МАРКЕТИНГТІҢ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫ
Презентация қосу
МАРКЕТИНГТІҢ
ҚОРШАҒАН ОРТАСЫ
Қарастырылатын сұрақтар:
• 1. Маркетинг ортасының түсінігі
• 2. Микроорта және оның негізгі
факторлары.
• 3. Макроорта және оның негізгі
факторлары.
• 4. Бақыланатын және бақыланбайтын
факторлар.
Маркетинг ортасының түсінігі

• Маркетинг ортасы дегеніміз – ол
фирманың маркетинг бөлімінің
мақсатты клиенттерімен тиімді
байланыс орнатып, оны үзбей сақтау
мүмкіндіктеріне әсер ететін белсенді
субъектілердің және күштердің
жиынтығы.
• Маркетинг ортасын зерттеу барысында
келесі түрлерге бөлінеді: макроорта және
микроорта. Макрорта кәсіпорындардың
әрекетіне жалпы бірыңғай сыртқы
жағдай жасайды.
• Микроорта – клиенттерге қызмет
көрсетуі бойынша кәсіпорынның өзіне
және оның мүмкіндіктеріне тікелей
қатынасы бар күштермен, яғни
жабдықтаушылармен, маркетингтік
делдалдармен, клиенттермен және
байланыстағы аудиториялармен
ұсынылған.
• Кәсіпорынның табысы көбінесе оның
делдалдарының, бәсекелестерінің және
түрлі байланыстағы аудиториялардың
әрекеттеріне қатысты болады.
Кәсіпорынның микроорта шеңберінде
әрекет етуші күштер келесі сурет
түрінде көрсетілген. Маркетингтің
микроортасы – кәсіпорын қызметіне
тікелей қатысты болатын маркетингтік
күштер. Маркетинг қызметінің
жетекшілері маркетингтік жоспарларды
жасау кезінде кәсіпорынның өз ішіндегі
басқа топтарды ескеруі қажет. Мысалға:
жоғары басшылық, қаржы, өндіріс,
маркетинг, бухгалтерия бөлімі, т.б.
Кәсіпорын
Маркетингтік делдалдар
Жабдықтаушылар
Клиенттер

Бәсекелестер

Байланыс аудиториялары

Микроорта

Сурет 1 - Микроорта факторлары.
• Осы микроорта факторларының ішінде
ерекше орынды тұтынушыларға беруге
болады. Себебі тұтынушы осы
кәсіпорынның бәсекеге қабілетті болуына
көмектесетін басты фактор. Оларды
зерттеу арқылы кәсіпорын олардың
қажеттіліктері мен қалауын, тауарлар мен
сату көлеміне деген сұранысты біле
отырып, олардың көңілінен шығатын
тауарларды өндіруге бар күштерін салады.
Тұтынушылардың елеулі өзгерістері
байқалған жағдайда, кәсіпорындағы
маркетингтік бағдарламаға толықтырулар
мен түзетулер енгізілуі қажет.
• Тұтынушылар арасында тауарлардың
қозғалуына, өткізуіне және бөлінуіне
компанияларға көмектесуші ұйымдар –
маркетингтік делдалдар көмектеседі. Тиімді
сауда делдалдарын таңдай білу компания
тауарын өткізуде өте маңызды. Осы
тұтынушылардың өнімді пайдалану
дәрежесіне қарай кәсіпорын бәсеке
қабілеттілікке қол жеткізеді. Кез-келген
кәсіпорын көптеген бәсекелестермен бетпе-
бет келеді. Бәсекелестерді анықтаудың ең
жақсы тәсілі – тұтынушылардың тауарларды
сатып алу туралы шешімді қалай
қабылдайтындығын зерттеу керек. Бәсекеге
жетудің тағы бір тәсілі – тиімді
жабдықтаушыларды таңдай білу.
• Жабдықтаушылар – кәсіпорынды
тауарлар өндіру мен қызмет көрсету
үшін қажетті материалдық
ресурстармен қамтамасыз ететін
кәсіпорындар мен ұйымдар. Осылайша
кәсіпорынның мақсатына және бәсеке
қабілетті болуына қол жеткізу үшін
оның қабілетіне байланыс
аудиториялары ықпалын тигізеді.
• Кәсіпорын және оның
жабдықтаушылары мен делдалдары,
бәсекелестері неғұрлым кең ауқымды
макроортада әрекет етеді.
• Макроорта – неғұрлым кең шеңбердегі
күштер арқылы берілген. Ол
кәсіпорынды қоршап тұратын және
оның қалыптасуына әсер ететін
факторлардан тұрады. Бұл ортаны
сипаттайтын факторлар келесі суретте
келтірілген.
Макроорта

Демогра- Экономи-калық Табиғи Ғылыми- Саяси Әлеуметтік-
фиялық факторлар факторлар техникалық факторлар мәдени
факторлар факторлар факторлар

