ЭЛИМИНАЦИЯНЫҢ ЕКІ НЕГІЗГІ ӘДІСІ БАР - ТІЗБЕКТІ АЛМАСТЫРУ ӘДІСІ ЖӘНЕ АБСОЛЮТТІК АЙЫРМАЛАР, САЛЫСТЫРМАЛЫ АЙЫРМАЛАР ӘДІСІ
Презентация қосу
ДАУДЫ Ң Ә ДІ С ТЕ Р І
ҚАРЖЫЛ ЫҚ ТАЛ
МЕ Н Т ӘС І ЛД Е РІ
І, ЕС П О С ИН О ВА Ж .Б
Ғ АН : 3 11-Т О П СТ УДЕ НТ
ОРЫНДА АЕ В А Л.И
О ҚЫ Т УШ Ы А БД У ЛЛ
ТЕКС Е Р Г ЕН : А Ғ А
ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІНІҢ
КЛАССИФИКАЦИЯЛАРЫ:ФОРМАЛЬДАНДЫРЫЛҒАН ЖӘНЕ
ФОРМАЛЬДАНДЫРЫЛМАҒАН ӘДІСТЕРДІ БЕЛГІЛЕЙДІ.

Формальдандырылмаған
әдістер аналитикалық
Формальдандырылған әдістерге
процедураларды қатал
негізінде қатал
аналитикалық тәуелділіктерде
формальдандырылған
емес, логикалық деңгейде
тәуелділіктер жатқан әдістер
сипаттауда негізінделген.
қатысты.
Оларға: эксперттік бағалау,
Бұл – элиминациялау, баланстық
сценарийлер, көрсеткіштер
байлаулар, салыстыру және т.б.
жүйелерін, аналитикалық
кестелерді құру және т.б.
ЭЛИМИНАЦИЯЛАУ - НӘТИЖЕЛІ ФАКТОР МӨЛШЕРІНЕ, БАРЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ
ЫҚПАЛЫН ЖОЮ, ҚАБЫЛДАМАУ, ЖОҚҚА ШЫҒАРУ.
ЭЛИМИНАЦИЯНЫҢ ЕКІ НЕГІЗГІ ӘДІСІ БАР – ТІЗБЕКТІ АЛМАСТЫРУ ӘДІСІ ЖӘНЕ
АБСОЛЮТТІК АЙЫРМАЛАР, САЛЫСТЫРМАЛЫ АЙЫРМАЛАР ӘДІСІ.

Тізбекті алмастыру
әдісінің мәні базистік
Салыстырмалық
(жоспарлық)
айырмаларды есептеу
көрсеткіштерді
басқалардың ықпалын
фактіліктермен ретті
жойып бір факторлардың
ауыстыруда және алынған
ықпалдарын анықтау
жаңа нәтижені
үшін қолданылады.
алдыңғымен
салыстыруда.
ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРІНІҢ АРАСЫНДА КЕЛЕСІ АЛТЫ ӘДІСТЕРДІ
БЕЛГІЛЕЙДІ: КӨЛДЕНЕҢ ТАЛДАУ, ТІК ТАЛДАУ, ТРЕНДТІК ТАЛДАУ, САЛЫСТЫРМАЛЫ
ТАЛДАУ, ФАКТОРЛЫҚ ТАЛДАУ, ҚАРЖЫ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІНІҢ ӘДІСІ.

1. Көлденең талдау немесе уақыттық талдау дегеніміз, есептіліктің әр бөлігін алдыңғы
жылдармен салыстыру.
2. Тік немесе құрылымдық талдау дегеніміз – есептіліктің әр бөлігінің табуымен, қорытынды
қаржылық көрсеткіштерінің жалпы нәтижеге ықпалын анықтауда.
3. Трендтік талдау бірқатар жылдардың барлық көрсеткіштері 100 % базистік мерзімден бастап
көрсеткіштер салыстырмалы ауытқуларын есептеуде негізделеді.
4. Түрлі қаржы коэффициенттерін қолдану деген, біреуі бірге, ал басқасы оған қатысумен
белгіленген салыстырмалы мөлшерлерді есептеу.
5. Салыстырмалы немесе кеңістіктік талдау – бұл кәсіпорын, цех, еншілес компаниялардың жеке
көрсеткіштері бойынша есептіліктің жиынтық көрсеткіштерін шаруашылық ішінде талдау және
кәсіпорын көрсеткіштерін бәсекелестер, ортасалалық және орта жалпыэкономикалық
мәліметтермен шаруашылық аралығында талдау.
6. Факторлық талдау – бұл зерттеудің түрлі тәсілдерінің көмегімен жеке факторлардың нәтижеге
ықпалын талдау.
Нарықтық экономика жағдайында шаруашылық субъекттердің қаржылық есептілігі қаржылық
талдаудың ақпаратпен қамтамасыз етудің маңызды элементі және коммуникацияның негізгі құралы
болады. Есептілікте берілген ақпаратқа қойылған негізгі талап – оның тұтынушыларға пайдалы болуы.
- орындылық дегеніміз, бұл ақпарат маңызды
және тұтынушы қабылдаған шешімдерге әсер
ететінін көрсетеді.

