Ұлт жоспарын білім саласында іске асыру
Презентация қосу
«100 нақты қадам» Ұлт
жоспарын білім саласында
іске асыру

«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы
құндылықтарын білім беру процесіне
енгізу мәселелері туралы
«Елбасының «Қазақстан жолы - 2050:
Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»
Жолдауында

- Қазақстанның тәуелсіздігі және Астанасы;
- қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік
пен келісім;
Ел - зайырлы қоғам және руханият;
болашағын
- индустрияландыру мен инновацияларға
ың
іргетасын негізделген экономикалық өсім;
қалаған - Жалпы Ортақ Еңбек Қоғамы;
басты - тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы;
құндылықт - еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және
ар:
бүкіләлемдік, өңірлік мәселелерді шешуге
жаһандық тұрғыдан қатысу.
«Мәңгілік Ел»
жалпыұлттық идеясы
«Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Елбасы
Жолдауындағы «Mәңгілік Ел» жалпыұлттық
идеясын өмірде іске асырудың негізі мектепте
қалануы тиіс.

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы балалар мен жастарды жоғары руханилық,
азаматтық ұстаным, әлеуметтік жауапкершілік қазақстандық қоғам игілігі
үшін еңбек ету дайындығын, жаңа қазақстандық патриотизм мен бірігу
сезіміне тәрбиелеуге бағытталған.

«Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясын іске асыру аясында қоғамдық-
гуманитарлық циклді пәндердің (қазақ тілі, қазақ әдебиеті, орыс тілі, орыс
әдебиеті, Қазақстан тарихы) оқу бағдарламаларының базалық мазмұнына
енгізілді.

ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 18 маусымдағы № 393
бұйрығымен бекітілген «Қазақ тілі», «Орыс тілі», «Қазақ әдебиеті», «Орыс
әдебиеті» және «Қазақстан тарихы» пәндерінің қайта әзірленген үлгілік
оқу бағдарламаларына енгізілген.
«Елбасының «Тәуелсіздік толғауы» еңбегін білім
беру ұйымдарында білім мазмұнына енгізе
кеңірек оқыту

Академияда Елбасының 2014 жылғы 15 желтоқсанда сөйлеген
«Тәуелсіздік толғауы» еңбегі мәтінің білім беру ұйымдарында
оқушылардың психологиялық және жас ерекшеліктерін ескере
отырып оқып білуге арналған әдістемелік ұсынымдар
дайындалды, осыған орай Мемлекет басшысының «Тәуелсіздік
толғауы» шығармасын кеңінен оқытуды ұйымдастыру ұсынылады.

Пәндерді оқыту оқушылардың рухани-адамгершілік
қасиеттерін және патриоттық сезімдерін, «Мәңгілік Ел»
жалпыұлттық идеясын өмірде жүзеге асыру ұмтылысын,
азаматтық жауапкершіліктерін қалыптастыруға, ұлттық өзіндік
сана және төзімділікті дамытуға, зайырлы құндылықтарды
нығайтуға және жастардың терроризм мен экстремизм
идеологиясын саналы түрде қабылдамау, этносаралық және
мәдениетаралық байланыс жағдайында қарым-қатынас жасау
біліктілігін қалыптастыруға бағытталған.
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ

Қазақстан Республикасындағы Білім мен ғылымды
дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ бірлесе
отырып, орта білім мазмұнын жаңартуда алдымен
«НЗМ» ДББҰ тәжірибесін республиканың жалпы білім
беретін мектептеріне жүйелі бейімдеумен тарату
бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарттары әзірленіп,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13
мамырдағы №292 қаулысымен бекітілді.
Білім беру стандарттарында
анықталған құндылықтар
«Мәңгілік Ел» құндылықтары Білім беру стандарттарында анықталған құндылы қтар
Адалдық және патриотизм Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік
Қазақстанның тәуелсіздігі және Астанасы (Отанға және халқына деген сүйіспеншілік, елінің жетістіктері үшін
мақтаныш, Қазақстан мүддесіне қызмет ету)
Еңбексүйгіштік Еңбек және шығармашылық
Жалпы Ортақ Еңбек Қоғамы (өз жұмысын қйымдастыру білу, белсенділік, бастамашыл,
Индустрияландыру мен инновацияларға негізделген адалдық, жұмысқа әуесқойлық, үздік нәтижелерге жету)
экономикалық өсім
Азаматтық теңдік Құрмет
Толеранттылық (мақтаныш, ата-аналары, отбасы, үлкендер, достары, адамдар ға
Тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы қамқоршылық және жылы сезім)
Еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және бүкіләлемдік, өңірлік Ынтымақтастық
мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысу (әртүрлі елдердің азаматтарымен, жергілікті және мектептің
қоғамында, мұғалімдермен, достарымен командада ж ұмыс істей
білу қабілеті)
Адалдық Ашықтық
Зайырлы қоғам және жоғары руханият (іскерлік және жеке қарым-қатынаста адалдық, академиялық
Қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім адалдық, басқа адамдармен бірлесіп жұмыс істеуге дайын болу,
ортақ мақсатқа жету)
Білім беру және білімділік Өмір бойы білім алу
(білім мен дағдыларының өсуі, тұлғаның потенциалын дамыту,
экономикалық білімін дамыту, ұлттың бәсекеге қабілеттілігіні ң
өсуі)
МЖМБС МЕНОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУДЕГІ
ҰСТАНЫМДАР

ҚҰНДЫЛЫҚТАР: Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік , еңбек
және шығармашылық, құрмет, ынтымақтастық, ашықтық, өмір бойы білім алу

«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы
Жаңартылған білім мазмұны аясында
«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы
академиялық пәндер, жобалау-зерттеу
және сабақтан тыс іс-әрекеттер, қосымша
білім беру, таңдау курстары арқылы
мектеп мазмұнына енгізілетін болады.

