік жұмыстарын орындау барысында
нақтылы нұсқау және әдістемелік кеңес алады.
Курста көрсетілген өздік жұмыстарының әрбір
тақырыптарын талқылау оқытушы мен мтуденттердің өздік
жұмысы бойынша дөңгелек үстел түрінде ұйымдастырылады.
Оқытушы студенттердің шығармашылық
жұмыстарының орындалу барысын қадағалап,
ынталандырып отыруы, сондай-ақ тапсырмалар мазмұнын
жетілдіруге кеңес беруі және оны тексеруі міндетті.

Әдебиеттер
Қазақ тілінде:
Аймауытов Ж. Психология (оқу құралы).
Алматы, 1994.
Алдамұратов Ә. Қызықты психология. КазГУ.
Алматы, 1991.
(Алдамұратов Ә., т.б. Жалпы психология.
“Мектеп” Алматы, 1996.
Введенов А.В. Оқушыларды еркін тәрбиелеу
ҚМБ., Алматы, 1959.
Жарықбаев Қ. Психология. “Мектеп” Алматы,
1982.
Жарықбаев Қ. Психология “Мектеп” Алматы,
1994.
Мұханов М. Ақыл – ой өрісі. Қазақстан.
Алматы, 1980.
Мұханов М. Жан дүниесінің сыры. ҚМБ.
Алматы, 1959.
Мұханов М. Жас және педагогикалық
психология (лекциялар жинағы). Алматы, 1982.
Орыс тілінде:.
Асмолов А. Г. Психология личности. М., 1990,
1998.
Болалев А.А. Личность и общение – М., 1983,
1998.
Гамезо М.В. и др. Атлас по психологии. М., 1986,
2000.
Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую
психологию. М., 1988,1999.
Лукашенко С.Н. Тематические тесты по общей,
возрастной и педагогической психологии.
КазГУМЯ Алматы, 1997.
Немов Р.С. Психология В 3 т. М., 1995-2002.
Общая психология (Под ред. А.В. Петровского).
М., 1986, 2000.
Общая психология (Под ред. В.В.
Богословского и др.) М., 1973,1980.

Сборник задач по общей психологии

Ұқсас жұмыстар
Педагогикалық психологиялық жалпы ғылымы
Психология ғылыми және оқу пәні ретінде
Қолданбалы психология
Басқару психологиясының даму бағыттары
Психологияның негізгі салалары
Педагогикалық психология
ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІ ТУРАЛЫ
ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІНІҢ МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ
Бастауыш мектептегі
Психологияны оқыту әдістемесі оқу пәні ретінде
Пәндер