ТҰТАС ҚҰЙМАЛЫ БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН
Презентация қосу
ТҰТАС ҚҰЙМАЛЫ БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН
1. Қалыптардың міндетіТЕХНОЛОГИЯСЫ
және түрлері
2. Қалыптарды жіктеу
3. Конструкцияларды арматуралау
4. Бетон қоспасын тасымалдау және
түзілістерге беру
5. Бетон қоспасын төсеу және тығыздау
6. Конструкцияларды бетондау
7. Бетондаудың арнайы әдістері
8. Бетондау процестері технологиясының
төтенше жағдайлардағы
ерекшеліктері
Бетоннан және темірбетоннан жасалған
түзілістер жұмыс өндіру тәсілі бойынша

ширатылған және ширатылмаған
арматурасы бар

Құрастырмалы
Құрастырмалы-тұтас
Тұтас құймалы кұймалы
Құрастырмалы Құрастырмалы Тұтас қүймалы
конструкциялар конструкциялар конструкциялар
• арнайы • зауытта • ала
зауыдтарда жасалған дайындалған
және кұрастырмалы қалыпқа
полигондарда элементтерден арматура мен
жасалады, және оларды бетон қоспасын
сонан-соң бір бүтінге салу арқылы
көлікпен біріктіретін тікелей
салынатын тұтас құймалы тұрғызылатын
объектіге бөлігінен объектіде
жеткізіліп, тұрады жасалады. Бұл
жинақтау жағдайда
механизмдерім құрылыс
ен жобалық алаңына қалып,
калпына арматура және
орнатылады бетон қоспасы
жеткізіледі
Сейсмикалық аймақтарда, энергетикалық және су
шаруашылық құрылысында, биік үймереттер мен ғимараттар
түрғызғанда құрастырмалы темірбетонмен салыстырганда
тұтас құймалыбетон мен темірбетон қолдану тым
ұтымдырақ.
Тұтас құймалы бетон және темірбетон жұмыстарын өндіру
кешенді процесі шапшаң-тасқынды әдісі бойынша
жұмыстардың барлық процестерін өзара үйлестіріп
орындаудан тұрады және өзіне келесі процестерді енгізеді:
қалыпты тасымалдау және орнату, соңынан оны ажырату;
арматураны тасымалдау және орналастыру; бетон қоспасын
тасымалдау, төсеу және тығыздау; тұрғызу процестерінде
және қату процесінде бетон коспасының сапасын бакылау.
ҚАЛЫПТАРДЫҢ МІНДЕТІ
ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ.

Қалып бетондалатын түзілістердің жобалык өлшемдері
мен сыртқы пішінін қамтамасыз ететін форма
әр түрлі материалдардан
жасалған және әр түрлі
конструкциялы жүк көтеруші,
тіреуіш және форма жасайтын
элементтерден түрады
арнайы зауыдтар мен цехтарда
жасалған элементтерден
жиналады
Қалып конструкциялары
Қалып құрылыс алаңына дайын элементтер және
қалып-арматура блоктар түрінде жеткізіліледі
Қалып оған әрекет ететін
негізгі күштерді есепке
алумен есептеледі: бетон Қолданудың қайталау белгісі
бойынша қалыптар
қоспасымен арматура инвентарлы және тұрақтыға
массасы, қалып және бөлінеді. Конструктивті
ағаштардың өз салмағы, ерекшеліктеріне және
қалып және төсемдерде аткаратын міндеттеріне
істейтін адамдар, байланысты инвентарлы
механизмдер массалары, қалып жинамалы-
жел, дірілдеу және бетон ауыстырмалы және
жылжымалы болуы мүмкін.
қоспасының бүйір
қысымының әсері
Қалып жасау үшін қолданатын материалдар бойынша олар
металл, ағаш, ағаш-металл, темір-бетон, армоцемент және синтез
немесе резеңкеленген матадан жасалған пневматикалыкқа
бөлінеді
Кесілген ағаш
жасалады материалынан қалып
талшықты тақталардан жасау үшін
жаңқалы және ағаш жапырақты және
Тақтай, фанера, ағаш қылқан жапырақты
ағаш тұқымын
пайдаланады
Ағаш қалып

