Мұнай өндіру кәсіпшілігінің негізгі базаларынан көрініс
Презентация қосу
Кен орнын турылы түсінік
Кен орнын турылы түсінік

Кенкияқ мұнай кен орны оңтұстігінде орналасқан Ақтөбе

қаласынан 180 км, оңтүстік – батыстағы Емді станциясынан 80 км

ара қашықтықта орналасқан. Ол Кенкияқ тұзды күмбезіне

бағынады.
Кенкияқ қанатының оңтүстік бөлігінің казан

қалыңдығында бір мұнай және бір газ, татар қалыңдығында

бір газ және он екі мұнай горизноты орналасқан. Олар 649

- 2475 м тереңдікте орналасқан.
Мұнай өндіру кәсіпшілігінің
негізгі базаларынан көрініс
Ұңғыларды тік және көлбеу бұрғылайды . Олардың диаметрі
аралықтан аралыққа кішірейіп отырады . Мұнай және газ
ұңғыларының бастапқы диаметрі 900 мм – ден аспаса , ал
соңғысының диаметрі 165 мм – ден кем болмайды .
Ұңғыларды тік және көлбеу
бұрғылайды . Олардың
диаметрі аралықтан
аралыққа кішірейіп
отырады . Мұнай және газ
ұңғыларының бастапқы
диаметрі 900 мм – ден аспаса
, ал соңғысының диаметрі 16
5 мм – ден кем болмайды .
Мұнай және мұнай құйғыш
кемелермен –теңіздік және өзендік
танкерлермен
Мұнай, жәнебаржалармен
мұнай құйғыш кемелермен –
тасымалданады . Оның жүк
теңіздік және өзендік танкерлермен ,
көтергіштігі 50 т – дан да көп
боладыбаржалармен тасымалданады . Оның жүк
. Мұнай құйғыш теңіз
көтергіштігі
кемесінің 50 т – дан да көп болады . Мұнай
сырты темірмен
құйғыш
қапталған металлтеңіз кемесінің сырты темірмен
каркастан
тұрады . Кеменің корпусы
қапталған металл каркастан тұрады . Кеменің
ұзынынан және көлденеңінен
корпусы ұзынынан және көлденеңінен келетін
келетін өткізбейтін қалқалармен
бірнешеөткізбейтін қалқалармен
бөліктерге бөлінеді . Бұл бірнеше бөліктерге
кеменіңбөлінеді
суға батып. Бұл кеменің суға батып кетбеуін
кетбеуін
қамтамасыз
қамтамасыз етеді . Шайқалыс кезінде
етеді . Шайқалыс
кезіндегидравликалық
гидравликалық соғылуды
соғылуды кемітеді , өрт
кемітеді , өрт қауыпсіздігін
қауыпсіздігін
арттырады . Пайдалануарттырады . Пайдалану
жағдайларын
жағдайларын жақсартадыжақсартады
. .
Мұнай химиялық өндірісте
тікелей айырғанда төмен
октандық бензолды , тололды
және басқа ароматты
көмірсутектегілерді , оның
ішінде озолды өндіргендегі
қосымша өнімдері
пайдаланылады .

Құбыр көлігі тиімділігімен
қатар , табиғат жағдайларынан
тәуелсіз болатындықтан , жыл
бойы жұмыс істей береді . Бұл
басқа көлік түрлеріне қарағанда
өте пайдалы . Сол себепті
магистралдық құбырлардың
ұзындығы жылдан -жылға өсіп
келеді .
Мұнай өндіру, мұнай
ұңдеу және мұнай-
химиялық кешенде
қоршаған ортаның
ластануы іздеу -барлау
және газ өндіретін
ұңғылар құрлысынан
басталады.ұңғылардың
құрлысы кезіндегі негізгі
ластау көздері:
мәтериаларды сақтайтын
ыдыстар,өндірістік-
технологиялық
қалдықтар бар қоймалар.
Мұнайды бастапқы қайнау температурасы әр түрлі , өзара ерігіш
көмірсутектердің күрделі қоспаларын құрайды . Мұнайдың осы қасиеті оның
айыруына негізделген . Яғни , сатылы булану мен және кейбір
фракциялардың конденсациялануына .Мұнайды қыздырған кезде одан ең
алдымен ең жеңіл , ұшпалы көмырсутектер буланады . Төмен қайнайтын
көмірсутектерді қайнатып алу арқылы мұнай құрамында салыстырмалы
ауырлау , жоғары қайнайтын өнімдер көбейеді . Соңғылар буланудың
серпімділігі төмен қайнайтындарға қарағанда айтарлықтай аз болғандықтан .
Берілген осы температураға айыру кезінде атмосфера қысымнан төмен
болып шығуы мүмкін және мұнай қайнамай қалу мүмкін .
Компанияның барлық еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және экология

қызметтерінің мамандары «Басқарудағы сапа менеджменті жүйесі. Өлшеу процестері мен

жүйесі» бойынша оқыды.