Сурет 2 -Макроорта
факторлары.
• Суреттегі түсініктерге қысқаша
тоқталатын болсақ, алғашқысы
демографиялық фактор, яғни
халықтың саны, орналасу тығыздығы
тұрғысынан зерттейтін ғылым. Бұл
ортаның зерттелуі бүкіл дүние жүзі
біртұтас әлемдік нарыққа айнала
бастауымен түсіндіріледі. Маркетингпен
айналысатын маман үшін демографиялық
орта үлкен қызығушылық тудырады,
өйткені нарықтың өзі адамдардан тұрады.
Нарықтың үнемі өзгеріп отыратын
жағдайына бейімделу мақсатында өнімді
өткізудің макроорта факторларын
әрдайым бақылап отыруы қажет.
• Бұл факторлардың ішінде кәсіпорын
жағдайына әсер ететін ең маңыздысы –
экономикалық фактор болып
табылады. Сондай-ақ өнеркәсіптің
қоршаған табиғи ортаға зиян келтіруіне
байланысты қоғамда көптеген
алаңдатушылық туғызуда, яғни табиғи
ортаға тигізетін өз үлестерін бақылап
отырғаны жөн. Маркетинг қызметін
атқарушы кәсіпорын жетекшілері
қоршаған ортаға қоршаған ортаға зиян
келтірмеуді ескеруі және бұл
мемелекеттің бақылауында болуы тиіс.
• ҒТП – өндіріске жаңа техника мен
алдыңғы қатарлы технологияны енгізу
негізгі және маркетингтік ортаның
маңызды факторы болып саналады.
Жаңартылған құрал-жабдықтарды енгізу
арқылы кәсіпорын өз қызметін ұтымды
пайдалануына мүмкіндік туады, және
өндіретін өнімі де біршама жоғарылайды.
Ғылым мен техниканың дамуы үлкен
мүмкіндіктермен қатар, қоршаған ортаға
айтарлықтай қауіп тудырады. Сондықтан
да кәсіпкерлер өз қызметінің өз
қызметінің қоғам дамуына кері әсерін
тигізбеуі үшін ғылыми-техникалық
ортадағы өзгерістерді ескеруі қажет.
• Маркетингтік шешімдер қабылдауда
саяси жағдайлардың әсері күшті. Бұл
орта бірінші кезекте кәсіпкерлік қызметті
реттеу жөніндегі заңдылықтардан
қалыптасады. Кәсіпорын өнімді өткізу
қызметінің дамуына әлеуметтік-мәдени
факторлар да әсер етеді. Маркетинг
мамандары өнімді өткізу мүмкіншіліктерді
анықтау үшін әлеуметтік-мәдени ортадағы
тенденциялар өзгерістерін алдын-ала
болжауға тиіс. Бұл орта ең алдымен
нормалар жүйесі, қоғамда орын алған
ережелер мен құндылықтар, адамдар
арасындағы қарым-қатынас маңызды
мәнге ие болады.
• Фирма қызметінің нәтижесін
басқару деңгейі және ықпал
етуінде маркетинг ортасын
бақыланатын және
бақыланбайтын факторлар,
мақсатқа жетудегі сәттілік немесе
сәтсіздік деңгейі, кері байланыс
және адаптация деп бөлуге
болады.
Бақыланбайтын
Бақыланатын факторлар
факторлар 1. Тұтынушылар
1. Жоғары Мақсатқа 2 Бәсекелестер
басшымен жетудегі 3 Үкімет
сәттілік және 4 Экономика
2 Маркетинг сәтсіздік
5. Технология
деңгейі
қызметімен 6. БАҚ және т.б.
Бақыланатын факторларға фирма және
маркетинг қызметінің жұмысшылары
басқаратындар жатады
• Жоғары басшы басқаратын • Маркетинг басқаратын
факторлар : факторлар
Мақсатты нарықты таңдау
Қызмет саласы (нарық көлемі және оның
Жалпы мақсаттар сипаттамасы)
Маркетинг мақсаттары
Маркетинг рөлін
(компания
Басқа кәсіпкерлік тұтынушыларының сипаты,
құрылымдарының рөлін өткізу, пайда және т.б.)
Корпоративтік мәдениет Маркетингті ұйымдастыру –
маркетинг қызметтерін
басқарудағы құрылымды
құру
Маркетинг құрылымы
(кешені)
Қызметті талдау және
бақылау

Ұқсас жұмыстар
Демографиялық фактор
МАРКЕТИНГ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Маркетинг және Маркетингтік зерттеулер
Маркетнигтік экономикалық маңызы
Білім беру ұйымындағы маркетинг
МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРЫ
Маркетингтің теориялық негіздері және тұжырымдамалары туралы
СҮЛЕЙМЕНОВА НАЗГҮЛ МЕЙРАМХАНА МЕЙМАНХАНА
МАРКЕТИНГ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
Банк маркетингі
Пәндер