Инвентарлы қалып болмау керек
жасау үшін ені 150 мм-ден артық
қолданатын ағаш калып тақталарының
жаңқалы және ағаш жанасып тұратын
талшықты тақталар Бетонға тікелей
суға төзімді болу
керек.
Металл қалып қалыңдығы 1,5—2 мм болат табақ және
прокат пішіндерінен жасалады

Армоцементті қалып сым тормен арматураланған уақ
түйіршікті бетоннан дайындалатын, қалыңдығы 15—20
мм армоцементті тақталар түрінде қолданады

Темірбетон қалып өзімен жоба қалпына алдын ала
орнатылатын және жасалатын түзілістің оң жағы
болатын темір-бетон тақталардан тұрады

Синтетикалық материалдардан жасалған қалып қатты
матрицалардан дайындалады. Арматураланған әйнек
пластик және полипропилен, эпоксит шайырынан
жасалған қатты және резеңкеленген матадан жасалған
иілгіш матрицалар кең таралуда
Жинамалы-
ауыстырмалы
қалып

Көтермелі-
Пневматикал
ауыстырмалы
ық қалып
қалып
Қалыптар
бетондалатын
түзілістер типіне
және жүмыс
өндірісінің
қабылданған
технологиясына
Алынбайт байланысты Жылжыма
ын қалып функционалды лы қалып
міндеті бойынша
жіктеледі

Көлденең-
Блок-форма ауыспалы
қалып (сырғымалы
) қалып
Жинамалы-
ауыстырмалы
қалып

Көтермелі-
ауыстырмалы
қалып

Жылжымалы қалып
(фрагмент): 1 — домкратты
стержень; 2 — гидравликалык
домкрат; 3 — домкратты рама; 4 —
рабочий настил; 5 — калып калканы;
6 — канка ...
• Дайын инвентарлы қалқандардан, бекіту тіреуіш
элементтерінен тұрады. Қалыптың осы типі
құрылыста жиі қолданылады және ауыспалы немесе
Жинамалы- қапталатын өлшемдері бар әр түрлі тұтас құймалы
түзілістерді түрғызу үшін пайдаланады. Бетон
ауыстырмалы ажыратуға мүмкіншілік беретін беріктікке жеткен
соң қалып элементтері бөлшектеліп жаңа орынга
қалып ауыстырылады. Жинамалы-ауыстырмалы қалыптың
элементтерінен жеке элементтерге бөлшектемей
кранмен жинақталатын және ажыратылатын ірі
панельдер мен блоктар жасауға болады

• Қалқан, арнайы бекіткіш және көтеру
Көтермелі- тетіктерінен түрады және ауыспалы
қалыңдығы бар қабырғалы темір-бетон
ауыстырмалы ғимараттарын (түтін құбырын) түрғызу
қалып үшін қолданады.

• Домкрат рамаларына бекітілген
қалқандардан, жұмыс еденінен,
домкраттардан, жетекші станциядан және
Жылжымалы қалып басқа элементтерден жиналады. Қалыптың
бүл типі темір-бетонды үймереттердің тік
элементте және біршама үлкен биік
ғимараттарды тұрғызғанда қолданады.
қаңқадан және қалқандар Алынбайтын
Көлденең-ауыспалы
(сырғымалы) қалып

Блок-форма

Алынбайтын қалып
бетондайтын және қалыптың
бекіткіштерден элементтері
ғимараттың бет тұратын ірі түзілістерді
алысымен габаритті бетондау
ауысатын арба кеңістік аяқталған соң
немесе табанға қаңқалы түзіліс сонда
орнатылған болады, ол қалдырылады
қалып ростверк, және кейбір
қалқандарынан сатылы жағдайда су
тұрады және фундамент, айырғыш, жылу
типті бір шама сақтағыш, қаптау
ашық тәсілмен аз көлемді міндеттерін
тұрғызатын бекітулі орындайды және
тірек түзілістерді ол тоқымалы тор,
қабырғасы, бетондау үшін металл,
коллекторлар, қолданады. пластмасса,
ауа Қалыптың осы армоцемент,
жүргізгіштер, типті түзілісінің әйнек цемент,
типті ерекшелігі оны темір-бетоннан
жинақтау жасалады
түзілістерді кранымен тұтас
бетондау үшін орнату
қолданады мүмкіншілігі
болады
КОНСТРУКЦИЯЛАРДЫ
АРМАТУРАЛАУ

