Қазақстан қор биржасының даму тенденциялары
Презентация қосу
Қазақстан қор биржасының
даму тенденциялары
Қазақстанның бағалы қағаздар нарығының даму кезеңдері:

III кезең
2006-2012жж.

II кезең
1995-2006жж.

I кезең
1990-1995жж.
I кезең – 1990-1995жж.

Мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру
негізінде акционерлік қоғамдардың құрылуы.
Еңбек ұжымдарына мемлекеттен кәсіпорын
жарғылық капиталының 10% шамасында
артықшылықты акцияларын иелену құқығы берілді.
Жетекші саланың ірі кәсіпорындарын
жекешелендіруде стратегиялық шетел
инвесторлары тартылды.

1992 жылы ҚР Қаржы министрлігі құнды
қағаздардың бірінші эмиссиясын тіркеді.

Бағалы қағаздард эмиссиялайтын бірінші
акционерлік қоғамдар пайда болды.
II кезең – 1995-2006жж.

институционалдық инфрақұрылым мен
нормативті заңдылық базасының жетілдірілуі;

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар
нарығы жайында заңдылықтары:
“Бағалы қағаздар нарығы туралы”;

“Инвестициялық қорлар туралы;”

“ҚР банктер мен олардың қызметі туралы;”

“ҚР сақтандыру қызметі туралы” және т.б.
II кезең – 1995-2006жж.

o 2001 жылы Ұлттық банк;

o 2004 жылы - Қазақстан Республикасының қаржы нарығы
мен қаржылық ұйымдарды қадағалау мен реттеу агенттігі.
ТМД елдері
Ірі
арасында
институционалд
Қазақстан бірінші
ық
болып зейнетақы
инвесторлар:16
жинақтау
жинақтаушы
жүйесіне ауысты
зейнетақы
(1998 жылы
қорлары және
“Зейнетақымен
зейнетақы
қамсыздандыру
активтері мен
туралы Заң”).
инвестициялық
басқаруды
жүргізетін 10
ұйым
III кезең – 2006-2012жж.

Пайлық инвестициялық қорлардың пайда болуы;
Пайлық инвестициялық қорлардың пайда болуы;
2006 жыл. Шетел қор нарықтарында қазақстандық
2006 жыл. Шетел қор нарықтарында қазақстандық
компаниялардың акцияларын ашық орналастыру: “Қазақмыс”,
компаниялардың акцияларын ашық орналастыру: “Қазақмыс”,
АҚ “РД Қазмұнайгаз”, АҚ “Казкоммерцбанк”, “Шалкия Цинк”,
АҚ “РД Қазмұнайгаз”, АҚ “Казкоммерцбанк”, “Шалкия Цинк”,
АҚ “Казахголд”.
АҚ “Казахголд”.

Алматы қалалық аймақтық қаржылық орталық (РФЦА);
Алматы қалалық аймақтық қаржылық орталық (РФЦА);
2005 ЖЫЛ

2006 ЖЫЛ

2007-2011 ЖЫЛ
RFCA-ның міндеті және
мақсаты
Міндеті
Алматыда бәсекелестігі жоғары қаржы
орталығын дамытуға жағдай жасау.

Мақсаты
2015 жылға дейін Алматы Өңірлік Қаржы
Орталығы – Азияның 10 алдыңғы қатарлы
қаржы орталықтар қатарына ену.
Халықаралық кеңес
Агенттік ішіндегі
Агенттік ішіндегі
халықаралық кеңес келесі
халықаралық кеңес келесі
сұрақтар бойынша
сұрақтар
пікірлері менбойынша
нұсқауларын
пікірлері мен нұсқауларын
береді:
береді:
1. Қаржы орталығының дамудының
негізгі жолдарын
1. Қаржы анықтайды.
орталығының дамудының
негізгі жолдарын анықтайды.
2. ҚР қаржы нарығы саласында
нормативті
2. ҚР құқықтық
қаржы нарығы базаны
саласында
дамыту
нормативті құқықтық базаны
дамыту
3. Қазақстанның қор нарығының
дамуына жағдай
3. Қазақстанның қоржасау
нарығының
дамуына жағдай жасау
Инфрақұрылымы
RFCA дамуының басты бағыттары

