ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ
Презентация қосу
Оқытудың ақпаратты-коммуникация-
лық технологиясы – бұл ақпаратпен жұмыс жасау
үшін арнайы тәсілдер, педагогикалық технологиялар,
бағдарламалық және техникалық құралдар (кино, аудио
және видеоқұралдар, компьютерлер,
телекоммуникациялық желілер).
Оқытудың ақпараттық технологиясы –
білімді жаңаша беру мүмкіндіктерін жасау (педагогикалық
іс-әрекетті өзгерту), білімді қабылдау, білім сапасын
бағалау, оқу-тәрбие үрдісінде оқушының жеке тұлғасын
жан-жақты қалыптастыру үшін ақпараттық
технологияның қосымшасы деп түсіну керек.
Білімді ақпараттандырудың негізгі мақсаты –
«оқушыларды ақпараттық қоғам жағдайында
тұрмыстық, қоғамдық және кәсіби салалардың іс-
әрекетіне толық, тиімді араластыру» болып
табылады.
Төмендегі қасиеттер білім жүйесінің өзіндік
ерекшелігі болып саналады.
Тұтынушының қолдану сапасында;
Нәтижесінде әр түрлі салаларда қолданылатын,
ақпараттық технологияларды жасаушы сапасында.
Бірақ компьютер мүмкіндіктерін асыра
бағалауға болмайды, өйткені ақпарат беру – бұл
білім мен мәдениетті беру емес, сондықтан
ақпараттық технологиялар педагогтарға тек
қосымша тиімді құрал ретінде қызмет атқарады.
Нақ осы білім қажеттілігі үшін
мамандандырылған компьютерлік жүйелер
түрлері

Компьютерлік Материалды
бағдарламаланған оқыту компьютердің көмегімен оқу

Материалды
компьютер қоры негізінде Компьютер
оқу қорымен оқыту

Компьютердің Компьютерлік
көмегімен бағалау коммуникация
бұл сәйкесінше,
компьютерлік
бағдарламалардың
көмегімен бағдарламалық
оқыту механизмдерін жүзеге
асыратын технология;
оқушының жаңа материалды әр
түрлі құралдардың, оның ішінде
компьютердің көмегімен өз
бетінше оқуын болжайды. Бұл
жерде оқу іс-әрекетінің сипаты
айтылмайды, оқу нұсқауларының
жиынымен іске асырылуы мүмкін.
Мұның өзі бағдарламалық оқыту
әдісінің мәнін ашады;
алдыңғы технологиялар,
технологиялық құралдардың алуан
түрін (оның ішінде дәстүрлі
оқулықтар, аудио және видеожазбалар
және т.б.) қолданумен
айрықшаланатын болса, мұнда
бағдарлама құралдарын, оқушылардың
өз бетінше тиімді оқуын
арттыратын бағдарламаларды
басымырақ қолдану жүргізіледі;
білім берудің барлық мүмкін
боларлық формаларын қолдану
(мұғалімнің қатысуымен), шын
мәнінде, жоғарыда
айтылғандармен сәйкес келеді;
өз бетінше оқыту технологиясы деп
қарастырылады, дегенмен ол
практикада басқаларға құрамдас
элемент болып кіріп жүр. Мұндай жүйе
оқылатын пәннің мазмұны мен
дәстүрлі оқытуда қолданылатын
немесе оқыту бағдарламаларында
жүзеге асырылатын әдістерге
тәуелсіз;
білім беру және оны жеткізумен
қамтамасыз ете отырып, жоғарыда
аталған технологиялардың барлығының
ажырамас құрамы болып табылады.
Жергілікті, аймақтық және басқа
компьютерлік желілерді қолдану үшін
жұмсалады. Компьютерлік коммуникация
жекелеген оқу орындарының, қаланың,
аймақтың, елдің ақпараттық білім
жүйесінің мүмкіндіктерін көрсетеді.
Оқытудың ақпараттық технологиясында қолданылатын бағдарламаны
қамтамасыз етуді бірнеше категорияға бөлуге болады:
• Оқытатын, бақылайтын және үйрететін жүйелер;
• Ақпарат іздеу жүйесі;
• Модельдеу бағдарламалары, микромирлер;
• Танымдық сипаттағы инструменттік құралдар;
• Әмбебап сипаттағы инструменттік құралдар;
• Коммуникацияны қамтамасыз етуге арналған инструменттік құралдар.