болат және пластмасса, әйнек,
Арматура базальт және органикалық
ретінде материалдардың талшықтары
пайдаланылады

Арматура 1. Арматура бұйымдарын
жұмыстары жасау
екі 2. Бетондалатын
процесстен түзілістің қалпына
тұрады орнату
Тұтас қүймалы
Арматура
кұрылыстың
бұйымдарын
артықшылығы -
жасау
түзілістерді Арматура
операциялары
орынды бұйымдары
арматура
арматуралау дағдыдағыдай
болатты
болып арматура-
тасымалдау,
табылады. дәнекерлеу
түзету, тазарту
Арматура типі зауыдтарында
және кесу,
түзілістердің әлде құрылыс
шыбықтарды
жүмыс индустриясы
бүгу, тор және
ерекшелігіне, кәсіпорындарын
қаңқалар
олардың ың цехтарында
дәнекерлеу,
өлшемдері мен жасалады, онда
оларды бүгу,
піші жасау
кеңістік
үйлесімділігіне, процестері
қаңқаларын
жүмыстардың барынша
құрастыру және
технологиясы механикаланды
қоймаға дайын
мен рылған болады
бұйымдарды
үйымдастыруын
тасымалдаудан
а байланысты
тұрады
таңдалады
Болат Механикалы
қ А-І, А-ІІ, А-
армату қасиеттеріне ІІІ, А-ІУ
байланысты
ра
ыстыктай
прокатпен
Болат алынатын
арматураны Жасау
шыбықты және
технологиясына
3мм-9мм дейін суық күйінде
байланысты
созумен
шығарады жасалатын сымға
бөлінеді
Шыбықты
арматура
диаметрі 10—90
мм класы А-ІІІ в;
диаметрі 10—32
прокаттан кейін термиялық мм класы А-ІУ
нығайтып өндеуге салынбайтын өзгермелі
ыстықтай таптап жасалады пішінді
ыстықтай
таптап
жасалады
диаметрі 10—90
прокаттан кейін диаметрі 10—25
мм класы А-ІІ;
термиялық мм класы А-ІУ,
диаметрі 6—40
нығайту өндеуге А-У және оқтын
мм класы А-ІІІ в
салынатын пішінді
өзгермелі
термиялық термиялық
пішінді созумен
нығайтылады нығайтылады
нығайтылады
сәйкес
құжатқа
Болат қабылдана
ды

даярлауш балқыту
ы
зауыдтың нөмірі
аты механикал
ық
сипаттамас
ы
химиялы
маркасы қ құрамы
дұрыс тандап алынған, біркелкі
күйге дейін араластырылған,
Бетон байланыстыратын материал,
қоспас толтырғыштар, су және қажетті
ы жағдайлардан тұратын, әлі
қатпаған коспа

төселген және қалыптанған
бетон коспасы
бетон
Бетон сапасы
бірнеше Бетон қысу және созуға беріктігі
көрсеткіштермен бойынша кластарға бөлінеді
сипатталады

қысу және созуға
беріктігі,
тығыздығы, су
сіңірмеушілігі,
аязға ауыр бетондар су сіңірмеушілігі
төзімділігімен бойынша келесі маркаларға бөлінеді: 2;
4; 6; 8; 12; аязға төзімділігі бойынша —
50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500.
Бетон қоспасы технологиялық қасиеттері бойынша
екі негізгі талапты қанағаттандыру керек

бетондалатын түзілістің
типі, қабылданған
дайындау процесінде
әдістері және
алған біркелкілігін
құрастырмалы
тасымалдағанда,
бұйымдардың қалыптау
аударып салғанда және
шарттары және қоспаны
қалыпқа немесе басқа
тығыздау
формаларға төсегенде
қарқындылылығына
сақтау
тиісті төсеу
қолайлығына ие болу
Төсеу қолайлылығы, қоспаның Бетон қоспасының
әр түрлі тығыздау құралдары жылжымалылығы
әсерімен оңай төселу сантиметрмен көрсетілетін
қабілеттілігі жылжымалылық бетон қоспасының бақыланатын
және қаттылық жаңа қалыпталған конустың
корсеткіштермен бағаланады отыруымен (КО) сипатталады

