Пәндік білімін жетілдіру
Презентация қосу
Аты жөні: Мешітбаева Фарида
Махмутқызы

Туған жылы: 11 тамыз 1985 жыл

Білімі: жоғары

Бітірген оқу орны: “Болашақ”

Сағат жүктемесі: 13

Курстан өткен жылы: 2008-2009
оқу жылы
1.
Кірісп
е

Қазіргі заман мұғалімі тек өз
пәнінің терең білгірі болу
емес,тарихи-
танымдық,педагогикалық-
психологиялық сауатты, саяси-
эконмикалық білімді және
ақпараттық-коммуникациялық
білімді және ақпараттық –
коммуникациялық технологияны
жан-жақты меңгерген ақпараттық
құзырлы маман болу керек.
Ел Президентінің
Қазақстан
ХХI ғасырда халқына қоғам
ақпараттық
жолдауында:
қажеттілігін қанағаттандыру
үшін білім беру саласында
төмендегідей міндеттерді
шешу керектігін атап
көрсетті:Компьютерлік
техниканы,
интернет,телекоммуникациялы
қ желі, электрондық және
телекоммуникациялық
құралдарды,мультимедиалық
электрондық оқулықтарды оқу
үрдісіне тиімді пайдалану
Өз бетінше
білім
жетілдіру
көздері

Педагогика
Педагогикалық ғылымы
озат тәжірибені жетістіктерін
зерттеп,жинақт жүйелі оқып-
ау үйрену

Өзіндік іс-тәжірибе
мен арнайы сынақ
жұмыстарын
жүргізу
Өз Кәсіби
бетінше шеберлігін,
білім пәндік
жетілдір біліктілігін
удің жетілдіру
басты
бағытта Өзіндік
ры танымдық-
шығармашыл
ық
қабілеттерін
арттыру
Жалпы ой-
өрісін
кеңейту,
жалпы
білімін
көтеру
Білім жетілдірудің негізгі мазмұны

Әдістем
елік Пәндік
білімін білімін
жетілді жетілді
ру ру
Теориял
ық Жалпы
білімін мәдени
білімін
жетілді жетілдіру
ру
ұғалімнің өз білімін жетілдіру жұмысының мазмұ
на төмендегі төрт сала бойынша жүргізіліп келе

1.Теориялық білім жетілдіру;

2.Пәндік білім жетілдіру;

3.Әдістемелік білім жетілдіру;

4.Жалпы мәдени білім жетілдіру;
I бөлім. Теориялық білім жетілдіру

-Психология, педагогика,социология және
дидактика салалары бойынша теориялық
білімін жетілдіру;
-Қазіргі білім беру технологияларының
негіздерін оқып-үйрену;
-Қазақстан Республикасының білім туралы
негізгі нормативтік құжаттарын оқып-үйрену;
-Инновациялық педагогиканың негізгі
бағыттарын оқып-үйрену, білім берудің жаңа
парадигмаларының мәнін терең түсіну;
-Жаңа ақпараттық және коммуникативтік
технологияларды оқып-үйрену.
II бөлім. Пәндік білімін жетілдіру.

йынша жоғары оқу орнындағы білім деңгейінде
толықтыру;
тандарттары,оқу бағдарламалары , оқу
рларын зерттеу, сараптау,жаңа буын оқулық-
әне басқа да оқу-әдістемелік құралдарды
йрену;
мандығын сәйкес ғылым салалары бойынша
ықтарды үнемі оқып, білімін толықтырып отыру;
ні бойынша жаңа ақпараттар алу, жаңа білімдер
III бөлім. Әдістемелік білімін жетілдіру

-Жеке тұлғаға бағытталған педагогикалық
технологияларды оқып-үйрену;
-Пәнді оқытудың тиімді технологияларын,
белсенді оқыту әдіс-формаларын,
қазіргі талаптарға байланысты пәнді оқытудың
арнайы әдістемесін оқып-үйрену;
-Озат педагогикалық тәжірибе мен педагогика
ғылымының жетістіктерін оқып-үйрену,
практикаға ендіру;
-Мектептегі әр түрлі әдістемелік жұмыстарға
белсене қатысц;
-Педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді
оқып-үйрену.
V бөлім. :Жалпы мәдени білімін жетілдіру

