Математикалық модельдеу
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
«АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКА» ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ
«ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ» КАФЕДРАСЫ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Пән атауы: Математикалық модельдеу және есептеу
процесін ұйымдастыру
Тақырыбы: Математикалық модельдеу

Орындаған: Исақ А.
Тобы: ИП-16-6к2
Қабылдаған: Дүйсенов Н.
Жоспар

• Кіріспе
• Математикалық модельдеу және оның түрлері
• Математикалық модельді құрастырудың жалпы
реттілігі
• Қорытынды
• Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Жалпы модель дегеніміз – жүйенің белгілі бір өзара байланыстары бар және оның
қызметі мен дамуын сипаттайтын элементтер комплексінің шартты бейнесі. Модель
үрдістің мағынасын жинақты түрде сипаттауға көмектеседі. Құрылған модельден
зерттелетін үрдістердің мазмұнын көруге болады.
Математикалық модельдеу және оның түрлері

Математикалық модельдеу – кез келген құбылыстарды немесе күрделі физикалық
процестерді, аппараттарды олардың математикалық модельдерін құру арқылы зерттеу
тәсілі, математикалық модельді құру процесі.
Математикалық модель деп қажетті процесті немесе аппаратты сипаттайтын
математикалық теңдеулер жүйесін айтады. Математикалық модель үшін кез келген
математикалық мүмкіндіктерді, дифференциалдық немесе интегралдық теңдеулерді,
жиындар теориясын, абстрактылық алгебраны, математикалық логиканы,
ықтималдықтар теориясын т.б. пайдаланады. Математикалық модель негізіне түпнұсқа
мен модельдің айнымалы параметрлерінің біртектес немесе ұқсас теңдеулермен
сипатталуы алынады. Математикалық модель көбінесе, компьютерлер арқылы
зерттеледі, сондықтан оны кейде компьютерлік модельдеу деп те атайды.
Математикалық модельдердің құрылымдық және функционалдық түрлері бар.
Құрылымдық модельдер жүйелердің құрылымын және оның элементерінің өзара әсерін
зерттейді. Функционалдық модельдер жүйенің ішкі құрылысына байланыссыз әртүрлі
жағдайдағы тәртібін талдайды. Құрылымдық модельді оқып үйрену үстінде объектінің
мазмұны туралы, оның сыртқы жағдайларға әсері туралы мәліметтерді алуға болады. Ал
функционалдық модельді зерттегенде объектінің әртүрлі реакцияларының сыртқы ортаға
әсері туралы деректер алуға болады.
Математикалық модельді құрастырудың жалпы
реттілігі

Математикалық модельді құру процесін
шартты түрде бірнеше кезеңге бөлуге болады:

1. Математикалық модельді құру.
2. Сәйкес есептеу есептерінің қойылымы,
оларды зерттеу және шешу .
3. Практикада модель сапасын тексеру
және модельді жетілдіру.
Қолданбалы есептерді компьютер көмегімен шешу кезеңдерін бірнеше кезеңге
бөлуге болады.
1. Мәселенің қойылымы.
2. Математикалық модельді таңдау немесе құру.
3. Есептеу есебінің қойылымы.
4. Есептеу есебінің қасиеттерін алдын ала талдау.
5. Сандық әдісті таңдау немесе құру.
6. Алгоритмдеу және программалау.
7. Программаны отладка (дұрыстау) жасау.
8. Программа бойынша есептеулер жүргізу.
9. Нәтижелерді өңдеу және интерпретация жасау.
10. Нәтижелерді пайдалану және математикалық модельді түзету.
Қорытынды

Халық шаруашылығы, білім және тағы да басқа салаларда компьютерлердің кеңінен
қолданылуының басты себебі – жалпы технологиялар мен есептеу техникаларының
қарқынды дамуы негізінде инженерлік зерттеу жұмыстарында математикалық әдістердің
кеңінен қолданылуында. Әртүрлі есептеулер көмегімен көп тапсырмарды жеңілдетуге
болады. Математикалық модельдеу нақты дүниедегі обьекттер мен процестерді олардың
математикалық тілдегі жуықталған сипаттамалары болған – математикалық модельдері –
жәрдемінде зерттеу әдісі болып табылады. Жалпы бұл модельдеу түрі қазіргі таңда кеңінен
қолданылатындарының бірі.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

• Введение в математическое моделирование. - М.: Логос, 2014.
• Горлач, Б. А. Математическое моделирование. Построение моделей и численная
реализация, 2016.
• Гусева, Е. Н. Экономико-математическое моделирование, 2017.

Ұқсас жұмыстар
Матрицалық, экономикалық, математикалық модельдеу
Мектептегі информатика курсында
Модельдеу объектісі
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық- компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі
Модель және модельдеу
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі туралы
ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІ МОДЕЛЬДЕУ
Компьютерлік модельдеу түсінігі
Модельдеу нәтижесін талдау
МЕНІҢ ЖОБАМ
Пәндер