Модельдеу бағдарламалары мен микромирлер – бұл ерекше аз
мамандандырылған бағдарламалар, оларды компьютерде арнайы
қолдану және оның кейбір мәселелерін зерттеуге тура келеді.
Инструменттік құралдар деп – жаңа электрондық ресурстар
жасауды қамтамасыз ететін бағдарламаларды атайды:
- әр түрлі форматты файлдар;
- мәліметтер қоры;
- бағдарламалық модульдер;
- жекелеген бағдарламалар мен бағдарламалар жиыны.
Білімді ақпараттандыру жағдайында болып жатқан кемшіліктерге
қарамастан, оны «ақпараттық революция» деп атауға болады, өйткені қол
жетерлік табыстар мыналар:
· ақпаратты ұсынудың жаңа формасы. Қызықты, жанды немесе алдын ала
жазылған мультимедиалық ақпарат тек текстен емес, графикалық бейнелерден,
анимациядан, дыбыстан және видеоүзінділерден құралып, Internet желісі
арқылы беріледі немесе басқа телекоммуникациялық құралдар арқылы
компакт-дискілерге жазылады;
· жаңа кітапханалар. Интеллектуальдық ресурстар көлемі және табыстары
өседі. Internet злектрондық кітапхана каталогтарымен бірігіп, жер қашықтығы
мен уақыт айырмашылығына қарамастан, зор ақпараттар көлемін жинауға қол
жеткізеді. Әрине, мұндай кітапханалар онда сақталатын ақпараттарға толық жол
аша бермейді;
· оқу сабақтарының жаңа формалары. Оқушылар мен оқытушылардың
виртуальды семинарлар және лабораториялар режімінде бірігіп жұмыс жасауы,
сонымен бірге жаңа синхрондық мүмкіндік пайда болды. Мұндай жұмыс
формалары анағұрлым ыңғайлы, өйткені дәстүрлі оқытуға қарағанда, оларға өз
мүмкіндіктеріне қарай, өздеріне қолайлы графикпен жұмыс жасау және артық
ескертулермен кездеспей отырып ашу қызықты;
· білімнің жаңа құрылымы. Бүгінгі күні білім жүйесіне жаңа құрылым беру үшін
телекоммуникация жүйелерімен толықтырылуы қажет, сонымен қатар білім
үрдісіне ақпараттық және коммуникациялық технологияларды енгізуде жоғары
біліктілікке ие мамандар керек.
ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ
САЛАСЫНА ДАЙЫНДАУ

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРДЫ,
МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ
ПРОГРАММАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
САЛАСЫНА ДАЙЫНДАУ

АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
БОЙЫНША ШЫҒАРМАШЫЛЫҚПЕН
ЖҰМЫС ЖАСАУҒА ДАЙЫНДАУ

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯМЕН
ЖҰМЫС ЖАСАУҒА ДАЙЫНДАУ
Педагог мамандардың құзырлық қалыптастыру
деңгейлерi
•.

Пәндiк Бейiмделген

Аналитикалық бақылау Ынталық/психологиялық

Ұйымдастырушылық Жобалық

Коммуникативтiк Ғылыми-iзденiстiк

Ұқсас жұмыстар
Информатика сабағын түрлендірудегі жаңа ақпараттық технологиялар
Оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды іске асырудың жүйелі ғылыми - әдістемелік жолын анықтау
Педагог мамандарды даярлауда ақпараттық құзырлықты қалыптастырудың дидактикалық мүмкіндіктері
Электронды оқыту түрлері мен жабдықтары
Компьютерлік оқыту технологиясы
Ақпараттық комуникациялық технология
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ АҚПАРАТТЫҚ
Ақпараттандыру бағдарламасы
Ақпараттық мәдениет ұғымы және оның компоненттері
Ақпараттық технология
Пәндер