АЗЫҚ - ТҮЛІК ШИКІЗАТЫ ЖƏНЕ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
Презентация қосу
АЗЫҚ-ТҮЛІК ШИКІЗАТЫ ЖƏНЕ ТАҒАМ
ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ

АЗЫҚ-ТҮЛІК ШИКІЗАТЫ ЖƏНЕ ОЛАРДАН ӨҢДЕЛГЕН ӨНІМДЕРДІҢ
САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІ МƏСЕЛЕСІН ШЕШУ ПРОБЛЕМАСЫ –
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ САЛАУАТТЫ ТАМАҚТАНУ САЛАСЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТ САЯСАТЫНЫҢ КОНЦЕПЦИ- ЯСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ
БАСЫМ БАҒЫТТАРДЫҢ БІРІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. АЗЫҚ-ТҮЛІК
ТАУАРЛАРЫНЫҢ САПАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ
ҰСТАНЫМДАРЫНЫҢ ІШІНДЕ ОЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН, АДАМҒА
ТАҒАЙЫНДАЛАТЫН ТАҒАМҒА СƏЙКЕС ӨНІМНІҢ ТАҒАМДЫҚ
ҚҰНДЫЛЫҒЫН АТАП КЕТКЕН ЖӨН. ӨНІМНІҢ СЫРТҚЫ ТҮРІНЕ,
ОРГАНОЛЕПТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ, ҚАПТАМАСЫ, САПАСЫ ТУРАЛЫ
ТҰТЫНУШЫҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТҚА ЖƏНЕ ӨНІМНІҢ ҚОЛДАНЫЛУ
БАҒЫТЫНА ҮЛКЕН МƏН БЕРІЛЕДІ.
ЭКОНОМИКАСЫ ДАМЫҒАН ЕЛДЕРДЕГІ ӨНІМ
САПАСЫ
өнеркəсіп кəсіпорындарының ғылыми-техникалық прог рестің соңғы
жетістіктерін жеделдетіп қолдануға қабілеттілігі

«адам факторын» пайдалану: жұмысшылар жəне же тек шілерді оқыту,
тəрбиелеу, біліктілігін жүйелі түрде жоғарылату

материалды жəне моральды ынталандыруды қолдану

ішкі жəне халықаралық нарықтың талаптарын, тұтыну-шылардың түрлі
категорияларының қажеттілігін мұқият зерттеу;
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ АЗЫҚ-ТҮЛІК
ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ПРОБЛЕМАСЫ

Азық-түлік қауіпсіздігі проблемасының бірнеше онжылдықтар-
мен өлшенетін тарихы бар. Азық-түлік қауіпсіздігі
проблемаларымен жүйелі түрде БҰҰ жəне оның атқарушы
органдары, соның ішінде бүкілəлемдік азық-түлік қауіпсіздігі
Комитеті айналысады. 1996 жылдың қазанында Римде XXII
сессия өтті, онда «Бүкілəлемдік азық-түлік қауіпсіздігінің Рим
декларациясы» қабылданды. Декларация азық-түлік мəселесі бой-
ынша жоғары деңгейдегі Бүкілəлемдік кездесуде мақұлданды (1996
ж, қараша).
БҮКІЛƏЛЕМДІК КЕЗДЕСУДЕ ҚАБЫЛДАНҒАН ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