Компанияның енгізілген « Қауіпсіздікті және еңбекті қорғауды басқару » фирмалық

стандартын енгізу барлық деңгейлерде – директордан жұмысшыға дейін - техникалық ,
Компанияның барлық еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы
және экология
технологиялық қызметтерінің
, ұйымдастырушылық мамандары
, әлеуметтік «Басқарудағы
-экономи калық шараларды сапа
жүзеге асыру

бойыншаменеджменті жүйесі.
белгілі бір міндеттерді Өлшеу процестері
орындауды көздейді . Осымен жүйесі»
шараларды бойынша
енгізудің түпкі мақсаты
оқыды.
– қауіпсіз
жәнеКомпанияның
салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету , апаттардың, зақымданудың,
енгізілген « Қауіпсіздікті және еңбекті
қорғауды
жұмыскерлердің басқару
кәсіби » фирмалық
және жалпы стандартын
науқастануының енгізу
алдын алу барлық
және жол бермеу .
деңгейлерде – директордан жұмысшыға дейін - техникалық ,
технологиялық , ұйымдастырушылық , әлеуметтік -экономи
калық шараларды жүзеге асыру бойынша белгілі бір міндеттерді
орындауды көздейді . Осы шараларды енгізудің түпкі мақсаты –
қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету ,
апаттардың, зақымданудың, жұмыскерлердің кәсіби және жалпы
науқастануының алдын алу және жол бермеу .
Каспий теңізіндегі су
астында қалған мұнай
ұңғыларына және
өздігінен ағып жатқан
гидрогеологиялық
ұңғыларға басқарма
тарапынан бақылау
жүргізіп отыр .
Кенқияқ мұнай
кен
компаниясының
мұнай мен газды
барлаумен және
өндірумен
айналысқалы
жарты ғасырға
жуық уақыт
өтті.кенқияқ
мұнай кен орыны
әлемдегі
мемлекеттерінің
мұнай барлау
жоспарларына
белсене
қатысты.
Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдаудың ең тиімді көлігі түрі құбыр мен тасымалдау болып

табылады,оның мындайартықшылықтары бар:

1.өнімді жіберіп тұрудың үздіксіздігі.

2.өнімді алыс жерге тасымалдау өзіндік құны төмен.

3.автоматизациялау үшін, кең мүмкіндіктер.

4.тасымалдағы шығынның аздығы.

5.егер тиімді болса, құбыр ең қысқа жолмен өткізу мүмкіншілігі.
Кенқияқ мұнай
кен орыны
алуан
түрлі,сапасы
жоғары мұнай
өнімдерін
шығарады және
оларды
әлемдегі ең ірі
монобренд
сату
компаниясы
арқылы
таратады.
Кенқияқ мұнай кен орны озық

техникамен жабдықталған
Мұнай қызыметкерлері мұнай

құбыр жолдарын жаңартып

мұнай тасымалын қамтаматсыз

етуде
а у
р л
ба ын
р і н т
е з а
зд к і
к ө ш и
а й а й е у
ұн ұ н ң д
М м ө
н е д а
ә а р
ж т т
у ы
за
Мұнай өңдеу
зауыттарын көп
жүрісті ең
жетілдірген әрі
тиімді тетікше
тәріздес жылу
айырбасы корпустан
тұрады . Оған
кішкентей диаметр
тетікшелер
бекітілген .
Ұңғыларда жүргізілетін күнделікті жер
асты және күрделі жөндеу жұмыстары
кезінде ұңғылар түбінің төңірегін өңдеу
операциялары кезінде оның ішіндегі
құбірларды штангілер басқа құралдарды
көтеру және түсіру жұмыстарымен
байланысты .
Мұнай қабаттарының
қасиеттері мен
ұңғылардың өнімділігін
зерттеу үшін
гидродинамикалық
зерттеулердің екі түрлі
әдістері қолданылады .
Бірінші , ұңғының өнімін
алып зерттеу әдісі ,
екіншіге қалыптасқан
ұңғының өнімін алу әдісі
жатады .
Қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі
комиссия
мәжілісі

нде Атырау қаласында
қатты
тұрмыстық
қалдықтард

ы
қайта
өңдейтін зауыттар
тұрғызу
мәселесі қаралға

н Қазіргі күні
қайта
өңдейтін
зауытқа
тұрмыстық
қа
лдықтар табиғатына
сәйкес
сұрыпталып
арнайы қа

былдау орындарына
өткізу
жоспарлануда
Мемілек

еттік бағдарлама
бойынша
Қазақстанда
мұнай шикіз

атын өңдеуді
жолға қою
мақсатында
Атырау
облысы

а умағында мұнай химия
кешенін
тұрғызу
қозғалған

О ның құрылысы
мемілекеттің
талаптарына
сәйкес

қ ала шеңберінен
алшақтатылып
мұнай газ
өңдеу

қондырғыларына жақын орналастырылып
салынаты

н болады

Қолданылған ақпараттар көзі

Нұрсұлтанов Ғ.М.

Абайұлданов Қ.Н.

Мұнай және газды өндіріп, өңдеу

Қ.І.Джиембаева

Мұнай кен орындарында ұңғы өнімдерін

жинау және дайынд

www.gazeta.kz

Ұқсас жұмыстар
Қазақстанның әлеуметтік - экономикалық дамуындағы қайшылықтар
БАЛҚАШ ПРОБЛЕМАСЫ
Невада - Семей полигонының инфрақұрылымы
Темір жол көлігі
Табиғи газ және және мұнайға серік газдар мұнайға серік газдар
Табиғи газ және мұнайға серік газдар
Мұнайға серік газдар
СНЕVRON
Микроорганизмдер биотехнологиясы
Республикасының экологиялық жағдайы
Пәндер