ҚР білім беру нарығы заңдылықтар мен тенденциялар


Бұл презентацияның бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
ҚР білім беру нарығы заңдылықтар
мен тенденциялар
Мазмұны
І. Қазақстандағы білім беру жүйесі
1.1 Білім беру: мәні мен маңыздылығы
1.2 «Білім туралы» Заңының қазіргі білім жүйесінің дамуына ықпалы
1.3 Қазіргі заманғы білім берудің негізгі тенденциялары
1.4 Жаһандану үдерісі: білім берудің өзекті мәселелері
ІІ ҚР.да білім беру қызметі нарығының трансформациялық даму жағдайларын
талдау
2.1 Отандық білім беру саласындағы рыноктық өзгерістер үдерісі
2.2 ҚР.да білім беру саласын қаржыландыру мәселелері
2.3. Қазақстанның білім беру нарығының қазіргі жағдайын талдау 2.4
Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі
ІІІ. ҚР білім беру нарығы заңдылықтары мен тенденцияларын заманауи әлемдік
тәжірибеге сүйене отырып дамыту перспективасы
3.1 Білім беру саласын инновациялық дамытудың отандық және шетелдік
тәжірибелері
3.2 Білім беру қызметі рыногын ілгері дамытудағы инвестициялаудың ролі

ҚОРЫТЫНДЫ
Зерттеу жұмысының мақсаты: ҚР білім беру нарығы заңдылықтар мен
тенденцияларының ерекшеліктерінің мазмұны мен әдістемесін теориялық тұрғыда
негіздеу. мақсаты отандық білім беру саласының бүгінгі жағдайы мен өзекті мәселелеріне ғылыми
талдау жасап, оның нарықтық қатынас жағдайындағы құрылымдық өзгерістері және білім саласының
бәсекеге қабілеттілігін арттыру бағыттары бойынша теориялық-әдіснамалық және іс-тәжірибелік
тұрғыдан ұсыныстар дайындау болып табылады. Алға қойылған мақсатқа жету үшін келесідей
міндеттер орындалады:
білім саласын дамыту мемлекеттің тұрақты дамуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуде, сондай-ақ
әлемдік нарықтағы, әлемдік қоғамдастықтағы орнын айқындаудың алғышарты ретінде зерттеледі,
оның қазіргі жағдайына ғылыми-теориялық тұрғыдан баға беріледі;
білім беру саласында мемлекеттік бағдарламалардың орнын анықтау және осы саланы қаржыландыру
мәселелерін теориялық тәжірибелік тұрғыдан талдау;
білім саласын арттырудағы шетелдік тәжірибелер мен экономикалық көзқараста зерттелініп, оны
Қазақстан Республикасында қолдану ерекшеліктері сараланады.

Зерттеу объектісі: Қазіргі білім беру жүйесі.
Зерттеу пәні:жұмысының
Зерттеу Оқушылармен атқаратын
ғылыми қызметтің міндеті.
жаңашылдығы.
•Жаңартылған
Зерттеудің міндеттері:
білім жүйесінің ерекшелігіне сай педагогикалық үдерісті ұйымдастыру;
•Білім беру
•Қазіргі мазмұнының
білім жүйесіндежаңаруы;
заманауи тәсілдерді қолдану;
•Даму беру
•Білім бағдарламасын
жүйесінде жасап, оны іс асыруы;
кездесетін кемшіліктерді жою;
Заманауи тәсілдерді қолдану арқылы
•Педагогикалық ғылыми еңбектерді сапалынегізге
білімге қол
алажеткізу
отырып, оқушының жан-жақты
дамуына, тұлғалық және жеке даралық қасиеттерінің қалыптасуына ықпал ету;
•Жаңартылған білім беру жүйесін талдау;
•Қазіргі заманғы білім берудің негізгі тенденцияларын қарастыру;
•Білімді, саналы, заманауи ақпараттармен қамтылған ұрпақты тәрбиелеу.
Соңғы бірнеше жыл бойы ЖІӨ-нің 2016 жылы 4%-ын құрайтындығын атап өтті. Мысалы,
2017 жылы бұл көрсеткіш ЖІӨ-нің 4,1%-ын құрады, бұл бірқатар еуропа елдері деңгейіне
жақындасып келеміз деген сөз[5]. Жаңа механизмдер енгізілуде: ең алдымен, білім берудің
барлық деңгейлерінде әрбір жанбасына қаржыландыру.

