Пішін қасиеті
Презентация қосу
Тақырыбы:
«Пішім. Қасиеттері, оқиға, тәсілдер»
Мақсаты:
Пішін, қасиеттері, оқиғалар және тәсілдері
туралы оқушылардың білімін қалыптастыру.

Сабақтың міндеті:

Білімділік: Қолданылуымен, пішін түрлерімен,
қасиеттерін өзгерту тәсілдерімен, әдістерімен,
оқиғалармен танысу

Дамыту: пәнге деген қызығушылығын арттыру

Тәрбиелеу: оқушылардың ғылыми көзқарасын
қалыптастыру
Жоба – бұл…
бағдарламаны, пішімді, модулдерді,
графиктерді басқару элементтері мен
класс
модуілін құрайтын файлдар топтары

Жоба келесі файлдардан тұрады:
.vbg – жобалар тобының файлы
.vbp – жоба файлы
.frm – пішім файлы
.Bas – модуль файлы
.frx – Жобадағы барлық граиктік элементтер үшін автоматты
басқару файлы
.ocx –Active X басқару элементтер файлы
.cls – класс модульдерінің файлы
Visual Basic-те бағдарламаны құрастыру кезеңдері:

1. Болашақ бағдарламаның графиктік интерфейсі (Пішім
конструктор терезесінің көмегімен);
2. Графиктік интерфейс объектілерінің қасиеттерінің мәнін беру
(Объектілер қасиеті терезесі);
3. Бағдарламалық кодтарды жазу (Бағдарламалық код
терезесінде немесе Код өңдеу терезесінде);
4. Жобаны сақтау: File – Save Project As…
5. Бағдарламаға жобаны компиляциялау (қосымша)

Компиляция – бұл бағдарламаны бағдарламалық
тілден процессор түсінетін цифрлік кодқа
алмастыру
Visual Basic 6.0 терезесі
4 5

Жоба Басты
терезесі
мәзір
Пішін
Қасиеттер
Элементтер
Құралдар
Жоба макетінің
конструкторы
терезесі
тақтасы
тақтасы
терезесі
(объектілер бағыттағыш)
Объектілер –Visual Basic-гі визуал объектілер
(пішін, батырма, енгізу алаңы және т.б.)

Тәсіл – объектімен орындалатын жұмыс.
Объект.тәсіл

Қасиет –объектінің сипаттамасын беретін объектінің атрибуттары
Объект.Қасиеті=МәніҚасиеті

Оқиға –объект қабылдайтын әрекет, оған әрекет жасайтын бағдарлама
жасау.
Пішінге жаңа жоба қою командасы:

Project Add Form
Пішін қасиеті

Пішін аты Name

Пішін тақырып жолындағы
көрсетілетін мәтін Caption

Шектеу типі BorderStyle

Пішін тақырыбындағы
көрсетілетін сурет Icon

Қаріпті қою Font
Пішін
Name – объектінің бұл қасиетінде объектінің аты жазылады
Пішіннің тақырыбы (бағдарламаның аты, терезе),
форманың Caption қасиетінде толтырылады
Visible=False – көрінбейді; Visible=True – көрінеді.
Егер объектінің қасиеті
Enabled=False – онда объектіге қол жеткізу мүмкін емес.
ToolTipText – Курсорды объектіге жақындатқанда,
көмекші мәтін шығару.
Icon қасиетінде, ico форматындағы суретті,
бағдарламаның белгісі ретінде қолдану.
Егер бағдарлама орындалу кезінде пішінде
Moveable=True – пішінді қозғалтуға болады,
Moveable=False – пішінді қозғалтуға болмайды
Егер жобаға басқа пішінді қою үшін келесі команданы
орындау керек Project - Add Form немесе
Add MDI Form - New или Existing - ...
Пішін стилі
Егер Пішін үшін:
BorderStyle =0 - Nome (тақырып және шектеу жоқ), бағдарламаның
орындалу кезінде курсордың көмегімен пішіннің өлшемін
өзгертуге болмайды.
BorderStyle =1 - Fixed Single (өзгермейтін бір қабатты шектеу),
бағдарламаның орындалу кезінде курсордың көмегімен пішіннің
өлшемін өзгертуге болмайды.
BorderStyle =2 - Sizable (Екі қабатты өзгеретін шектеу),
бағдарламаның орындалу кезінде курсордың көмегімен пішіннің
өлшемін өзгертуге болады.
BorderStyle =3 - Fixed Dialog Өзгермейтін екі қабатты шектеу.
BorderStyle =4 - Fixed ToolWindow Windows жұмыс терезесінің
бір қабатты өзгермейтін шектеуі.
BorderStyle =5 - Sizable ToolWindow Windows жұмыс терезесінің
бір қабатты өзгеретін шектеуі.
Пішіннің экрандағы орны