Оқу бағдарламаларының мазмұны білім
алушылардың рухани-адамгершілік
қасиеттерін қалыптастыруға, қазақстандық
патриотизм және «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық
идеясын іске асыруға тырысу, этносаралық
және мәдениетаралық байланыс жағдайында
толеранттылықты және қарым-қатынас
жасау білігін дамытуға бағытталады.
«Тарих» пәні «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық
біріктіруші идеясын жүзеге асыруда маңызды рөл
атқарады, ол өз кезегінде ұлттық және
жалпыадамзаттық құндылықтарды қабылдайтын,
адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтейтін
және Отанның дамуына өзіндік үлес қосуды қалайтын
тұлғаны тәрбиелеу арқылы жүзеге асады.
Пәннің мақсаты: Оқушылардың бойында тарихи сана,
қазақстандық патриотизм, толеранттылық, өз елі мен
әлем елдерінің тарихы мен мәдениетіне құрмет, өз ата-
бабаларының жетістіктеріне деген мақтаныш сезімдерін
қалыптастыру, ұлттық және жалпыадамзаттық
құндылықтарды дарыту, зерттеушілік, ойлау,
коммуникативті дағдыларды қалыптастыру.

Пәннің міндеттері:
ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі қоғам
дамуының негізгі кезеңдері мен халықтардың тарихи
даму жолының ерекшеліктері туралы білімін
қалыптастыру;
әлемнің тарихи дамуы барысында қалыптасқан
ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар жүйесі
туралы білім беру;
тарихи оқиғаларды, құбылыстар мен процестерді
және тарихи тұлғалардың қызметін тарихи контекстінде
сын тұрғысынан талдау және баға беру дағдыларын
қалыптастыру және дамыту;
қазіргі кездегі саяси, әлеуметтік-экономикалық және
мәдени процестерде бағдарлану үшін тарихи білімдерін
қолдана білу дағдыларын қалыптастыру.
«Назарбаев Зияткерлік
мектептері» ДББҰ тәжірибесін
жалпы білім беретін мектептеріне
тарату тапсырмасына сәйкес
бүгінгі таңда кіріктірілген оқу
бағдарламалары әзірленіп жатыр.
Кіріктірілген білім беру
бағдарламасын әзірлеуде
қазақстандық мектеп пен әлемдік
білім беру тәжірибесінің озық
жетістіктері есепке алынады.
• Кіріктірілген білім беру
бағдарламаларының
ерекшеліктері:
оқушыларға алған білімдерін оқудағы
және өмірдегі мәселелерді шешуде
пайдалануды үйретуге бағдарлау;
тілдерді деңгейлік үйретуді
ұйымдастыру;
пәндерді кіріктіру;
жаңа пәндерді енгізу;
• тереңдетіп және стандартты оқуға
арналған пәндерді жоғары мектепте
таңдау құқығы;
• ЖОО-ға түсуге мақсатты түрде
дайындалу;
• жобалау іс-әрекеті;
• бағалаудың критерийлік жүйесі.
«Назарбаев Зияткерлік
мектептері» ДББҰ тәжірибесі
негізінде қоғамдық пәндерден
«Қазіргі әлемдегі Қазақстан»
эксперименттік кіріктірілген оқу
бағдарламасы әзірленді.

Бағдарлама балалардың өздігінен
білім алу дағдыларын, талдау, өз
көзқарастарын дәлелдей білу,
командада жұмыс істеу, алған
білімдерін өмірде пайдалану
қабілеттерін, тілдік және
коммуникативтік дағдыларын
дамытады.
«Қазіргі әлемдегі Қазақстан»
пәнін оқытудың ерекшеліктері

География Қазақстан тарихы Саясаттану Мәдениеттану

Әлеуметтану Қоғамтану Құқық негіздері

Күнделікті өмірде ақпараттарды қолдану мен талдап беру, әртүрлі табиғи, әлеуметтік-
экономикалық, және экологиялық құбылыстар мен процестерді бағалау мен түсіндіру
үшін қоғамдық және саяси-әлеуметтік білімдерін қолдана отырып дағдыларын
қалыптастыру;
Қазіргі Қазақстанның кеңістіктік әралуандығы туралы, оның жалпы және аймақтық
ерекшеліктері, сонымен қатар әртүрлі деңгейде өтіп жатқан табиғи, этникалық,
әлеуметтік, шаруашылық, мәдени, діни және басқа да процестері туралы түсініктерін
қалыптастыру;
аталған пәнді оқу арқылы келесідей білім мен түсінікке ие болады: еліміздің әлемдік
қауымдастықтағы алатын орны, саяси және әлеуметтік-қоғамдық дамуы, мәдениеті мен
ұлттық құндылықтары, экономикасы мен қазіргі заманғы тарихы, дүниежүзілік бәсекеге
қабілеттілігі. 14
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Тарихи кезең сабақтары
Тіл мәдениетін жетілдіру
Биологиялық алуандылық конвенциясы
Ерік жігердің психологиялық функиялары
Мемлекеттік бағдарлама
Педагогикалық қоғамдастық аясында әріптестеріне кәсіби қолдау көрсету
Бағдарламаны іске асыру нәтижелерін сипаттау
Ықшамсабақ жаттығуын жоспарлау
Білім берудің жаңа саласы
Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясатын орнықтырудағы мемлекеттің қызмет істеу бағыттары
Пәндер