Тотығу - тотықсыздану титрлеу әдісі
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Кафедра: ӨЭ және Х

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: «Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдісі»

Орындаған: Рахатаева А.А.
Тобы: ХТОВ-15-1
Тексерген: Кабиева С.К.

Карағанды 2016
Жұмыстың мақсаты:
Тотығу-тотықсыздану, титрлеу әлістерін зерттеп, тәжірибе
жасай отырып, аталған әдістерге кешенді талдау жасау.
Жобаны орындау сатылары:
І саты: «Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдістері» тақырыбы
бойынша әдебиет деректерін зерттеу.
ІІ саты: Зертханалық бөлім
• Тәжірибелік әдістеме бойынша тәжірибе өткізу;
• Тәжірибені талдау, сараптау.
ІІІ саты: Нәтижелерді талқылау. Курстық жоба деректерін
ресімдеу.
Сандық
анализ
әдістері

Физикалық-
Химиялық әдіс Физикалық әдіс химиялық
әдіс
Химиялық әдіс

гравиметрия титриметрия газдық
лық лық әдістер
(салмақтық) (көлемдік)
Титрлеу
•Нормальді концентрация 1л ерітіндідегі еріген
заттың эквивалент санын көрсетеді:

Титр 1мл ерітіндідегі еріген заттың грамм
санын анықтайды(г/мл):

Бұл концентрациялар өзара байланысты:
Тотығу-тотықсыздану реакциясы

Ох1+Red2→Red1+ Ох2
Ох1 + ne → Red1 Тотықсыздану
(тотықтырғыш)
Red2– ne → Ох2 Тотығу
(тотықсыздандырғыш)
Әдіс Титрант Жартылай реакция Е0,B
теңдеуі
Перманганатометрия KMnO4 1,51
Перманганатометрия KMnO4 1,51
Хроматометрия K2Cr2O7 Cr2O72- +14H+ + 2Cr3++7H2O 1,33
Хроматометрия K2Cr2O7 1,33
Йодометрия Na2S2O3 I2 +2 0,54
Йодометрия Na2S2O3 0,54
Йодиметрия I2 I2 +2 0,54
Йодиметрия I2 0,54
Броматометрия KBrO3 BrO3– + 6+3H2O 1,52
Броматометрия KBrO3 1,52
Цериметрия Ce(SO4) Ce4+ + Ce3+ 1,44
Цериметрия Ce(SO4) 1,44
Ванадатометрия NH4VO3 VO3– +2H+ + VO2– + H2O 1,00
Ванадатометрия NH4VO3 1,00
Перманганатометрия
2КMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 2MnSO4 + K2SO4 + 10CO2 + 8H2O

Реакция Титрлеу реакциясы ,В Мэкв (КMnO4), г/моль Түстері
ортасы

рН < 7 MnO4– + 8H+ + 5e→ Mn2+ + 4Н2O 1,51 М(КMnO4)= 31,6 Түссіз

7 ≤ рН ≤ 9 MnO4– + 2Н2O + 3e→ MnО2 + 4ОH– 0,60 М(1/3КMnO4)=52,7 Қоңыр

рН > 9 MnO4– + e→ MnO42– 0,56 М(1/1КMnO4)=158 Жасыл
Бюреткалардың түрлілігі

Микробюреткалар:
(а) - Банга;
(б) - Пеллета; А классты Б классты
(в) - Гибшера бюретка бюретка
Бюретка құрылысы
1-бюретка деңгейшесі
2-бюретканы қысқыш
3-бюретка
4-ілмекті шүмек(кран)
5-колба
6-анализденетін ерітінді
7-магниттік шайқағыш бар
Калий перманганатының эквиваленттісінің молярлық
концентрациясы мен титрін қымыздық қышқылының
стандартты ерітіндісі бойынша анықтау
•Керекті құралдар мен реактивтер:
0,05 моль/л
0,05 моль/л
2моль/л
Өлшеуір
10мл-лік өлшемді тамшуыр
Титрлеуге арналған колба
Электрпеш
Жұмыстың барысы
2.Тамшуырмен
10мл өлшеп
алып, колбаға
құяды + 15мл
2моль/л

1.Өлшеуірге калий перманганаты
ерітіндісін құяды және деңгейін
нөлге келтіреді.

