Оқушылардың компьютерлік графикамен жұмыс
Презентация қосу
Оқушыларды компьютерлік графика ұғымымен
Б І Л І М Д І Л І К: таныстыра отырып, графиканың түрлері,
редакторлары туралы білімдерін қалыптастыру;

Оқушылардың компьютерлік графикамен жұмыс
ДАМЫТУШЫЛЫҚ: істеу принциптерін меңгерту арқылы теориялық
білімін, ой-өрісін, шапшаң ойлау қабілетін дамыту;

Оқушылардың эстетикалық талғамын қалыптас-
тыра отырып, жан-жақты болуға, техникалық
ТӘРБИЕЛІК:
құрылғыларды пайдалану барысында
ұқыптылыққа тәрбиелеу;
САБАҚТЫҢ ТИПІ ЖАҢА САБАҚТЫ МЕҢГЕРТУ

САБАҚТЫҢ ТҮРІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ

ИНТЕРАКТИВТІЛІК,
САБАҚТЫҢ ӘДІСІ ТҮСІНДІРМЕЛІ-СУРЕТТЕМЕЛІК,
СҰРАҚ-ЖАУАП

ИНТЕРАКТИВТІ ТАҚТА, POWERPOINT
КӨРНЕКІЛІГІ СЛАЙДТАРЫ, ACTIVSTUDIO
ФЛИПЧАРТТАРЫ, VZO ЧАТ ПРОГРАММАСЫ
САБАҚТЫҢ БАРЫСЫ

І. Ұйымдастыру кезеңі
ІІ. Жаңа тақырыпты меңгерту
Компьютерлік графика – әр түрлі
кескіндерді (суреттерді, сызбаларды,
мультипликацияларды) компьютердің
көмегімен алуды қарастыратын
информатиканың маңызды саласы
Қазіргі компьютерлік графика
қолданылу әдісі бойынша мынадай
негізгі салаларға бөлінеді:
Бұл ең бірінші пайда болған бағыт.
Оның міндеті – объектілерді көрнекі бейнел
еу. Ғылыми және
инженерлік қызметте ғылыми графика ғыл
ыми зерттеулер мен
сынаулар жүргізгенде, есептеу нәтижесін
графиктік өңдеу үшін,
есептеу, эксперимент жүргізгенде және ола
рдың нәтижесін
графиктік өңдеу үшін, есептеу, эксперимент
жүргізгенде және
олардың нәтижесін көрнекі түрде көрсету
үшін қолданылады.
Медициналық қызметте ғылыми графика кар
диограмма,
рентгенограмма және т.с.с. түрінде қолдан
ылады.
Компьютерлік графиканың бұл саласы әр тү
рлі
мекемелер жұмысында жиі қолданылатын
иллюстрация
жасауға арналған. Жоспар көрсеткішін, есе
п беру
құжаттарын, статистикалық мәліметте
рді – осы
объектілер үшін іскерлік графиканың көмегім
ен
иллюстрациялық материалдар /график, диа
грамма/
жасалады.
Графикалық кескін жасау және редакциялау
үшін, мысалы, баспа өнімдерін, жарнама без
ендіру,
фотосуреттерді бояу және өңдеу, мультфи
льмдер,
бейне сабақтар, компьютерлік ойындар жа
сау үшін қолданылады.
ЕКІ ӨЛШЕМДІ ҮШ ӨЛШЕМДІ
ГРАФИКА ГРАФИКА