Міндет Мақсат
1. Кедейшілікті түп- тамырымен жою үшін орнықты 1.1.Тұрақты экономикалық жағдайды қамтамасыз ету;
жағдай құруға мүмкіндік туғызатын саяси, əлеуметтік жəне 1.2. Халықтарға қоғамдық, экономикалық жəне саяси
экономикалық жағдайды қамтамасыз ету. өмірде тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге мүмкіндік
туғызу
2. Толық құнды азық-түлік, оны қолдануға қол жеткізу 2.1. Азық-түліктен таршылық көретін отбасылармен
үшін кедейшілікпен теңсіздікті түп-тамырымен жоюға азаматтардың азық-түлік қажеттіліктерін қанағаттандыру;
бағытталған саясат жүргізу 2.2. Халықтың қажеттілігін қанағаттандыруды азық-түлікті
жеткізумен теңбе-тең болуын қамтамасыз ету.
3. Əлемдік сауда жүйесінің азық-түлік қауіпсіздігіне 3.1. Бүкілəлемдік жəне аймақтық сауда келіссөздерінде қол
жəрдемдесуге күш салуы жеткізген мүмкіндіктерді қолдану жəне қажеттілікті
қанағаттандыру
3.2. Əрбір мемлекетке кіретін сырттан əкелінетін
тауарлардың негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыруы
4. Азық-түлік жəне ауылшаруашылық жүйелерін дамыту 4.1. Инвестиция салу арқылы азық-түлік бағдарламалары
үшін инвестицияның орнықты бөлінуіне мүмкіндік туғызу жəне ауылдық аймақтардың тұрақты дамуына мүмкіндік
туғызу
4.2. Дамушы елдердің ауылшаруашылығы жəне азық- түлік
өндірісін тұрақты қалыптастыруға бағытталған
инвестицияны көбейтуге күш салу
Қазіргі уақытта мемлекеттің азық-түлік
қауіпсіздігі жүйесін қалыптастыру жəне дамыту
міндеті өзекті болып отыр. Жүйелі қадамның
мəнін түсіну үшін экономикалық аймақтың азық-
түлік қауіпсіздігі жүйесінің теориялық
құрылымын алға қойылған мақсатқа сəйкес
қарастыру қажет. Аймақтың азық-түлік
қауіпсіздігі жүйесі үшін жүйе құраушы фактор
ретінде оның агроөнеркəсіптік кешені
қабылданады (АӨК).
өткізу жəне
тарату

материалдық-
техникалық азық-түлік
қамтамасыз қоры
етілуі

Агроөнеркə-
сіп кешені
қаржымен
азық-түлікті
қамтамасыз
тұтыну
ету

қызметкер-
лермен
қамтамасыз Басқару
ету
ҚАЗАҚСТАННЫҢ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КРИТЕРИЛЕРІ

Қазақстан Республикасының жəне оның аймақтарының азық- түлік қауіпсіздігі – халықтың қалыпты тіршілік етуін
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін деңгейде, азық-түлікке деген қажеттілікті қанағаттандыруға кепілдік беретін
мемлекеттің қабілеті ретінде қарастырылады. Елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі
критерилеріне:

тағам
өнімдерінің
агроөнеркəсіпті
физикалық отандық
к кешенді
жəне агроөнеркəсіпті мемлекеттің
ресурспен
экономикалық азаматтарды к кешен стратегиялық
қамтамасыз
тұрғыдан тағам салаларының азық-түлік
етуарқылы
халықтың түрлі өнімдерімен даму деңгейі қорларының
шетелден
топтарына қамтамасыз жəне қарқыны, жəнежеделдеті
сатып
қолжетімді етуді тəуелсіз олардың лген азық-түлік
алынатын
болуы, азық- ету кеңейтілген қорларының
тауарлардан
түлік түрде ұдайы өлшемдері
тəуелсіз ету
нарығында өндірілуі
деңгей
бағаның
тұрақты болуы
Азық-түлік қауіпсіздігі деңгейін жоғарылатудың басты мəселесі азық-түлік өндірісін
тұрақтандыру, оның өсімін жаңарту, нарықтың сұранысына сəйкес оның құрылымын
өзгерту, АӨК өнімдерінің сапасын жоғарылату болып табылады. Бұл мəселелерді
шешу үшін өзара байланысқан ұйымдастыру – экономикалық жəне əлеуметтік
шаралар кешенін кезегімен іске асыру қажет. Өзара пайдалы сыртқы экономикалық
ынтымақтастық жəне өндірістің халықаралық кооперациясымен байланысқан
кеңейтілген ұдайы өндіріс тəртібінде, бірінші кезекте, агроөнеркəсіптік кешен- нің
үйлесімді қызмет атқаруын қамтамасыз ету қажет.
Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік іс-шаралардың жүйесі
қажет, ол үшін шаруашылықтың нарық жағдайына бейімделген агроөнеркəсіп кешені
салаларының, кəсіпорындарының жəне шаруашылықтарының ішкі қорларын
(резервтерін) қолдану қажет.

Қорытынды

Ұқсас жұмыстар
Азық - түлік қауіпсіздігі жүйесінің компоненттері
ТАМАҚ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы
Тамақ өндірістерінің жалпы технологиясы
АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫН СЫНАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
Тағамның санитариялық қауіпсіздігіндегі ветеринариялық қызметтің маңызы
ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
Тағам өнімдерінің қауіпсіздігінің менеджменттік жүйесі
Азық - түлік өнімдерінің, шикізаттардың сапасы мен қауіпсіздігінін жүзеге асырылу жолдары
Инфрақызыл сәулелермен кептіру
Пәндер