Макроэкономика
Презентация қосу
Макроэкономика
Макроэкономика – жалпы
экономиканы зерттейді, негізгі
экономикалық
процесстерді,құбылыстарды,
жұмыссыздық, экономикалық өсу.
Үй Фирмалар
шаруашылық

Экономикада
өзара
әрекеттесетін
төрт сектор

Сыртқы
Мемлекет субьектіле
р
Индукци
я

Логика

Негізгі
Абстракция әдістері

Дедукци
я
Модельдеу
Макроэкономикалық деңгейде әрбір елдің
қызмет етуінің негізгі экономикалық
мақсаттары аныкталады:
Тұрақты экономикалық өсу- нақты ЖІӨ көлемі ұлғайған кездегі ұлттық
экономиканың дамуы болып табылады.
Экономикалық өсу мақсатына жету үшін макроэкономикалық саясаттың
негізгі екі құралдлы қолданылады:
Бюджет-салық немесе фискальді саясат.
Ақша - неси е саясаты немесе монетарлы саясат.
Ресурстардың толық жұмыссызтылығы . Ресурстардың түрлері:
Материалдық
Табиғи
Адами
Инфляция – ел ішіндегі тауарлар бағаның өсуі.
Төлем балансының негізгі екі шоты бар:
Капитал қозғалысының шоты
Ағымдағы операциялар шоты
Макроэкономикалық модельдер мен
айнымалылар
Макроэкономикалық модель – ол экономикалық айнымалылардың
арасындағы өзара байланыстар мен арақатынастарды анықтайды.
Макроэкономикалық модель 2- ге бөлеміз:
Экзогенді(сыртқы)
Эндогенді(ішкі)

Экзогенді модель Эндогенді
1.1- сурет. Макроэкономикалық модель үлгісі
Макрэкономикада экономикалық айнымалының екі түрі
бар

Қор айнымалысы Ағын айнымалысы
Табыстар мен шығындар айналысында
“қуат берулер” мен “ жылыстаулар” бар.
Осындай жалп түсініктермен тұтас белгілі
макроэкономикалық катигориялар
белгіленеді.
“Қуат берулер” – ел ішінде өндірілген
өнімді сатып алуға отандық
тұтынушылардың шығындарына
қосымша ретінде жүзеге асырылатын
шығындар болып табылады:
инвестициялар (отадық және шетел),I;
мемлекеттік шығындар, G;
шетелдік тұтынушылардың отандық
экспортталған тауарды сатып алу
шығындары,Ex;
Экономиканың жетілген баланс
жағдайында келесідей теңдік орын алады:

S + T + Im= I + G+ Ex
Макроэконоикада ЖІӨ өлшеудің
3 әдісі бар

Шығыстарды сомалау Кірістерді сомалу
әдісі әдісі

Өндірістік әдіс (қосылған құн
әдісі)
Қарапайым сызықтық модельдерді келесі түрде
жазуға болады:

y = kx+ b (1.1)
мұндағы x,y айнымалылар, ал қалған шамалар
модельдің тіркелген параметрлері.
Макроэкономикадағы бәсекелес бағыттары мен
мектептер
Өткен жүзжылдықтың ортасынан бастап макроэкономиканың даму процесінде екі негізгі мектеп
қалыптасқан: неоклассикалық және кейнстік.
Экономикалық ғылымда бәсекелес, көп тармақты екі бағыт бірге жүріп келеді:неокдассикалық
және кейнстің.
А.Смиттің,Д.Рикардоның,Дж.С.Милльдің,Ж.-Б.Сэйдің және т.б. Экономиканың классикалық
экономистерінің теориялық мұрагері –
неоклассикалық мектеп болып табылатынын ескерген жөн. А.Смиттің – нарықтың “
көрінбейтін қолы” атты әйгілі метофорасы микроэконоикада да, макроэкомикада да барлық
экономистермен қолданатын ғылыми терминге айналды. Неоклассикалық бағыттын
өкілдері А.Маршалл, А.Пигу,И.Фишшер – классиктер теориясына тән концептуалды алғы
шарттарға өздерінің нәтижелерін негіздеген. Олар: баға икемділігі;жетілген
бәсеке;индивидтер әрекетінің рационалдылығы. Неоклассиктер еңбектерінде шекті
шамаларды талдау ерекше рөлге ие болды. Ең алдымен ол өндіріс факторларының шекті
пайдалылығы мен шекті өнімділігі болып табылады.
Неоклассиктерге қарсы макроэкономикалық теорияның кейнстің мектебінің өкілдері –
Дж.М.Кейнс және оның ізін басушылар – неокейнсшілер -Р.Харрод, Е. Домар, Э. Хансен, Ф.
Модильяни,Дж Тобин және жаңа кейнсшілер атты , жаңадан қалыптасқан бағыт өкілдері –
Н.Г. Мэнкью, О.Б.Бланшар және т.б. Неоклассиктердің ( нарықтық жүйенің өзін-өзі реттеу
мүмкіндігі немесе автоматты түрде түзелуі) атты ең басты постулатына күмән келтірді.

Ұқсас жұмыстар
Ағымдық тұтыну шығындары
Макроэкономика түсінігі
МАКРОЭКОНОМИКА ПӘНІНЕ КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ МАКРОЭКОНОМИКА ЛЫҚ ТЕПЕ-ТЕҢДІК
Қазақстан экономикасына тарихи экскурс
Макроэкономикалық үлгілердің экономикалық мәні
Макроэкономикаға ғылымы
Макроэкономиканы агрегаттау ішкі және сыртқы айнымалылар макроэкономикалық айналым
Адамдар өмірі құбылмалы, күрделі және қайшылығы мол өмір
Экономикадағы кәсіпкерліктің мәні
Пәндер