Растрлық Векторлық
графика графика

Фракталдық
графика
Растрлық кескін дегеніміз – түрлі түсті нүк
телердің
(пиксельдердің) жиынтығы. Олардың саны
бейненің өлшемі мен
шешімі арқылы анықталады.
Растрлық графикада кескіндер түрлі-түст
і нүктелердің
жиынтығынан тұрады. Растрлық кескінді
құрайтын әрбір
пиксельдің өз орны мен түсі болады және әр
пиксельге
компьютер жадында бір ұяшық қажет.
Растрлық кескіннің сапасы сол кескіннің өлш
еміне (тігінен
және көлденең орналасқан пиксельдердің сан
ы) және әр
пиксельді бояуға қажетті түстердің санын
а тәуелді болады .
Өң
Өңддеу
еу редакторлары: Adobe Ph
Phooto shoop,
tosh p, Corel PhotoPaint
Векторлық кескіндер, бұл - сызық, доға, ше
ңбер және
тікбұрыш сияқты геометриялық объектіле
р жинағынынаанн
тұратын кескіндер. Бұл жерде вектор дегені
міз - осы объектілерді
сипаттайтын мәліметтер жиынтығы.
Векторлық графиканың басты артықшылы
ғы оған кескін
сапасын жоғалтпай өзгеріс енгізуге, оңай кіш
ірейтуге және
үлкейтуге болатындығы. Векторлық кескін
дер
СorelDRAW, Adobe illustrator секілді
векторлық графикалық редакторларда жасал
ады.
Фракталды графиканың жасалу әдісі сурет
салуға
немесе безендіруге емес,програмалауға негізд
еледі. Егер
растрлық графикада растр (пиксель), ал век
торлық
графикада сызық базалық элемент болып та
былса,
фракталдық графикада математикалық фо
рмуланың өзі
базалық элемент болып табылады, бұл ком
пьютердің
жадында ешқандай объект сақталмайды,
кескін тек қана
теңдік бойынша салынады деген сөз .
8 бит = 1 байт

1024 байт = 1 кб

1024 Кб = 1 Мб

1024 Мб = 1Гб
Тігінен және көлденең нүктелер санын
көбейтіп, оны ақпараттың өлшем бірліктеріне айналдырамыз

640 * 350 = 224 000 бит : 8 = 28 000 байт : 1024 = 27,3 Кб

640 * 350 * 4 = 896 000 бит : 8 =
112 000 байт : 1024 = 109, 3 Кб
ІІІ. Бекіту тапсырмалары
“Домино” ойыны
Флипчарттағы өшіргіш құралын пайдаланып
доминоны өшіргенде екінші анықтама пайда
болады
ІІ тапсырма
ІІІ тапсырма
ІV тапсырма
V тапсырма
V. Үйге тапсырма
Графика түрі Ерекшеліктері Өңдеу редакторлары
Растрлық графика
Векторлық графика

Растрлық графика мен векторлық графиканы салыстыру
Кескіндерді ұсыну әдісі Растрлық Векторлық
Шынайы суреттерді бейнелеу мүмкіндігі
Кескіндерді өңдеу мүмкіндігі
Кескіндердің басып шығарылу
ерекшеліктері

www.azerbayev.kz
р/ Оқушының І тап- ІІ тап- ІІІ тап- IV тап- V тап- Қортынды
с аты-жөні сырма сырма сырма сырма сырма бағасы

1 Ахмет А 5 5 5
2 Ашықбай С 5 5 5
3 Әбжан А 5 5 5 5
4 Байділда Қ 4 4 4
5 Бисен Ж 5 5 5
6 Жарылқасын Ұ 5 4 5 5
7 Жеткерген Ұ 4 4 4
8 Жолдыбай Ә 3 4 3 Қос.тапсырма
9 Жүніс Б 4 4 4
10 Жұмабай А 5 4 Қос.тапсырма
11 Қайрат Р 5 5 5 5 5
12 Нұрсұлтан Қ 4 5 4 4
13 Сәрсенбай Ж 5 5 5 5
14 Сәрсенбай Р 5 4 4 4
15 Ұзақберген Г 4 4 4
16 Өмірзақ Б 4 5 5 5

Ұқсас жұмыстар
Растрлық графиканы векторлық графикамен салыстыру
Компьютерлік графикада
РАСТРЛЫҚ ФОРМАТТАР
Мультимедиа технологиялары
Растрлық графика
Мультимедиа технологиясы туралы ақпарат
CorelDRAW бағдарламасы
ВЕКТОРЛЫҚ ГРАФИКА
Компьютерлік графиканың түрлері: фрактальды, векторлық және растрлық графика
Бейне карта - компьютер жадында сақталған кескінді мониторға арналған бейне сигналға түрлендіретін құрылғы
Пәндер