Қашықтықтан оқытудың құралдары


Бұл презентацияның бағасы: 250 теңге


Презентация қосу
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина
университеті

Студенттің өзіндік жұмысы
Тақырыбы:Қашықтықтан оқыту сабағының мазмұны және
құрылымын жобалау.Таңдау компононеттері .

Орындаған: Жаңаберген Г.Т.
Тексерген: Бектлеуова А.Р.
Жоспары:
I. Кіріспе
II.Негізгі бөлім
a) Қашықтықтан оқытудың мақсаты мен міндеттері.
b) Әдістері мен модельдері.
c) Қашықтықтан оқыту технология түрлері.
ІІІ. Қорытынды.
Кіріспе
Соңғы он-он бес жылдан астам уақыт ішінде
Қазақстандағы білім беру жүйелерінің кұрылымдарында
елеулі өзгерістер болып жатыр. Оқу мен білім технологиясы
қаржы қорының байыбына жетіп түсінудің, нарықты
өркендету жолында күресудің тиімді құралына айналып
отыр. Осы ретте қазіргі замандағы технологиялық
жетістіктерге негізделген қашықтықтан білім беру
жетекші рөл атқарады. Дүние жүзі бойынша қашықтан
білім беру жүйесін еркендетудің басты мақсаттарынын бірі
- оқушылардың кез келген мектептер, колледждер мен
университеттердегі оқу бағдарламалары бойынша оқып,
білім алуларына жағдай туғызу болмақ.
Қашықтықтан оқытудың мақсаты мен
міндеттері
Қашықтықтан оқыту – бұл оқу үдерісінің оқытушы мен
студенттер арасында ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалану арқылы оқу үдерісін жүргізу мен
ұйымдастырудың заманауи тәсілі.
Қашықтан оқытудың білім саласындағы мақсаты: Білім берудің
біртұтас ақпараттың жүйесін құру арқылы оқушылар мен
студенттердің білім деңгейін көтеру.
Қашықтан оқытудың білім саласындағы міндеттері:
•бір-бірімен тығыз байланысты бола отырып. мемлекеттік
(республикалық) деңгейіндегі қашықтықтан оқытудың құрамына
енуі;
•құру кезінде мемлекеттің стандарт талаптарын сақтау.
Қашықтықтан оқытудың артықшылығы
Қашықтықтан оқытудың
артықшылықтары:
•Оқытушының да, студенттің де
оқытудың уақыты мен орнын тиімді
таңдай білуі:
•Білімнің тиянақтылығы;
•Оқытушы мен студенттер арасындағы
қарым-қатынастың қажеттілігінше
болуы;
•Білім берудің дифференциациясы мен
индивидуализациясы;
•Уақыт пен қаржының үнемділігі;
•Ата-ана бақылауы (ата-аналардың білім
беру үрдісін және оқытушылармен
қарым-қатынасын бақылау мүмкіндігі).
Қашықтықтан оқыту әдістері
Қашықтықтан оқыту жүйесін әрқайсысы өз кезегінде
бірнеше компоненттерден тұратын үш компоненттің жиыны
ретінде карастыруға болады. Олар:
•Дидактикалық жүйе;
•Технологиялық жүйе;
•Қамтамасыз ету жүйелері.
Қашықтықтан оқыту үшін оқытудың жалпы дидактикалык
бес әдісін қолдануға болады:
1. Ақпараттық-рецептивті;
2. Репродуктивті;
3. Мәселелік мазмұндау;
4. Әвристикалық;
5. Зерттеу.
Кейс технология
Білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі бағыты XXI ғасырдың талаптарына
сәйкес қоғамды дамытудың жоғары тиімділікті технологияларына сүйенген жаңа
білім стратегиясына көшу болып табылады. Қашыктықтан оқытуды
ұйымдастырудың әр түрлі технологиялары бар:
Кейс-технология - оқытушы-компьюторлардың дәстүрлі және қашықтықтан
консультацияларды ұйымдастыру кезінде мәтіндік, аудиовизуальды және
мультимедиалық оқу-әдістемелік материалдарды жинау және оларды
пайдаланушылардың өз бетінше меңгеруі үшін жіберуге негізделген.
Кейс технологиясы (ағылшынның сasе—портфель) оқытуда жасалынған әдістемелік
материалдармен іске асырылады.
Кейс технология түрлері
Кейс-технология арналған материалдар түрлері мыналар:
•Әдістемелік нұсқалар. Оқу құралдары мен глоссарий. Оқушыларға
оқужоспарындағы пәндер бойынша әлектрондық тасымалдауышта
(CD-ROM) оқу-әдістемелік материалдардың кешені (кейс) беріледі.
Кешенді даярлауда ұжымдық әдістер, жобалау әдістері
пайдаланылады. Мұндай әдістер тыңдаушылардың белсенділігін
арттыруға, шығармашылық қабілеттерін белсендіруге
•Жұмыс дәптері.
•Анықтама.
•Оқу, аудио, бейне материалдары.
•Бақылау және емтихан материалдары.
Желілік технология
Желілік –технология - білім алушы, оқытушылар, әкімшілік
арасындағы интерактивті өзара әсері мен оның оқу-әдістемелік
қүралдармен жабдықталуын қамтамасыз етуде
телекоммуникациялық желіні қолдануға негізделген;
Оқытудың желілік –технологиясына жатады:
•Интернет желісін пайдалану;
•Әлектрондық поштаны пайдалану;
•Телекоммуникациялық құрылғыларды пайдалану;
•Мультимедиамен жабдықталған, Интернетке шығу мүмкіндігі бар
желелік компьютерлік класс;
Қашықтықтан оқытудың құралдары
Қашықтықтан оқытудың дидактикалық құралдары
мыналардан тұрады:
•үлгілік оқу бағдарламасынан;
•оқу жұмыс бағдарламасы, курстың модулдық бөлінуі,
қашықтықтық кеңестерін өткізу кестесі);
•лекциялардың әлектрондық курсынан;
•практикалық және семинарлық сабақтардың
материалдарынан;
•зертханалық практикумнан
•студенттің өзіндік жұмысына және оқытушы–тьютордың
жетекшілігімен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысына
арналған тапсырмалардан;
•рубеждік бақылауды ұйымдастыру жөніндегі материалдардан;
•қорытынды бақылауды ұйымдастыру жөніндегі
материалдардан тұрады.
Қашықтықтықтан оқытумен жұмыс жасайтын
оқытушы:
•қашықтықтықтан оқыту технологияларын оқыту мен қолдану
әдістемесін игеруі;
•Интернет арқылы кеңес беруді қоса, жекелеген оқу кеңестерінің
әдістері мен тәсілдерін игеруі;
•білім сапасын мониторингтеуді, тексеруді, рецензиялауды, курстық
және бақылау, оның ішінде жобалық және зерттеу жұмыстарының
жазылуын басқаруды ұйымдастыру саласындағы арнайы білім мен
іскерлікті меңгеруі;
•ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, әсіресе әлектрондық
ақпараттық желілермен жұмыс жасау әдістерін білуі тиіс.
Білім берудің бір деңгейлі моделі
Қашықтықтықтан Қашықтықтықтан оқытуды Қашықтықтықтан оқытудың
оқытуды іске асыратын іске асыратын тыңдаушылары
білім мекемесі коммуникация құралдары

