Фразеологизмдердегі мінез-құлық көрінісі (қазақ ағылшын тілдері негізінде)
Презентация қосу
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Жалпы тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасы

Фразеологизмдердегі ʹмінез-құлықʹ
көрінісі (қазақ/ағылшын тілдері
негізінде)

Орындаған: Амангелді Ә.А.
Фразеологизмдердегі ʹмінез-құлықʹ көрінісі (қазақ/ағылшын тілдері негізінде)

ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ

Мәдениет пен тілді өзара біртұтас бірлікте
қарастыра және ұлттық мәдени деректерге сүйене
отырып, туыс емес ағылшын және қазақ
тілдеріндегі мінез-құлық фразеологияларға әр түрлі
мәдениет негізінде салыстыра-салғастыра
лингвомәдени және лингвокогнитивтік сараптама
жасау арқылы олардың мағына қалыптасуы мен
концептілік құрылымындағы ұқсастықтары мен
айырмашылықтарын талдау.
Фразеологизмдердегі ʹмінез-құлықʹ көрінісі (қазақ/ағылшын тілдері негізінде)

ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫНЫҢ МІНДЕТІ

қазақ/ағылшын тілдеріндегі жағымды/жағымсыз
оппозициялық концептілердің
мінез-құлық аймағын анықтап, екі халықтың
фразеологизмдерді дүниетанымында маңызды орын
когнитивті лингвистиканың алатын микроконцептілерге
ұстанымдарына сүйене салыстырмалы-салғастырмалы
отырып талдап, оларды лингвомәдени сараптама негізінде
жағымды/жағымсыз олардың ішкі ұлттық мәдени
концептілерге бөліп қарау маңызын қарастыру
Фразеологизмдердегі ʹмінез-құлықʹ көрінісі (қазақ/ағылшын тілдері негізінде)

сұрыптау

жинау Диплом талдау
жұмысында
қолданылған
әдіс-тәсілдер

салыстырмалы Салғастырмалы
әдіс әдіс
Фразеологизмдердегі ʹмінез-құлықʹ көрінісі (қазақ/ағылшын тілдері негізінде)

СТАТИСТИКА

Қазақ Ағылшын Диплом
тіліндегі тіліндегі жұмысында
бірліктер бірліктер 600 тілдік
саны - 300 саны - 300 бірлік бар
Фразеологизмдердегі ʹмінез-құлықʹ көрінісі (қазақ/ағылшын тілдері негізінде)

Мінез дегеніміз – адамның
іс-әрекетінде пайдаланатын
амал-тәсілдерінен көрінетін
оның жеке психикалық
қасиеттерінің жиынтығы.
Фразеологизмдердегі ʹмінез-құлықʹ көрінісі (қазақ/ағылшын тілдері негізінде)

К.К. Платонов мінез
сапаларының үш басты
ерекшелігін анықтаған

олар айқын әрекеттің әр түрінде
көрінуі керек; жүйелі көрініп
отыруы қажет.
басқа қасиеттерімен
тығыз байланыста
болуы тиіс;
Фразеологизмдердегі ʹмінез-құлықʹ көрінісі (қазақ/ағылшын тілдері негізінде)
Қазақ, ағылшын тілдеріндегі фразеологизмдерді мағына
бойынша топтастыру

