Қонақжайлылык бизнесіндегі кәсіпорындардың айналым капиталы
Презентация қосу
Қонақжайлылык бизнесіндегі
кәсіпорындардың айналым
капиталы
Айналым капиталы – кәсіпорын капиталының
өзінің ағымдағы активіне салынған бөлігі.
Материалдық – мүліктік белгі бойынша
айналым капиталының құрамына : еңбек
заттары (шикізат, материал, отын, т.б.),
кәсіпорын қоймасындағы даяр өнім, қайта
сатуға арналған тауар, ақшалай қаражат
және есептердегі қаражат енгізіледі.
Айналым капиталының мүліктік элементтері
әрбір өндірістік циклде тұтынылады. Ол
өзінің табиғи нысанын толықтай жоғалтады,
сондықтан жасалған өнімнің құнына
толықтай енгізіледі.
Тауар
Сатып
(ресурс Өндіру Тауар Сату
алу
-тары)
Ақшалай қаражаттың айналым кезеңін
кәсіпорын балансындағы ақпарат пен кіріс
пен шығыс жөніндегі есептегі ақпарат
бойынша есептеуге болады. Бұл үшін
келесі көрсеткіштер бойынша есептеледі:

Шикізат пен материал запасының
айналымдылығы;
Кредиторлық берешектің айналымдылығы;
Даяр өнім запасының айналымдылығы;
Дебиторлық берешектің айналымдылығы;
Ақшалай қаражаттың айналым кезеңі.
Айналым капиталының жіктелімі:

Өндіріс процесіндегі функционалдық
рөліне байланысты:

Өндірістік айналым қоры (құрал-
жабдық)

Айналыс қоры
Басқару практикасына байланысты:

Нормаланатын
Нормаланбайтын
айналым
қарыз капиталы
капиталы
Айналым капиталы қалыптасатын көзге
байланысты:

Қарыз Меншік
айналым айналым
капиталы капиталы
Өтімділікке байланысты :

Абсолютті өтімді
қаражат

Жылдам
сатылатын
айналым
қаражаты

Баяу сатылатын
айналым
қаражаты
Капиталды салу тәуекелінің
дәрежесіне байланысты:
Салу
Салу
тәуекелі
тәуекелі
барынша
шамалы
аз
айналым
айналым
капиталы;
капиталы;

Салу Салу
тәуекелі тәуекелі
орташа жоғары
айналым айналым
капиталы; капиталы.
Материалдық-мүліктік маңызына
қарай:

Есептерде
гі ақшалай
Еңбек Даяр өнім
қаражат
құралы мен тауар
пен құрал-
жабдық.
Өндіріс процесіндегі функционалдық
рөліне байланысты:

Өндірістік айналым қоры(өндіріс саласындағы
және өндіріс процесіндегі айналым
қаражаты) :
Өндірістік запас: шикізат, негізгі материал,
сатып алынатын жартылай фабрикат, қосалқы
материал, арзан бағалы және тозғыш зат;
Өндіріс процесіндегі құрал-жабдық:
аяқталмаған құрылыс, меншікті өндіріс
жартылай фабрикат, алдағы кезеңнің
шығысы.
Айналыс қор ( айналыстың айналым
қаражаты):

Сатылмаған өнім: кәсіпорын
қоймасындағы, алайда әлі төленбеген
даяр өнім, қайта сатуға арналған
тауар.
Ақшалай қаражат: касса, есеп
айырысу шоты, валюталық шот, бағалы
қағаз, өзге ақшалай қаражат, басқа
кәсіпорындармен және ұйымдармен
есеп айырысу.
Басқару практикасына байланысты:

Нормаланатын қаражатқа барлық
өндірістік айналым қоры, сондай-ақ
айналыс қорының кәсіпорын
қоймасындағы сатылмаған даяр
өнімнің қалдығы түріндегі бөлігі
жатады. Нормаланатын айналым
қаражаты кәсіпорынның қаржы
жоспарында көрсетіледі.
Нормаланбайтын қаражатқа айналыс
қорының қалған элементтері, яғни
тұтынушыларға жіберілген, алайда әлі
төленбеген өнім мен ақшалай
қаражаттың және есеп айырысудың
барлық түрі жатады. Нормаланбайтын
айналым қаражаты іс жүзінде
жоспарланбайтын объект болып
табылады.
Айналым капиталы қалыптасатын көзге
байланысты:
Меншікті айналым қаражаты
кәсіпорынның меншік капиталы есебінен
қалыптастырылады. Меншікті айналым
капиталының мөлшері баланс пассивінің
1-тарауының қорытындысы мен баланс
активінің 1-тарауының қорытындысының
арасындағы айырма ретінде анықталады.
Қарыз айналым қаражаты банк және банк
емес кредит, облигациялық қарыз,
кредиторлық берешек және өзге де көз
нысанында қалыптастырылады.
Өтімділік дәрежесі бойынша құрамы мен
құрылымы
Айналымның қаражатының топтары Енгізілетін қаражаттың құрамы