9 Білім саласын қаржыландыру көрсеткіші

0
4 пайыз 4,1 пайыз

2016 жылы 2017 жылы
Бағдарламаның бірінші этабын жүзеге асыру үшін республика бюджетінен 509,7 млрд.
тенге бөлінді. Соның ішінде 2011 жылы - 72,3 млрд. тенге; 2012 жылы - 98,3 млрд. тенге;
2013 жылы - 52,8 млрд. тенге; 2014 жылы - 145,9 млрд. тенге; 2015 жылы - 140,4 млрд.
тенге жұмсалған.
600

500

400

140,4 млрд
145,9 млрд
300
52,8 млрд
98,3 млрд
72,3 млрд.

200

100

0
2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл
Білім беру саласына бөлінген мемлекеттік бюджет шығыстарының динамикасы

28,203
133,066
2014 жыл 95,501
968,259
246,670

13,231
129,337
2013 жыл 101,784 мектепке дейінгі тәрбие беру мен
879,110 оқыту
160,961

10,087
орта білім
113,940
2012 жыл 88,570
911,591
131,418
кәсіптік және техникалық білім беру

7,690
89,076
2011 жыл 67,527 жоғары және жоғары оқу орнынан
723,562 кейінгі білім
112,430

6,130
білім берудің басқа да
73,429 бағдарламаларына
2010 жыл 53,832
600,691
63,332

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000
Инновациялық процестің дамуына ықпал ететін факторлар
Инновациялық процестің дамуына ықпал ететін факторлар.

1 2

Субъективті фактор Объективті фактор

инновациялық процестің субъектісімен инновациялық қызметтің дамуына ықпал ететін
байланысты, ол инновациялық процестердің және оның нәтижесінің ұғымын қамтамассыз
субъектілері болып табылады ететін жағдай жасау;

Педагог - ғалымдар, мұғалімдер мен Мемлекеттік бағдарламалар, қаржыландыру
инновациялық бағыттағы білім саласының көрсеткіші, т.б.
қызметкері.
- Білім беру саласын инвестициялау үлгілері [58, 168б. ]

Жеке қаржыландыру Мемлекеттік қаржыландыру Аралас қаржыландыру

1 2 3 4
Артық- 1)жеке сектордың ұлғаюы; 1)әлеуметтік пайдалылықтың 1)қоғамдық және жеке мүдделер
шылық- 2) тұтынушы таңдау ескерілуі; үйлесімділігі;
тары мүмкіндігінің артуы; 2)қоғамдық мүдде басымдығы; 2)әділеттілік және тиімділік
3) еңбек рыногының 3)стандарт шеңберінде білім қағидаларының ескерілуі;
қажеттіліктерін ескеру; сапасын бақылау; 3)экономикалық және әлеуметтік
4)элитарлы білім; 4)эгалитарлы білім; қажеттіліктердің барынша
қанағаттандырылуы;

Кемшілік- 1)кепілдік институтының 1)тікелей тұтыну-шыларды 1)коммерциялық
тері қажеттілігі; ынталан-дырмайды; іс-әрекеттің негізгі
2)тәуекелділіктің жоғарылығы; 2)тұтынушы таңдау мүмкіндігі шек- іс-әрекеттен көбеюі;
3) қоғамдық пайдалылықтың телген; 2)фанд-рейзингтің күрделілігі.
ескерілмеуі; 3)мемлекет шарасыздығы;
4)рынок шарасыздығы;
Еліміздегі білім беру саласына салынған инвестиция көлемінің деңгейін келесі графиктен байқауға болады:
Қорыта келе, қазіргі білім нарығы заңдылықтары мен тенденцияларының түпкі
негізгі мақсаты - баланың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы
өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде пайдалана білуі керек. Сол
үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына
құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына
ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті
дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған
оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала
үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей
алады. «Егер сен болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол өзгерісті уақытында
жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп,
оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы отырмыз.
Ұқсас жұмыстар
Білім беру жүйелері және білім беру психологиясы
Білім беру мекемелерінің имиджі
Білім беру ұйымындағы маркетинг
Заманауи білім беру
БІЛІМ БЕРУ СТАТИСТИКАСЫ
Білім беру жүйесі
Білім беру мазмұнының компоненттері
ҚР-ның МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ БІЛІМ БЕРУ СТАНДАРТЫ Негізгі ережелері
Жаңартылған білім беру бағдаралмасы
Халыққа білім беру
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь