Біреуі білсем екен демекілік
Презентация қосу
Жас өспірімдерді тәрбиелеуде
этнопедагогиканың рольі

"Тәрбие- кең мағынасымен алғанда, қандай
да болса бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол
жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген
сөз"
(М. Жұмабаев)
“Қашан бала ғылым-білімді махаббатпен
көксерлік болса, сонда ғана оның аты Адам
болады.”Абай

Жас бала анадан туғанда екі түрлі
мінезбен туады. Біреуі – ішсем, жесем,
ұйықтасам деп тұрады. Біреуі білсем
екен демекілік. Не көрсе соған
талпынып, “ол немене?”, “бұл немене?”
деп, “ол неге үйтеді?”, “бұл неге
бүйтеді?” деп, көзі көрген, құлағы
естігеннің бәрін сұрап, тыныштық
көрмейді. Мұның бәрі – білсем екен,
көрсем екен, үйренсем екен дегені.

Жетінші сөз
"Мектептің басты мақсаты - жалғыз білім үйрету
емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру»
М.Дулатов
Этнопедагогика–жас жеткіншекті тәрбиелеудегі
халық бұқарасының тәжірибесін, олардың
көзқарастарын, ұлттар мен ұлыстардың тәлім-
тәрбиелік тәжірибе жүйесімен тәрбиелеу.
Мақсаты: бойында «ақыл», «қайырымдылық»,
«еңбекқорлық» қасиеттері бар жан-жақты
жетілген адамды тәрбиелеу;
Негізгі міндеттері:
Халық педагогикасының бала тәрбиесіндегі
ерекшелігін, оның жақсы жақтарын, қазіргі
заманғы бала тәрбиесіне ықпалын айқындау;
Халық тәрбиесінің негізгі категориялары мен
заңдылықтарын айқындау;
Ұлттық мінез-құлықты қалыптастыру;
Мазмұны:

Халық
ақыл-ой тәрбиесі; тәрбиешілері
адамгершілік әке-шешесі;
тәрбиесі; апа-ағалары;
сұлулық тәрбиесі; ауыл үлкендері;
дене тәрбиесі; өнер иелері;
денсаулық тәрбиесі;
еңбек тәрбиесі;
Әдіс-тәсілдері:
Әңгімелесу; Құралдары:
Кеңесу; санамақ;
түсіндіру; жаңылтпаш;
сендіру; өлең-жырлар;
кеңес беру; бесік жыры;
тыйым салу; тақпақ;
үйрету; жұмбақ;
көрсету, үлгі көрсету, ертегі-аңыздар;
өтіну, бұйыру, айтыс;
жаттықтыру, мақал-мәтелдер;
бата беру, мадақтау, шешендік сөздер;
алғыс айту, ұлттық ойындар;
жол-жоралғылар;
Бала тәрбиесінің бақылау үлгісі

жазықтықта - а аS, а в S, в вS, авS)
c
«Парасат», «Дәулет» «Қанағат»,
«Әділет»,

a’ b’
S

a b

с’

(а а=а в =в в=ав=а S=Sв =Sв=аS)
Осы қасиеттерді бала бойынан қалай
анықтауға болады?
1. Когнитивті (танымдық) «Парасат» 3. Рухани-адамгершілік «Қанағат»
құбыла: құбыла:
түсінік өзіне деген қарым-қатынас
білім ата-анаға деген қарым-қатынас
іскерлік пен дағды жасы кішілерге деген қарым-қатынас
тәжірибе құрбыластарға деген қарым-қатынас
2. Психо-физиологиялық «Дәулет» жасы үлкендерге деген қарым-қатынас
құбыла: өз этносы өкілдеріне деген қарым-қатынас
психикалық денсаулық басқа этнос өкілдеріне деген қарым-
физикалық дене саулығы қатынас
қарсы жыныстың өкілдеріне қарым-
қатынас
әлеуметтік қорғаушысы жоқтарға қарым-
қатынас
лидерге деген қарым-қатынас
материалдық құндылықтарға деген қарым-
қатынас
рухани құндылықтарға деген қарым-
қатынас
4. Әлеуметтік-нормативтік «Әділет»
құбыла:
оқушы ережесі
ұлттық этикет
халықаралық заңдар мен өз мемлекетінің
заңдары
мемлекеттік рәміздер

Ұқсас жұмыстар
Адамның бір қызығы бала деген
Жас өспірімдерді тәрбиелеуде этнопедагогиканың ролi
Талантты және дарынды балаларды оқыту
Мектеп жасындағы баланың тәрбиесіне қатысты кеңестер
Қазаққа Абай – дана, Абай – дара
БІРІНШІ ҚАРА СӨЗ
Взннивер Буш алғашқы рет ғылыми есептеулерге арналған машинасын ойлап тапты, дада
Әріптерге байланысты сөз айту ойыны
Софы Сматаевтың шығармашылығында көрініс табуы
Сөзден сөз тер
Пәндер