ФИЛОСОФИЯ ИРРАЦИОНАЛИЗМ
Презентация қосу
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

НЕМІС
КЛАССИКАЛЫҚ
ФИЛОСОФИЯСЫ
Орындаған: Иманбаев
А.
108 ИНКО
Тексерген: Тулегенова
А.
Неміс Классикалық Философиясы
Неміс классикалық философия –
Жаңа заман батыс философиясының
жоғарғы жетістігі.
XVIII ғ. аяғы мен XIX ғ.
басында Батыс Еуропа елдерінде
көптеген өзгерістер мен жаңалықтар
болды. Ғылым мен техника жоғарғы
дәрежеде дамыды. Осы кезде Неміс
жерінде әдебиет пен өнер, ғылым
мен мәдениет ерекше даму деңгейін
көрсетті. Сөйтіп неміс жерінде жаңа
классикалық философияның озық
үлгісі жасалды.
Басты мәселелері:
1) Философияны дәстүрлі мәселерден (болмыс,
сана, таным т.б.) адамның мәнін зерттеуге бұрды.

2) Даму немесе диалектика мәселелерін дамытты .

3) Философияның логика-теоретикалық аппаратын
дамытты.

4) Тарихты бүтіндік процесс ретінде қарастыру.
ФИЛОСОФИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ:

ОБЪЕКТИВТІАНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ СУБЪЕКТИ
ИДЕАЛИЗМ МАТЕРИАЛИЗМ ВТІ
ИДЕАЛИЗМ
И.ФИХТЕ И.Кант Ф.
Шеллинг

Л.ФЕЙЕРБАХ Г.ГЕГЕЛ
Ь
Иммануил Кант
. Неміс классикалық философиясының негізін
қалаушы – Иммануил Кант болды.

. Қолөнершінің семьясында, Кенигсберг
қаласында туылған.
Оның өмірлік ұраны: «Шыдамдылық және
өзіңді ұстай білу».

(1724-
. Кант философиясы трансцендентальды
идеализм деген атау алды.
1804)
Философиялы
қ
шығармашыл
ығы
2 кезеңді: <<Таза парасат
сыны>>
2) <<Сыни кезең>> (1770-
1797) <<Практикалық
(агностицизм и априроризм) парасат сыны>>

<<Пайымдау
қабілетінің
1) <<Сыни кезеңге сыны>>
дейінгі кезең>>
(1746-1770)
Туған қаласы Кенингсберг (қазіргі
Калининградта) орналасқан Иммануил Кант
И.Кант таным теориясының
білімдері

АПОСТРОРИ АПРИОРИЙ
Й ӨЗІНДІК (Тәжірибеге
(Тәжірибелік ЗАТ дейінгі білім)
білім)
Адам санасының
жүйелері

1) Сезім
формалары

2) Пайымдау

3) Ақыл-ой
ГЕОРГ ГЕГЕЛЬ
. Георг Гегель - шығармашылығы неміс
классикалық философиясының
шарықтау шыңы болып есептеледі.

. Негізгі еңбектері: «Рух
феноменологиясы», «Логика
ғылымы», "Құқық философиясы”,
«Философия тарихы бойынша
дәрістер» және т.б.
(1770-1831)
ИОГАНН ГОТЛИБ ФИХТЕ

. Иоганн Фихте - классикалық субъективтік идеализмнің
көрнекті өкілі. Әйгілі еңбегі: «Ғылыми ілім».

. И.Фихте философиясындағы басты мәселе – «МЕН» –
ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ».

. Мен мәні жағынан қарапайым адам санасы. Ал барлық сыртқы
әлем-Мен-нен туындаған Мен-емес. Мен әрекетшіл, белсенді.
Мен өзінің қарсыласы ретінде Мен-еместі тудырып өз
белсенділігін қолдануға ұмтылады. Осы екі қарама-
қарсылықтардан адамның өзіндік санасы дамиды.
Фихтенің философиядағы маңызды жетістіктерінің бірі- (1762-1814)
ойлаудың диалектикалық әдісін өңдеу. Ол барлық тіршіліктің
қайшылығы, қайшылықтардың бірлігі туралы жазып
қайшылықты дамудың қайнар көзі деп қарастырады.
ФРИДРИХ ШЕЛЛИНГ

. Фридрид Шеллинг– классикалық
объективтік идеализмнің өкілі.

. Ф.Шеллинг философиясының
мақсаты – «АБСОЛЮТТІК»
ұғымын талдау немесе «болмыс»
пен «ойлау» бастамасын табу.

(1775-
. Жалпы философиясы
табиғат мәселелеріне
1854) арналған. Толыққанды
зерттеулер жүргізген.
НАТУРФИЛОСОФИЯ

Ф.Шеллинг
ПРАКТИКАЛ
философияс ЫҚ
ы 3 кезеңді: ФИЛОСОФИЯ

ИРРАЦИОНАЛИЗМ
ЛЮДФИГ ФЕЙЕРБАХ

. Людвиг Фейербах – неміс
классикалық философиясының соңғы
өкілі, антропологиялық материализм

. негізін салушы.
Философиясының мақсаты –
неміс классикалық идеализмін, Г.
Гегельді сынау және

. Антропологиялық материализмді
қалыптастыру.
Философиясының негізгі субъектісі –
адам.

(1804-1872)
ҚОРЫТЫНДЫ

Сонымен, XVIII-XIX ғғ. Неміс классикалық
философиясы жалпы философия
тарихында өшпестей із қалдырғаны
барлығымзға да мәлім. Олардың еңбектері
мен зерттеулері осы болашақ марксизмнің
қалыптасуына жол берген.

Ұқсас жұмыстар
Иррационализм философиясы
Ежелгі Қытай философиясының ерекшеліктері
Мотивацияның психологиялық теориялары
Философияның негізгі Бағыттары
Диалектика немесе даму философиясы
ТАБИҒАТ ФИЛОСОФИЯСЫ
ФИЛОСОФИЯ БАТЫС ЕУРОПА ФИЛОСОФИЯСЫ
Мотивация ұғымы
Ортағасырлық дәуір Ортағасырлық дәуір Ортағасырлық дәуір
Ежелгі Дүние дәуірі Ежелгі Дүние дәуірі Ежелгі Дүние дәуірі
Пәндер