Адамның жағымды, жағымсыз қимыл әрекеттеріне негізделген мағыналас
фразеологизмдер қатары.
Сезім әрекеттеріне қатысты жасалған фразеологизмдердің тақырыптық
мағыналас топтары.
Сезім жағдайы немесе жоғары эмоциялық фразеологизмдерің мағыналас,
тақырыптық түрлері.
Адамның физикалық қалпын бейнелейтін фразеологизмдердің мағыналас ұялары.
Адамның сөйлеу дағдысы түрлерін сипаттайтын мағыналас тіркестер тобы.
Адамның жеке басына тән қасиеттері туралы жасалған мағыналас
фразеологизмдер.
Адамның қоғамдағы әлеуметтік жағдайы, орны, тұрмысы туралы айтылатын
тіркестер.
Адамның сыртқа түр-әлпеті, жас мөлшері жөнінде қалыптасқан мағыналас
тіркестер.
Уақыт, кеңістік, өлшемге негізделген мағыналас фразеологизмдер қатары.
Киім, тамақ, денсаулыққа байланысты туған мағыналас фразеологизмдер.
Табиғат құбылыстары, ауа райына қатысты жасалған мағыналас топтар.
Тілек-бата, ырым, садақаға байланысты айтылатын мағыналас фразеологизмдер.
Еңбек, өмір, тағдыр, үние туралы айтылатын мағыналас тіркестер
Фразеологизмдердегі ʹмінез-құлықʹ көрінісі (қазақ/ағылшын тілдері негізінде)

МІНЕЗ

ЖАҒЫМСЫЗ ЖАҒЫМДЫ
Фразеологизмдердегі ʹмінез-құлықʹ көрінісі (қазақ/ағылшын тілдері негізінде)

ҚАЗАҚ ТІЛІ АҒЫЛШЫН ТІЛІ
Мінсіз: жерден пішіп алғандай; Flawless: diamond of the first water,
қыздың жиған жүгіндей. Good liver.
Сабырлы: жер қозғалса да Calm: a cool customer, Have one’s
қозғалмау; үстінен түйе өтсе де былқ brains on ice.
етпеу.
Ақ көңіл: аузын ашса да көмейі Kind: A heart of gold, A big heart.
көрінетін; кеудесінде инедей кірбеңі
жоқ.
Адал: біреудің ала жібін аттамау; Fair: clear conscience, a good
сүттей ақ, судай таза. conscience.
Сыпайы: қыз мінезді; Polite: as innocent as the baby unborn,
тойған қозыдай. Have one’s brains on ice.
Жуас: қой аузынан шөп алмайтын; Quiet: as tame as a chicken ,
мұрнын тескен талақтай.
Пысық: аузының ебі бар; Nimble: like greased lightning, as
қолды-аяққа тұрмау swift as an arrow.
Фразеологизмдердегі ʹмінез-құлықʹ көрінісі (қазақ/ағылшын тілдері негізінде)

ҚАЗАҚ ТІЛІ АҒЫЛШЫН ТІЛІ
Мақтаншақтық: айдарынан жел есу; be above oneself, cock a snook at sb/sth.
ауызбен айды алу.

Сараң: аузын қу шөппен сүрту; жер a black ingratitude, as mean cat’s meat.
жастанып, су сүйеніп отыру.

Қызғаныш: іші у жалағандай болу, өзегі aid andabet (sb), a cat and dog life , coat that
өртену. with your venom and burn it through.

Батылсыздық: су жүрек, жүрегі аузына cold feet, white liver .
тығылды.
Ұятсыз: ұятты шүберекке түйіп қою, come to terms with one's conscience, сome
бетін тілсе қан шықпайтын. to a old soldier over sb.
Қатал: тас бауыр, без бүйрек. a cold fish, a heart of flint

Ақылсыз: Есек миын жеген , тауықтың as blunt as a hammer, as silly as a goose.
миындай ми жоқ.
Фразеологизмдердегі ʹмінез-құлықʹ көрінісі (қазақ/ағылшын тілдері негізінде)

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
ТҰЛҒАНЫҢ ҚАБІЛЕТІ
Бағдарламалау және бағдарлама
Сүтқоректілердің мінез - құлық генетикасын зерттеу
Әлеуметтік институттың түрлері
Девиантты мінез - құлықтың себептері
Суицидтік мінез - құлық түрлері
Психология мәселелері
Психологияның мәселелері
Адам психикасы және Психология гылымының даму тарихы
Қалың мал
Пәндер