Қаттылық немесе
жылжымалылық көрсеткіштері
бойынша бетон қоспаларын
Бетон қоспасының қаттылығын
бірнеше маркаларға бөлуге
(К) анықтау аспабында оның
болады: қаттылық бойынша Қ4
алдын ала қалыпталған
(және көбірек, с), ҚЗ (21—30, с),
конустың тегістелуіне қажет
Қ2 (11—20, с), Қ1 (5—10, с)
секундпен дірілдету уақытымен
жылжымалылық бойынша Ж1 (4
анықтайды.
және кемірек, см), Ж2 (5—9 см),
ЖЗ (10—15, см), Ж4 (16 және
көбірек, см)

Бетон қоспасының
жылжымалылығы ең алдымен су
мөлшері және су-цемент өзара
қатынасы, цемент түрі,
толтырғыштар ірілігі, құмның
түйіршік құрамы мөлшері,
бетонға қосымшалар енгізу
және т. б. байланысты
Алынбайтын Фундамент
қалып плиталарын
бетондау
БЕТОН ҚОСПАСЫН ДАЙЫНДАУ

пайдаланылады
инвентарлы бетон араластырғыш қондырғылар
қоспасымен қамтамасыз ету үшін жылжымалы немесе
дайындалады, бірақ көбінесе шағын объектілерде бетон
Бетон қоспасын дайындау процесі
Бетон қоспасы тауар зауыттарында орталықта

келесі технологиялық
операциялардан тұрады

Құрамына кіретін материалдарды (толтырңыштар мен
цементті) қоймалардан араластырғыш қондырғыларға
тасымалдау, дозалау, механикалық араластыру және төсеу
орындарына жеткізу үшін дайын бетон қоспасын көлік
құралдарына беру
Бетон араластырғыш
компоненттер тиеу
және дайын қоспаны Циклдік және
беру тәсілдері үзіліссіз
бойынша

Араластыру тәсілі Гравитациялық
бойынша және ықтиярсыз

негізгі
материалдарды
тиеу
Цикл үш операциядан
тұрады араластыру

дайын қоспаны
түсіру
Гравитациялық
Мұндай үлгі дозалауды араластырғыштарда
жылдам өзгертуге және
бетон қоспасын әртүрлі компоненттер кішкентай
параметрмен беруге бөлшектер еркін құлау негізін
мүмкіндік туғызады. Үздіксіз пайдаланумен араластырылады.
қимылды бетон Барабан сыйымдылығы
араластырғыштарды араластырғышқа тиелген құрғақ
дозалау, тиеу, араластыру материалдар көлемі бойынша
және дайын қоспаны беру анықталады және 100, 250, 500,
процестері үзіліссіз жүреді 750, 1200, 2400 және 4500литр
болуы мүмкін

Ықтиярсыз қимылды бетон
араластырғыштарда қалақтар Циклдік негізде жұмыс
немесе жұдырықшалар болады, істейтін бетон
олар айналғанда қоспа араластырғыш сағаттық
араластырылады. Бұл әдіс аз өнімділігін мына формула
жылжымалы қатты қоспаларды бойынша анықтайды
дайындағанда, қоспаны кеуекті
және жеңіл толтырғыштармен
дайындағанда қолданылады

