Туристік бизнесті жоспарлау
Презентация қосу
Орындаған:
Cаркужаева
Айгерим

Алматы-2010
Бизнес жоспарсыз мекеме болмайды. Кез-
келген алғашқы үш ай мерзімінде банкротқа
үшыраған мекеме басшыларын қоспағанда
өмірінде бір рет болсын бизнес жоспар
жасайды. Мейлі ол жай ғана парақты алып
басты сызбалар бойынша өз идеяларын
түсірсе де, бизнес жоспардың алғашқы
нүсқасы ретінде жспар болып саналды.
Жоспар болашаққа іс-әрекетті болжауға
мүмкіндік береді. План қаншалықты жақсы
жасалса, соғүрлым жобаны жүзеге асыру
кезінде күтпеген жағдайлар аз болады.
Бизнестегі кез-келген жетістікке жету - ол
жақсы жоспардың нэтижесі. Сондықтан,
қандай да бір іс-әрекетпен айналысуды
бастағыңыз келсе, нақты мақсаты бар, сол
мақсатқа жету жолдары көрсетілген, әрбір
үтір-нүктесіне дейін ойластырылған
ЖОСПАРЬІҢЫЗ болуы керек.
Жоспарлау – кәсіпорынның өз мақсаттарына
жетуін экономикалық түсінікпен дәлелдейтін іс-
әрекеттер жиынтығы. Жоспарлау іс –әрекетінің
нәтижесі жоспар болып табылады, белгілі уақыт
аралығына жұмыстар кестесі, мақсаттары айқын
көрсетілген,мағынасы, көлемі, әдістері, жалғасуы
және олардың орындалу уақыты.
Жоспарлаудың негізгі міндеті болып шектелген
ресурс жағдайында негізгі іс –әрекетті құру және
таңдау реттелген ресурс, уақыт, атқарушылар

Бизнес жоспар дегеніміз – кәсіпорынның барлық іс-
әрекеттерін қарастыратын, болашақта болатын
проблемаларды алдын – ала білетін әрі соның шешу
жолдарын қарастыратын құжат болып табылады.
Бизнес жоспардың болуы кәсіпорынның бастапқы
кезінде негізгі маңызға ие. Шағын бизнес үшін де өте
маңызды болып табылады.
Туристік бизнес жоспарды
құрастырғанда
қарастыратын мәселелер:
• ақпаратқа қол жетімділік және оңайлылығы
Жазған құжаттарды максималды түсінікті және дұрыс
жазыңыз.

• толық және нақтылық
Жобаға қысқа әрі жоспардың мағынасын түсіндіретін
тақырып қойыңыз.

• тәуекелді бағалау
Қаржылық, техникалық, ұйымдастыру сфераларында
барлық болатын тәуекелді ашық қарастыру

• бизнес жоспарды өзіндік жоспарға дайындау
максималды болжаулар алу үшін жоспарға қосымша
ақпараттар кіргізу керек себебі ол талдаушыларға
керек болуы мүмкін
Бизнес жоспар - жасалып жатқан
коммерциялық кэсіпорынның негізгі
аспектілерін, туындайтын проблемалардың
сараптамасын, мүмкін болатын «кедергілер»
және оларды шешу жолдары мен эдістерін, іс-
әрекетті мақсатты түрде бақылап отыруға
мүмкіндік беретін индикатор-көрсеткіштерден
түратын ішкіфирмалық қүжат.
Бизнес жоспар - болашақ бизнес жобаның
немесе бизнес кәсіпорынынң барлық
жақтарын сипаттайтын немесе нарықта жүмыс
істеп түрған кәсіпорынның іс-әрекетіне
бағытталған, мекеме кездесуі мүмкін
проблемаларды жэне олардың шешу
жолдарын көрсететін жоспарлы құжат.

Бизнес-план - ағылш. «Ьизіезз» табыс табуға
бағытталған нарықтық келіссөздер жүргізу
бағдарламасы, кәсіпкерліктегі амалдар мен
тэсілдер жиынтығы. Бизнес жоспарды
жасауда ең бастысы - мақсаттар мен
міндеттерді нақты анықтап алу. Бизнесж оспар
коспанияның өз күшімен немесе арнайы
маманданған мекемелердің көмегімен
жасалады. Олар: сауда палаталары, салалық
ассоциациялар немесе қорлар, консалтингтік
компаниялар.
Бизнес жоспар - бизнес әрекеттерді жүзеге
асыратын жоспар, фирма туралы, тауар, оның
шығарылуы, сату нарығы, маркетинг туралы
ақпараттар беретін фирма іс-эрекетінің
жиынтығы.
· өз істерін анық ойластырып және құруға, қағаз
бетінде өміршеңдігін көруге мүмкіндік береді;

· бұндай қағаздық нұсқасы кәсіпкерді көптеген
қателіктерден, қажет емес шығындардан қорғай отыра
ақшаны, уақытты, ақылды үнемдеуге көмектеседі;

· кәсіпкерге кәсіпорындағы жұмыс механизмін
жақсырақ түсінуге және нарықтық ортада тиімді іс –
әрекет жасауға мүмкіндік береді