Құнды қағаздар нарығы қатысушыларына қолайлы жағдай
жасау

Қаржы құралдары мен эмитенттердің базасын кеңейту

Инвесторлар базасын дамыту және олардың құқықтарының
қорғалуын қадағалау

Алматы қаласын бәсекелестігі жоғары қаржы орталығына айналу

Халықтың инвестициялық мәдениетін және қаржылық
білімділігін дамыту.
АӨҚО арқылы

Өңірлік қаржы
орталығының
табысты жұмыс
Қазақстандық атқаруы
капиталға Қазақстан
Қазақстан
шетелдік бағалы Республикасының
Республикасына
қағаздар Қаржы нарығының
портфельдік дамуына септігін
нарығына шығу
инвестициялар тигізезеді.
жеңілдетіледі.
тартылады.
Капиталдандырудың Жасалған келісімдер
төмен деңгейі cанының аздығы

Акциялардың
Айналымдағы Кемшілік акционерлердің
бағалы шектеулі
тері
қағаздардың тобының
аз болуы қолындағы
жоғары
концентрация

Нарықта еркін айналымда
жүретін ірі компаниялардың
акцияларының орналастырылмауы
Қазақстандық қор нарығы

Нормативтік
Құқықтық база
экстенсивті

Акция
нарығына
шектеулі интенсивті
қатысу
Акциялар
орналастырылмайды
Бағалы қағаздар арқылы

Мемлекеттік құнды
қағаздар
Бюджет дефицитін қаржыландыру

Қаржы ресурстарының
рационалды қолданылуы

Макроэкономикалық тұрақтылық

Салалық, салааралық,
мемлекеттік және
мемлекетаралық
Қаржы ресурстарының қайта бөлінуі
Макро және
микродеңгейде

Ақша ресурстарының мобильділігі
Қор нарығының дамуы
“шетелдік тәжірибе”

Инвестиция Қор
Қаржылық нарығының
лық
саясат дамуы
бағыт

Экономиканың нақты Экономикалық
Экономикалық өсу дамудың жаңа
секторымен
тенденциялары екпіні
байланысы
1 2 3
Ұзақ мерзімді
Нарықта ішкі нарықта Компаниялардың
эмитенттердің мемлекеттік акцияларын
санын көбейту қарыз ашық түрде
алуды күшейту орналастыруы
Тиісті
бэнчмаркаларды
дайындау

Отандық қор нарығында айналыста болатын өтімді жəне
сенімді қаржы құралдарының тізбесін кеңейту
• Клиенттердің бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу бұйрықтарын ресімдеген кездегі
электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану рәсімін жеңілдету мүмкіндіктерін
қарастыру.
• KASE сауда-саттық жүйесін Internet – трейдинг жүйесін жетілдіру және KASE –дегі сауда-
саттыққа қазақстандық брокерлер арқылы қашықтықтан қол жетімділікті жетілдіру;
• шетелдік ұйымдардың қор биржасының мүшелігіне тікелей қол жеткізуі үшін қосымша
критерийлерді айқындау KASE шетелдік мүшелерінің қызметтер көрсетуін тұтынатын
инвесторлардың құқықтарын қорғау механизмдерін құру;
• биржа қатысушыларының ақпаратты KASE-ге жүйелі беріп отыруы механизмдерін,
агенттердің тәуекелдерін бақылау және шектеу мақсатында брокерлердің қаржылық
есептілігін мониторингілеу жүйесінің құрылуын қамтамасыз ету;
Ұсыныстар
Ұсыныстар
Әлемдік қор нарығына кірігу мақсатында
Қаржы инжинирингі
Табыс пен тәуекелдің түрлі жағдайында
инвестициялық стратегияны жүзеге асыру
үшін қаржы құралдарының
ұштастырылуы
Қазақстандағы IPO