Дайын қоспа көлемі және оны құратын материалдар көлемі
қосындының өзара қатынасымен сипатталатын бетон
қоспасының шығу коэффициенті ауыр бетондар үшін 0,7,
жеңіл толтырғыштардағы бетондар ұшін 0,75 және ұяшықты
бетондар үшін 0,8 тең
Бетон қоспасы құрылып Бетон қоспасын төсеу орнына
жатқан объектіге жеткізіліп, тасымалдау тәсілін зауыдтан
сосын үлестіретін құрылыс алаңының
сыйымдылықтарға (қауға қашықтығы, бетондалатын
немесе бункер) әлде төсеу ғимараттың түрі, көлік Бетон қоспасын
орнына тікелей аударылуы
құралдарының бары, бетон тасымалдау
мүмкін. Бірінші жағдайда
бетон қоспасын тасымалдау қоспасының қасиеттерін еске
үшін автотүсіргіштер, алып таңдайды. Бетон деп оны бетон
автобетон тасушылар және қоспасын тасымалдаудың зауытынан құрылып
автобетон араластырғыштар маңызды технологиялық жатқан объектіге
пайдаланған өте ұтымды, ал шарты - оның біркелкілігін
екіншіде крандар және қажетті жеткізу және объект
(қауғалармен), бетон жылжымалылығын сақтауды шегінде төсеу
сорғыштар жене қамтамасыз ету Сондықтан
пневмоайдамалау және орнына беруді
бетон қоспасын
үшіншіде — бетон төсегіштер, атайды
бетон сорғыштар, ленталы тасымалдағанда жауын-
күректер және дірілдемелі шашьш тию, күн сәулесі мен
транспортерлік құрыл- ғылар жел әсері және цемент суы
қолданған жөн. ағып кетуден сақтау керек.
Бұдан басқа бетон қоспасы
төсеу орнына аударып тиеусіз
жеткізілу керек
КОНСТРУКЦИЯЛАРҒА БЕРУ
БЕТОН ҚОСПАСЫН ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ
Бетон қоспасын тасымалдау
мерзімі оның жылжымалылығын
төмендетуге әсер етеді, сондықтан
Бетон қоспасын
тасымалдау ұзақтылығына қатал
шектеу керек және ол цемент түрі
автомобильдерм
мен бетон қоспасының ен тасымалдау
температурасына байланысты.
Портланцементте дайындалған
бетон қоспалары үшін бұл уақыт
келесі шектерде болады:
автотүсіргіштермен,
автобетон
тасушьылармен,
автобетон
араластырғыштармен
Бетон қоспасының жүзеге асырылады
температурасы 20-30 С -
45 мин, 10-20 С – 90 мин,
5-10 С – 125 мин

ең тиімді және көліктің
көп таралған түрі
Бетон қоспасын автотүсіргіштер болады,
тасымалдаудың ең үлкен олармен тауарлы
қашықтығы оның жолда бетоннын 90% дейін
болу мүмкін уақытына, тасымалданады
жол жағдайына және
көлік құралдарынына
орташа жылдамдығына
байланысты.
• өзімен араластырғыш барабан және оны айналдыру үшін
жетектен тұратын жүк автомобиль шассиігге орнатылған
агрегаттан тұрады. Барабанға дайын бетон коспасы немесе
ыш
оның кұрғак компоненттері тиеледі. Бірінші жағдайда коспа араластырғ
үзіліссіз араластырылады, ал екіншіде — бетон коспасы
белгілеу орнына жетуге 10— 15 мин. қалғанда дайындалады.
Автобетон
Бетон қоспасы түзіліс калпына тікелей немесе тасымалды
бункерлер әлде қауғаларға порциялап түсіріледі.
• сериялық автомобильдердің шассиіне орнатылады және
олардың шанақтары артқы ернеусіз астау тәрізді болады. тасушылар
Оларды тиеу шанақтың үстіңгі бөлігіндегі қақпағы бар люк
арқылы, ал түсіру — шанақтың артқы жағындағы секторлы
Автобетон
сұқпа арқылы жасалады. Шанақтың қақпағы бетон қоспасын
жоғалтудан және судан қорғайды.
• өте үлкен жүмыс көлемінде және жер деңгейінен төмен
орналасқан түзілістерді бетондауға пайдалы ерекшелендіреді, бүл
бетон қоспасын тікелей қалыпқа түсіруге мүмкіндік береді.
Сонымен бірге бетон қоспасын осы тәсілмен тасымалдаудын
елеулі кемшіліктері бар, себебі бұл мақсаттар үшін
қолдану
автотүсіргіштер шанаға аз лайықтылығы болғандықтан ол штерді
қоспаның шайқалып төгілу, ағып кету және қабаттасуға океліп Автотүсіргі
соғады. Оларды қолдану да шектеледі. Сондықтан қазіргі уақытта
мамандандырылған көлік қүралдары автобетон тасушылар және
автобетон араластырғыштар кеңінен қолданылады, әрі объектіге
сапалы бетон қоспасын жеткізуді қамтамасыз етеді.
Жер деңгейінен төмен орналасқан үзын бойлық Шомбал және үлкен көлемді
түзілістерді бетондағанда қоспаны тікелей олардың түзілістерді арнайы эстакадалар
қалыптарына түсірумен жүзеге асырады, сонымен және жылжымалы көпірлер
дірілдемелі тасығыштармен дірілдемелі науаларды көмегімен бетондайды, егер еркін
жиі пайдаланады. Дірілдемелі тасығыш құлау биіктігі 1 м кем болса бетон
дірілдеткішпен жабдықталған планда үшбүрышты қоспасы тікелей түзіліс қалпына
дәнекерленген жәшік болып саналады. Оның түбі түсіріледі. Үлкен биіктікте қоспаның
бетондалатын түзіліске 5—10° көлбеу болатындай қабаттасуынан қашу үшін үзбелі
етіп орналастырылады. Дірілдемелі тасығыштың пілтұмсыктар көмегімен береді, олар
шығу ойығы секторлы сұкпамен жабдықталады. жеке конус тәрізді құбырлы
Ойыққа үзындығы 4 және 6 м дірілдемелі науалар үзбелерден жиналады және қабылдау
бекітіледі, олар серіппелі салпыншактарымен бункеріне өзара арнайы
инвентарлы тіреулерге бекітіледі. салпыншақтармен бекітіледі.

