Ауыл шаруашылығының негізгі және айналым капиталы
Презентация қосу
ТӘЖІРИБЕЛІК
ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚ
САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ:
ТАҚЫРЫБЫ:Ауыл
Ауыл шаруашылығының
шаруашылығының
негізгі
негізгі және
және айналым
айналым капиталы
капиталы

Семинар жоспары:
1. Аграрлық өндірістің негізгі капиталы, оның
қалыптасуы
2. Негізгі капитал мен қамтамасыз етілу және
пайдалану тиімділігі
3. Нарықтық қатынастар жағдайында негізгі
капиталды пайдалану тиімділігін арттыру
жолдары
4. Айналым капиталының түсінігі, жіктелуі
5. Айналым капиталдарымен қамтамасыз етілу және
тиімділігін анықтау.
Аграрлық өндірістің негізгі
капиталы, оның
қалыптасуы
• Негізгі капитал дегеніміз өндірістік үрдіске бірнеше рет қатысатын,өзінің натуралды – заттық
нысанын өзгертпейтін және дайын өнімнен өзінің құнын біртіндеп қайтаратын өндіріс құралы.
• Кәсіпорын мәліметтерін пайдаланып негізгі құралдары қозғалысын сипаттайтын
көрсеткіштерді анықтаңыз.
• 1.Негізгі құралдардың өсу коэффициенті;
• 2.Негізгі құралдардың жаңару коэффициенті;
• 3.Негізгі құралдардың шығу коэффициенті;
• 4.Негізгі құралдардың ортажылдық құны.
• Негізгі капиталдың ауылшаруашылығында жіктелуі
• Ауыл шаруашылығы мақсатындағы:
• Үйлер;
• Ғимараттар;
• Беріліс қондырғылары;
• Приборлар;
• Машина және жабдықтар;
• Көлік құралдары;
• Өндірістік және шаруашылық инвентарь.
• Негізгі капиталдың ауыл шаруашылығында жіктелуі
• Өндірістен тыс сфералар:
• коммуналдық-шаруашылық үйлері;
• тұрмыстық қызмет көрсету;
• білім беру ұйымдары;
• мәдениет және өнер қорлары;
• денсаулықты сақтау мекемелер қорлары;
• дене шынықтыру және әлеуметтік қамтамасыз ету қорлары.

• Тозу және тозу түрлері
• Тозу дегеніміз негізгі капиталды пайдалану нәтижесінде
бастапқы қасиеттерін жоғалтуы.
• Тозу түрлері:
• Материалдық –негізгі капиталдың жұмыс істеу үрдісінде
бөлшектерінің тозуы, майысуы, бұзылуы, шіруі;
• Рухани тозу - өндірістік технологиясы өзгеруінен құралды
өндірудің арзандауы және ҒТП нәтижесінде өнімділігі жоғары
өндіріс құралының пайда болуы.
• Айналым капиталы - өндірістік айналым қорларын құру, пайдалану
және үздіксіз өндірістік процестер мен өнімді өткізуді қамтамасыз ету
үшін авансылаудың ақшалай қаражаттарының жиынтығы .
• Айналым капиталы құрамы :
• Өндірістің қосалқы қоры ;
• Ауыл шаруашылығының аяқталмаған өндірісі ;
• Болашақ кезеңдік шығыны ;
• дайын өнім ;
• басқа да айналым құралы ;
• Айналым капиталын пайдалану тиімділігі көрсеткіштері :
• Материал қайтарымы ;
• Материал сиымдылығы ;
• Пайда нормасы .
Пайдаланылатын әдебиеттер
тізімі:
1. ҚР Констетуциясы, Алматы, “Дәуір”, 1995 ж
2. ҚР “Шаруа (фермер) қожалығы туралы заңы” Алматы 1998
ж
3. ҚР Жер кодексі Астана 2003 ж
4. ҚР Еңбек Кодексі, Астана, желтоқсан 2007 ж
5. Абдельдина Л.И., Абдельдин С.С., “Экономика
предприятия” Алматы, 2004 ж
6. Әлжанова М.Ш. Инвестициялауды жобалау. Алматы 2006 ж
7. Белгібаев Қ.М.”Ауыл шаруашылық экономикасы” Оқулық
Алматы, Қайнар 1991 ж
8. Бельгиббаева К.М. “Экономика агарного сектора” Учебные
пособие 2001 ж
9. Ертазин Х.Е.”Становление и развитие агробизнеса в
Казакстане ” Алматы, 1999 г.
10. Есполов Т.И., Белгібаев Қ.М. Сулейменов Ж.Ж. “Аграрная
экономика” Алматы, 2005 ж
11. Коваленко Н.Я. “Экономика сельско хозяйства”М.:
ЮРКНИГА, 2004 ж-384с.

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорынның өндірістік қорлары туралы ақпарат
ӨНДІРІС ОРЫНДАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ
Өзге айналым капиталы
Ауыл шаруашылығының жалпы және тауарлы өнімі, оларды сату жолдары
Қонақжайлылык бизнесіндегі кәсіпорындардың айналым капиталы
Айналым капиталын басқару
КӘСІПОРЫННЫҢ АЙНАЛЫМ ҚАРЖЫСЫ
АЙНАЛЫМ КАПИТАЛЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ІЛІМ ТАРИХЫ
Ветеринарлық шаралардың экономикалық тиімділігі
Пәндер