ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІ ТУРАЛЫ
Презентация қосу
ЖАЛПЫ
ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІ
Педагогикалық факультеті
050119- Екі шетел тілі
1 семестр
СӨЖ жалпы сағаты- 30
• №1 СӨЖ тапсыру уақыты:
05.09.2008-25.09.08
№1 СӨЖ қабылдау уақыты:
25.09 – 05.10.08
№1 СӨЖ тақырыбы:
Психолгияға кіріспе, іс-әрекеттегі және қарым-
қатынастағы жеке тұлға
ПРОБЛЕМАЛЫҚ СҰРАҚТАР:

• 1. Психологияға кіріспе, қарым-
қатынастағы жеке тұлға
• а) Психология тарихының дамуына салыстырмалы
талдау таблицасын жасау
• б) Қазіргі кезеңдегі психология ғылымының философо-
методологиялық принциптерін түсіндіру
• в) Іс-әрекет түрлеріне салыстырмалы талдау жасау
• г) Тіл және сөйлеу түсініктеріне анықтама беру және
айырмашылықтарын көрсету
• д) Кіші топтар негізгі ерекшеліктерін көрсету
• е) Жеке тұлғаның әртүрлі теорияларына
салыстырмалы талдау жасау
Тапсырма түрі:

1. Салыстырмалы кесте жасау
ЛЕКЦИЯЛАР ТЕЗИСТЕРІ
• Психологияға кіріспе
• Психология ғылымының анықтамасы. Психология тарихының негізгі даму
кезеңдері. Психиканың рефлекторлық қызметінің белсенді келуі – нерв
жүйесінің, мидың қызметі. Психологиялық заңдылықтардың объективті
сипаты.
• Ми және психика. Психика эволюциялық дамудың жемісі және нәтижесі.
• Антропогенездік дамуда психикалық әрекеттің сапа жағынан түрлі
өзгерістерге ұшырауы. Психика және сана. Сананың құрылысы және
оның негізгі психологиялық сипаты. Сана және санадан тыс үрдістер.
• Психиканың дамуы және сана.
• Сыртқы шындық пен ақиқатты бейнелеу формаларының дамуы.
Психиканың пайда болуы - материя дамуының (эволюсиясының) жемісі.
Психика әрекетінің талдағыштық және біріктіргіштік қызметі.
• Іс- әрекет.
• Іс-әрекет туралы түсінік. Іс- әрекетпен субъектінің белсенділігі.
Қажеттілік белсенді әрекетінің негізі. Адамдардың іс-әрекеттеріндегі
бірлестігі мен қоғамдық сипаты. Адам санасы мен іс-әрекеттің бірлік
принципі. Адамның іс-әрекетінің бірлік принципі. Адамның іс- әрекетінің
құрылысы.
Оқу курсының (ОК) модуль
бойынша студенттердің
өзіндік жұмысын (СӨЖ)
ұйымдастыру.
СӨЖ тақырыптары СӨЖ-ге тапсырма СӨЖ-ді бақылау СӨЖ-дің
Модуль жолдары. орындалат
ын
уақыты.

1 Бөлім. Психология. Кіріспе.

1 1.1. Тақырып. Психология Түпнұсқадан Коллоквиум 1 – жұма
пәні. конспектілеу

1 1.2. Тақырып. Қазіргі Салыстыратын Жарыссөз 2 - жұма
психология ғылымы және ұғымдар таблицасы (дебаты) Оқу
оның құрылымы мен зерттеу тесттер
әдістері.
1 2.1. Тақырып. Іс-әрекет. Таблица құрастыру, ұғымдарға Жарыссөз (дебаты)
түсінік беру, дефиницияны тесттер.
классификация-лау.

1 2.2. Тақырып. Қарым- Салыстырмалы ұғымға анализ. Дөңгелек үстел
қатынас. тесттер.

1 2.3. Тақырып. Топ және Социометриялық әдіс қолдану, Социограмамен
ұжым психологиясы. топқа мінездеме беру. танысу
(презинтация)
тесттер.

1 2.4. Жеке адам. Оқушы жеке тұлғасының Жекеше жазба
психологиялық мінездемесін жұмысты қорғау.
анықтау. Проект.
. “Жалпы психология” О.К.-
нің Глоссарий терминдері
(орысша-қазақша)
• 1. Абулия - абулия (еріктік патологиялық кемістігі)
• 2. Адаптация - адаптация (сезім мүшелерінің сыртқы
әсерге бейімделуі)
• 3. Аккомодация - аккомодация (көздің затты
түрлі қашықтықтан көруге бейімделуі)
• 4. Акселерация - акселераци дамудың тездетілуі)
• 5. Актуализация - актуалдандыру (есте сақталға нәрселерді
қалпына
• келтіру)
• 6. Амнезия - амнезия (естің нашарлауы немесе естен
айырылу)
• 7. Анализ - анализ, талдау
• 8. Анализатор - анализатор (тітіркеністерді ажырататын
органдар)
• 9. Ассоциация - ассоциация (байланыс)
• 10. Аперцепция - аперцепция (өткен
• 11. Бессознательное - санасыздық (санасыз бейнелеу)
• 12. Биглот - биглот (екі тілді білу)
• 13. Билингвизм - билингвизм (екі тілді зерттейтін)
• 14. Бихевиоризм - сана мән бермей, мінез-құлық бірінші
психикалық көрініс деп түсіну
• 15. Волюнтаризм - волюнтаризм (ерік процесіне басқа
психикалық процесті қарсы қою)
• 16. Галлюцинация - галлюцинация (жоқ заттарды көріп,
не естіп тұратын жүйке ауруы)
• 17. Генотип - генотип (нерв қызметінің туа пайда болатын типі)
• 18. Геронтопсихология- геронтопсихология (кәрілік психологиясы)
• 19. Гештальтпсихология - гештальтпсихология (психиканы
бөлшектенбейтін тұтас бейне дейді)
• 20. Графалогия - графалогия (қол таңба арқылы адам ажырату)
Өзіндік жұмыстарын
орындауға нұсқау.
• Студенттердің өздік жұмыстарында алған теориялық білімдерін кеңейтуін
және таным әрекеттерін белсендіруін, сондай-ақ таным прцесінің
тәсілдерін меңгерудің құралы.
• Силлабус жұмыс бағдарламасында студенттердің курста
көрсетілген тақырыптар бойынша өздігінен орындауы үшін тапсырмалар
жүйесі келтірілген, оларды бақылау формалары мен кестесі, сондай-ақ
негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі берілген.
• Өздік жұмыстары негізін ғылыми-теориялық және кешенді
тапсырмалар құрайды.
• Студент өздік жұмыстарын орындау барысында нақтылы нұсқау
және әдістемелік кеңес алады.
• Курста көрсетілген өздік жұмыстарының әрбір тақырыптарын
талқылау оқытушы мен мтуденттердің өздік жұмысы бойынша дөңгелек
үстел түрінде ұйымдастырылады.
• Оқытушы студенттердің шығармашылық жұмыстарының орындалу
барысын қадағалап, ынталандырып отыруы, сондай-ақ тапсырмалар
мазмұнын жетілдіруге кеңес беруі және оны тексеруі міндетті .

Әдебиеттер
• Қазақ тілінде:
– Аймауытов Ж. Психология (оқу құралы). Алматы, 1994.
– Алдамұратов Ә. Қызықты психология. КазГУ. Алматы,
1991.
– (Алдамұратов Ә., т.б. Жалпы психология. “Мектеп”
Алматы, 1996.
– Введенов А.В. Оқушыларды еркін тәрбиелеу ҚМБ.,
Алматы, 1959.
– Жарықбаев Қ. Психология. “Мектеп” Алматы, 1982.
– Жарықбаев Қ. Психология “Мектеп” Алматы, 1994.
– Мұханов М. Ақыл – ой өрісі. Қазақстан. Алматы, 1980.
– Мұханов М. Жан дүниесінің сыры. ҚМБ. Алматы, 1959.
– Мұханов М. Жас және педагогикалық психология
(лекциялар жинағы). Алматы, 1982.
• Орыс тілінде:.
• Асмолов А. Г. Психология личности. М., 1990, 1998.
• Болалев А.А. Личность и общение – М., 1983, 1998.
• Гамезо М.В. и др. Атлас по психологии. М., 1986, 2000.
• Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М.,
1988,1999.
• Лукашенко С.Н. Тематические тесты по общей, возрастной
и педагогической психологии. КазГУМЯ Алматы, 1997.
• Немов Р.С. Психология В 3 т. М., 1995-2002.
• Общая психология (Под ред. А.В. Петровского). М., 1986,
2000.
• Общая психология (Под ред. В.В. Богословского и др.) М.,
1973,1980.
• Сборник задач по общей психологии

Ұқсас жұмыстар
Психологияның негізгі салалары
Басқару психологиясының даму бағыттары
Педагогикалық психология
ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІНІҢ МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ
Педагогикалық психологиялық жалпы ғылымы
Психологияны оқыту әдістемесі оқу пәні ретінде
Бастауыш мектептегі
Психология ғылыми және оқу пәні ретінде
Психологияның даму кезеңдері
Жоғары мектеп психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы
Пәндер