Объектіге автотүсіргіштер, автобетон Крандар сонымен қатар арматура
тасушылар және мен дәнекер бөлшектерін
автоараластырғыштармен жеткізілген жинақтауга, қалып орнатуга, арту-
және қауғаларга немесе контейнерлерге түсіру жұмыстарында пайдаланады
түсірілген бетон қоспасы түзіліске және олар бетондаудың кешенді
тікелей өздігінен жүретін жебелі және технологиялық процесінде жетекші
мұнаралы крандар көмегімен беріледі. машиналар болып саналады

Бетон қоспасын беруде кранның сменалық пайдалану өнімділігі
мына формуламен анықталады:
Ө=(60VtKy)/Tц , м

мұндағы Vt – қауғаға жүктелетін бетон қоспасының көлемі, м3; Ky –
кранды уақытпен пайдалану коэффициенті (0,76-0,82); Tц – жұмыс
циклінің ұзақтылығы, мин.
Крандар сонымен қатар арматура ен
дәнекер бөлшектерін жинақтауга,
қалып орнатуга, арту-түсіру
жұмыстарында пайдаланады және
олар бетондаудың кешенді
технологиялық процесінде жетекші
машиналар болып саналады

Бетон қоспасын беруде кранның
сменалық пайдалану өнімділігі
мына формуламен анықталады:
Ө=(60VtKy)/Tц , м

мұндағы Vt – қауғаға жүктелетін
бетон қоспасының көлемі, м3; Ky –
кранды уақытпен пайдалану
коэффициенті (0,76-0,82); Tц –
жұмыс циклінің ұзақтылығы, мин.
БЕТОН ҚОСПАСЫН ТӨСЕУ ЖӘНЕ ТЫҒЫЗДАУ

- қалып пен арматураны бетон қоспасының төсеуі басталуына дейін
ұқыпты тексеру және барлық жасырын жұмыстарға тиісті актылар
жасау керек.
- түзілістерді бетондау тұтас құймалы бетон және темір-бетонды
түзілістер мен ғимараттарды тұрғызудың еңбір жауапты процестері
болады