1. Ең өтімді актив 1. 1 Ақшалай қаражат:
o касса;
o есеп айырысу шоты;
o валюталық шот;
o өзге де ақшалай қаражат:
1. 2 Қысқа мерзімді қаржы салымдары;
2 Жылдам сатылатын актив 2.1 Жөнетілген тауар
2.2 Дебиторлық берешек
o тауар,жұмыс,қызмет үшін;
oАлынған вексель;
o еншілес кәсіпорындармен;
o бюджетпен;
o қызметкерлермен өзге операциялар
бойынша;
o өзге дебиторлармен;
2.3 Өзге айналым капиталы
3 Баяу сатылатын актив 3.1 Алдағы кезеңде шығысы шегерілген
запас және сатып алынған құндылық
бойынша ҚҚА
Кәсіпорынның айналым
қаражатына қажеттілігі мына
факторларға байланысты:
Өндіріс пен сату мөлшеріне

Бизнестің түріне

Қызмет ауқымына

Өндірістік кезеңнің ұзақтығына

Кәсіпорын капиталының құрылымына

Кәсіпорынның есептік саясатына және есеп айырысу
жүйесіне

Материалдық-техникалық жабдықтау деңгейіне, т.б.
Айналым қаражаты нормативін
есептеудің әдістері:
Тура шот әдісінде
кәсіпорын техника мен
Коэффициенттік
технологияның
әдісте өткен кезеңнің
дамуындағы, өндірісті
жиынтық нормативіне
ұйымдастырудағы,
өндіріс көлемінің
тауарлық-
Талдамалы әдіс жоспарлы өзгеруіне
материалдық
қолданылғанда қолда және қаражаттың
құндылықты
бар тауарлық - айналымдылығының
тасымалдау мен есеп
материалдық жеделдетуге түзету
айырысу саласындағы
құндылықты талдаған енгізіледі. Егер
барлық өзгерісті
кезде оның нақты норматив кезең-
қолдана отырып
запасы нақтыланады кезеңмен тура шот
ұйымдастыру-
және артық, қажет арқылы нақтыланатын
техникалық деңгейге
емес құндылық болса, онда айналым
жеткенде, айналым
алынып тасталады. қаражатының
қаражатының
жекелеген элементтері
жекелеген
бойынша сараланған
элементтінің
коэффициент
запасының ғылыми
қолдануға жол беріледі.
негізделген есебі
қарастырылады.
Айналым қаражатының жекелеген
элементінің нормативін есептейтін
жалпы формула:
Нормативэл = (Оэл/Тд)*Нэл

Нэл – элемент бойынша меншікті айналым
қаражатының нормативі
Оэл- осы элемент бойынша кезеңдегі
айналым
Тд – кезеңнің күнмен есептелген ұзақтығы
Аяқталмаған өндірістің айналым
қаражаты төмендегі формуламен
есептеледі:

Н = (С/Т)*t*Kн
С – жалпы өнім өндірісіне жұмсалатын
шығын
Т –кезеңнің ұзақтығы
t- өндірістік кезеңнің орташа ұзақтығы
Кн –аяқталмаған өндіріске жұмсалатын
шығынның үдеу коэффициенті
Айналым капиталының
айналымдылығын бағалау үшін мына
көрсеткіштер пайдаланылады:

Айналым капиталының күнмен
есептелетін айналымдылығы;

Тура айналымдылық
коэффициенті (айналым саны)

Кері айналымдылық
коэффициенті (сатылған
өнімнің 1 теңгесін айналым
қаражатымен қаматамасыз
ету коэффициенті)
Айналым капиталының күнмен есептелетін
айналымдылығы

L= E*T/N Тура
айналымдылық
L – айналым коэффициенті (айналым
саны)
капиталының Kт=N/E
күнмен есептелген
айналыс кезеңінің Кері
айналымдылық
ұзақтығы; коэффициенті (сатылған
E – айналым өнімнің 1 теңгесін
капиталы айналым қаражатымен
қамтамасыз ету
N – өнім сату
коэффициенті)
мөлшері Kк = E/N
T – есепті кезең

Ұқсас жұмыстар
КӘСІПОРЫННЫҢ АЙНАЛЫМ ҚАРЖЫСЫ
АЙНАЛЫМ КАПИТАЛЫ
Кәсіпорынның өндірістік қорлары туралы ақпарат
Медициналық қызмет көрсету нарығы
ҚОНАҚ ҮЙЛЕР МЕН МЕЙРАМХАНАЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МӘДЕНИЕТІ
Қонақ үйдің негізгі функциялары
Өзге айналым капиталы
Айналым капиталын басқару
Туристік қызметтер өндірісі мен демалыс орнының жайлылығы, қызметкерлердің жақсы қызмет көрсетуінің үйлесімділігі
Ұлттық байлық статистикасы
Пәндер