Бағдарламалық жасақтама
Презентация қосу
Дәріс №6

тақырыбы:
Бағдарламалық жасақтама
Дәрістің негізгі сұрақтары:

Бағдарламалық жасақтама ұғымы;
Жүйелік БЖ;

Қолданбалы БЖ;

Аспаптық БЖ.
Бағдарлама – магниттік тасымалдаушыда файл түрінде сақталып,
қолданушының бұйрығы бойынша компьютер зердесіне жүктеліп,
орындауға арналған машина тіліндегі нұсқаулар жиыны.

Компьютердегі бағдарламалық жасақтама құрамын
бағдарламалық конфигурация деп атайды.
Бағдарламалар арасында, физикалық буындар мен
блоктар арасындағы сияқты байланыс бар – көптеген
бағдарламалар өзінен төмен деңгейдегі басқа
бағдарламаларға сүйеніп жұмыс істейді
Ақпараттық технология екі құрылымнан тұрады:

Аппараттық жасақтама Бағдарламалық жасақтама
(Hardware); (Software);
Үздіксіз
өзарабайланыста
жұмыс істейді
Бағдарламалық жасақтама (БЖ)

Жүйелі БЖ Қолданбалы БЖ Аспаптық БЖ

Аппараттық белгілі бір мамандық Бұл жаңа
жабдықтар саласында нақты бағдарлама
жұмысын есептер шығара жазуға арналған
алатын бағдарламалық
басқарып, программалар
жұмыс істеп жүйелер.
жиыны. Office- бағдарламалар
отырған Олар белгілі
адамды қолданбалы бір мақсатта
пайдаланылатын
бағдарламалармен және әмбебап
байланыстырады. болып екіге
бөлінеді.
Жүйелік программалар ЭЕМ-ның ақпараттық жабдықтар
жұмысын басқарып, жұмыс істеп отырған адамды қолданбалы
программалармен байланыстырады.

Жүйелік программалық жасақтаманың бір
тобы операциялық жүйелер. ОЖ –
компьютерлерді басқаруға арналған және
қолданбалы программалармен байланысы бар
нақты программа.

Базалық деңгей – базалық аппараттық
құрылғылармен байланысуға жауап береді.
Ереже бойынша, базалық программлар
базалық саймандар құрамына кіреді және
тұрақты жадыда сақталады.
Жүйелі БЖ

Базалық БЖ Сервистік БЖ

Операциялық Дискілерді басқару және
жүйелер архиваторлар

MS-DOS
UNIX Желіні қамтамасыз ету
WINDOWS
CP-M
PC-DOS
Диагностика құралдары
Операциялық mouse.com
қабыршықтар keyb.sys
NC display.sys
Windows 3.1
DOS Navigator
Far Manager Антивирустық және т.б.
Операциялық жүйе компьютер іске қосылғанда шақырылады,
компьютер жұмысын басқарады, құрылғыларын, аспаптарын тексереді-
тестілейді, жедел жад пен дискідегі орынды бақылайды, қолданбалы
программаларды орындайды.

Операциялық жүйе – бұл компьютерді іске қосқанда жүктелетін
және оның барлақ құрылғыларының жұмысын басқаратын
арнайы бағдарлама (Ермеков, Қараев 8 кл. оқу құралы).

ОЖ – компьютердің аппараттық бөлігі мен қолданбалы
бағдарламаларды, пайдаланушымен өзара әсерді басқаруды
қамтамасыз ететін бағдарламалық орталардың жиынтығы
(К.М. Беркінбаев оқулық).

ОЖ – компьютер құрылғыларының үздіксіз жұмыс істеуін
ұйымдастырушы және түрлі бұйрықтарды орындауы арқылы
пайдаланушының машина жұмысын басқаруына жеңілдік
келтіруші жүйелік бағдарламалар. (О.Камардинов оқу құралы)
Операциялық жүйелердің басты қызметі – бұл ресурстарды басқару,
ол басқаратын негізгі ресурс – компьютер аппаратурасы

Операциялық жүйе құрамы.

•базалық модуль (ОЖ ядросы) – файлдық жүйелер мен программа
жұмыстарын басқарады, оған жетуге жол ашады және шеткі құрылғылар
арасында файл алмасу;

•командалық процессор – пернетақта арқылы түсетін қолданушының
бұйрықтарын ашып оқиды және орындайды;

•шеткі құрылғылар драйверлері – осы құрылғылардың жұмысының
процессормен келістілігін программалы қамтамасыз етеді;

•қосымша сервистік программалар (утилиттер) – қолданушының
компьютермен байланыс үрдісін көпжақты әрі ыңғайлы етеді.
ОЖ интерфейстің бірнеше түрлерін қатамасыз етеді:
бағдарламалық-аппараттық интерфейс;
бағдарламалық интерфейс;
қолданушы интерфейсі.

