КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҰЙЫМДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ФОРМАСЫ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ
ҰЙЫМДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ
ФОРМАСЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

«Жауапкершілігі шектеулі
және қосымша серіктестік туралы» Құрылтайшылық келісім-шарт

• ҚР Заңы негізінде ЖШС фирмалық атауы және • ЖШС-ң құрылтайшылық келісім-шарты:
ЖШС белгісі болады. • Жазбаша түрде бекітіледі
• ЖҚС-тің фирмалық атауы «жауапкершілігі • әр құрылтайшымен немесе оның өкілетті өкілімен
қол қойылады
қосымша серіктестікке» немесе ЖҚС сөзімен
• нотариуспен куәландырылады
сәйкес болуы керек.
• Заңды тұлға құрылтайшысы құрамына енетіндер
• ЖШС азаматтық хұқыққа ие коммерциялық олардың жетекшілерінің айтуымен заңды тұлға
ұйым болып табылады. ЖШС-тің тұрақты орны атынан сенім хатсыз жұмыс істей алады. Келісім-
болып оның негізгі қызмет органының орны шарттан бас Тарту серіктестікке кіруден бас тарту
болады. болып табылады. Келісім-шартты түсінік негізінде
• Басқа жерлерде ЖШС филиалдар жасауға жол берілмейді. Серіктестіктің жеке
қатысушыларының статусы туралы келісім-шартта
менөкілеттіктер аша алады.
көрсетілуі тиіс. Құрылтайшылық келісім-шарт
ЖШС құру оның құрылтайшыларымен нотариуспен бекітіледі.
құрылтайшылық келісім-шарт жасасу арқылы Құрылтайшылық келісім-шартқа қол қоюшылар
және серіктестіктің заңды тұлға ретіндегі мемлекеттік тіркеуден кейін серіктестік құрамына
мемлекеттік тіркеуімен аяқталады. кіреді.
Жарғы
Жарғылық капитал
• Жаупкершілігі шектеулі серіктестік жарғысы серіктестіктің
заңды тұлғалық хұқығын анықтайтын құжат болып
табылады.
• Жарғылық капиталдың
Серіктестікті мемлекеттік тіркеу кезінде оның жарғысы алғашқы мөлшері
құрылтайшылық құжат ретінде қарастырылады. ЖШС құрылтайшылардың салым
жарғысы төмендегідей жасалады:
• серіктестіктің фирмалық атауы, орналасқан жері мен адресі;
сомасынан кем емес және
• серіктестік қатысушыларының қатары немесе аттары, жеке серіктестікті мемлекеттік
куәліктері мен мекен-жайлары (серіктестіктен тыс тіркеуден өткенненкейінгі
серіктестік қатысушыларын тіркеушімен енгізудег атауы,
айлық есептік көрсеткештің
мекен-жайы, банктік реквизиттер);
• серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері туралы 100 еселік өлшеміне
мәлімет; теңестіріледі. ЖШС-тің
• серіктестік органдарының құру және құзыретінің тәртібі; жарғылық капиталының
• серіктестік қызметін тоқтату мен қайта құру жағдайлары; салымы ақшалай, құнды қағаз,
• серіктестік қатысушыларын енгізу тіркеушімен жүргізілетін
болса, серіктестік таза кірістік бөлініс тәртібі.
заттай, мүліктік хұқық түрінде
• Серіктестік жарғысының даналары, сонымен қатар басқа да болуы мүмкін, соынң ішінде
өзгергені туралы құжаттар серіктестікті мемлекеттік жерді пайдалану мен
тіркеуден өткізген органда сақталады. зияткерлік қызметтің
нәтижесіне хұқық.
Жеке кәсіпкерлік
Жеке кәсіпкер дегеніміз- заңды тұлға жасамай және
заңды тұлғаның қатысуынсыз жеке кәсіпкерлікпен
айналысатын жеке тұлға. Жеке кәсіпкерліктің түрлеріне
дербес кәсіпкерлік және біріккен кәсіпкерлік жатады .
• Жеке кәсіпкер заңды тұлғаға қарағанда салықты аз
мөлшерде төлейді. Ол өзі үшін және қатысушылар үшін
жинақтық зейнетақы қорына төлем төлеп тұруы тиіс.
Салық мөлшері кәсіпкер жұмыс істейтін салық режимімен
анықталады. Патент негізінде құрылған қызметте кәсіпкер
кірісі 3 проценттік табысқа негізделеді (ҚР Салық Кодексі
375 б.). Жеңілдік декларациясы негізіндегі кәсіпкер кірісі3-7
проценке дейін оның сомасына байланысты бөлінеді (377-б
ҚР СК).
• Жеке кәсіпкердің бухгалтерлік есебі патент пен жеңілдік
декларациясын қолданатын болса, заңды тұлғаның бухгалтерлік
есебінен жеңіл болып келеді. Патентепн жұмыс кезінде ол мүлде
болмайды. Бұл артықшылық жеке кәсіпкердің бухгалтерлік есепті
бухгалтер жалдамай-ақ өзі жүргізуіне мүмкіндік береді. Жеңілдік
декларациясын қолдану заңды тұлғаға да болады, бірақ көп жағдайда
бухгалтер жалдауды қажет етеді.