Бағдарламаның орындалу кезінде Пішіннің оналасуын әр түрлі
тәсілдермен қоюға болады:
Left-көмегімен оңнан солға және Top-жоғарыдан төмен;
Пішіннің орналасу терезесінде (Form Layout), тінтуірдің сол жақ
батырмасын басып пішінді орналастыру;
StartUpPosition қасиетінің көмегімен:
StartUpPosition=0-Manual - Left және Top көмегімен беріледі
StartUpPosition=1-Center Owner – Пішін жұмыс үстелінің ортасында.
Ішкі форма аналық форманың ортасында.
StartUpPosition=2-Center Screen – Экранның ортасында
StartUpPosition=3-Windows Defult – Windows көмегімен қойылады
Пішін өлшемі
Пішін өлшемін әр түрлі әдістермен қоюға болады:

Ені бойынша - Width және биіктігі - Height;

Тінтуірдің сол жақ батырмасын басып, Пішін шектеуінен тарту;

WindowState қасиеті бойынша:

WindowState=0-Normal – Width және Height қасиеттері бойынша.
үнсіз ScaleMode = 1 Twip, түсінікті болу үшін пиксельмен қою
ScaleMode = 3 Pixel. Онда еніні ScaleWidth қасиетінде қарау
керек және биіктігін ScaleHeight қасиетінде. ScaleMode қасиеті
объектінің өлшем бірлігін көрсетеді
WindowState=1-Minimized – есептеу тақтасында жиналады.
WindowState=2-Maximized – Экранды толық алады.
Пішін тәсілдері

Пішінді тазарту Cls

Пішінде мәтінді шығару Print

Пішінде шеңбер сызу Circle

Пішімді көрсету Show
Пішіндегі оқиғалар

Пішінді оқу Load

Пішінде бір шерту Click
Бейне фильм
Visual Basic 6.0 терезесі

Басты мәзір Пішім макетінің терезесі Пішім конструкторы

Құралдар тақтасы Жоба терезесі
(объектілер бағыттағышы)
Элементтер тақтасы Қасиет терезесі
Файлдарды сәйкестір:

Жобадағы барлық граиктік элементтер
.vbg үшін автоматты басқару файлы

.vbp класс модульдерінің файлы

модуль файлы
.frm
Active X басқару элементтер файлы
.Bas
.frx жобалар тобының файлы

.ocx жоба файлы

.cls пішім файлы
Жоба «Тақпақ» Private Sub Form_Click()
Cls
Form1.FontBold = True
Қасиеті Мәні
Print Tab(10); "Ана тілі"
BackColor WindowBack Print
ground Form1.FontBold = False
BorderStyle 1 – Fixed Print "Ана тілің арың бұл"
Single Print "Ұятың боп тұр бетте."
Print "Өзге тілдің бәрін біл,"
Caption тақпақ Print "Өз тіліңді құрметте."
Icon Writing.ico End Sub
Private Sub Form_DblClick()
StartUpPosit 2 – Center
ion Screen End
End Sub
Height 6000 Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As
Width 7000 Integer)
Form1.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\кадыр.jpg")
End Sub
Үйге тапсырма: Пішін» объектісінің негізгі қасиеттері

Қасиеттері
Үнсіз мәні Түсінігі Ескерту
Ағылшынша Қазақша

Name Аты Form1 Объекті аты, бағдарлама кодында Бағдарлама орындалып жатқанда өзгертуге
объектіге бағыттау үшін. болмайды.
Caption Тақырыбы Form1 Пішіннің сол жақ бұрышындағы Бағдарламаның кездейсоқ аты.
жазу
Height Биіктігі 3600 Твипах-та пішіннің биіктігі мен Твип (twip қысқаша tw).
енін анықтайды 1 tw = 0,0018 см
Wight Ені 4800
BorderStyle Шектеу типі 2 - Sizable Терезені безендірудің 6 стилі 0- шектеу жоқ
болады: 1 –бір сызықпен сызылған, тұрақты өлшемі
0-None, болады
1- Fixed Single, 2 – екі сызықпен сызылған, өлшемін
2- Sizable, өзгертуге болады
3- Fixed Dialog, 3- екі сызықпен сызылған, өлшемін өзгертуге
4 – Fixed ToolWindow, боламайды
5 – Sizable ToolWindow 4- 3 сияқты, бірақ тақырыбы қысқа және
кішкекнтай қаріппен
5- 4 сияқты, бірақ өлшемін өзгертуге болады

BackColor Пішін түсі ОЖ-ның басқа Пішін фонынның түсі Қасиет мәзірінен кез келген түсті таңдауға
терезелері болады
сияқты

Font Қаріп MS Sans Serif, Пішінге мәтінде шығарғанда Қасиет мәзірінен кез келген түсті таңдауға
кәдімгі, 8 қаріп өлшемі және қалпы болады

Ұқсас жұмыстар
Махмұн пішіннің іщкі қасиеті
Көркем шығармадағы мазмұн мен пішіннің бірлігі
Қасиеттер терезесі
Пішінге екі басқару элементін орналастыру
Тіс жегі қуыстарын реставрациялау ерекшеліктері
Тісжегі қуысын егеп - тазалау
Пішін әдістері
Пішін және басқару элементтері
КОСТЮМ КОМПОЗИЦИЯСЫ
Малды дене бітімі, сыртқы пішіні және ішкі құрылысы бойынша бағалау және сұрыптау
Пәндер