Азаматтық қорғаныстың хабарлау белгілері
Презентация қосу
Сұрақтар:
1. Эвакуация деген не?,2. Эвакуация сөзінің мағынасы?,3.
Эвакуация жүргізуге жауаптылар?,4. Халықты эвакуациялау
тәсілдері?,5. Жарым-жартылай эвакуация деген не?,6.
Эвакуацияланатын халыкты бір облыстың қауіпсіз аудандарына
толық орналастыру мүмкін болмаған жағдайдағы әрекет,7.
Бытыраңқы орналастыру деген не?,8. Осы заманғы зақымдау
кұралдарын қолдану қауіпі төнген кездегі әрекет,9.
Эвакуацияланған барлық халықты не істейміз?,10. Халықты
эвакуациялау үшін жасалатын әрекет?,11. Өрт кезінде зардап
шеккендерді іздеу және эвакуациялау жұмыстары қалай
жүргізілуі тиіс?,12. Эвакуация жаяу ретпен жүзеге асырылған
жағдайдағы қозғалыс жылдамдығы?,13. Эвакуацияға өзімен бірге
алынатын тамақ өнімдері,14. Эвакуацияда заттардың ең
қажеттілері,15. Медициналық эвакуация деген не?,16.
Эвакуацияның ойдағыдай болуы?.
Оқу сұрақтары:
1.Хабарлау жүйесі туралы түсінік, мазмұны.
2.Хабарлау белгілерінің тарихы,түрлері
3. Хабарлау белгілерінің түрлері,қызметі
4.Бейбіт және соғыс уақытындағы хабарлау
жүйесі
5.Улану аймақтарындағы халықтың іс-әрекеті
Тақырыпқа кіріспе:
Азаматтық қорғаныстың хабарлау жүйесі бұл-
ұйымдасқан түрде төтенше жағдайлар
туындағанда ақпарат пен хабарлау
белгілерінің таратылуын қамтамасыз
ететін байланыс жүйесі мен арнайы
техникалық хабарлау құралдарымен
қамтамасыз етілуі болып табылады.
Хабарлау жүйесінің
тапсырмалары:
Дер кезінде төтенше жағдай
органдары мен халыққа ақпарат
пен хабарлау белгілерін жеткізу.
Азаматтық қорғаныстың хабарлау
белгілері
«Әуе дабылы»(«ӘД»);
«Әуе дабылының тоқтауы»
(«ӘДТ»);
«Радиациялық қауіп» («РҚ»);
«Химиялық қауіп» («ХҚ»).
Төтенше жағдайларда халықты құлақтандырудың
(хабарлау) негізгі әдісі байланыс жүйесі,радио және
телевидение арқылы дыбыспен (сөзбен) жеткізу
болып есептеледі.
Дыбыс (сөзбен) ақпарат жеткізілер алдында көшедегі
электрлік дабылдар,қоңыраулар басқа да хабарлау
құралдары іске қосылады.Бұл дегеніміз

«БАРША НАЗАР САЛ» деген
ескерту сигналы. Мұнда халық радиолар мен
теледидарларды қосып маңызды хабарларды
тыңдауы шарт
Азаматтық қорғаныстың негізгі міндеті

Халыққа
Халыққахабарлау
хабарлаудегеніміз
дегеніміз
--бұл
бұлбейбіт
бейбітуақытта
уақыттасусу
басу
басу,өрт
,өрт,зілзала,тасқын
,зілзала,тасқынт.б
т.б
табиғи
табиғиапаттар
апаттармен
менсоғыс
соғыс
уақытында
уақытында«Әуе «Әуедабылы»,
дабылы»,
«Радиациялық,химиялық
«Радиациялық,химиялық
қауіп»
қауіп»т.б
т.бхабарлау
хабарлаубелгілері
белгілері
Хабарлау
(құлақтандыру)
әдістері :
• Биік үйлердің үстіне орнатылған
сиреналар
• Кәсіпорын қоңыраулары
• Көшедегі дауыс күшейткіштер
• Сымды радиоқабылдағыштар
• Теледидарлар
• Ұялы байланыс- 112
•Дауысты байланыс құралдарымен
жабдықталған арнайы автомобильдер
Хабарлау
белгілері
бойынша іс-
әрекеттер:
«БАРША НАЗАР САЛ» хабарлау белгісі бойынша
әрекет

Хабарламаны
Хабарламаны
тыңдаңыздар
тыңдаңыздар
«БАРША НАЗАР САЛ
хабарлау белгісі
Азаматтық қорғаныс белгілері
және іс-әрекет

Хабарлаудың негізгі белгілері (сигналдары)
•Радиациялық улану - 'Радиациялық қауіптілік'
• Химиялық улану - 'Химиялық дабыл'.

Хабарлама мәтіндері 5 минут ішінде жеткізілуі
мүмкін және төтенше жағдайлардың түрлеріне
қарай өзгеруі мүмкін.
Қауіп төнгендегі менің әрекетім

Сырттағы сиреналық дабылды естігендегі
Мен хабарлау белгілері (сигналдары) берілгенде
былай әрекет етемін

Мен эвакуация кезінде осылай әрекет етемін

Ал сендер қалай әрекет етесіңдер
Бекіту сұрақтары:
1. Хабарлау белгілері неге арналған?
2. Хабарлау белгілері қалай таратылады?
3. Қандай хабарлау белгілерін білесіңдер?
4. Хабарлау белгілерін тарату үшін қандай техникалық құралдар
қолданылады.?
5. Хабарлау белгілері қандай түрде беріледі.?
6. Хабарлау белгілерінің мазмұны неде?
7. Хабарлау белгілерін таратумен кім айналысады?

Ұқсас жұмыстар
Азаматтық қорғаныстың басқару органдары
АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС
Шаруашылық нысандарының азаматтық қорғанысы
Құтқару іздестіру жұмыстарын жүргізу
Азаматтық қорғанысының азаматтық ұйымдары
Қазақстан Республикасындағы Азаматтық қорғаныс
Азаматтық қорғаудың басқару органдары
Қарапайым қарулар
Авторлық құқық
Интеллектуалдық меншік құқығы
Пәндер