• Жеке кәсіпкер заңды тұлғамен қайта құрыла алмайды, мысалы ЖШС
бола алмайды.
Жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге шығын өте аз.
Мемлекеттік тіркеуден кейін жеке кәсіпкер ретінде мөр мен белгінің
дайындалуына төлеуіңіз керек, егер оны қажетсіз деп санасаңыз 1000
теңге төлейсіз. Егер сіз банкке есеп аштырамын десеңіз банктік
карточкаларға қол қою үшін жасалатын нотариалды қызмет үшін де
ақы төлейсіз (87 теңге, 4 карточкаға дейін), сонымен қатар егер сіз
барған банкте ақылы болса, есеп аштырғаныңыз үшін де төлейсіз.
Өндірістік кооператив

Құрылтайшылық келісім
Өндірістік кооператив -шарт
• Жеке тұлғалардың жалпы жиынтығынан
пайда болады . Кооператив мүшесі екіден • Өндірісті кооперативтің
аз болмауы керек , және 16 жасқа толған , құрылтайшылық келісім -шартына
кооператив мүшесі болуға ерікті және коммерциялық құпия жазылған
оның қызметіне белсене ат салысатын кез құжаттар жатады , және мемлекеттік
келген жеке тұлға бол алады . Жасы және басқа ресми органдарға
кәмілетке толмаған азаматтың мүше
көрсетіледі , сонымен қатар үшінші
болуына ата -анасының , не
қамқоршысының келісімі керек . тұлғаға заңнама негізінде
Туынды кооператив жеке кәсіпкерліктің кооперативтік атқарушы органының
заңмен расталмаған түрінен басқа барлық шешімімен келісіледі .
кәсіпкерлікпен айналыса алады . •Жазбаша түрде бекітіледі
Мемлекеттік лицензиялау жүргізілетін
қызметтерге лицензия болса туынды •Барлық құрылтайшылар қол қояды
кооперативке де рұқсат етіледі . •Нотариуспен куәландырылады
Кооператив мүшелерінің
Жарғы мүліктік салымы.
• Өндірісті кооператив жарғысы • Өндірістік кооперативтің мүліктік
мынадай мәліметтермен толығады: салымын кооператив құру мен қызметіне
• Кооперативтің фирмалық атауы; арналған және шығынды жабудағы
алғашқы капитал құрайды. Кооперативке
• Басқару органдар компетенциялары мен мүліктік салым ақшалай, құнды
жағдайын жасау және кооператив қағаздармен, заттай, мүліктік хұқықпен,
бақылауы мен олардың шешімінің соның ішінде жер пайдалану хұқығы,
тәртібі туралы, соның ішінде көп жеке зияткерлік нәтижелері мен басқа да
дауыспен қабылданған шешімге мүлікпен беріледі. Мүліктік салымның
байланысты. ақшалай түрін тек құрылтайшылардың
• Кооперативтің таза кірісі мен шығын келісімімен емес, тәуелсізаудиторлық
тексеру арқылы жүзеге асырады. Тәуелсіз
бөлу тәртібі; Кооперативтің таратуы мен
аудиторлық тексеру кооперативтің
қайта құрылуы тәртібі;
мүліктік салымдары тек ақшалай болса
• Кооперативтің әр мүшесінің пайлық жүргізілмейді. Кооператив мүшелерінің
мөлшері, құрамы мен мүлік салымының салымы мүлік түрінде берілетін болса,
тәртібі туралы және салым салудағы салым мөлшері кооператив мүшелерінің
олардың міндеттерін бұзушылығына белгілі келісімдерімен мүлікті
жауапкершілік туралы. пайдаланғаны үшін арендалық төлемнен
• тыс анықталады.
Акционерлік қоғам
Акционерлік қоғам құрылтайшылары Құрылтайшылық келісім-шарт:
• Жазбаша түрде бекітіледі
• Қоғам құру туралы шешім • Құрылтайшылар мен оның
қабылдаған жеке немесе заңды өкілдіктерінің қолдары қойылады
тұлғалар бола алады . Қоғам • Нотариуспен куәландырылады
құрылтайшысы бір ғана адам • Акцияны орналастырмас бұрын
бірнеше құрылтайшылар жиналысы
бола алады . Қоғам оның өткізу керек. Осыған орай шешімге
құрылтайшыларының жиналысы толықтырулар мен өзгерістер енгізу
шешімімен құрылады . Қоғам үшін барлық жақ құрылтайшыларының
2003 жылдың 13 мамырындағы қатысуымен жүзеге асырылады. Бірінші
құрылтайшылар жиналысында әр
« Акционерлік қоғамдар туралы
құрылтайшы бір дауықа ие бола алады.
» ҚР Заңындағы тәртіппен Келесі құрылтайшылар жиналысында
бұрынғы заңды тұлғаның қайта да егер ол туралы құрылтайшылар
ұйымдастыруымен құрылуы келісім-шартында көрсетілмесе, әр
мүмкін . құрылтайшы бір ғана дауысқа ие.
Құрылтайшылар жиналысының шешімі
барлық құрылтайшылар қол қойған
хаттамамен бекітіледі.
Бірінші құрылтайшылар жиналысында
құрылтайшылардың атқаратын жұмыстары Жарғылық капитал
мыналар:

