Тұтас педагогикалық үдеріс
Презентация қосу
Тұтас педагогикалық үдеріс
Үдеріс («processus» -
«ілгерілеу» латын
жиынтығы
сөзі)

күйдің реттілікпен ауысуы

реттелген
қандай да бір нәрсенің даму
жүрісі әрекеттер

қандай да бір нәтижеге жетудің
Біртұтастық

Біртұтастық – бұл ұйымдасуы жоғары деңгейлі, күрделі
ішкі құрылымға ие нысандардың бірігімді, жалпыланған
сипаттамасы.
Педагогикалық үдеріс

Педагогикалық үдеріс– білім беру,
тәрбиелеу және дамыту міндеттерін
шешуге бағытталып, арнайы
ұйымдастырылған мұғалім мен оқушы
арасындағы өзара ықпалды қызметті
атқарады.
Педагогикалық үдерістің
даму тарихы
• «Педагогикалық үдеріс» ұғымын ғылымға алғаш рет
1904 жылы П.Ф.Каптерев ендірді.
• «Педагогикалық үдеріс» деген термин ғылыми
айналымға XIX ғасырдың екінші жартысында
енгізілгенімен, ұғымның мазмұндық сипаттамасын тек
қана тұлға теориясы, іс-әрекет теориясының дамуы
арқылы құбылыстарды зерттеуде жүйелілік тәсіл
қолдануды қалыптастыру арқасында мүмкін болды.
Тұтас педагогикалық
үдерістің құрауыштары

Субъектілер Объектілер
(Педагог,білім алушы) (Білім алушы,білім)
Тұтас педагогикалық үдеріс

Оқыту – ғылыми
білімдерді,біліктерді және Тәрбие – жеке
дағдыларды игеруі тұлғаның адамдық
бойынша,шығармашылық
бейнесін, ұнамды мінез-
қабілеттерін,өнегелі-әдепті
көзқарастарды дамыту
құлқын
бойынша оқушылардың қалыптастырып,өмірге
белсенді танымдық қызметін бейімдеу мақсатында
ұйымдастыру мен жүргізілетін жүйелі
ындаландырудың процесс
педагогикалық үлгісі.

Дамыту -
Дамыту
Педагогикалық үдеріс

Мақсаты

қоғамның әлеуметтік тапсырысын іске асыру, яғни
өздеріне жүктелінген міндеттерді табысты шеше
білетін адамдардың жан-жақты дайындығын
қамтамасыз ету.
• Тұтас педагогикалық үдеріс - тәлім-тәрбиелік қарым-
қатынастарды ұйымдастырудың тәсілі.
• Педагогикалық үдерісті ұйымдастыратын -педагог.
• Педагогикалық үдеріс - бірнеше элементтен құрылатын
жүйе.

Педагогикалық үдеріс

құрылымы

педагогикалық әдістемелік психологиялық

мақсат - принциптер - мазмұн мақсат бірнеше міндеттерге бөлінеді. - танымдық процестер
-әдістер - құралдар - түрлер Әрбір міндет ұстаз бен шәкірт іс – - оқуға қызығушылық
әрекеттерінің кезеңдерін анықтайды. - белсенділігі
Біртұтас құбылыс ретінде педагогикалық үдеріс
жүйелілік тұрғысынан ұйымдастырылуы мүмкін,
осыдан мұнда ең алдымен назарға алынатыны
- педагогикалық жүйе.
Тұлғаның тұтастай дамуына ықпалды нақты тәрбие
мақсаты - төңірегінде ұжымдасқан сан алуан әрі
көптеген өзара байланысты құрылым бірліктерінің
басын қосқан педагогикалық жүйені құрау.
Біртұтас педагогикалық жүйе

Тәрбие міндеттері

қызметтік жүйешелер

ақыл-ес дамуы еңбеккерлік
эстетикалық
талғам
адамгершілік елжандылық
ұстаным сезім

бағдарлы мақсаты болған іс-әрекет түрлері
қажеттілік
жалпы
жүйе

Педагогикалық бірізділік
үдеріс
жүйелілігі
жекеленген
жүйе
бірігімділік
«Педагогикалық үдеріс – көптеген процестердің ішкі
байланысқан жиынтығы, оның мәні – әлеуметтік тәжірибе
қалыптасқан адами санамен байланыстылығы. Тұтастық,
жалпылық, бірлік – бірдей мақсатқа бағытталған педагогикалық
процестің барлық құраушыларының негізгі сипаттамасы.
Педагогикалық процесс – қойылған мақсатқа жетуге
бағытталған, тәрбиеленушінің қасиеттерінің белгіленген
өзгерісіне, түрленуіне алып келетін тәрбиеші мен тәрбиеленушінің
өзара бірлескен іс-әрекетінің дамуы. Педагогикалық процесс –
негізгі, біріктіруші жүйе. Онда қалыптасу, даму, тәрбие және
оқыту процестері өздерінің барлық шарттарымен,
формаларымен, әдістерімен өзара бірігеді»
И.П.Подласый
«Педагогикалық үдеріс – тұлғаны тәрбиелеу мен дамыту
заңдылықтары негізінде қойылған мақсатқа сәйкес
баланың өмірлік іс-әрекетін мақсат-бағыттылыққа
ұйымдастыру»
С.А.Пуйман
«Педагогикалық үдеріс педагогикалық іс-әрекеттер мен
құбылыстарды біріктіретін тұтас жүйе: тұтас
педагогикалық процесс, тұтас педагогикалық процестің
заңдылықтары, тұтас педагогикалық процестің
кезеңдері, педагогикалық инновациялар, қазіргі кезең
мектебінің мұғалімі».
С.А.Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н.Шиянов, Т.И.Бабаева
«Педагогикалық үдеріс тәрбиеленушінің тұлғалық
қасиеттері мен сапалық түрленуіне алып келетін,
қойылған мақсаттың нәтижесіне бағытталған,
арнайы ұйымдастырылған, уақыт пен кеңістікке
қатысты нақты тәрбиелік жүйеде дамитын
тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара іс-әрекеті»
В.И.Смирнов
«Педагогикалық үдеріс – тәлім-тәрбиелік қарым-
қатынастарды ұйымдастырудың тәсілі. Педагогикалық
процесті ұйымдастыратын педагог. Педагогикалық
процестің психологиялық құрылымы: танымдық
процестер (қабылдау, ойлау, есте сақтау, ақпарат сіңіру),
оқуға қызығушылық (оқуға қызығуды, қабілетті,
ынтаны айқындау), қуат (көтеріңкі не түсінкі, дене мен
күш-қуаты, белсенділік, еңбекқорлық не шаршау
динамикасы)»
Ж.Ә.Әбиев, С.Б.Бабаев, А.М.Құдиярова
Қорытынды

“Адамға ең бірінші білім
емес, тәрбие берілуі
керек.Тәрбиесіз берілген
білім – адамзаттың хас
жауы”-деп ұлы ғұлама
Әбу Насыр Әл-Фараби
айтып өткен.

Ұқсас жұмыстар
Тұтас педагогикалық процесс теориясының дамуы
Жалпы педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
I тақырыптық блок Жалпы педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Оқыту процесі Тәрбие процесі
ТҰТАС ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС
Педагогикалық менеджмент нысандарының ерекшеліктері мен сипаттамасы
Педагогикалық үдеріс жүйенің барлық құрамдас бөліктерін біріктіруші басты жүйе ретінде
Педагогикалық тәжірибе
Білім беру салаларының мазмұнын кіріктіру
Педагогикалық технологиялардың негізгі мақсаттары
Пәндер