Білімдендіру технологиясы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Білімдендіру технологиясы

Қорғаушы: Буленова А.С.МБТ82К
Технология - материалдарды өндеудің әдіс пен тәсілдер
туралы білімдер жиынтығы;
Педагогикалық технология – оқу процессінің реализациясын
қамтамасыз ететін маңызды техника (В.П.Беспалько);
Педагогикалық технология – білімдендірудің жоспарланған
нәтижелерге жету процессінің бейнеленуі (И.П.Волков);
Технология, – бұл күйдің өзгеруі, өндеу әдістерінің бірлестігі,
шеберлігі, өнері (В.М.Шепель);
Оқыту технологиясы – дидактикалық жүйенің құрылымды
процессуальді бөлігі (М.Чошанов).;
Педагогикалық технология – оқыту технологиясы оқытудың
барлық процесін анықтау мен қолдану, жүйелі құру әдісі
ретінде қарастырылады. Сонымен қатар оқыту технологиясы
техникалық және адамзаттық ресурстар мен олардың өзара
қызметін есепке ала отырып білім алуды да қарастырады
(ЮНЕСКО);
«Педагогикалық
«Педагогикалық технология»
технология» түсінігі
түсінігі төменгі
төменгі үш
үш
аспектілермен
аспектілермен анықталуы
анықталуы мүмкін:
мүмкін:

ғылыми: педагогикалық технология — білім берудің мақсат,
мазмұны мен әдістері және проекциялайтын педагогикалық
технологияны зерттеп, құрастыратын педагогика
ғылымының бір бөлігі;
процессуальді - сипаттаушы: процесстің сипатталуы
(алгоритм), мақсаттар, білімдендірудегі жоспарланған
нәтижелерге жету үшін қажет әдістер мен құралдардың бар
болуы;
процессуальді - әрекет: технологиялық процесстердің
(педагогикалық) іске асуы, барлық даралық,
инструментальді және методологиялық педагогикалық
құралдардың функциялауы;
Сонда, педагогикалық технология білімдендірудің
рациональді жолдарын іздейтін – ғылым ретінде
функциялайды және білімдендіруде қолданылатын әдістер,
принциптер мен регуляторлар жүйесі ретінде функциялайды
Білімдендіру
Технологиясының
негізгі белгілері:

Мақсаттылығы Коррекциялануы Визуализациясы
Компетентті
Компетентті әдіс
әдіс –– амал
амал
оқытудың мақсаты – базалық
компетенциялармен меңгеру
Сабақтарды ұйымдастырудың формалары
мен әдістері (оқытудың әрекеттері)
Білімді жеткізудің механизмі
(информациялық ресурстар, өзін өзі оқыту,
интернет ресурстары)
Контроль – өзін өзі бағалау, жұп баға
Оқытушы квалификациясы – консультант
(білімді трансляцияламайды)
Педагогикалық
Педагогикалық технологияның
технологияның үш
үш
негізгі
негізгі топтары:
топтары:

Иллюстративті - түсіндірмелі оқыту
техналогиясы
Жеке тұлғалы – бағытталған оқыту
технологиялары
Дамытушы оқыту технологиясы
Оқытуды
Оқытудыжоспарлау
жоспарлауинститутының
институтыныңмоделі
моделі
Міндеттер-ді Жағдайды Басқаруды
анықтау
Анықтау Сұраныстарды
талдап ұйымдасты-ру
бағалау
қарастыру Міндеттер
Приоритеттерді Контингент Жауапкершілік
анықтау Шарттар Мерзім
Міндеттерді қою Ресурстар

Мақсаттар-ды Әдістерді Прототип-терді
Дайындау белгілеу анықтау конструк-циялау
Оқу-білім Оқыту құралдары
Соңғы және Білімдендіру Бағалау
материалдары
аралық технологиясын
оқыту

Прототип-терді Нәтижелерді Жүзеге асыру
Бағалау тестілеу талдау немесе қайта
Тексеруді өткізу Бағалаудың қарау
Бағалау үшін мақсаттары, Қайта қарау
мәліметтерді Әдістері мен Шешім қабылдау
жинау тәсілдері Жүзеге асыру
Педагогикалық
Педагогикалық инновациялар
инновациялар

Жеке тұлғаға ориентацияланған
Компетентті әдіс - амал
Телекоммуникация көздерін қолдану
амалдары
Оқытудың
Оқытудың интерактивті
интерактивті әдістері
әдістері