• Қоғам мекемесі туралы шешім қабылдап, қоғам • Қоғамның жарғылық капиталы
құрудағы атқарылатын қызметтерді анықтайды; құрылтайшылардың номиналды бағасымен
• Құрылтайшылық келісім-шарт жасайды; төлеген акция қаражатымен қалыптасып және
• Құрылтайшылардың беретін акциялардың алдын Қазақстан Республикасы валютасымен көрініс
ала төлемін бекітеді; табады.
• Жарияланған акциялардың, оның ішінде • Қоғамның жарғылық капиталы «Акционерлік
құрылтайшылар төлеміне енетін акцияларды қоғамдар туралы» Заңда бекітілген
бекітеді;
талаптармен жүзеге асады.
• Акциялар шығаруға мемлекеттік тіркеу туралы
шешім қабылдайды;
• Акциялардың алдын ала төлемі олардың
• Қоғам тіркеушісін таңдайды; мемлекеттік тіркелуінен кейін отыз күн ішінде
• Қоғам атынан мемлекеттік тіркеуге қол қою үшін
жарғылық капиталдың ең аз мөлшерімен
өкілетті тұлғаны таңдайды құрылтайшылар арқылы төленеді. Қоғамның
• ҚР заңнамасына сәйкес қоғам жарғылық капиталының өсуі қоғамның
құрылтайшыларының жарғылық капитал жарияланған акцияларының орналасуына
төлемінің мүліктік бағасын анықтайтын тұлғаны байланысты. Қоғамның жарғылық
таңдайды капиталының ең аз мөлшері 50 000 еселік
• Қоғамның қаржылық-шаруашылығын жүргізетін айлық есептік көрсеткішке тең. Бұл ҚР Сәйкес
және қызығушылығын үшінші тұлға алдында қаржы жылдағы республикалық бюджет
қоғам органдарын оқытуға дейін көрсететін туралы заңымен бекітілген.
тұлғаны таңдайды;
• Қоғам жарғысын бекітеді.
Презентацияны орындағандар:
Абдикасова Н Алибаев А
Айтжанова М Аманқұлов Е
Арбашиева А Арынов Д
Альзахова Б Абжанов С

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерліктің негізгі түрлері
Кәсіпкерлік мәні, түсінігі, негізгі түрлері және ұйымдастырушылық нысандары
Жеке кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық - құқықтық нысандары
Кәсіпкерлік пәніне жалпы шолу
КӘСІПКЕРЛІК туралы
Кәсіпкерліктің мәні және міндеттері
Кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін ұйымдастыру
Инновациялық қызметтен табыс алу
Кә сіпкерліктің мә ні мен мазмұ ны негізгі функциялары
Фармациядағы шаруашылық субъектілерге банктік қызмет көрсету
Пәндер