Бетондау технологиялық процесіне
жұмыс операцияларын үш топқа
бөлуге болады: дайындық, негізгі және
қосалқы
Негізгі операцияларына бетон
қоспасын қабылдау, үлестіру және
тығыздау жатады. Бұл операциялар
Дайындық үздіксіз технологиялық жүйелілікпен
операциялар
ына объекті,
орындалады және олардың орындалуы қосалқы операциялар
техникалық қызметкердің үнемі
бетондау бақылауымен жасалады. Сонымен бетондауға ілеспелі
блоктарын,
механизмдер
бетон жұмыстарының журналы болады және мыналардан
жүргізіледі, онда көрсетілетіндер:
мен құрал- бетондаудың басталу және соңының тұрады; көлік құралдарын
саймандарды
дайындаумен
датасы; бетондалатын түзілістің аты; және құрылғыларды
бетонның берілген маркасы; бетон
байланысты қоспасының жұмыс құрамы; (діріл тасығыштар, діріл
операциялар
жатады оның бетон араластырғыштан науалар, діріл
шыкқандағы және төселгендегі
температурасы; қалып типі; қоспаны
пілтұмсықтар, бетон
тығыздау тәсілі (дірілдеткіш түрі); тасушы машиналар)
түзілісті қалыптан ажырату датасы. орнату, бекіту және
ауыстыру
қосалқы операциялар
бетондауға ілеспелі болады
және мыналардан тұрады;
көлік құралдарын және
құрылғыларды (діріл
тасығыштар, діріл науалар,
діріл пілтұмсықтар, бетон
тасушы машиналар) орнату,
бекіту және ауыстыру
Негізгі операцияларына бетон қоспасын қабылдау,
үлестіру және тығыздау жатады. Бұл операциялар
үздіксіз технологиялық жүйелілікпен орындалады
және олардың орындалуы техникалық
қызметкердің үнемі бақылауымен жасалады.
Сонымен бетон жұмыстарының журналы
жүргізіледі, онда көрсетілетіндер: бетондаудың
басталу және соңының датасы; бетондалатын
түзілістің аты; бетонның берілген маркасы; бетон
қоспасының жұмыс құрамы;
оның бетон араластырғыштан шыкқандағы және
төселгендегі температурасы; қалып типі; қоспаны
тығыздау тәсілі (дірілдеткіш түрі); түзілісті
қалыптан ажырату датасы
Тұтас қүймалы
түзілістерге
Бетон қоспасын
төселген бетон
Бетон қоспасын тығыздаудың
қоспасын
таптау қол және негізгі тәсілі
тығыздау
пневматикалық дірілдету
найзалау,
таптағыштармен (дірілмен
таптау, дірілдету
жүзеге тығыздау)
және
асырылады болады, ол екі
вакуумдаумен
параметрмен
жүзеге
Тығыздау мақсаты
асырылады.
— қалып форма- теңселу жиілігі
сын бетон
қоспасымен Бұл тәсіл
жақсы толтыруды арматурасы аз
қамтамасыз ету, түзілістерге
сондайлық оның катты бетон
амплитудамен
тығыздылығын қоспасын
көтеруге төсегенде және
жеткізеді. жақында
орналасқан
жабдықтарға
Ол өз кезегімен дірілдеткіштің
бетонның әсері тиетін
беріктігін, аязға жағдайларда өте
төзімділігін, су
сирек
сіңірмеушілігін
арттырады және қолданылады
оның басқа
қасиеттерін
жақсартады
Өнеркәсіп кәсіпорындары
теңселу жиілілігі 3-тен 20 Бір орында дірілдету
үзактылығы дірілдеткіш
мың тер/мин дейін және
типіне және бетон
амплитудасы 0,1-ден 3 мм-ге қоспасының
дейін дірілдеткіштер жылжымалылығына
шығарады байланысты

Дірілдеткіштер бетон қоспасына
тербеліс беру тәсілі бойынша бетон Жиі арматураланған
қоспасының қабатына жүмыс түзілістерді (ені 60 см-ге
органымен ба- тырылатын ішкі дейін бағаналар қалыңдығы
(терең), бетон қоспасының қабатына
(діріл брусына немесе жүмыс
30 см-ге дейін қабырғалар)
алаңшасына) орнатылатын үстіңгіге тығыздағанда қалыптың
және қалыпқа бекітілетін сыртқыға сыртына бекітілген сыртқы
бөлінеді дірілдеткіштерді қолданады

Ең тиімдісі ішкі дірілдету болады,
сонымен қоспаның тығыздалатын Соңғы жылдары суперпластиктер
қабатының қалындығы оның жүмыс қосымшасымен дайындалған бетон
бөлігінің 1,25-нен артық алмайды. қоспасы дірілдетусіз қолданылып
Қоспаның жеке қабаттары өзара жүр. Қоспаны жоғары аққыштығы
жақсы түтасу үшін бүрын төселген
қабаттарға дірілдеткішті жарым- себебінен конструкцияға оны
жартылай терендету керек және де үлестіру операциясын
арматура мен бетон коспасының болғызбайтын гравитациялық
жабысу беріктігін азайту үшін тәсілмен (ауырлық күші әсерімен)
дірілдеткішті арматураға сүйеуге төсейді
болмайды
арнайы қондырғымен
БЕТОНДАУДЫҢ
цемент-құмды
АРНАЙЫ Торкреттеу
ерітіндінің жұқа қабатын
ӘДІСТЕРІ бетонның немесе
басканың бетіне
қондыру тәсілі
Бұл тәсіл жұқа қабырғалы беттерді (күмбездер,
резервуарлар, тұндырғыштар) нығайту, жерасты
ғимараттарына тығыз және су өткізбейтін қорғаныш
қабатын қондыру, сондай-ақ жіктерді бекіту және
түзілістер бетонындағы ақауларды түзету үшін
қолданады.

