Әргодикалық кездейсоқ сигналдар
Презентация қосу
Дискретті сигналдағы ақпарат
мөлшері

Орындаған:Сматулла А.Т
Қабылдаған:Ташенова Ж.М
• Сигнал (лат. signum — белгі) — берілген хабарды
тасымалдайтын(алып жүретін) физикалық процесс

• Дискретті сигнал — бөлек-бөлек үзілісті
сигналдардан тұратын сигнал. Үзіліссіз (аналогты)
сигналдарды кодалау, яғни сандық сигналдарга
айналдыру үшін оларды үзіп, дискреттейді. Дискретті
сигналдар периодты, периодсыз болып және түрлеріне
қарай тіктөртбүрышты, үшбұрышты, қоңырау
тәрізді, экспоненсиалды болып бөлінеді.
• Сигналдын түрлері
• Бірінші ретті сигнал — берілетін хабарды алып
жүретін электр сигналының алғашқы (көбіне төменгі
жиіліктегі) түрі. Мүмкіндігіне қарай (жақын жерлерге)
сигналдың алғашқы (бірінші) түрі өзгертілмей, сол
күйінде байланыс жолдарымен таратылады, мысалы,
қаланың телефон байланысында.
• Курделі сигнал — әр түрлі заң бойынша таратылатын
сигналдардың жиынтыгынан тұратын сигнал. Кез
келген күрделі сигнал гармоникалық сигналдардың (әр
түрлі жиіліктердегі) жиынтығынан түрады. Мысалы,
төртбүрышты, үшбүрышты, экспоненциалды, т.б.
сигналдар.
• Арналық сигнал. Электр сигналын қашық жерлерге
таратқанда ол байланыс жолы бойында әр түрлі себептермен
өшіп, әлсірейтіндіктен және хабар таратуды арзандату, бір
байланыс жолымен бірнеше хабар беріп тығыздау үшін бірінші
ретті (алғашқы) сигналды түрлендіріп өзгертуге тура келеді.
Өзгерту хабар тасымалдайтын байланыс жолдарына карай
жасалынады. Осындай байланыс жолдарымен берілетін
өзгертіліп, түрлендірілген сигналды арналық сигнал дейді.
• Детерминал сигнал (лат. determinarе — анықтау) — уақыт
бойынша өзгерісі алдын ала белгілі болатын сигнал.
Детерминал сигнал уақыт бойынша белгілі зандылықпен
өзгереді. Олар үздіксіз, дискретті, периодты,
периодсыз болып бөлінеді. Детерминал сигналдың қарапайым
түрлері: гармоникалық сигнал немесеимпульстер тізбегі
• Орташа (жек алғанда термодинамикалық тепе-теңдік)
мəннен шаманың кездейсоқ ауытқуы флуктуация деп
аталады. Радиоэлектроникада флуктуацияның пайда
болуы электрондардың (иондардың) жылулық
қозғалысына, дискреттілік себептен (бытыра эффект)
электрондар санының кездейсоқ өзгеруіне, катод
беттерінің эмиссиялық қасиеттеріне (алмасу эффекті),
де Бройль толқын ұзындығына (квантық шуыл)
байланысты деп қарауға болады. Дəл өлшеулерде
жылулық шуылды азайту үшін электронды қондырғыны
сұйық азотқа орналастырады
Морзенің электромагниттік (
жазатын) телеграфына 169 жыл.
Дискреттік сигнал. Реле электр
сигналдың күшейткіші ретінде
Электромагнитті телеграф кілті 1862
жылы Қазақстан аумағында алғашқы
телеграфтық қызмет пайда болды.
• Тұрақты кездейсоқ сигналдар — ықтималдық
тығыздыгы уақыт өлшемінің басталатын жеріне
байланысты болмайтын кездейсок сигналдар. Тұрақты
кездейсоқ сигналдардың сипаттамалары уақыт
бойынша тұрақты болады.
• Әргодикалық кездейсоқ сигналдар. Тұрақты
кездейсоқ сигналдардың біразы эргодикалық қасиетте
болады. Егер барлық тұрақты кездейсоқ сигналдардың
(ансамбльбойынша) орта шамасы оған қатысатын
мүшелердің біреуінің ұзақ уақыт бойынша орта
шамасына тең болса, онда оны эргодикалық деп
атайды. Эргодикалық сигналда көп сигналдарды
бақылап талдаудың орнына тек бір сигналды ғана ұзақ
уақыт бақылап шешім шығаруга болады.[1]
• Корытынды
• Сигнал (лат. signum — белгі) — берілген хабарды
тасымалдайтын(алып жүретін) физикалық процесс.
• Электр сигналы дегеніміз — параметрлері берілетін
хабар заңдылығымен өзгеретін электр тоғы немесе
электр кернеуі. Телекоммуникация саласында сигнал
электр сигналы түрінде қолданылады.
• Дискретті сигнал — бөлек-бөлек үзілісті
сигналдардан тұратын сигнал. Үзіліссіз (аналогты)
сигналдарды кодалау, яғни сандық сигналдарга
айналдыру үшін оларды үзіп, дискреттейді
• Сигнал қандай мағына білдіреді?
• a)Белгі
• b)Дыбыс
• c)Өшіру
• d)Қосу
• e)Ешқандай жауап дұрыс емес
• 2. Уақыт бойынша өзгерісі алдын ала белгілі
болатын сигналды ата?
• a)Бірінші ретті сигнал
• b)Арналық сигнал.
• c)Курделі сигнал
• d)Детерминал сигнал
• e)Гармоникалық сигнал
• 3. Компьютер қандай құрылымына негізделген жағдайда, процессор
бір мезетте тек бір процесті өндей алады?
• a)Пол Аллен
• b)Кент Эванс
• c)Стив Бальмер
• d)Уоррен Баффет
• e)Фон Нейман
• 4. Уиттекер-Котельников-Шеннонның формуласын ата?
• a)Екі өлшемді сигнал
• b)Үш өлшемді сигнал
• c)Алты өлшемді сигнал
• d)Төрт өлшемді сигнал
• e)Бес өлшемді сигнал
• 5. Көп мақсатты жүйелерді тап?
• a)WINDOWS 95
• b)WINDOWS NT
• c)OS/2
• d)UNIX
• e)Барлық жауап дұрыс