Ситуациялық есептер, проблемалық
ситуациялар, кейс-оқыту
Оқытудың ойын түрлері
Симуляция
Информациялы-коммуникативті
технологиялар
информациялы-коммуникативті
технологияларды қолданып оқыту
әдістерінің ерекшеліктері
ИКТ
ИКТ классификациясы
классификациясы

Білімдендірудің ИКТ өзгешеліктері:
Оқыту әдістерімен (лекция, іскерлік ойын, case-
study және басқалар)
Білімді көрсету әдістері (гипертекст, мультимедия,
видео, VR және басқалар)
Жеткізу әдістері (CD-ROM, Интернет, e-mail,
теледидар және басқалар)
Университеттің
Университеттің білімдендіру
білімдендіру процессінде
процессінде
қолданатын
қолданатын ИКТ
ИКТ
Оқу құралдары мен CD-DVD-дискілер

Оқытупроцесіне көмектесетін программалық
инструменттер
Оқытушы мен оқушы жүмысы арасындағы
Интернет жүйесі
Күндізгі оқу кезіндегі интернет жүйесі
Дистанционды оқыту кезіндегі интернет жүйесі
Оқыту
Оқыту процессінің
процессінің программные
программные инструменттері
инструменттері

Оқыту процессінің техникалық инструменттер
(Power Point)
Ұғыну процессін қамтамасыз ететін
инструменттер:
оқытушы (іскерлік ойындар, модельдеу,
жоспарлау, шынайы жағдайларды имитациялау)
профессиональді, проффесиональді әрекеттерде
қолданатын пәнді теренірек түсінуі үшін қажет
+ профессиональді дағдылардың тренировкасы
Оқытудың активные әдістерін қолданып,
оқытушыларды білімді конструкциялау процессіне қатыстыру
Интернет
Интернет

Оқыту процессінде интернеттә қолдану формалары:
Оқулықтар мен профессиональді материалдар:
публикациялар, мақалалар, конференция материалдары,
пәнге байланысты білімдендіру сайттары және т.б;
Қажет информацияны іздеудегі шексіз мүмкіндіктер.
Білімдендіру сайттары
тренингтер, on-line оқулықтар, on-line семинарлар және т.б.
Білімдендіру порталдары
Университет ішілік интернет ресурстары
Сетевой
Сетевой ресурстар
ресурстар
Сипаттамалары:
Оқулықтарға қол жетерлік;

Оқытушы мен басқа студенттермен
байланыс:
консультациялар
Үй тапсырмасы мен проекттерді топпен
талқылау
Оқытудың активті әдістерін қолдану
Университет серверінде орналасқан
материалдарды қолдана алу мүмкіндігі
Оқулықтардың тез жаңаруы
Күндізгі
Күндізгі оқу
оқу бөлімінің
бөлімінің сетевой
сетевой курстары:
курстары:
дидактикалық
дидактикалық әдістер
әдістер
Тапсырма:
Жаттығу үшін шағын жаттығулар
Рет ретімен келетін тапсырмалар мен проекттер
есептер, case-study
тестілер
Мониторинг және қайтымды байланыс:
Жеке басты қайтымды байланыс
Топты қайтымды байланыс
қарау, тексеру және студенттер жүмыстарына реакциясы
Студенттер бір бірінің жүмыстарын бағалайды (peer
evaluation)
Виртуальді зачет кітапшасы,
Жеке басты сабаққа қатысу мен үлгерімі парағы
Білімді
Білімді бағалау
бағалау формасы
формасы
Ауызша тексеру
Тестілер
Контрольді жұмыс
Практикалық, лабораториялық жүмыстар
Жазбаша отчет, рефераты (жеке басты, группалы)
Проекттерді қорғау (жеке басты, группалы)
елеконференцияларда қатысу (асинхронды,
синхронды, чат; видеоконференциялар)
Анкеталар
Назарларынызға
Назарларынызға рахмет
рахмет

Ұқсас жұмыстар
ПЕДАГОГТЫҢ ӨЗІН - ӨЗІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН КӘСІБИ ДАМУЫ
Педагогтың кәсіби өзін–өзі тану және өзіндік дамуы
Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың технологиясы
Педагогика ғылымы жүйесіндегі жоғарғы мектеп педагогикасының алатын орны
Дидактика түсінігі
ПЕДАГОГТЫҢ ИМИДЖІ
Оқыту мақсаты - құзыреттілік жүйенің стратегиясы
Өнердің генезисі.Эстетика және Эстетикалық идеал
Информатика сабағын түрлендірудегі жаңа ақпараттық технологиялар
Мектепке дейінгі ұйымда оқыту технологиялар
Пәндер