Интерфейс – (ағылш. inter – өзара, face – бет) қолданушы мен
автоматты жүйенің орындаушы құралдарының арасындағы ақпарат
алмасуды жоғарылату және орнату тәсілдері мен ортасы.
Қолданушыинтерфейсін
Қолданушы интерфейсін
іскеасыруы
іске асыруыбойынша
бойыншаОЖ
ОЖ

ГрафикалықОЖ
Графикалық ОЖ Графикалықемес
Графикалық емесОЖ
ОЖ
(Windows;BeOS;
(Windows; BeOS;OS/2)
OS/2) (MSDOS;
(MS DOS;Unix)
Unix)

•ДК басқару “бұйрық жолына”
•Басқаруда арнайы пернелік арқылы арнайы
монипуляторлар қолдануға бұйрықтарды енгізу арқылы
мүмкіндік береді (тышқан); жүргізіледі;
•Интерфейсі тәжірибесіз •Жұмысты ыңғайландыру үшін
қолданушының пайдалануына қабыршық-бағдарламалар
өте ыңғайлы. қолданылады (DOS Novigator;
Volkov Comander; DOS Shell).
Бір есепті ОЖ әрбір Көп есепті ОЖ бір
кезеңде компьютерде мезгілде бірнеше
адамға бір ғана есепті ОЖ-дінегізгі
ОЖ-ді негізгіерекшеліктеріне
ерекшеліктеріне
бағдарламаларды
шешуге, яғни бір ғана байланыстыжіктеу:
байланысты жіктеу:
іске қосуға
іспен айналысуға мүмкіндік береді
мүмкіндік береді. (Unix).

біресепті
біресепті көпесепті;
көпесепті;

бірқолданушылы
бірқолданушылы көпқолданушылы
көп қолданушылы

Бір қолданушылы ОЖ Көп қолданушылы жүйеде әрбір
қолданушы барлық информацияға
компьютерде тек бір ғана
және пароль енгізіп қана өзіне
адамға жұмыс істеуге қатысты жеке информацияға
мүмкіндік береді. қатынайды.
Көп қолданушылы жүйелер, мысалы Unix, бір
мезгілде бірнеше қолданушыға бір компьютерде
жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл жағдайда
әрбір қолданушының жұмыс орнында терминал
орнтылуы қажет.

Әрқайсысы өз терминалындағы бірнеше
қолданушы бір-біріне кедергі келтірмей, бірін-бірі
байқамай бір мезгілде бір компьютермен жұмыс
істей алады.

Терминал компьютерден бірнеше метрде және
бірнеше мың километрде орналасуы мүмкін.
ОЖ жұмыс режимдері.

пакеттік режимде сұхбаттық режимде
(операциялық (жұмысы процессорды
жүйе берілген бұйрықтар үзу мен BIOS-ты үзуді
тізбегін автоматты түрде қолдануға негізделген).
орындайды).

Сұхбаттық режімде ож қолданушының бұйрығын күту жағдайында
болады. Берілген бұйрықты орындап келесісін күту жағдайына көшеді.
Осы аппараттық үзулерге сүйене отырып, операциялық жүйе өзінің
жүйелік үзу кешенін құрады.
Диалоговые оболочки – комплексы программ, создающих для
пользователя удобный интерфейс, упрощающих реализацию диалога
между пользователем и компьютером, делающих наглядным и простым
выполнение базовых операции над объектами операционной системы. По
внешнему виду диалоговые оболочки подразделяются на текстовые (NC)
и графические (Windows 3.1)

Драйверы – это программы обеспечивающие взаимодействие
прикладных программ и операционной системы с внешними
устройствами. Именно драйверы отвечают за обработку
информации поступающей от таких устройств, как мышь,
клавиатура, принтер, сканер.

Утилиты– программы вспомогательного назначения обеспечивающие
дополнительный сервис (форматирование дискет, восстановление
ошибочно удаленных файлов, дефрагментация файлов на диске)

Ұқсас жұмыстар
Бағдарламалық жасақтама. Операциялық жүйелер
Операциялық жүйелер. Бағдарламалық жасақтама
Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалауға кіріспе
Қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуге шолу. Операциялық жүйе
Бағдарламалық жабдықтаманың технологиялық сипаттамалары
Scorm пакеті мысалы
Оку мақсатындағы сайтты әзірлеу және жобалау
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары жайлы
Бұлтты есептеу ерекшеліктері
Бұлтты технологияларды оқыту процесіне енгізу бүгінгі технологиялар
Пәндер