- ақпарат шын деп есептеледі, егер - ақпарат анықтылығы оның
ол қате мен бір жақты баға Пайдалы болуы растығымен, экономикалық
жібермесе, сонымен қатар үшін ақпарат келесі мазмұнының заңды түрінен көп
шаруашылық өмір жағдайларын критерийлерге сай болуымен, тексеру
бұрмаламаса; болуы қажет: мүмкіндігімен және құжатты
негізделуімен анықталады;
-бейтараптылық дегеніміз,
қаржылық есептілік жалпы - ұғынықтық дегеніміз,
- салыстырмалық кәсіпорын
есептілік тұтынушыларының бір тұтынушылар кәсіби арнайы
әрекеті туралы мәліметтер басқа
тобы мүдделерін басқа топқа дайындықсыз есептіліктің
фирмалар әрекеті туралы ұқсас
кемістік қылып қанағаттандыруға мазмұнын ұғуға
ақпаратпен салыстырмалы
акцент жасамайды; мүмкіншіліктері бар
болғанын талап етеді.
болғаны;
Қаржылық есеп беруді тексерген кезде аналитикалық процедураларды өткізу қойылған мақсаттарға, сонымен
қатар ақпараттық, уақыттық, әдістемелік, кадрлік және техникалық қамсызданудың түрлі факторларына тәуелді.
Аналитикалық жұмыс екі бағытта ұйымдастырылуы мүмкін:
- қаржылық есеп берудің экспресс-талдауы;
- қаржылық жағдайдың тереңдетілген (бөлшектенген) талдауы
Экспресс-талдаудың мақсаты – қаржылық жағдайдың және шаруашылық субъекттің даму динамикасын
көрнекі және қарапайым бағалау. Экспресс-талдауды үш кезеңде өткізеді:
- дайындық кезеңі;
- қаржылық есеп беруді алдын-ала шолу;
- есеп беруді экономикалық оқу және талдау
Бірінші кезеңнің мақсаты – қаржылық есеп беруді талдаудың мақсатқа
сәйкестігі туралы шешім қабылдау және оны оқуға дайын екеніне көз жеткізу.
Екінші кезеңнің мақсаты – есепті мерзімдегі жұмыс жағдайын бағалау үшін,
әрекеттің негізгі көрсеткіштерінің тенденцияларын және кәсіпорын қаржы,
мүлік жағдайының сапалық өзгерістерін анықтау үшін баланстың түсіндірме
хатымен танысу.
Үшінші кезеңнің мақсаты – кәсіпорын қаржы жағдайын және оның қаржылық-
шаруашылық әрекетінің нәтижелерін бағалау.
Экспресс-талдаудың негізгі элементтерінің – жылдық есеп берумен, әсіресе
бухгалтерлік баланспен жұмыс істеу ептілігі. Балансты оқу ептілігі - әр
стаьяның мазмұнын, оны бағалау әдісін, басқа статьялармен байланысын білу.
Балансты оқуға кіреді:
- талданған мерзім бойынша баланс валютасын бағалау;
- баланс валютасының өсу темптерін өндіріс көлемі, өнімді өткізу, жалпы
және таза табыс өсуінің темптерімен салыстыру;
- баланстың бөлімдерінің, топтарының және жеке статьяларының негізгі өзара
байланысын зерттеу;
- бухгалтерлік баланстың жеке бөлімдері мен статьяларының өзгеріс сипатын
талдау.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ
ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
КӨЛІК КСІПОРЫНДАРЫНЫ ПАЙДАСЫ МЕН ӘҢ РЕНТАБЕЛЬДІЛІГІ
Функцияны интерполяциялау» материалдары негізінде электрондық курс құру
Кәсіпкерлік қызметтегі еңбек ресурстарының қалыптасуы
Максам Гилберт тізбектеу
Дисперсті жүйелер
Өнімнің өзіндік құнын төмендету, пайда, рентабельділікті арттыру әдістер
Динамикалық шама түрлері
Қараюдың тығыздығы сәуле шығарудың жұтылған энергиясына пропорционал
Пәндер