ҚҰРЫЛЫС ЕРІТІНДІЛЕРІ
Презентация қосу
ҚҰРЫЛЫС ЕРІТІНДІЛЕРІ

Орындаған:Дуйсембек
Санжар
Тексерген:Керимкулова Г.Д
Құрылыс ерітіндісі дегеніміз –тұтқыр
заттың,судың, майда толықтырғыштың , су мен
арнайы қоспаның таңдалған қосындысын
рационалды қатайту нәтижесінде алынатын
жасанды тасты материал.
Тұтқыр зат түрі бойынша ерітінділер:

Цементті
-
балшықт
ы

Әктасты-
гипсты

Бір тұтқырда Цементті
дайындалатын –
ерітінділер қарапайым әктасты
болады,ал бірнеше
Тығыздығы
Тығыздығы бойынша
бойынша ерітінділер

Ауыр
ерітінділер
(тығыздығы-
150 0-2200
Жеңіл кг/м3)
ерітінділер
(тығыздығы-
150г/м3)
Құрылыс ертінділерінің түрлері
Қалаулық ерітінділер
Сыртқы қабырғаны қалау үшін цемент, цементізбес
жəне цементсаз (балшық) байланыстырғыш заттар, яғни
цемент жəне араласқан байланыстырғыш заттар
негізінде дайындалған үйдің ылғалдылығы мен оның
пайдалану
мерзіміне байланысты маркалары 10,25 жəне
50 ерітінділері қолданылады. Топырағы ылғалды жəне
жер асты сулары бетінен төмен орындарда іргетасты

қалау үшін активті минералды қосымшалары
бар портландцемент (пуоцоланды портландцемент )
немесе шлакті портландцемент негізінде жасалған
ерітінділер пайдаланылады.
Сылаулық (сылақтық) ерітінділер
Цемент, цементізбес, ізбесгипс жəне гипс
байланыстырғыш заттар негізінде дайындалады,
бұл ерітінділер: сыртқы жəне ішкі сылақтар деп
бөлінеді. Тастар мен бетоннан жасалған сыртқы
қабырғаларды салу үшін цементізбесті ерітінділер,
ал құрғақ климатты аудандарда(өлкелерде)
қабырғалық ағаш конструкцияларын салу үшін,
ізбесгипсті ерітінділер пайдаланылады. Ауасының
ылғалдылығы 60%тен аспайтын ғимараттардың
ішкі қабырғасы мен жабынын (төбесін) сылау
үшін ізбесті, гипсті, ізбесгипс пен цементізбесті
ерітінділер қолданылады.
Монтаждық ерітінділер
Ірі құрама темірбетон элементтерді
ұштастыру
(түйістіру) үшін қатайғанда кеңейетін немесе
отырмайтын (шөкпейтін) цементтер негізінде
дайындалады. Бұл ерітінділердің маркасы
ұштастырылатын элементтердің атқаратын
жұмысына байланысты М100 ден кем болмауы,
ал аязға төзімділік маркасы темірбетон
конструкциясы бетонының маркасындай болуы к
ерекЕрітінділердің арнаулы түрлеріне декора
тивтік,
инъекциялық, акустикалық, рентген сəулесінен
қорғайтын т.б. ерітінділер жатады.

Ұқсас жұмыстар
Акустикалық (дыбыс жұтқыш жəне дыбыс өткізбейтін) материалдар
Суспензияларға жалпы сипаттама және дайындау технологиясы
Сыртқы пішініне қарай жылу өткізбейтін материалдар мен бұйымдар
Кристалдардың құрылуы
Әлсіз электролит ерітінділердің иондарының концентарациясын және диссоциялану дәрежесін анықтау
ТӨМЕНГІ МОЛЕКУЛЯРЛЫ ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ ЕРІТІНДІЛЕРІ. ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛЯРЛЫ ЕРТІНДІЛЕРДІҢ ҚОСЫНДЫЛАРЫ ЖӘНЕ КОЛЛОИДТАР
Микроскоп және Электронды микроскоп
Кристалдық тор
Полимерлі материалдар мен бұйымдар. Акустикалық материалдар
Сутегі пероксиді
Пәндер