· сіз бизнес жоспарды жазып болғанда ол сізге карта
немесе гид болады және қойылған мақсатқа жету
жолында көп көмектеседі.
1- отандық немесе шетелдік нарыққа
шығу үшін қандай өнім шығару немесе
қандай іс-әрекет түрімен айналысу
керек;
2- ұсынылып отырған өнім немесе
қызметке нарықтық сүраныс қалай
болады жэне ол қалай өзгеріп отырады;
3-бизнес жобаны жүзеге асыру үшін
керекті ресурс жэне оның мөлшері
қандай;
4- қажетті шикізат қанша түрады жэне
түрақты серіктестерді қайдан табуға
болады;
5- өндірісті ұйымдастыру үшін жалпы
кететін шығын мөлшері;
6-жалпы түсетін пайда
7- өнімнің немесе қызметтің нарықтағы
бағасы қалай қойылады жэне оған
бэсекелестердің әсері;
8-бизнестің тиімділігінің көрсеткіштері
қандай және оны қалай көтеруге болады.
І.ШОЛУ БӨЛІМІ (РЕЗЮМЕ)
-Құқықтық формасы
-Жарғылық капиталы
-Орналасқан жері
2.ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ МҮМКІНДІКТЕР МЕН
ҚҰРАЛДАР
-Іс-әрекет сипаттамасы
-Нарық сараптамасы / Нарықтың бэсеке жағдайы /
-Маркетинг жоспар
-Бағақұру
-Жарнамалық стратегая
3.ӨНДІРІСТІК ЖОСПАР
4.ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ЖОСПАР
-Қызметкерлердің жұмысын жоспарлау
-Жарнамалық агенттікті басқарудың ұйымдастырушылық
схемасы.
5.ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАР
-Қаржылық стратегия
-Инвестициялар
-Пайда түсіру мерзімі
-Өздікқұнды есептеу. Бір айдың шығындары
-Тэуекел
6.ҚОСЫМША ЖАҒДАЙЛАР
Фирма ішіндегі іс –әрекет Сыртқы ортамен
байланыс

- Даму стратегиясын - Инвестициялар
құрастыру; іс –әрекеттің бөлек тарту;
түрлерін нақтылау; - Орталықтан және
- Жаңа қызметтер жасау мен үкімет орындарынан
іске асыру ; жоба бойынша
- Ішкі ғылыми, техникалық, көмек алу;
шаруашылық, қаржылық - Банк несиелерін
мүмкіндіктерді бағалау және алу;
қорды жасау ; - Қор нарығында
- Жаңа технологияларды енгізу фирманың
және құралдар алу туралы акцияларын
шараларды ұйымдастыру және орналастыру;
іске асыру; - Даму шараларын
- Кадр саясатын құру және жасау және іске
жүргізу; асыру.
- іс –әрекеттің қаржылық
нәтижелеріне бақылау жасау ;
- іс –әрекеттің тәуелділік
деңгейін түсіру;
- Жағымды имидж
қалыптастыру;
1. Тәуелсіз жұмыс істеу . Шағын фирмалардың көбі
басқару иерархиясын сақтамайды. Бұл ынталы да
жігерлі кәсіпкерге іс-әрекет бостандығын береді .

2. Икемді әрі тез шешімдерді қабылдау мүмкіндігі.
Ірі корпорацияларға қарағанда шағын бизнестегі
басқару шешімдерін қабылдау құрылымы
оңтайландырылған, бұл болып жатқан өзгерістерге дер
кезінде әрекет ету мүмкіндігін береді.

3. Жергілікті жағдайға икемді болу . Шағын бизнес
жергілікті нарықтың сұраныстарын, салттарын, әдеттерін
зерттеуге толық икемделген.

4. Операциялық шығындары төмен болады. Жалақы
қоры біршама төмен, жабдықты сатып алу көп
инвестицияны талап етпейді , басқаруға арналған
шығындар азаяды .
5. Материалды табысқа тез жету мүмкіндігі . Сіз бір
мезгілде жалақыны да, бизнестен түсетін үлесақыны да
аласыз.

6. Ұзақ мерзімді пайдалар. Егер ісі оңға басса,
кәсіпкер өз ісін керек болған кезде тез әрі тиімді сата
алады.

7. Бірнеше мамандықты алып жүру . Көп адам
әмбебап болуға тырысады ( қаржы маманы , менеджер
т.с.с. ).

8. Өзіндік немесе дербес нарық артықшылығы .
Әдетте ірі бәсекелес компаниялардың іс-әрекеттері бас
кеңселері қарастырған процедураларға тәуелді болады.
Шағын бизнес оларға қарағанда ширақ келеді, әсіресе
нарық белгілі бір шарттарға немесе белгілі бір мерзімге
байланысты болған жағдайда.

9. Кәсіпкерлік рухты сақтай білу. Дүниежүзілік
статистикаға жүгінсек шағын фирмалардың
инновациялық, кәсіпкерлік рухы өте жоғары болады,
оған заманауи салаларда (электроника, гендік
инженерия, компьютерлер) шағын бизнестің басым
болуы дәлел болады. АҚШ-та шағын кәсіпорындарда
істейтіндер арманшыл, қиялшыл болып келеді деседі.

Ұқсас жұмыстар
МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
Қостанай облысы Павлодар облысы
Солтүстік қазақстан экономикалық ауданы
Солтүстік Қазақстан облысы туралы ақпарат
КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕГІ
Менің туризм мамандығын таңдау себебім және болашақта Қазақстандағы туризмді дамыту үшін қосатын үлесім
ТУРИСТІК ФИРМАНЫҢ БИЗНЕС ЖОСПАРЫ
Сапалы талдаудың міндеті тәуекелділіктің факторын анықтау
Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнесжоспарлау
Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес- жоспарлау
Пәндер