Қажет алғы шарттары: Қажет алғы шарттары: Қажет алғы шарттары:
- оқытушылар, -кейс-технологиясын - компьютерлер;
тьюторлар, қолдануда CD жеткізу - кейс-технологиясын қолдануға
координаторлар; каналы; телефон байланысы; байланыс каналы;
- компьютерлер, Интернетке шығудың - әлектрондық почта;
оргтехникалар, мүмкіндігі; - телекоммуникациялық
Интернетке шығу технологияларда цифрлық
құралдары; байланыс каналы (ISDN);
- әлектрондық
тасымалдаушыларда
жазылған
қашықтықтықтан оқыту
курстары.
Білім берудің екі деңгейлі
моделі
Қашықтықтықтан Қашықтықтықтан Жергілікті жер-лердегі Қашықтықтықтан
оқытуды іске оқытуды іске қашықтық-тықтан оқытудың тыңдаушылары
асыратын білім асыратын оқытуды қолдайтын
мекемесі коммуникация орталықтар
құралдары
Қажет алғы шарттары: Қажет алғы шарттары: Қажет алғы шарттары: Қажет алғы шарттары:
- оқытушылар, -кейс-техноло-гиясын - оқытушылар, - компьютерлер;
тьюторлар, қолда-нуда CD жет- тьюторлар, - байланыс каналдары: кейс-
координаторлар; кізу каналы-ның, координаторлар; технологияға - электрондық
- компьютерлер, телефон - компьютерлер; почта;
оргтехникалар, байланысының, - кейс-технологи-ясына- желілік техноло-гияға-
Интернетке шы-ғу Интернетке шығудың электрон-дық пошта, Интернет байланысы,
құралдары; болуы; желі-лік технологияға- -телекоммуника-циялық
- электрондық Интернет байла-нысы, техноло-гияға- цифрлық
тасымалдаушы-ларда -телекоммуника-циялық байланыс каналы (ISDN);
жазылған техноло-гияға- цифрлық
қашықтықтық-тан байланыс каналы (ISDN);
оқыту курстары.
Қорытынды
Президентіміздің ықпал етуі тарапынан Қазақстан
Республикасы орта білім беру жүйесін ақпараттандыру туралы
мемлекеттік бағдарламасында «Қазақстан Республикасы дүние
жүзінің дамыған елдері сияқты орта білім беру жүйесінен
ақпараттандырудың нақты жолына түсуі тиіс» - делінген.
«Қашықтықтан білім беруді ұйымдастырудың дидактикалық
мүмкіндіктері» тақырыбына орындалған курстық жұмыста
мына мәселелер анықталды:
•білім беру жүйесіндегі қашықтықтан оқыту технологиясының
мәні мен рөлі;
•Қазақстан Республикасының білім мекемелерінде ҚО
технологиясының қолданылу барысы.
Оқытудың ауқымды және жергілікті жүйелерін ойдағыдай
пайдалана білудің нәтижесінде білімнің базалық және
деректердің банкілік мәліметтеріне еркән қол жеткізуге
болады.
Пайдаланылған әдебиеттер
•http://kazmkpu.kz/kz
•http://ripkso.narod.ru
•http://osken.kz/mybooks
•https://yandex.kz/images/
Бағалау парағы
№ Орындалукритерийлері 0-0,1 0,2-0,3 0,4-0,5

1 Презентацияны рәсімдеу

2 Презентацияның жоспары

3 Иллюстративті материал

4 Өзектілігі

5 Мазмұны

6 Қорытынды

7 Әдебиет

8 СӨЖ кестесіне сәйкес уақытылы тапсыуы

Қорытынды

Ұқсас жұмыстар
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ
Оффлайн режимдегі оқыту
Қашықтықтан оқыту технологиялары мектептегі білім беру процесін басқару құралы ретінде
АКТ және ЦБР топтамалары
Компьютерлік технология
Оқытылатын пәндерден қашықтық олимпиадалар
Білім берудің құзіреттілік үлгісі
Ақпараттық технологиялардың пайдасы
Ақпараттық коммуникациялық технологияның білім беруде қолданылуы
Технология Оқыту интерактивті режимі
Пәндер