IPO — initial public offering

Бірінші ретті ашық орналастыру

эмитент компанияның қызметінің ашықтығы
инвесторларға, мемлекеттік органдардың өкілдеріне жəне
көпшілікке оның қаржылық, есептік құжаттарының қолжетімдігі

Бəсекелестерден қорықпай, ақпараттың мұндай ашылуына тек қана
нарықта тұрақтанған компаниялар ғана бара алады.
IPO жүргізу

Қайтарымсыз қаржыландыру Құпиялықты жоғалту

Жоғары өтімділік, бизнесті Бақылаудың төмендеуі
бағалау
Реттеудің күшеюі
Жекешелендіру əдісі
Жауаптылықтың артуы
Несиелендіруді азайту

Компания имиджін көтеру, Шығындар
танымал ету

Табысты басқару

Халықаралық нарыққа шығу
Қазақстандағы IPO
2003 жылы енгізілді.

Казахмыс, Қазмұнайгаз, KazakhGold құнды қағаздарын Лондон
биржасында ашық саудаға шығарудан көп шетел инвесторларын (30
млрд астам) тартуда.
Қазақстан қор нарығы шетелге шығуға мүмкіндігі жоқ орта
деңгейдегі компанияларға ғана тəн болып табылады. Бірінші себеп -
Әлемдік қор биржаларына шығуға шығындарды көтере алмайды.
Қазақстанда акцияларын орналастыратын эмитенттерге салық
льготалары, қатысушыларды тіркеудің жеңіл түрі т.б. жеңілдіктер
қарастырылған.
Акцияларын шетелге шығарғысы келетін ірі компаниялар бір бөлігін
Қазақстанда орналастыруы қажет.
“Халықтық IPO” жобасы

Ұлттық байлықты үлестік иеленуге көптеген адамдарды
тарту перспективасы.
Іске асыру 2012 жылға дейін ұзартылды.

Ұлыбритания мұндай жобаны 25 жыл бұрын іске
асырған.

Компанияны эффективті басқару
мəселелерін заң жүзінде іске асыру: отандық
жəне шетел инвесторлары өз бизнестеріне
сенімді болуын қамтасыз ету
KASE биржасы үшін тиімді өзгерістер:
- KASE Американың қорғауында;

әлемдік индекстер
провайдері Dow
Jones Indexes
Қазақстанның
KASE (7) және
Мысырдың EGX–ді
(77) өзінің
индекстерінің
қатысушыларының
қатарына қосты.
KASE -нің Оңтүстік Азиядағы орны

2011 жылдың шiлдесiнде
қазақстандық фондылық
биржасы(KASE ) оңтүстiк -
азия (SAFE ) қор биржа
федерациясына кірді жəне
федерацияда үлесі бар
(аффилирленген) мүше
статусы берілді
“Асыл инвест” АҚ технологиясы
қор нарығына жаңа жеке
жəне бiрлескен
инвесторларды тартуға
мүмкiндiк беретін
электрондық саудалық
платформа iске қосылады.
платформа арқылы
техникалық мүмкiндiктер
онлайн режимiнде жəне кез-
келген жерден сауда жасай
алады
2011 жылдың 14 қарашасында KASE штаб пəтері ауысты
ң ы зғ а
ар ла р ы
Наз ет !! !
ра хм

Ұқсас жұмыстар
Қор биржасының инфрақұрылымы
Әлемдік нарықтағы қор биржасы
Қаржы рыногы және қор биржасы
Қазақстандағы қор биржасы
Гонконг қор биржасы
Жапония мемлекетінің бағалы қағаз нарығының мәні мен құрылымы
ЖАПОНИЯ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ
Үндістан Ұлттық Қор биржасы
Тауар саудасының Тауар саудасының ұйымдасқан формасы ұйымдаспаған формасы
Қаржы нарығы
Пәндер