Құрылыс алаңдардағы геодезиялық торлар
Презентация қосу
ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ФАКУЛЬТЕТІ
КАРТОГРАФИЯ ЖӘНЕ ГЕОИНФОРМАТИКА КАФЕДРАСЫ
ГЕОДЕЗИЯ ЖӘНЕ КАРТОГРАФИЯ МАМАНДЫҒЫ

Студенттің өзіндік жұмысы 2
Құрылыс алаңдардағы геодезиялық торлар

Орындаған:Жолмағамбетова А.Ш.
Тексерген:Сулейменова Д

Алматы,2018
Жоспар
Жалпы анықтама
Құрылыс торын құрудағы
атқарылатын геодезиялық
жұмыстар
Геодезиялық тордың қателік
шегі
Жалпы түсініктеме
Геодезиялық тірек торларының түрі
жергілікті жағдайға, жұмыс ретіне

құрылыс-монтаждау жұмыстарының
əдістеріне байланысты болады.
Мысалы, ойлы-қырлы жерлерде
триангуляциялық жəне аналитикалық
торларды қолданады. Жабық немесе ашық
(орман-тоғайлы, жазық) жерлерде полиго
нометриялық жүріс торларын құрады.
Тірек торларының қайсысы болса да,
олардың тірек қосындары (пункттері)
тиянақты, ыңғайлы жəне құрылыс
жүргізілетін уақыт ішінде сақталатын
.
Сонымен бірге, өндіріс ғимаратының бір
жақ қабырғасы созылмалы, ұзын болса,
құрылыстың сол жағын екі тірек қосыны
қамтамасыз етуі керек.
Қадалау торының ең көп тараған түрі –
құрылыс торы.
Құрылыс алаңында биіктік негізі ретінде
триангуляция, полигонометрия жəне
құрылыс торы қосындарының биіктік
шамалары алынады. Осы қосындар арқылы,
ылғи III, IV класты нивелирлеу жүргізіледі.
Ғимараттар мен құрылымдардың отыруын
(шөгуін), жылжуын бақылап отыру үшін
жеке (арнаулы) нивелирлік негіз құрылады.
Геодезиялық тор
Құрылыс алаңында ғимараттың немесе
салынатын құрылыстың жобасын жер бетіне түсіру
үшін, көбінесе жергілікті тік бұрышты
координаталар жүйесін құрады. Алдағы
геодезиялық жұмысты жеңілдету үшін
координаталық осьтерді ғимараттар мен
құрылымдардың негізгі осьтеріне параллель етіп
алады. Мұндай талаптарды қанағаттандыратын тор
сызықтарының жүйесі – геодезиялық құрылыс
торы деп аталады.
Ол қабырғаларының ұзындықтары 100 немесе
200 м шаршы немесе тік бұрышты төртбұрыштың
төбелері тірек пункттері ретінде бекітілген
координаталар жүйесінен тұрады
Құрылыстағы геодезиялық тор
Құрылыс торының координаталар басын,
теріс мəнді болмайтындай етіп алады. Іс
жүзінде координаталар басы етіп, құрылыс
алаңының оңтүстік-батыс бұрышын таңдайды.
Құрылыс торын құрудағы геодезиялық
жұмыстарды келесі
ретпен іске асырады:

құрылыс торының жобасын жасау;
Жер190 бетінде алдын ала қадалап, уақытша
белгілермен төбелерін бекіту;
ұзындықтар мен бұрыштық өлшемдерді дəл
өлшеу;
өлшеу нəтижелерін пайдаланып, торды жəне
координаталарды теңдеу;
тор төбелерін (қосындарын) тұрақты
белгілермен бекіту,
қосындардың координаталарын соңғы рет
анықтау,
Бұрыштық өлшемдерді тексеру.
.
Құрылыс торын құруда ең көп
тараған əдіс, ол –
полигонометрия əдісі.
Қабырғаларының
ұзындықтарын светодальномермен
(жарық жылдамдығын пайдалана
отырып, қашықтық өлшеу аспабы),
бұрыштары дəлдігі жоғары
оптикалық теодолиттермен
өлшенеді.
Қазіргі кезде электронды
Құрылыс торының қателік
шегі(стандарттары)
.

нүктелерінің
бір-біріне биіктіктері
қарағандағы ±3 мм
пландық қателіктен
орналасулар аспауы керек.
ы ±2 см
Құрылыс торының шартты
координаталық жүйесін келесі
əріптермен өрнектейді:

Абсцисса осін – А,
Ордината осін – В.

Мысалы, С нүктесінің координаталры (101-
сурет) А = +2420,00 м жəне В = +4500,00
м.

Ұқсас жұмыстар
ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ТІРЕК ТОРАПТАРЫ
ИНЖЕНЕРЛІК ГЕОДЕЗИЯ пәні
Құрылыстық тор
Полигонометриялық ығысу құжаттары мен журналдары
Құрылыс құралымдарын монтаждау ерекшеліктері
ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖИІЛЕНДІРУ ЖҮЙЕЛЕРІ
Құрылыс алаңындағы геодезиялық жұмыстар
Автоматтандырылған топографиялық түсірістер. Лазерлік сканерлеу технологиясы
Геодезиялық бөлу жұмыстарының негізгі элементтері мен этаптары
ИНЖЕНЕРЛІК- ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ІЗДЕНІСТЕР. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ ІЗДЕНІСТЕРДІҢ ӘДІСТЕМЕСІ
Пәндер