Қазақстанның сақтандыру компанияларының инвестициялық қоржынын басқару мәселері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының 2003ж., 2 шілдедегі,
№461 шыққан «Бағалы қағаздар нарығы туралы»
заңында

Инвестициялық қоржын – бағалы қағаздар
рыногы субъектісінің меншігіндегі немесе
басқаруындағы әртүрлі қаржы құралдарының не
Қазақстан Республикасының инвестициялық
қорлар туралы заңнамасында белгіленген
талаптарға сәйкес инвестициялық қор мүлкінің
жиынтығы.
Қоржынның негізгі екі
түрін бөлуге болады:

•Пайыз және дивиденд •Курстық құнның ерекше өсуіне
түріндегі қоржынның табысы
бағытталған, құрамында инвес-
есебінен айрықша табыс алуға
негізделген қоржын (табысты тициялық құндылықтар енгізіл-
қоржын); ген қоржын (өсімді қоржын).
«Нарықтың сенімділік сызығы»
Капиталға салынған
инвестициялық пайда деңгейі

Қоржынның
Пайданың максималды инвестициялық
нормасы табысының
жоғары деңгейі

Қоржынның
Пайданың орташа инвестициялық
нарықтық нормасы табысының
орташа деңгейі

Қоржынның
Пайданың тәуекелсіз инвестициялық
нормасы табысының
төменгі деңгейі

Қоржынның орташа
Қоржынның төменгі тәуекел деңгейі
тәуекелі
Тәуекелдің орташа деңгейі
Максималды тәуекел деңгейі
1 3
Қазақстанның сақтандыру компанияларының
инвестициялық қоржынын басқару мәселелері

Сақтандыру 01.01.2008ж. 01.01.2009ж.
сыйлықақыларының
келіп түсуі
Сомасы Үлесі, %-бен Сомасы Үлесі,
%-бен

Барлығы, оның ішінде 147343,3 100,0 133487,6 100,0
мыналар бойынша:
Міндетті сақтандыру 19 667,8 13,3 29989,3 22,5
Ерікті жеке сақтандыру 16 193,4 11,0 18883,8 4,1
Ерікті мүліктік
сақтандыру 111 482,1 75,7 84614,5 63,4
Сақтандыру секторының институционалды
құрылымы

2-кесте
млн. теңге
Сақтандыру секторының 01.01.2008 01.01.20
институционалды ж. 09ж.
құрылымы
Сақтандыру ұйымдарының 41 44
саны, оның ішінде:

өмірді сақтандыру бойынша 7 8

Сақтандыру брокерлерінің 13 12
саны
Актуарийлер саны 44 56
Сақтандыру компанияларының инвестициялық
портфелінің ағымдағы жағдайы.

3-кесте
Инвестициялық қоржын 1.01.2008ж. 1.01.2009ж. 01.01.2008ж
Салыстыр-
Сомасы, үлесі, Сомасы, үлесі, ғандағы
млн.тг %-бен млн.тг %-бен өзгерістер,
%-бен

ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары 16491 10,23 19 000 9,58 15,2
Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар 63747 39,56 79 149 39,92 24,2
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы 0 0,0
қағаздары 38 0,02 -
Шетелдік инвестициялық қорлардың пайлары 21 0,01
138 0,07 6,6 есе
ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы
қағаздары 59219 36,75 66979 33,78 13,1
Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік бағалы
қағаздары 99 0,37 1006 0,51 67,9
ҚР резиденті емес эмитенттерінің мемлекеттік
426 0,26 4498 2,27 10,6 есе
емес бағалы қағаздары
20665 12,82 27460 13,85 32,9
Кері РЕПО» операциялары 198268 100,0 23,0
Жиынтығы 161168 100,0
01.01.2008ж. жағдай бойынша инвестициялық қоржынының
құрылымы
(%-бен)

Ұқсас жұмыстар
САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯЛАРЫ
Контроллингті қолданудағы механизмдер мен процестер
Kaspi Bank - қазақстандық коммерциялық банк
Қаржы менеджменті
Сақтандыру компаниясы
Жауапкершілікті сақтандыру
Тимур Асқ арұ лы Құ лыбаев
Қаржы конгломераты
Бағалы қағаздар нарығы
Әлемдік бағалы қағаздар нарығы
Пәндер