• 6. Кез-келген уақыт мезетінде (кез- келген нүктеде) кездейсоқ шаманы
көрсететін сигнал?
• a)Бірінші ретті сигнал
• b)Арналық сигнал.
• c)Курделі сигнал
• d)Кездейсоқ сигнал
• e)Гармоникалық сигнал
• 7 . Орташа (жек алғанда термодинамикалық тепе-теңдік) мəннен
шаманың кездейсоқ ауытқуы не деп аталады?
• a)Флуктуация
• b)қолданбалы бағдарлама
• c)желілік бағдарлама
• d)жүйелік бағдарлама
• e)программалау жүйесі
• 8. «ЭЕМ ұрпақтары» термині нені білдіреді?
• a)бірдей ғылыми және техникалық принциптерінде құрылған
ЭЕМнің барлық типтері мен модельдері
• b) барлық есептеуіш машиналары
• c)ақпаратты сақтау, өңдеу және көшіруге арналған машиналар жиыны
• d)бір елде шығарылған ЭЕМнің барлық типтері мен модельдері
• e)ақпаратты сақтау жадыларының жиыны
• 9. Электрондық кестенің ұяшығы төмендегідей
идентификацияланады?
• a)қатар мен бағананың қиылысуындағы ұяшықтың атауын көрсету
жолымен
• b)ұяшыққа бөлінген оперативті жадтағы машиналық сөздің адресімен
• c)арнайы кодталған сөзбен
• d)қолданушы берген атаумен
• e)ұяшық орналасқан қатардың нөмірі мен бағана атауы қиылысқан
• 10. Қандай жүйенің модулі жадыға программаны түзеуді жүзеге
асырады?
• a)Еңгізу-шығару менеджері
• b)Жүктеуші
• c)Еңгізу-шығару диспетчері
• d)Программа басқарушы
• e)Администратор

Ұқсас жұмыстар
ДИСКРЕТТІ СИГНАЛ
Кездейсоқ сигналдар
Дискретті сигналдар
Электрондық генераторлар
Кездейсоқ айнымалы және тармақталған алгоритм
ӨЛШЕМ ҚҰРАЛДАРЫ
ҮШКІЛ ЖҮЙКЕ АДАМНЫҢ ЖАҒЫН
Дискреттік сигналдар
Мәдениеттің белгілер жүйесінің типологиясы
Коммуникация
Пәндер