Торкреттеу үшін қүрамы 1/2-ден 1/6 дейін цемент
ерітінділерін қолданады, олар арматураланған немесе
арматураланбаған беттерге бір немесе бірнеше қабатпен
қондырылады. Байланыстырғыш ретінде маркасы 500
портландцемент және ұлғаятын шөкпейтін цемент
қолданылады. Құм таза және құрғақ болу керек, ал ішінде
8 мм артық түйірлер болмау керек. Торкрет қабатының
қалыңдығы 15—20 мм тең алынады және де әрбір келесі
қабат тек алдағы қатқаннан кейін қондырылады.
ДАЙЫН ҚОСПАЛАРМЕН
ТОРКРЕТТЕУ ҮЛПСІ

1 — сығылған ауаның
кұбыршалары; 2 —
сүқпанын тұтқасы; 3 —
ауа шлангісі; 4 —
материалдар беретін
шланг; 5 — саптама; 6 —
айдамалаушаның тұрқы; 7
— дайын бетон коспасы
Бетонды
вакуумдау

сұйытылған ауа Бұл су бетонның кейбір көлемін
арқылы жаңа төселген уақыт озған сайын буға
бетон қоспасынан айналады және онда саңылаулар
артық суды қалдырып беріктігін азайтады.
механикалық тәсілмен Осыған байланысты ол бетоннан
айдап шығару айдап шығарылады, сонымен
вакуумдалған бетон беріктікті
Бетон қоспасының
анағүрлым тез алады, аязға
қажетті жоғары төзімділікке, су
жылжымалылығын сіңірмеушілікке ие болады,
қамтамасыз ету үшін жарылуға, қажалуға душар
оның құрамына белгілі болмайды. Бұдан басқа цемент
мөлшерде артық су шығыны, қалыптан ажырату
қосады, ол қоспаны мерзімі азаяды және зауыдта,
түзілістің қалпына
полигонда дайындағанда булату
төсеген соң қажетсіз
болып қалады
уақыты кемиді
ТІК
ТҮЗІЛІСТЕРДЕГІ
БЕТОНДЫ
ВАКУУМДЫҚ
ӨҢДЕУ ҮЛГІСІ

1- қалқанды қалып,
2- тік-вакуум
құбыр,
3 – вакуум жүйенің
құбыршалары,
4 - коллектор
Су
су түбінде суды төгусіз түзілістерге бетон
астындағы қоспасын төсеуді атайды.
бетондау

Бүл тәсілді туннель, тірек,
түсірмелі құдықтардың түп
және басқа гидротехникалық
ғимараттардың су астындағы
боліктерін тұрғьгзғанда
қолданады. Су астындағы
бетондау екі негізгі әдіспен
орындалуы мүмкін: тік
ауыстырылатын құбырлар
(ТАҚ) және жоғары өрлеуші
ерітінді (ЖЕ) арқылы
СУ АСТЫНДА
БЕТОНДАУ ТӨСІЛДЕРІ

а — жоғары өрлеуші ерітінді
төсілімен су астында бетондау;
I — тас жөне киыршык. тас үймесі;
2 — бетон; 3 — шпунтты қоршау
(қалып); 4 - коршау; 5 — төсеу;
6 — шахта; 7 — кұбыр; 8 — шығыр;
9 — ерітінді беретін шланг;
10 — ерітінді сорғыш;
б — тік ауыстырылатын кұбырлар
тәсілімен су астында бетондау;
1 — қалып; 2 — кұбыр; 3 — тиейтін
құйғыш; 4 — бетон тасушы;
5 — құбыр көтеретін кран

Ұқсас жұмыстар
Бетон қоспасын төселген бетон
Құрылыс алаңы
Қабырғалар мен қаңңа бөлшектері
Бетондау кезіндегі қалыптарды қолдану
БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН БҰЙЫМДАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ
Темірбетон бұйымдарын өндіру технологиясы
Каналдың ішкі бетін қаптау тәсілдері
Бетондаудың жаңа технологиялары
Бетон және бетонтану
Өндірістік ғимараттардың қабырғалары
Пәндер