ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІ ЖАЙЛЫ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІ
Педагогикалық факультеті
050119- Екі шетел тілі
1 семестр
СӨЖ жалпы сағаты- 30
№3 СӨЖ тапсыру уақыты:
05.11-25.11.08
№3 СӨЖ қабылдау уақыты:
25.11 – 05.12.08
Эмоционалды-ерікті сфера және тұлғаның
№3 СӨЖ тақырыбы:
психологиялық ерекшеліктері
ПРОБЛЕМАЛЫҚ СҰРАҚТАР:

1.Сезім
а) Психология бойынша сезім және эмоция сәйкес пе?
2. Ерік
а) Оқушының еріктік қасиеттерін сипаттайтын жеке жұмыс
3. Темперамент
а) Темперамент туралы түсініктерге таблица жасау
4. Мінез-құлық
а) Э.Фромм, А.Е.Личко, К.Леонгард бойынша мінез-құлық
типологиясына таблица жасау
5.Қабілеттер
а) Дағды, қабілет,білім,икемділік арасында байланыс орнату
Тапсырма түрі:
1. Жекелей жобалар(проект,
презентация)
ЛЕКЦИЯЛАР ТЕЗИСТЕРІ
Қиял.
Қиял жайындағы түсінік. Қиялдың қоғамдық мәні. Қиял – адамның нақты іс-
әрекетінің өзіндік бір түрі.
Қиялдың қажетті мәліметтердің тым жетімсіз кезіндегі проблемалық ситуациялардың
(түйінді мәселелердің) сырын ашуда атқаратын ролі. Қиялдың “бейнелі ой” екендігі.
Қиялдың көркем туындылар мен ғылыми шығармашылықта алатын орны. Қиял
процесіндегі алдын ала бейнелеу. Қиялдың түрлері. Әрекетсіз қиял, мұң. Арман және
практикалық іс-әрекет.
Сезім.
Сезім туралы ұғым. Адамның сезімі мен қажеттіліктері. Сезімнің таным әрекеттерінде және
практикалық істерінде атқаратын ролі. Сезім күйінің сигналдық және реттегіш қызметі.
Сезімді бастан кешірудің түрлері. Эмоция. Аффектер. Көңіл-күй. Стресс. Сезімнің
қорғаушы күші. Адам сезімінің тарихи өмірде тәуелділігі.
Сезім және жеке адам. Жоғарғы дәрежедегі сезімдердің мазмұн-мәні. Адамгершілік
сезімдері.

. Ерік.
Ерік туралы түсінік. Адамның ниет қалауларының өрісі және ерікті іс-әрекеттері. Ерікті
әрекеттердің негізгі сапалары. Құштарлық және ықылас – ынта. Адамның талаптануы.
“Тәуекелге” бел байлау – субъектінің белгілі іске қарқынды кірісуі. “Тәуекел деген
желқайық, етесің де кетесің” (мәтел).
Темперамент.
Темперамент туралы ұғым. Жеке адамның дамуындағы темпераменттің тұрақтылығы
мен орнықтылығы. Темпераменттер туралы ілім, терминологиясының тарихи мәні.
Темпераменттерге тән психикалық қасиеттердің ауқымы. Жеке темперамент типтері
және олардың психологиялық сипаттамасы.
. Мінез.
Мінез туралы түсінік. Мінез және адамның даралық өзгешелігі. Мінезді білу
оқушылармен дұрыс қарым-қатынас жасаудың шарты. Мінездің құрылысы. Адамның
мінез-құлық ерекшеліктерінің әлеуметтік ортамен өмір сүрген жағдайына байланысты
келуі. Мінез қасиеттері. Мінез сапалары.
Мінез бітімі мен оның көрінісі. Мінез және темперамент. Адам мінезіндегі туа пайда
болатын өзгешеліктермен жүре пайда болатын өзгешіліктермен жүре пайда болатын
қасиеттер. Психологиядағы мінез туралы ілім. Қылық және мінездің қалыптасуы. Мінез
және жағдай.
Қабілет.
Қабілет жағдайында түсінік. Қабілет және іс-әрекет. Қабілеттің көлем және сапа
жағынан сипаттамасы. Қабілеттің құрылысы. Қабілеттілікті анықтау өлшеу мәселелері.
Қабілеттің жалпы түрлері мен жеке түрлері. Творчестволық қабілеттер. Талант.
Талантты дамытып қалыптастыру. Нышан және қабілет. Қабілеттіліктің туа берілетін
және жүре пайда болатын қасиеттері. Қабілеттіліктің жоғары нерв қызметінің жалпы
және жеке типтеріне қатынасы. Қабілеттілікті дамытып отырудың әдісіне тәуелділігі
Оқу курсының (ОК) модуль бойынша
студенттердің өздік жұмысын (СӨЖ)
ұйымдастыру. Жеке адамның эмоциялық және
ерік сипаты.Психологиялық даралық өзгешеліктері
3 4.1. Тақырып. Сезім. Салыстыратын Дөңгелек үстел, 11 - жұма
ұғымдар таблицасы, тесттер.
классификация
түсініктері.

3 4.2. Тақырып. Ерік. Мұғалімнің жұмысын Жарыссөз. 12 - жұма
модельдеу. Тапсырманы
Салыстыратын орынды талқылау.
ұғымдар таблицасы.
Жағдайды анализдеу.

3 4.3. Тақырып. Темперамент. Оқушылардың Дөңгелек үстел, тест 13 - жұма
темпераментін жүргізу.
анықтау. Эксперттік
баға беру.

3 4.4. Тақырып. Мінез. Салыстыратын Коллоквиум. 14 - жұма.
таблица. Мінезді Орындаған
зерттейтін тапсырманы
психологиялық проект. таныстыру, тест
өткізу.

3 4.5. Тақырып. Қабілет. Педагогикалық Жарыссөз. 15 - жұма.
қабілетті модельдеу. Проекторларды
Зерттеу әдісін үйрену. қорғау, тест өткізу.
. “Жалпы психология” О.К.-нің
Глоссарий терминдері
(орысша-қазақша)
1. Интериоризация - интериоризация (ішкі
психикалық әрекет)
2 Интроверсия - интроверсия (өзіндік жан дүниесін тану)
3 Интроспекция - интроспекция (өзін-өзі зерттеу)
4 Инфантилизм - инфантилизм (ерексектерде балалық
психиканың байқауы)
5 Истерия - истерия (долылықтың бір түрі,
сырқаттық)
6. Кинестезия - кинестезия (бұлшық ет,
қозғалыс түйсігі)
7. Когнитивтік - когнитивтік (ықылассыз
орындалатын себепсіз
әрекет)
8. Коллизия - коллизия (қарама-қарсы пікір)
9 Конформность - конформдылық (ұжыммен іштей де,
сырттай да бір пікірлігі)
10. Конформизм - конформизм (топтан оқшау
қалмау үшін үнемі
оған тәуелді болып отыру)
11. Либидо - либидо (жыныс әуестігі, нәпсі
құмарлығы)
12. Матрица -матрица (адамдар
арақатынасын көрсететін
графикалық кесте)
13. Микрогруппа - микротоп (шағын топ)
14. Мимика - мимика (беттің мәнерлі
қимылдары)
15. Мнемоника - мнемоника (есте қалдырудың
жасанды әдістері)
16. Мотив - мотив (дәлел, себеп)
17. Неврозы - нероздар (нерв системасының
функциясының нашарлауы)
18. Негативизм - негативизм (қыңырлық,
мазасыздық)
19. Нейрон - нейрон (нерв клеткасының
бөлшегі)
20. Нейропсихология - нейропсихология (психиканы ми
физиологиясы
арқылы зерттейтін ғылым)
Өзіндік жұмыстарын
орындауға нұсқау.
Студенттердің өздік жұмыстарында алған теориялық білімдерін кеңейтуін
және таным әрекеттерін белсендіруін, сондай-ақ таным прцесінің тәсілдерін
меңгерудің құралы.
Силлабус жұмыс бағдарламасында студенттердің курста көрсетілген
тақырыптар бойынша өздігінен орындауы үшін тапсырмалар жүйесі
келтірілген, оларды бақылау формалары мен кестесі, сондай-ақ негізгі және
қосымша әдебиеттер тізімі берілген.
Өздік жұмыстары негізін ғылыми-теориялық және кешенді
тапсырмалар құрайды.
Студент өздік жұмыстарын орындау барысында нақтылы нұсқау және
әдістемелік кеңес алады.
Курста көрсетілген өздік жұмыстарының әрбір тақырыптарын
талқылау оқытушы мен мтуденттердің өздік жұмысы бойынша дөңгелек
үстел түрінде ұйымдастырылады.
Оқытушы студенттердің шығармашылық жұмыстарының орындалу
барысын қадағалап, ынталандырып отыруы, сондай-ақ тапсырмалар
мазмұнын жетілдіруге кеңес беруі және оны тексеруі міндетті.

Әдебиеттер

Қазақ тілінде:

Аймауытов Ж. Психология (оқу құралы). Алматы,
1994.
Алдамұратов Ә. Қызықты психология. КазГУ. Алматы,

1991.
(Алдамұратов Ә., т.б. Жалпы психология. “Мектеп”

Алматы, 1996.
Введенов А.В. Оқушыларды еркін тәрбиелеу ҚМБ.,

Алматы, 1959.
Жарықбаев Қ. Психология. “Мектеп” Алматы, 1982.

Жарықбаев Қ. Психология “Мектеп” Алматы, 1994.

Мұханов М. Ақыл – ой өрісі. Қазақстан. Алматы, 1980.

Мұханов М. Жан дүниесінің сыры. ҚМБ. Алматы, 1959.

Мұханов М. Жас және педагогикалық психология

(лекциялар жинағы). Алматы, 1982.
Орыс тілінде:.
Асмолов А. Г. Психология личности. М., 1990, 1998.
Болалев А.А. Личность и общение – М., 1983, 1998.
Гамезо М.В. и др. Атлас по психологии. М., 1986, 2000.
Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М.,
1988,1999.
Лукашенко С.Н. Тематические тесты по общей, возрастной
и педагогической психологии. КазГУМЯ Алматы, 1997.
Немов Р.С. Психология В 3 т. М., 1995-2002.
Общая психология (Под ред. А.В. Петровского). М., 1986,
2000.
Общая психология (Под ред. В.В. Богословского и др.) М.,
1973,1980.
Сборник задач по общей психологии

Ұқсас жұмыстар
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндің дамуы
Психология пәні, міндеттері мен мақсаттары
Арнайы мектептегі қазақ тілі әдістемесі жалпы шолу
Педагогика ғылымының дамуы мен міндеттері
Гештальтпсихологияның ізашары
Педагогика пәні. Педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері
Психодиагностикалық әдістемелерге қойылатын талаптар жіктемесі
Психология тарихы
Қолданбалы психология
Психология мәселелері
Пәндер