и,ғылыми-көпшілік және көркем әдебиеттерді
рқылы білімін тереңдету және ой-өрісін кеңейту;
р, мұражай, лекторий және кітапханаларға бару
рлі ғылыми-танымдық, мәдени-көпшілік
ларға қатысу;
а мен эстетика, экология мен экономика
лелерін оқып-үйрену,
III бөлім. Теориялық білім жетілдіру
р/с Тақырыптары Уақыты Әдебиеттері
1 Психология мәдениеті қыркүйек Мектептегі психология
№3 .2008ж
2 Оқытудың психологиялық теориясы қазан С.Жақыпов
Алматы 2008ж
3 Инновациялық технологияны дамыту қараша Қазақстан мектебі №1.08,
23 бет
4 Ойынның психологиялық-педагогикалық мәні желтоқсан Р.Керімбаева
Қ.М.№1 2008, 65 бет
5 Білім беруді жетілдірудің кәсіптік тұлғалық қаңтар Қ.М.№9.2008. 20 бет
парадигмасы
6 Шығармашылық мүмкіндіктерді дамытудың ақпан Б.Тұрғынбаева Ұстаздық-
педагогикалық шарттары шығармашылық Алматы
2007 жыл 67 бет

7 Орта мектеп дидактикасының негізгі наурықз Оқыту тех-сы. Қазақстан
қағидасы мектебі 67 бет
8 Білім берудің жаңа парадигмасы Сәуір Б.Тұрғынбаева 158 бет
9 Дамыта оқыту технологиялары Сәуір Б.Тұрғынбаева Алматы
«Дәуір» 1999 ж
10 Қазақстан Республикасының конститутциясы Үнемі 2007 жыл 21 мамыр
11 Қ.Р Білім туралы заңы 2007,27 шілде үнемі Алматы 2008 жыл
12 Білім стандарты үнемі Ж.Қайыңбаев Алматы
«Жазушы» 2003 жыл
II бөлім. Пәндік білімін жетілдіру.
р/с Тақырыптары Уақыты Әдебиеттері
1 Ашық білім беру жүйесіндегі қашықтан оқыту қыркүйек Информатика негіздері
мәселелері №1,2006 жыл
2 Информатика сабақтарын түрлендірудегі жаңа Қазан Информатика негіздері
технологиялар №1,2006 жыл

3 Оқу тәрбие процесінде ақпараттық- Қараша Ф.Еркінбекова
коммуникациялық технологияны қолдану Инф.негіздері
қажеттігі №4 ,2008
6 бет

4 Компьютердің және программалау тілдерінің желтоқсан Инф. Негіздері
қысқаша тарихы №4,2008ж 46-бет
5 Информатиканы пәнаралық байланыс Қаңтар Инф.негіздері
сабақтары арқылы оқыту №2,2007ж
33-бет

6 Қашықтан оқыту жүйесіндегі педагогикалық Ақпан Инф.негіздері
технология №3,2007ж
4-бет

7 Оқушыларды топтық, фронтальды және жеке наурыз Инф.негіздері №4
тапсырмаларды қатар қолдану негізінде 2008ж
дифференцирленген түрде оқыту тәсілі. 8-бет

8 Информатика сабақтарын түрлендірудегі жаңа Сәуір Инф.негіздері
технологиялар №2,2006ж 33-
бет

9 Информатика сабақтарын түрлендірудегі жаңа Мамыр Инф.негіздері
технологиялар №1,2006 ж . 31-бет
III бөлім. Әдістемелік білімін жетілдіру
р/с Тақырыптары Уақыты Әдебиеттері
1 Жаңа білім парадигмасы Қыркүйек Оқыту технологиясы
85-бет
2 Қазіргі заманғы оқытудың дидактикалық қазан Оқыту технологиясы
принциптері Алматы 2007 ж
41бет
3 Білім берудің үш мақсатының бірлігі Қараша Оқыту технологиясы
Алматы -2007 ж 44-
бет
4 Дамыта оқытудың негізгі идеясы Желтоқсан Оқыту технологиясы
Алматы-2007 83-бет
5 Дидактикалық әдістемелік негіздер Ақпан Қазақстан мектебі №8
Оқыту технологиясы
Нұрманов Е
6 Оқыту үрдісінде инновациялық Наурыз .Қазақстан мектебі
технологиялар №7 .2008ж 59-бет
7 Апталық іс-шараларға қатысу Жоспарға сәйкес
8 Мектепшілік,аудандық,сайыстарға қатысу Жоспарға сәйкес
9 Тжіриелі мұғалімдердің сабағына қатысу Кестеге сәйкес
10 Бала дарындылығын даралау Сәуір 2008.05.11. сыр
мектебі
V бөлім. :Жалпы мәдени білімін жетілдіру
р/с Тақырыптары Уақыты Әдебиеттері

1 Мәдени-эстетикалық тәрбиенің маңызы Қыркүйек Қазақстан мектебі
№9.2008.30-бет
2 Әлемдік мәдени құндылықтар Қазан Қазақстан мектебі №8
2008 5-бет

3 Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті Қараша Қазақстан мектебі №7 .
М.Мәмбетов 2008ж 36-бет