3.Ерітіндіні 75-80ºC дейін
қыздырады. (Қайнатуға
болмайды, себебі
ыдырайды).
4.Ыстық ерітіндіні өлшеуірден алып калий перманганатының
ерітіндісімен титрлейді. Әрбір кезекті тамшыны алдыңғы
тамшының түсі жойылғанда ғана тамызады.
№ ,мл ,мл Орташадан ауытқуы(∆)
1 10 0,5 0,03
2 10 0,4 0,07
3 10 0,5 0,03
Vорт 10 0,47
•2КMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 2MnSO4 + K2SO4 +
10CO2 + 8H2O

MnO4– + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4Н2O 2
С2О42– – 2e → 2СО2 5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2MnO4– +16H++ 5С2О42–→ 2Mn2++ 8Н2O + 10СО2

Перманганатометриялық әдістің кемшіліктері:

1. (MnO2) реагентінің салыстырмалы
ластануы себебінен, перманганат
екіншілік стандарт болып табылады;
2. Стандартты ерітіндінің тұрақсыздығы;
3. Хлорид ионы қатысында тотықсыздану
жүрмейді;
4. Жылытуды жиі қажет етеді, себебі реакция
жылдамдығы өте төмен.
Перманганатометриялық әдістің артықшылықтары:

1. Түстің өзгеруі кезінде титрлеудің соңғы
нүктесінің болу мүмкіндігі;
2. Қышқыл немесе сілтілік ортада жүру
мүмкіндігі;
3. Перманганат калийдің редокс-потенциалының
жоғары болуы;
4. Арзан және қолжетімді реагент;
5. Тотығу-тотықсыздану қасиеттері жоқ
заттарды анықтау мүмкіндігі.
Қорытынды
Сандық анализдің осындай қолайлы әдістерін біле отырып, әр түрлі

заттарды анықтауға болады. Мысалы, жасалынған тәжірибелік жұмыс

арқылы перманганатометрия әдісінің мәні ашылды. Перманганометрияны

келесі мақсаттарда қолданады:

1.Тотықтырғыштарды және тотықсыздандырғыштарды анықтауға;

2.Тотығу-тотықсыздану қасиеттері жоқ заттарды анықтауға;

3.Органикалық қосылыстарды анықтауға;

4.Өндірісте сүт және сүттен жасалған тағамдарды анализдеуге.

Тікелей перманганатометрия титрлеу әдісімен кез келген

тотықсыздандырғыштарды анықтайды.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Маденова П.С. Аналитикалық химия: оқу құралы.-Алматы,2012, -
211б
2. Логинов Н. Я., Воскресенский А. Г., Солодкин И. С. - М. :
Просвещение, 1975 – 478 с.
3. Отто М. Современные методы аналитической химии т.1,2. М.,
Техносфера, 2003.
4. Васильев В. П. Аналитическая химия (оқулық). ДРОФА, 2005 – 383 с.
5. Мұсабаева Б.Х. Аналитикалық химия әдістері: оқу құралы.-Семей:
Семей қ. Шәкәрім атынд.мемл. ун.,2015, - 161б.
6. Цитович И.К. Курс аналитической химии. М., 2004
7. Ногаева А.Н., Сотченко Р.К. Аналитикалық химия: сапалық анализ.
Оқу-әдістемелік құрал. Қарағанды: ҚММА, 2010-72б.
8. Молдақалыкова А.Ж. Аналитикалық химия пәнінің сапалық анализ
бөлімі бойынша лабораториялық жұмыстар. Оқу құралы.
Алматы,2008. -192б
9. Патсаев Ә.Қ, Жайлау С.Ж., Шыназбекова Ш.С., Махатов Б.Қ.
Аналитикалық химия. - Алматы, ЖШС «Эверо» 2012.- 473 б.

Ұқсас жұмыстар
Титриметрлік талдау
Полярографиялық және амперметрлік талдау әдістері
Титрлеу түрлері
Ерітіндінің нормальді концентрациясын есептеу
Оптикалық талдау әдістері
Тура потенциометрия Потенциометриялық титрлеу
Ерітіндідегі оксалат - иондарын перманганатометрлік титрлеу әдісімен анықтау
ЭЛЕКТРОЛИЗДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
Ерітіндінің молярлы концентрациясын есептеу
Кешенді қосылыстардың аналитикалық химиядағы маңызы
Пәндер