4 Мұғалім этикасы Желтоқсан Қазақстан мектебі №12

5 Бала тәрбиесіндегі ата-ана үлгісі қаңтар 5.11.2008 ж Сыр
мектебі

6 Қазақтың ұлдары ынжық болып бара жатқан Ақпан Сыр мектебі
сияқты . Қ.Бітібаева 15.10.2008ж

7 Халық мұғалімі хал қалай? Орынбай Наурыз Сыр мектебі
Құлымбетов 10.12.2008ж

8 Абай. Шығармаларының 2 томдық жинағы Сәуір Алматы –жазушы 1995
ж

9 Ы.Алтынсарин. Мамыр Алматы-Рауан 1991 ж
Таңдамалы педагогикалық мұралары

10 Құтты білік Мамыр Алматы-1986 ж
Ж.Баласұғұн
Білім жетілдіру
жұмысының
маңызды
түрлері

Кәсіптік Ғылыми- Әдістеме
байқау- практикал лік
сайыстар ық кеңестер
конферен мен
,
циялар
олимпиа пед.оқул
мен
далар семинар-
ар
тренингте
р
Білім
жетілдір
у
жұмысы
ның
негізгі Шығармашы
формала
лық ізденіс-
ры
зерттеу
топтары

Жұптық
немесе
ұжымдық
Жеке әдістемелік
өзіндік ізденіс
ғылыми жұмыстары
зерттеу
жұмыстар
ы
ш жылдық жұмыс тәжірибемде өз білімімді көтере келе қазіргі зама
абына сәйкес өзіндік білім көтеру жоспары мына бағытта жүргізіл
ен ұсынысым бар.:

бетінше білім алу әрекеті :
хологиялық,практикалық компоненттерден тұрады.
сихологиялық компоненттерге:
қпараттық дамытушылық;
отевациялық;
моцияналдық-еріктік;
Практикалық компоненттерге:
азмұндық;
перационалдық-танымдық;
ймдастырушылық
. Бұл біріншіден өзінің кәсіби әрекетін
жоғары деңгейде
атқаруы,рефлексивтік мәдениетінің артуы
үшін мұғалімнің
философиялық,психологиялық,педагогикал
ық
әлеуметтанымдық т.б білімдердің
қажеттілігін сезінуі,”педагогикалық
шығармашылық” педагогикалық
экспреимент сияқты ұғымдардың мәнін
түсінуі;екіншіден-білімнің үздіксіз екенін
,мұғалім үшін оның тоқтауы өте қауіпті
екенін ұғынуы;үшіншіден-өзінің нені
лімнің танымдық қажеттіліктерімен,
ғушылықтарының дамуымен, өзінің
рмашылық әлеуетін өзінің дамытуыны
зі іске қосудың,кедергілермен шектеу
алудың жаңа мүмкіндіктерін
ірумен байланысты.
Бұған мұғалімнің
табандылығы,
бастамашылдығы,мақсаттылығы,ба
ғыттылығы
және шығармашылық көңіл-күйі
жатады.
нің өз қажеттілігіне орай ақпараттық теориясын
асын,әдістері мен технологиясын терең меңгеру

мақсатты түрде оқу техникасын меңгеру,қажетті
ратты таба алу,Әр түрлі ақпарат көздерімен жұм
й білу, жазып,түртіп оқуды меңгеруден тұрады.
бетінше білім алушының танымдық жұмыс
мді ұйымдастыру дағдыларын білу,
мысты орындауда нақты мақсаттармен айқ
деттер белгілей алу.
Білім жетілдіру жұмысынан күтілетін нәтижелер

Мақсатты
Мақсатты
Кәсіби бағытты
бағытты
Кәсіби Нәтижелі
Нәтижелі
білім-білік педагогикалы
педагогикалы
білім-білік ққүрдісті қызмет
қызмет
қорын үрдісті
қорын шығармашыл жасап,оған
жасап,оған
молайтып, шығармашыл
молайтып, ықпен
ықпенатқара
атқара терең
терең
тиімді
тиімді алады. талдау
алады. талдау
таңдау
таңдау жасай
жасай
жасай
жасай алады.
алады.
алады.
алады.
Тыңдағандарыңызға
Тыңдағандарыңызға
рахмет!
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
"Өзіндік білім көтеру жоспары"
Сабақ тақырыптары
Өздігінен білім жетілдіру - кәсіби кемелдену
Шығармашылық жоба
Пән мен тілді кіріктіріп оқыту
Ондық бөлшек
Қалыптастырушы бағалау Жиынтық бағалау
Оқыту процесіндегі шет тілін ауқымды қолдану
Метатехникалық сабақтың міндеттері
Инновация ұғымы
Пәндер